> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Kwiecie˝ 2018
P W Ž C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
OSWIADCZENIE W SPRAWIE BOGA
Data 02/12/2012 16:31  Autor Andrzej Struski  Klikni੠1966  Jŕzyk Polish
 

 

                                O┬ŽWIADCZENIE W SPRAWIE BOGA

 

Je┬┐eli czego┬ nie rozumiesz, po┬│ó┬┐ to z powrotem na stole,

nawet psa siê nie kopie!!

 

                                  Paradoks wiary i nadziei.

                                       

Gdy mówisz Bóg, jeste┬ z religi┬▒,

Gdy mówisz religia, nie jeste┬ z Bogiem.

Gdy stajesz przed kap┬│anem,

Nie stajesz przed Bogiem.

 

Nawet Bóg, nie przypuszcza┬│,

┬»e cz┬│owiek mo┬┐e Go straci├Ž.

Dali mu religiê, postawili o³tarz

A zabrali Raj i Boga.

 

S┬▒ sztandary, jest wola pasterza.

Wiernych w pokorze s┬▒ rzesze

A nie ma szcz├¬┬Âcia we wierze.

Zosta┬│a nadzieja, najgorsze zosta┬│o.

 

Oni mu mówi┬▒; - jest Bóg na niebie,

S┬▒ obowi┬▒zki, jest kara i zbawienie.

Jest jeszcze tysi┬▒c innych „dobrych rzeczy”.

Nie szukaj, mamy wszystko dla ciebie.

 

Koniec ┬Âwiata, albo koniec szcz├¬┬Âcia.

Pi├¬kna, subtelna ba├▒ka szcz├¬┬Âcia,

pêk³a bez huku. Skoñczy³y siê boskie ¿niwa.

Zabrali Duszê i to, co boskie, nic nie zosta³o dla nieba!

 

Wszyscy ludzie na Ziemi z wyj┬▒tkiem niewielkiej spo┬│eczno┬Âci niewierz┬▒cych i ateistów, wierz┬▒ w Boga, lub przyjmuj┬▒ fakt Jego istnienia. Bóg wzgl├¬dem cz┬│owieka ma swoje oczekiwania, lecz nie ma wp┬│ywu na sposób ich realizacji. Jest to paradoks naszego ┬┐ycia duchowego, spo┬│ecznego i psycho emocjonalnego.

 

W my┬Âl za┬│o┬┐e├▒ programowych Twórców wszech┬Âwiata, jak i ewolucji cz┬│owieka, oczekiwania Boga s┬▒ realizowane w sposób naturalny, bez ingerencji innych osób. W┬│a┬Âciwa postawa psycho emocjonalna, wynika├Ž powinna z procesu ewolucji materii, specjalnego programu ewolucji cz┬│owieka i jego ┬Ârodowiska ┬┐ycia. Proces ewolucji w ca┬│ym wszech┬Âwiecie biegnie nadal swoim torem, zmieni┬│o si├¬ tylko ┬Ârodowisko ┬┐ycia cz┬│owieka na Ziemi i równie┬┐ na wielu innych planetach jej podobnych.

 

Przyczyna zmiany ┬Ârodowiska ┬┐ycia wynika z zaistnienia zewn├¬trznego wp┬│ywu na sposób my┬Âlenia i post├¬powania cz┬│owieka. Oddzia┬│ywania tego wp┬│ywu w czasie wielu tysi┬▒cleci wnios┬│y sprzeczne w stosunku do za┬│o┬┐e├▒ programowych, cechy post├¬powania i charaktery potrzeb cz┬│owieka. Nieuzasadnione w warunkach Raju potrzeby i drastyczne formy postepowania wypaczy┬│y naturalne reakcje ┬Âwiadomo┬Âci uczuciowej.

 

Proces takiej zewn├¬trznej duchowej indoktrynacji, rozpocz┬▒┬│ si├¬ i trwa nadal w obszarach poza zmys┬│owych. Obszary te, s┬▒ poza percepcj┬▒ pi├¬ciu zmys┬│ów a negatywny wp┬│yw na ┬Âwiadomo┬Â├Ž, nie jest bolesny. Z natury brak jest odniesie├▒ dla zrozumienia negatywno┬Âci tego wp┬│ywu. Jest on niezwykle skuteczny z racji kierunku jego dzia┬│ania, które obejmuje wszystkie sprawy zwi┬▒zane z wiar┬▒.

 

Ta indoktrynacja s┬│u┬┐y si┬│om z┬│a, jako p┬│aszczyzna wej┬Âciowa, lub istotny obszar kontaktu z ka┬┐dym aspektem ┬┐ycia cz┬│owieka. Ten istotny obszar kontaktu, to wszystkie sprawy cz┬│owieka zwi┬▒zane z jego duchowo┬Âci┬▒ i postrzeganiem poza zmys┬│owym. Bóg, jako posta├Ž w pierwszym okresie dzia┬│ania indoktrynacji nie wyst├¬puje. Jest On ofert┬▒ specjaln┬▒ dla cz┬│owieka, który ┬┐yj┬▒c w raju nic o Bogu nie wiedzia┬│, b├¬dzie to „wielka wiadomo┬Â├Ž”. Wielka, ale zabójcza. Spokojnie ┬┐yj┬▒c w Raju, niczego wi├¬cej do szcz├¬┬Âcia nie potrzebowa┬│.

