> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
TESTAMENT RODU GRAALA cz.4
Data 29/11/2012 17:23  Autor Andrzej i Magdalena Struscy  Klikni੠3541  Jŕzyk Polish
 

Testament Rodu Graala 

Cz. 4

 

j/ Dzia┬│anie proboszcza Berengera Sauniere w czasie tworzenia ostatecznej formy wizerunku testamentu.

 

Wielu ludzi w czasie historycznym przyczyni┬│o si├¬ do utworzenia obecnie istniej┬▒cego obrazu Testamentu Rodu Graala. Ró┬┐ne dzia┬│ania, które wynika┬│y z sytuacji ┬┐yciowych powodowa┬│y tworzenie przez tych ludzi okre┬Âlonych rze┬╝b, obrazów, lub napisów. Ca┬│okszta┬│t obrazu istnia┬│ tylko w zamy┬Âle Boga. Poszczególne cz├¬┬Âci roz┬│o┬┐one w czasie wielu wieków, by┬│y wynikiem dzia┬│ania w zakresie indywidualnych potrzeb twórczych, lub rodowych przekazów. Wszystkie takie dzia┬│ania w swojej g┬│├¬bi posiada┬│y boskie natchnienie duchowe, które nawet nie zosta┬│o rozpoznane ich zmys┬│ami, jako wp┬│yw zewn├¬trzny, tylko przyj├¬te z racji w┬│asnych potrzeb.

 

B. Sauniere, generalnie przebudowa┬│ szat├¬ ozdobn┬▒ ko┬Âcio┬│a i jego okolic. Motywacje, jakie kierowa┬│y jego dzia┬│aniami pochodzi┬│y z istniej┬▒cych ozdób i tajemniczych manuskryptów. W swojej pracy bra┬│ pod uwag├¬ przekazy historyczne spadkobierców rodu i przekazy ┬┐yj┬▒cych jego potomków. Uwzgl├¬dnia┬│ równie┬┐ informacje zawarte w obrazach znanych mistrzów malarstwa.

 

W efekcie stworzy┬│ dwa zaszyfrowane dzie┬│a, które posiadaj┬▒ cechy kompletnego wizerunku i spójnego przekazu, na planie Testamentu Rodu Graala i na planie informacji o miejscu ukrycia jakiego┬ wa┬┐nego skarbu. W sprawie dotycz┬▒cej miejsca ukrycia grobowca Magdaleny, wspó┬│pracowa┬│ z proboszczem H. Boudetem i przekaza┬│ w┬│asn┬▒ cz├¬┬Â├Ž informacji.

 

Zaszyfrowanie tych wszystkich informacji, by┬│o na tyle g┬│├¬bokie, ┬┐e nikt przed nami nawet ich nie wskaza┬│ w sposób rzeczywisty. Wszelkie publikacje, których by┬│o bardzo du┬┐o a po┬Âród nich wiele bezcelerów wydawniczych, nie wnios┬│y realnej szansy na odkrycie tych tajemnic. Do odkrycia ich niezb├¬dne by┬│y informacje pomocnicze, które posiada┬│em z racji poznania wiedzy od Boga.

 

B. Sauniere by┬│ osob┬▒ wybran┬▒, o czym ┬Âwiadczy jego data urodzenia, urodzi┬│ si├¬ 11 kwietnia 1852 roku, jako najstarszy z siedmiorga rodze├▒stwa. Data urodzenia wskazuje na znak zodiakalny Barana i taki znak zodiaku jest wyrze┬╝biony na wizygockiej kolumnie, która by┬│a jednym z dwóch filarów podtrzymuj┬▒cych o┬│tarz w ko┬Âciele przed jego remontem. Wed┬│ug informacji historycznych w takim filarku B. Sauniere odnalaz┬│ 4 manuskrypty.

 

Filarek sta┬│ w takiej pozycji, ┬┐e znaki i napisy by┬│y odwrócone, co mo┬┐e ┬Âwiadczy├Ž – czytaj inaczej. Natomiast inicja┬│y w dolnej cz├¬┬Âci filarka s┬▒ w normalnej pozycji i symbolizuj┬▒ jak opisa┬│em w cz. 1. Wed┬│ug interpretacji ten inicja┬│ ma oznacza├Ž „Ave Maryja”, jednak bior┬▒c pod uwag├¬, ┬┐e wykonany zosta┬│ przez Wizygotów w VII wieku trudno przyj┬▒├Ž by dotyczy┬│ Matki Chrystusa.


 
Oryginalny wizygocki filarek, który znajduje si├¬ w muzeum parafialnym.

 

Odwrócone liczby uzyskuj┬▒ znaczenie szczególne w odniesieniu do innego miejsca, które znajduje si├¬ przy drzwiach wej┬Âciowych do ko┬Âcio┬│a.

