> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
TESTAMENT RODU GRAALA cz. 2
Data 26/11/2012 15:59  Autor Andrzej Struski  Klikni੠6024  Jŕzyk Polish
 

TESTAMENT RODU GRAALA Cz. 2 


3/ 
 4/ 


3/ Niewiasta w ci┬▒┬┐y na postumencie z koron┬▒ i ró┬┐a├▒cem nie jest ani Maryj┬▒ ani Magdalen┬▒.

W kontek┬Âcie testamentu, nale┬┐y przyj┬▒├Ž, ┬┐e eksponowana w taki sposób niewiasta, jest matk┬▒ we wskazywanej obrazem ponad drzwiami wej┬Âciowym do ko┬Âcio┬│a, ┬┐yj┬▒cej rodzinie potomków Chrystusa i Magdaleny.

 

4/ Wizerunek pokazuje, ┬┐e ta niewiasta posiada prawo do tytu┬│u królowej, co wskazane jest koron┬▒ na jej g┬│owie. Bior┬▒c pod uwag├¬ fakt, ┬┐e nie jest to matka Chrystusa, wyniesiona przez chrze┬Âcija├▒stwo do miana królowej, to ta niewiasta musi posiada├Ž inne niezbywalne prawa do tego Królowej.

 

d/ O┬│tarz w ko┬Âciele.1/   2/ 

1/ Kolejny zbiór informacji wnosi wizerunek o┬│tarza w ko┬Âciele.

Ju┬┐ w pierwszej ocenie pierwszego planu o┬│tarza, widoczna jest podobne rozwi┬▒zanie formy budowy o┬│tarza i zbioru rze┬╝b ponad drzwiami wej┬Âciowymi – widok 2. Uzupe┬│nieniem tego wspólnego wizerunku jest forma konstrukcji o┬│tarza, który znajduje si├¬ w wilii Betanii – widok 3.3/   4/ 


3/ Na pierwszym planie widoku o┬│tarza w wilii Betanii, poza wr├¬cz identyczn┬▒ z poprzednimi dwoma wizerunkami, budow┬▒ dolnej partii o┬│tarza, tu w górnej cz├¬┬Âci o┬│tarza istnieje zupe┬│nie nowy obraz w postaci witra┬┐u. Wyeksponowanie pó┬│okr┬▒g┬│ego wizerunku z zag├¬szczonym ciemniejszym kolorem w pionowej osi, zmusza do zastanowienia si├¬ nad tym widokiem. O┬│tarz w Wilii Betanii wygl┬▒da tak, jakby jego górna cz├¬┬Â├Ž zosta┬│a rozebrana a miejsce po nie zast┬▒pi┬│ widok górzystego terenu. W zwi┬▒zku z tym widokiem, nale┬┐y wyci┬▒gn┬▒├Ž odpowiednie wnioski, jako, ┬┐e nie mo┬┐e by├Ž on przypadkowy.

 

Pó┬│ okr┬▒g┬│a forma a szczególnie ten element witra┬┐u, który pokazuje zag├¬szczenie wzorów przy osi pionowej, kieruje temat do fresku znajduj┬▒cego si├¬ w ko┬Âciele po przeciwnej stronie o┬│tarza.

 

4/ Ogólny wizerunek tego fresku, jest podobny do wizerunku witra┬┐a. W konstrukcji fresku istnieje pewien szczegó┬│, który posiada zwi┬▒zek z widokiem pionowego zag├¬szczenia przy osi na witra┬┐u. Wyeksponowanie poprzez wysuni├¬cie do przodu, cz├¬┬Âci ┬Ârodkowej z ca┬│ego fresku, pozwala na utworzenia innego widoku.

 

5/, Je┬┐eli z┬│o┬┐ymy widok fresku w taki sposób, by wysuni├¬ta do przodu jego cz├¬┬Â├Ž zosta┬│a zakryta, uka┬┐e si├¬ inny widok. Znika góra z postaciami, wraz z postaci┬▒ Chrystusa i Magdaleny, które w my┬Âl tego wizerunku le┬┐┬▒ w grobowcu. Nowy widok przedstawia taki pejza┬┐, jaki jest widoczny z miejsca, gdzie znajduje si├¬ grobowiec. 

5/   

5/ Pierwszy krok w poszukiwaniu w┬│a┬Âciwego widoku.

 

Pierwszy plan tego widoku przedstawia trzy ska┬│y, jedna na drugiej w cyrkowej pozie. W naturze takie ska┬│y nie wyst├¬puj┬▒. Widok tak ustawionych ska┬│ jest sugesti┬▒, ┬┐e nale┬┐y usun┬▒├Ž t├¬ cz├¬┬Â├Ž obrazu, usun┬▒├Ž „cyrkow┬▒ poz├¬ ska┬│”.

 

Na tym pejza┬┐u jest widoczna dolina, która le┬┐y wzd┬│u┬┐ widoku. Lewa strona doliny jest wyeksponowana a prawa tylko zaznaczona, cz├¬┬Âci┬▒ ostatniego wzgórza. Na obrazie widoczne s┬▒ dwa takie same krzewy i dwie takie same lilie. W odniesieniu do ska┬│, które tu nie powinny by├Ž widoczne, wyci├¬cie ska┬│ usunie jeden krzew i jedn┬▒ lili├¬.6/  7/ 


Dwa zbli┬┐enia pokazuj┬▒ znaki, które precyzyjnie oznaczaj┬▒ miejsca uci├¬cia widoku fresku z lewej „6’ i z prawej „7”. Tymi znakami s┬▒ klinowe wci├¬cia widoczne w ska┬│ach. Po lewej ska┬│a za krzewem a po prawej ska┬│a ponad bia┬│ym trójk┬▒cikiem.8/  


Widok „8” pokazuje pejza┬┐ po z┬│o┬┐eniu obrazu. Pierwszy plan, to ga┬│┬▒zki jakiego┬ krzewu, który ro┬Ânie ponad wej┬Âciem do grobowca, co dowodzi, ┬┐e grobowiec znajduje si├¬ w górach. Drugi widok pierwszego planu pokazuje dwie lilie. Ta po prawej, jest rze┬╝b┬▒ a ta po lewej ┬┐yw┬▒ ro┬Âlina. Te lilie symbolizuj┬▒ dwie rodziny z rodu Chrystusa i Magdaleny. Chrystus i Magdalena le┬┐┬▒ w tym grobowcu a wskazywana testamentem rodzina ┬┐yje.

