> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

TESTAMENT RODU GRAALA cz.4
Data 29/11/2012 17:23  Autor Andrzej i Magdalena Struscy  Klikni 2919  Jzyk Polish
 

Testament Rodu Graala 

Cz. 4

 

j/ Dzia³anie proboszcza Berengera Sauniere w czasie tworzenia ostatecznej formy wizerunku testamentu.

 

Wielu ludzi w czasie historycznym przyczyni³o siê do utworzenia obecnie istniej±cego obrazu Testamentu Rodu Graala. Ró¿ne dzia³ania, które wynika³y z sytuacji ¿yciowych powodowa³y tworzenie przez tych ludzi okre¶lonych rze¼b, obrazów, lub napisów. Ca³okszta³t obrazu istnia³ tylko w zamy¶le Boga. Poszczególne czê¶ci roz³o¿one w czasie wielu wieków, by³y wynikiem dzia³ania w zakresie indywidualnych potrzeb twórczych, lub rodowych przekazów. Wszystkie takie dzia³ania w swojej g³êbi posiada³y boskie natchnienie duchowe, które nawet nie zosta³o rozpoznane ich zmys³ami, jako wp³yw zewnêtrzny, tylko przyjête z racji w³asnych potrzeb.

 

B. Sauniere, generalnie przebudowa³ szatê ozdobn± ko¶cio³a i jego okolic. Motywacje, jakie kierowa³y jego dzia³aniami pochodzi³y z istniej±cych ozdób i tajemniczych manuskryptów. W swojej pracy bra³ pod uwagê przekazy historyczne spadkobierców rodu i przekazy ¿yj±cych jego potomków. Uwzglêdnia³ równie¿ informacje zawarte w obrazach znanych mistrzów malarstwa.

 

W efekcie stworzy³ dwa zaszyfrowane dzie³a, które posiadaj± cechy kompletnego wizerunku i spójnego przekazu, na planie Testamentu Rodu Graala i na planie informacji o miejscu ukrycia jakiego¶ wa¿nego skarbu. W sprawie dotycz±cej miejsca ukrycia grobowca Magdaleny, wspó³pracowa³ z proboszczem H. Boudetem i przekaza³ w³asn± czê¶æ informacji.

 

Zaszyfrowanie tych wszystkich informacji, by³o na tyle g³êbokie, ¿e nikt przed nami nawet ich nie wskaza³ w sposób rzeczywisty. Wszelkie publikacje, których by³o bardzo du¿o a po¶ród nich wiele bezcelerów wydawniczych, nie wnios³y realnej szansy na odkrycie tych tajemnic. Do odkrycia ich niezbêdne by³y informacje pomocnicze, które posiada³em z racji poznania wiedzy od Boga.

 

B. Sauniere by³ osob± wybran±, o czym ¶wiadczy jego data urodzenia, urodzi³ siê 11 kwietnia 1852 roku, jako najstarszy z siedmiorga rodzeñstwa. Data urodzenia wskazuje na znak zodiakalny Barana i taki znak zodiaku jest wyrze¼biony na wizygockiej kolumnie, która by³a jednym z dwóch filarów podtrzymuj±cych o³tarz w ko¶ciele przed jego remontem. Wed³ug informacji historycznych w takim filarku B. Sauniere odnalaz³ 4 manuskrypty.

 

Filarek sta³ w takiej pozycji, ¿e znaki i napisy by³y odwrócone, co mo¿e ¶wiadczyæ – czytaj inaczej. Natomiast inicja³y w dolnej czê¶ci filarka s± w normalnej pozycji i symbolizuj± jak opisa³em w cz. 1. Wed³ug interpretacji ten inicja³ ma oznaczaæ „Ave Maryja”, jednak bior±c pod uwagê, ¿e wykonany zosta³ przez Wizygotów w VII wieku trudno przyj±æ by dotyczy³ Matki Chrystusa.


 
Oryginalny wizygocki filarek, który znajduje siê w muzeum parafialnym.

 

Odwrócone liczby uzyskuj± znaczenie szczególne w odniesieniu do innego miejsca, które znajduje siê przy drzwiach wej¶ciowych do ko¶cio³a.