 


 

Cyfry na filarku s┬▒ odwrócone i posiadaj┬▒ nietypow┬▒ form├¬ a te na ko┬Âciele jednoznacznie mówi┬▒ o jakiej┬ dacie. W odniesieniu do wyrze┬╝bionej postaci, która mo┬┐e symbolizowa├Ž rodz┬▒ce si├¬ dziecko, ta data b├¬dzie mia┬│a znaczenie daty urodzenia zapowiadanej w testamencie postaci matki lub ojca. W ┬Âwietle obu liczb nale┬┐y t├¬ dat├¬ odpowiednio zinterpretowa├Ž.

 

Istnieje tu wskazówka w postaci wyrze┬╝bionego li┬Âcia, który ma siedem kulek a liczba siedem w Apokalipsie, jest najwa┬┐niejszym kluczem do jej odszyfrowania. Mówi, ┬┐e wszystko, co jest symbolizowane siódemk┬▒ pochodzi z Nieba. Z tego wynika, ┬┐e to rodz┬▒ce si├¬ dziecko i liczba siedmiu kulek, jak równie┬┐ data, symbolizuj┬▒ dat├¬ narodzin zapowiadanego przyj┬Âcia Syna Boga, ojca we wskazywanej testamentem rodzinie.

 

W jaki sposób B. Sauniere wskazuje na inicja┬│y i dat├¬ urodzenia?

 


 

Odr├¬czny rysunek ksi├¬dza Saunière przedstawia ko┬│o zodiaku i wpisane w nie trójk┬▒ty a na obwodzie ko┬│a litery i symbole.

 

W dolnej cz├¬┬Âci ko┬│a zodiaku widnieje litera „S” a obok niej po dwie litery z prawe i lewej strony. Swoj┬▒ wielko┬Âci┬▒ te pi├¬├Ž liter wyró┬┐nia si├¬ z po┬Âród wszystkich tu widniej┬▒cych. Ostatni wyraz w opisie ko┬│a zodiaku brzmi „Jason”. Czytanie od prawej do lewej jest uzasadnione w dwojaki sposób. Tak poruszaj┬▒ si├¬ wskazówki zegara i w takim kierunku przemieszcza si├¬ S┬│o├▒ce po znakach zodiaku na niebosk┬│onie.

 

W kolejnej ods┬│onie tego szyfru, mamy te litery zapisane w postaci zwyk┬│ego pisma, JA – S – ON. W polskim znaczeniu takiego zapisu a tak on wygl┬▒da, napis mówi, Moje nazwisko zaczyna si├¬ na „S” i jego nazwisko b├¬dzie si├¬ zaczyna┬│o na „S”.

 

W tym momencie wyja┬Âni┬│o si├¬ znaczenie trzeciej litery dotycz┬▒cej inicja┬│ów.

1.      „M” i „A” z postumentu.

2.      „M” i „S” z tak du┬┐ej ilo┬Âci symboli istniej┬▒cych za o┬│tarzem.

3.      „S” B├¬dzie pierwsz┬▒ liter┬▒ nazwiska a „M” imieniem matki, z kolei „A” imieniem ojca, zapowiadanej testamentem rodziny, spadkobierców Chrystusa na Ziemi.

 

Sauniere urodzi³ siê w 1852r. 11 kwietnia, jest, wiêc zodiakalnym baranem a taki znak zodiaku jest wyrze¼biony na postumencie.

 

Symbol zodiakalny lwa, wyrze┬╝biony na postumencie dotyczy postaci zapowiadanej a znak barana dotyczy B. Sauniera.

 

Niew┬▒tpliwie data urodzenia Bérengera Saunière, jak równie┬┐ jego dzia┬│alno┬Â├Ž w Rennes le Chateau, nobilituj┬▒ go do pozycji czynnika wi┬▒┬┐┬▒cego informacje zawarte w Testamencie Rodu Graala. Jego data urodzenia zwi┬▒zana jest z informacjami zaszyfrowanymi w motywach wyrze┬╝bionych na postumencie. Ta sytuacja wyja┬Ânia, dlaczego ksi┬▒dz Saunière obj┬▒┬│ parafi├¬ i przeprowadzi┬│ te wszystkie prace.

 

 

   

Spróbujmy z posiadanych liczb, z┬│o┬┐y├Ž dat├¬ urodzenia ojca zapowiadanej testamentem rodziny.

 

Wyrze┬╝bione cyfry maj┬▒ specyficzny wygl┬▒d, dwie jedynki s┬▒ identyczne jak dwie litery I w napisie MISSION. Taka forma ┬│┬▒czy napis z liczb┬▒ i w efekcie tworzy wspólny przekaz. Liczba dotyczy daty urodzenia zapowiadanego Syna Boga, który b├¬dzie zwi┬▒zany ze spraw┬▒ wskazywan┬▒ napisem „MISSION”

 

Forma litery „A” w inicjale, poprzez zakrycie wierzcho┬│kiem ┬Ârodkowego kr┬▒┬┐ka ┬│┬▒czy j┬▒ z 9 kr┬▒┬┐kami, czyli ┬│┬▒czy j┬▒ z cyfr┬▒ 9.

