> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

TESTAMENT RODU GRAALA cz.3
Data 29/11/2012 10:53  Autor Andrzej Struski i Magdalena St  Klikni 2481  Jzyk Polish
 

 TESTAMENT RODU GRAALA

 

Cz. 3

f/ Droga krzy¿owa.

 

1/  2/ 

 

Cztery wybrane stacje z ca³ej drogi krzy¿owej w ko¶ciele parafialnym w Renne le Chateau.

 

Stacje drogi krzy¿owej swoj± konstrukcj± odnosz± siê do budowy o³tarzy i zbioru rze¼b ponad wej¶ciem. Obrazy drogi krzy¿owej w swej górnej czê¶ci znajduj± siê w miejscu, gdzie w konstrukcji o³tarzy jest symbolizuj±ca ród Chrystusa winoro¶l. Z kolei ca³a pozosta³a czê¶æ obrazów stacji le¿y pomiêdzy filarkami, które równie¿ s± odniesieniem do konstrukcji o³tarzy i obrazu ponad wej¶ciem. Oznacza to, ¿e informacje zawarte w obrazach niektórych stacji bêd± siê odnosi³y do testamentu.

 

1/ Stacja pierwsza pokazuje nam odkrywaj±c± siê kotarê teatru zdarzeñ z g³ównym aktorem w pierwszym planie, Jezusem Chrystusem.

2/ Kolejna stacja pokazuje ukrzy¿owanego Chrystusa w otoczeniu osób towarzysz±cych, a po¶ród nich jest tylko jeden stra¿nik.

 

3/   4/ 

 

3/ Stacja trzynasta przedstawia obraz bardzo delikatnego obchodzenia siê z cia³em Chrystusa. Wygl±da to tak jakby osoby, które zdejmuj± go z krzy¿a, zwraca³y szczególn± uwagê by nic mu siê nie sta³o.

4/ Na tej stacji widaæ cia³o niesionego do grobu Chrystusa a z jego boku p³ynie krew. Krew bêdzie p³ynê³a tylko z rany ¿ywego cz³owieka. Jest tu pokazany obraz, który mówi, ¿e w grocie po³o¿ono nieprzytomnego Jezusa. Po odzyskaniu ¶wiadomo¶ci uka¿e siê on potajemnie kilku osobom a nastêpnie zniknie z pola widzenia spo³eczno¶ci.

 

g/ Trzej ch³opcy

 

1 / 2/ 3/ 

 

Trzech bli¼niaczo do siebie podobnych ch³opców jest przedstawione wraz z g³ównymi figurami w ko¶ciele.

 

 

 

1.      Postaæ opisana, jako ¦w. Józef trzyma na rêku pierwsze dziecko. Twarz tej postaci przedstawia nam m³odego mê¿czyznê a nie starego Józefa. Ta twarz jest bardzo podobna do wygl±du oblicza, jakie czêsto posiadaj± figury Chrystusa. Chrystus trzyma w prawej rêce kwiat lilii.

2.      Postaæ opisana, jako Matka Chrystusa trzyma na rêku drugie dziecko. W kontek¶cie do dziecka, które trzyma Chrystus, ta postaæ przedstawia Magdalenê. Dowodem jest tu korona z lili±, która wskazuje na ród Chrystusa i Magdaleny, jako przysz³e pokolenia królów z lili± w herbie.

3.      Postaæ Antoniego z Padwy, trzyma na rêku trzecie dziecko. W prawej rêce równie¿ trzyma kwiat lilii a dziecko stoi na otwartej ksi±¿ce, któr± trzyma w lewej rêce.

 


Na fresku, który widnieje po przeciwnej stronie o³tarza w jednej ze scen jest przedstawiona ta sama postaæ niewiasty, która jest opisana, jako Matka Chrystusa z dzieckiem na rêku. Obie niewiasty s± z twarzy identyczne. Tu jest pokazana jak opiekuje siê czworgiem dzieci. Starsz± dziewczyn±, dwojgiem synów i ma³ym dzieckiem na rêce. W tym widoku jest ona w towarzystwie Chrystusa, bêd±c od niego m³odsz± osob±. Taki wizerunek wyklucza, by tu na fresku i na pos±gu, mog³a byæ przedstawiana Matka Chrystusa, jest to Magdalena z dzieæmi. Po zastosowaniu w stosunku do tego fresku odpowiedniej obróbki w postaci ciêæ, widok tej rodziny znika a pozostaje widok, jaki mo¿na zobaczyæ z miejsca przed ukrytym w górach grobowcem Magdaleny i Chrystusa.

 

h/ Malowid³a we wnêtrzu ko¶cio³a.

 

 

Na ca³ym zapleczu o³tarza widoczne s± inicja³y w postaci zespolonych liter M i S. Taka forma litery M wystêpuje na postumencie figurki niewiasty po lewej stronie przed ko¶cio³em. Tam, jako inicja³, jest po³±czona z liter± A.

 

Inicja³ w ko¶ciele dotyczy tej postaci niewiasty, która jest przedstawiana wizerunkiem figurki przed ko¶cio³em.

  

Alfa i Omega, tych liter nie mog³o zabrakn±æ w zbiorze testamentu. W my¶l przekazu od Boga, który jest zaszyfrowany w tek¶cie Apokalipsy, alfa i omega symbolizuj± zakres wiedzy Syna Boga, który ma przyj¶æ na Ziemiê. Pierwsza i ostatnia litera alfabetu jednego z jêzyków mówi, ¿e cz³owiek oznaczony tym symbolem, bêdzie posiada³ pe³n± wiedzê w jednej z dziedzin. Alfabet grecki odnosi siê do jêzyka aramejskiego a ten z kolei do tekstów biblijnych. Pe³na wiedza wskazywanej postaci bêdzie, wiêc dotyczy³a spraw boskich i duchowych.

 

Alfa i Omega w kontek¶cie testamentu symbolizuje ojca ¿yj±cej rodziny, przedstawianej w jego tre¶ci.

 

i/ Cechy wspólne symboli.

 

   

 

  

1.      Wszystkie krzy¿e w ko¶ciele ramiona maj± zakoñczone kwiatem lilii, jest to jednoznaczne odniesienie do Chrystusa i jego potomków w królewskich rodach z lili± w herbie.

2.      Wszêdzie wystêpuj±ce zdobienia ro¶linne z widocznym owocem, symbolizuj± p³odno¶æ – rodzinê wielodzietn±.

3.      Charakterystyczne filarki s± w ka¿dym miejscu, gdzie tworz± nawy dla przedstawienia wspólnych cech rodzinnych, ró¿nych postaci.

4.      Lukowe formy zamykaj±ce filarki dope³niaj± budowy naw.

5.      Ma³e wie¿yczki ponad sklepieniem naw równie¿ tworz± wspólnotê wizerunku.

 

----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA cz.I

----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA Cz. 2 

----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA cz.4


© Magdalena i Andrzej Struski de Merowing
2012..11.

Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

Rennes les Bains, Rennes le Chateau, France,FR,