 


 

Cyfry na filarku s± odwrócone i posiadaj± nietypow± formê a te na ko¶ciele jednoznacznie mówi± o jakiej¶ dacie. W odniesieniu do wyrze¼bionej postaci, która mo¿e symbolizowaæ rodz±ce siê dziecko, ta data bêdzie mia³a znaczenie daty urodzenia zapowiadanej w testamencie postaci matki lub ojca. W ¶wietle obu liczb nale¿y tê datê odpowiednio zinterpretowaæ.

 

Istnieje tu wskazówka w postaci wyrze¼bionego li¶cia, który ma siedem kulek a liczba siedem w Apokalipsie, jest najwa¿niejszym kluczem do jej odszyfrowania. Mówi, ¿e wszystko, co jest symbolizowane siódemk± pochodzi z Nieba. Z tego wynika, ¿e to rodz±ce siê dziecko i liczba siedmiu kulek, jak równie¿ data, symbolizuj± datê narodzin zapowiadanego przyj¶cia Syna Boga, ojca we wskazywanej testamentem rodzinie.

 

W jaki sposób B. Sauniere wskazuje na inicja³y i datê urodzenia?

 


 

Odrêczny rysunek ksiêdza Saunière przedstawia ko³o zodiaku i wpisane w nie trójk±ty a na obwodzie ko³a litery i symbole.

 

W dolnej czê¶ci ko³a zodiaku widnieje litera „S” a obok niej po dwie litery z prawe i lewej strony. Swoj± wielko¶ci± te piêæ liter wyró¿nia siê z po¶ród wszystkich tu widniej±cych. Ostatni wyraz w opisie ko³a zodiaku brzmi „Jason”. Czytanie od prawej do lewej jest uzasadnione w dwojaki sposób. Tak poruszaj± siê wskazówki zegara i w takim kierunku przemieszcza siê S³oñce po znakach zodiaku na niebosk³onie.

 

W kolejnej ods³onie tego szyfru, mamy te litery zapisane w postaci zwyk³ego pisma, JA – S – ON. W polskim znaczeniu takiego zapisu a tak on wygl±da, napis mówi, Moje nazwisko zaczyna siê na „S” i jego nazwisko bêdzie siê zaczyna³o na „S”.

 

W tym momencie wyja¶ni³o siê znaczenie trzeciej litery dotycz±cej inicja³ów.

1.      „M” i „A” z postumentu.

2.      „M” i „S” z tak du¿ej ilo¶ci symboli istniej±cych za o³tarzem.

3.      „S” Bêdzie pierwsz± liter± nazwiska a „M” imieniem matki, z kolei „A” imieniem ojca, zapowiadanej testamentem rodziny, spadkobierców Chrystusa na Ziemi.

 

Sauniere urodzi³ siê w 1852r. 11 kwietnia, jest, wiêc zodiakalnym baranem a taki znak zodiaku jest wyrze¼biony na postumencie.

 

Symbol zodiakalny lwa, wyrze¼biony na postumencie dotyczy postaci zapowiadanej a znak barana dotyczy B. Sauniera.

 

Niew±tpliwie data urodzenia Bérengera Saunière, jak równie¿ jego dzia³alno¶æ w Rennes le Chateau, nobilituj± go do pozycji czynnika wi±¿±cego informacje zawarte w Testamencie Rodu Graala. Jego data urodzenia zwi±zana jest z informacjami zaszyfrowanymi w motywach wyrze¼bionych na postumencie. Ta sytuacja wyja¶nia, dlaczego ksi±dz Saunière obj±³ parafiê i przeprowadzi³ te wszystkie prace.

 

 

   

Spróbujmy z posiadanych liczb, z³o¿yæ datê urodzenia ojca zapowiadanej testamentem rodziny.

 

Wyrze¼bione cyfry maj± specyficzny wygl±d, dwie jedynki s± identyczne jak dwie litery I w napisie MISSION. Taka forma ³±czy napis z liczb± i w efekcie tworzy wspólny przekaz. Liczba dotyczy daty urodzenia zapowiadanego Syna Boga, który bêdzie zwi±zany ze spraw± wskazywan± napisem „MISSION”

 

Forma litery „A” w inicjale, poprzez zakrycie wierzcho³kiem ¶rodkowego kr±¿ka ³±czy j± z 9 kr±¿kami, czyli ³±czy j± z cyfr± 9.

 

1.      Liczba 9, która bêdzie okre¶la³a jakie¶ cechy w dacie urodzenia.

 

Dwie jedynki posiadaj± p³ytsze wg³êbienia, co odró¿nia je od pozosta³ych i pozwala utworzyæ niezale¿n± liczbê 11.