 

1.      Liczba 9, która b├¬dzie okre┬Âla┬│a jakie┬ cechy w dacie urodzenia.

 

Dwie jedynki posiadaj┬▒ p┬│ytsze wg┬│├¬bienia, co odró┬┐nia je od pozosta┬│ych i pozwala utworzy├Ž niezale┬┐n┬▒ liczb├¬ 11.

 

2.      Liczba 11, która po uwzgl├¬dnieniu cech liczby 8, jako miesi┬▒ca urodzenia, mo┬┐e oznacza dzie├▒ urodzenia.

 

Pozosta┬│a cyfra 8, która odnosi si├¬ do Lwa w znaku zodiaku.

 

3.      Liczba 8, która jest ostatni┬▒ wskazywan┬▒ przez sposób wykonania rze┬╝b, spe┬│nia podzia┬│ liczby 1891 na uzasadnione cz├¬┬Âci liczbowe.

 

Nie posiadamy jeszcze roku urodzenia a pozosta┬│a nam tylko jedna liczba „9” do dyspozycji.

 

Niewiele by ona wskazywa┬│a gdyby nie B. Sauniere, jako element ca┬│ej uk┬│adanki testamentu. Miesi┬▒c kwiecie├▒ z jego daty urodzenia zgadza si├¬ z charakterem rze┬╝by znaku zodiaku Barana, który jest elementem wspólnym ze znakiem zodiaku Lwa, jako wizerunek na postumencie.

 

Taka wspólnota pozwala na zmian├¬ daty urodzenia B. Sauniere; - 1852r. kwiecie├▒ 11.

Zakres zmiany mo┬┐emy przeprowadzi├Ž tylko w sposób wstawienia cyfry „9”, która pozosta┬│a do dyspozycji. Bior┬▒c pod uwag├¬ skal├¬ czasu historycznego logiczna jest tylko zmiana w zakresie setek lat.

 

Data B. Sauniere to 1852r wymieniamy „8” na „9” i otrzymujemy Dat├¬ urodzenia Syna Boga 1952r.

 

Po uzupe┬│nieniu wszystkich logicznie i zgodnie z zasadami uzyskanych sk┬│adników liczbowych otrzymujemy pe┬│na dat├¬ urodzenia Syna Boga 11 08 1952r

 

 

                                                          WNIOSKI

 

Reasumuj┬▒c w tre┬Âci przedstawionej w postaci obrazów, zapisany jest Testamentu Rodu Graala. Jest on zaszyfrowany w Rennes le Chateau, na terenie ko┬Âcio┬│a i w jego otoczeniu. Mo┬┐emy z jego wizerunku wyci┬▒gn┬▒├Ž kilka punktów, które b├¬d┬▒ kwintesencj┬▒ przekazu Boga.

 

I.       Testament mówi o dwóch rodzinach, które s┬▒ po┬│┬▒czone wi├¬zami krwi.

II.    Rodziny te, s┬▒ wielodzietne a dzieci w przewa┬┐aj┬▒cej mierze to ch┬│opcy.

III. Pierwsz┬▒ wskazywan┬▒ rodzin┬▒, jest ┬┐yj┬▒ca dwa tysi┬▒ce lat temu, rodzina Chrystusa i Magdaleny.

IV. Ich synowie, byli protoplastami wszystkich rodów królewskich, które posiadaj┬▒ w herbie lilie.

V.    Rodzina Chrystusa i Magdaleny, poprzez zapis testamentu wskazuje swoich spadkobierców ┬Âwi├¬tej krwi.

VI. Dla pe┬│nego potwierdzenia rzetelno┬Âci przekazu, zawarte w testamencie informacje wskazuj┬▒ na istnienie grobowca Chrystusa i Magdaleny.

VII.                     Przekaz testamentu, poprzez warto┬Âci kontekstowe, wskazuje kilka punktów zawieraj┬▒cych precyzyjne informacje dotycz┬▒ce spadkobierców.

 

1/ Testament po raz pierwszy musi by otwarty w czasie, gdy wskazywana rodzina czystej krwi, b├¬dzie mia┬│a dwoje dzieci i w czasie bezpo┬Ârednio po tym, urodzi im si├¬ trzecie dziecko.

2/ Matka w tej rodzinie b├¬dzie posiada┬│a prawa królowej.

3/ Ojciec bêdzie wskazywanym proroctwami i oczekiwanym Synem Boga.

4/ Inicja┬│y Matki, imi├¬ na liter├¬ „M”, nazwisko na liter├¬ „S”.

5/ Inicja┬│y ojca, imi├¬ na liter├¬ „A”, nazwisko na liter├¬ „S”.

6/ Ojciec b├¬dzie posiada┬│ pe┬│n┬▒ wiedze z zakresu wiedzy o Bogu i duchowo┬Âci.

7/ Bêdzie on przedstawia³ geometriê pochodz±c± od Boga.

8/ Jego data urodzenia to, 1952r 11 sierpie├▒.


----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA cz.I

----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA Cz. 2 

----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA cz.3©
 Magdalena i Andrzej Struski de Merowing
29.11.12

Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

Rennes les Bains, Rennes le Chateau, France,FR,