Trzecim elementem pierwszego planu, jest widok skalistej - lewej strony doliny.

 

W dalszym planie obrazu, widoczne s┬▒ dwa miejsca zabudowane, jedno w dolinie a drugie na czubku ska┬│. Jest to widok Rennes les Bains, które le┬┐y w dolinie i ruin Blanchefort, które le┬┐┬▒ dok┬│adnie w takim usytuowaniu na wierzcho┬│ku skalistej góry. Ten widok jest dowodem, na to, ┬┐e grobowiec Magdaleny i Chrystusa znajduje si├¬ w okolicy Rennes les Bains.


9/  
10/ 

9/ Winoro┬Âl jest wspólna cech┬▒ wszystkich trzech opisywanych obrazów, nie znika na o┬│tarzu w wilii Betanii, tak jak znikn├¬┬│a rodzina Chrystusa. Winoro┬Âl, b├¬d┬▒ca pierwszo planow┬▒ dekoracj┬▒ trzech obrazów w kontek┬Âcie do odniesienia dotycz┬▒cego grobowca pokazuje, ┬┐e wskazywany w testamencie ród Chrystusa nadal ┬┐yje na ziemi. W odniesieniu do takiej informacji, nale┬┐y dok┬│adnie okre┬Âli├Ž cechy dotycz┬▒ce ┬┐yj┬▒cej rodziny, która jako druga jest wskazywana w tre┬Âci testamentu.

 

e/ Ambona.

1/  2/ 


 

1/ Równie┬┐ ambona jest miejscem gdzie istniej┬▒ nawy, takie jak na poprzednich obrazach.

Wygl┬▒d tych naw jest wr├¬cz bli┬╝niaczo podobny do widniej┬▒cych na obrazie ponad wej┬Âciem do ko┬Âcio┬│a.

 

Nawy zawieraj┬▒ w sobie postacie ewangelistów, jednak nie wszystkie. Cztery postacie ewangelistów s┬▒ rozdzielone pi┬▒t┬▒. Postaci┬▒, która przedstawia cz┬│owieka trzymaj┬▒cego w lewej r├¬ce symbol geometrii a palcem wskazuj┬▒cym prawej r├¬ki pokazuje do góry. Taki wizerunek pi┬▒tej postaci mówi, ┬┐e geometria, któr┬▒ przedstawia jest ┬Âwi├¬t┬▒ geometri┬▒. Wskazuj┬▒c palcem prosto „w Niebo”, przekazuje informacj├¬ uzupe┬│niaj┬▒c┬▒, która ┬Âwiadczy, ┬┐e ta geometria pochodzi od Boga.

 

To┬┐samo┬Â├Ž tej postaci, jest wskazana poprzez rze┬╝by znajduj┬▒ce si├¬ w dwóch nawach, które s┬▒ usytuowane poza nawami z ewangelistami. Dwie dodatkowe nawy, s┬▒ tak usytuowane, ┬┐e zamykaj┬▒ ca┬│y zbiór postaci. Rze┬╝by w tych nawach przedstawiaj┬▒ takie same ro┬Âliny, jakie s┬▒ widoczne ponad wej┬Âciem do ko┬Âcio┬│a. Ro┬Âliny s┬▒ prawie identyczne, ró┬┐ni┬▒ si├¬ tylko ilo┬Âci┬▒ kwiatów a li┬Âcie tych ro┬Âlin nie chroni┬▒ w┬│asnych owoców. Inaczej jak u ro┬Âlin ponad wej┬Âciem, które poprzez przykrycie li┬Â├Žmi owoców, symbolicznie wskazuj┬▒ opiek├¬ nad dzie├Žmi.

 

Tu przedstawione dwie ro┬Âliny, poprzez odkryte owoce symbolizuj┬▒ dwoje doros┬│ych a poprzez kwiaty dzieci. To, ┬┐e te ro┬Âliny zamykaj┬▒ zbiór postaci w tym czterech ewangelistów,

i postac m├¬┬┐czyzny mówi┬▒cego o geometrii, ┬Âwiadczy o ich symbolice dotycz┬▒cej ludzi zwi┬▒zanych z Chrystusem. Wskazywana rodzina, jest ┬Âci┬Âle powi┬▒zana z pi┬▒t┬▒ postaci┬▒, która przekazuje geometrie prosto o Boga.

 

Te dwie ro┬Âliny jak i pozosta┬│e ponad wej┬Âciem stoj┬▒ w identycznych wazonach, które swoim kszta┬│tem przypominaj┬▒ kielich, lub Graal. Jest to jednoznaczne odniesienie do Rodu Graala. Owoce tych ro┬Âlin posiadaj┬▒ wygl┬▒d podobny do owoców winoro┬Âli, co symbolizuje Ród Chrystusa.


----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA cz.I

----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA cz.3

----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA cz.4©  MMagdalena i Andrzej Struski de Merowing  
A.D.13.11.2012.

Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

Rennes les bains, Rennes le Chateau,