 

2.      Liczba 11, która po uwzglêdnieniu cech liczby 8, jako miesi±ca urodzenia, mo¿e oznacza dzieñ urodzenia.

 

Pozosta³a cyfra 8, która odnosi siê do Lwa w znaku zodiaku.

 

3.      Liczba 8, która jest ostatni± wskazywan± przez sposób wykonania rze¼b, spe³nia podzia³ liczby 1891 na uzasadnione czê¶ci liczbowe.

 

Nie posiadamy jeszcze roku urodzenia a pozosta³a nam tylko jedna liczba „9” do dyspozycji.

 

Niewiele by ona wskazywa³a gdyby nie B. Sauniere, jako element ca³ej uk³adanki testamentu. Miesi±c kwiecieñ z jego daty urodzenia zgadza siê z charakterem rze¼by znaku zodiaku Barana, który jest elementem wspólnym ze znakiem zodiaku Lwa, jako wizerunek na postumencie.

 

Taka wspólnota pozwala na zmianê daty urodzenia B. Sauniere; - 1852r. kwiecieñ 11.

Zakres zmiany mo¿emy przeprowadziæ tylko w sposób wstawienia cyfry „9”, która pozosta³a do dyspozycji. Bior±c pod uwagê skalê czasu historycznego logiczna jest tylko zmiana w zakresie setek lat.

 

Data B. Sauniere to 1852r wymieniamy „8” na „9” i otrzymujemy Datê urodzenia Syna Boga 1952r.

 

Po uzupe³nieniu wszystkich logicznie i zgodnie z zasadami uzyskanych sk³adników liczbowych otrzymujemy pe³na datê urodzenia Syna Boga 11 08 1952r

 

 

                                                          WNIOSKI

 

Reasumuj±c w tre¶ci przedstawionej w postaci obrazów, zapisany jest Testamentu Rodu Graala. Jest on zaszyfrowany w Rennes le Chateau, na terenie ko¶cio³a i w jego otoczeniu. Mo¿emy z jego wizerunku wyci±gn±æ kilka punktów, które bêd± kwintesencj± przekazu Boga.

 

I.       Testament mówi o dwóch rodzinach, które s± po³±czone wiêzami krwi.

II.    Rodziny te, s± wielodzietne a dzieci w przewa¿aj±cej mierze to ch³opcy.

III. Pierwsz± wskazywan± rodzin±, jest ¿yj±ca dwa tysi±ce lat temu, rodzina Chrystusa i Magdaleny.

IV. Ich synowie, byli protoplastami wszystkich rodów królewskich, które posiadaj± w herbie lilie.

V.    Rodzina Chrystusa i Magdaleny, poprzez zapis testamentu wskazuje swoich spadkobierców ¶wiêtej krwi.

VI. Dla pe³nego potwierdzenia rzetelno¶ci przekazu, zawarte w testamencie informacje wskazuj± na istnienie grobowca Chrystusa i Magdaleny.

VII.                     Przekaz testamentu, poprzez warto¶ci kontekstowe, wskazuje kilka punktów zawieraj±cych precyzyjne informacje dotycz±ce spadkobierców.

 

1/ Testament po raz pierwszy musi by otwarty w czasie, gdy wskazywana rodzina czystej krwi, bêdzie mia³a dwoje dzieci i w czasie bezpo¶rednio po tym, urodzi im siê trzecie dziecko.

2/ Matka w tej rodzinie bêdzie posiada³a prawa królowej.

3/ Ojciec bêdzie wskazywanym proroctwami i oczekiwanym Synem Boga.

4/ Inicja³y Matki, imiê na literê „M”, nazwisko na literê „S”.

5/ Inicja³y ojca, imiê na literê „A”, nazwisko na literê „S”.

6/ Ojciec bêdzie posiada³ pe³n± wiedze z zakresu wiedzy o Bogu i duchowo¶ci.

7/ Bêdzie on przedstawia³ geometriê pochodz±c± od Boga.

8/ Jego data urodzenia to, 1952r 11 sierpieñ.


----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA cz.I

----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA Cz. 2 

----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA cz.3©
 Magdalena i Andrzej Struski de Merowing
29.11.12

Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

Rennes les Bains, Rennes le Chateau, France,FR,