 

A┬┐ tu mówi┬▒ mu; - jest Bóg na niebie, s┬▒ obowi┬▒zki, jest kara i zbawienie, jest jeszcze tysi┬▒c innych „dobrych rzeczy”. Koniec ┬Âwiata, albo koniec szcz├¬┬Âcia. Pi├¬kna i subtelna ba├▒ka szcz├¬┬Âcia, p├¬k┬│a bez huku. Sko├▒czy┬│y si├¬ boskie ┬┐niwa.

 

Koniec sielanki, teraz jest czas pokory i pokuty.

 

Bli┬┐ej okre┬Âlaj┬▒c ten istotny dla si┬│ z┬│a obszar kontaktu, nale┬┐y wskaza├Ž wszelkie dzia┬│ania na polu wiary i religii. Na tym polu uczu├Ž i ┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owiek ju┬┐ z natury by┬│ bardzo uwra┬┐liwion┬▒ i jednoznacznie wyró┬┐niona postaci┬▒. Stosowany przez si┬│y z┬│a ca┬│y cykl budowania religii i eksponowania Bogów o┬│tarzowych, mia┬│ s┬│u┬┐y├Ž procesowi eksponowania w┬│asnych instrumentów w ┬Ârodowisku ┬┐ycia cz┬│owieka. Obecnie istnieje olbrzyma armia ludzi - instrumentów s┬│u┬┐┬▒cych si┬│om z┬│a, dzia┬│aj┬▒ca w obszarach ograniczania szcz├¬┬Âcia i jest niezwykle skuteczna.

 

Szcz├¬┬Âcie cz┬│owieka, jako jedyna potrzeba Boga jest niezwykle unikatowym stanem emocjonalnym (cennym, bo trudno dost├¬pnym). W zamian, zdeformowany cz┬│owiek du┬┐o my┬Âli o Bogu, du┬┐o o Nim mówi i afirmuje kontakt ( przez po┬Âredników).

 

Pytanie; - CZY TAKI CZ┬úOWIEK DOZNAJE SZCZ├Ő┬ŽCIA W KA┬»DEJ GODZINIE SWOJEGO ┬»YCIA?

 

I owszem, powiedz┬▒ ortodoksi, wszelkiej ma┬Âci religijnej, powie taki wierny; - „ju┬┐ sama my┬Âl o Bogu jest dla mnie szcz├¬┬Âciem”.

 

Ale czy rozumiej┬▒ oni fakt, ┬┐e my┬Âli, które szcz├¬┬Âcia nie daj┬▒, zdarzaj┬▒ si├¬ (nawet ortodoksom) cz├¬┬Âciej i s┬▒ d┬│u┬┐sze, chocia┬┐by my┬Âli o wszelkich problemach z ┬┐ycia wzi├¬tych.

 

Czy rozumiej┬▒ oni fakt, ┬┐e te inne my┬Âli, pobudzaj┬▒ce stres, niepokój i strach, niweluj┬▒ doszcz├¬tnie efekty ulotnych my┬Âli o Bogu.

 

Te wszystkie problemy z ┬┐ycia wzi├¬te, s┬▒ sukcesem wynikaj┬▒cym z indoktrynacji cz┬│owieka poprzez si┬│y z┬│a. Te negatywne istoty duchowe tworz┬▒c dla swoich potrzeb instrumenty w postaci pozycji spo┬│ecznej kap┬│anów i duchowych mistrzów, pieczo┬│owicie dbaj┬▒ by te instrumenty, zawsze by┬│y aktywne.

 

Nie ka┬┐dy Kap┬│an i nie ka┬┐dy Mistrz duchowy, mimo, ┬┐e jest wyeksponowany, musi spe┬│nia├Ž potrzeby si┬│ z┬│a. Wystarczy, ┬┐e swoj┬▒ postaw┬▒ b├¬dzie wzorem pozytywnego postepowania uczuciowego i osobistego dla innych (w pierwszej kolejno┬Âci jego wiernych, lub uczni), tak by mogli uzyskiwa├Ž w┬│asne stany szcz├¬┬Âcia, a stanie si├¬ kap┬│anem potrzeb Boga.

 

                              Dusza w kleszczach Skorpiona.

 

Rzeczywisto┬Â├Ž na Ziemi jest smutna i Bóg o tym doskonale wie. Wbrew ró┬┐nym opiniom, które stawiaj┬▒ Boga, jako wszechmocnego i wszechw┬│adnego, On za takiego si├¬ nie uznaje. To wielkie zniszczenie, jakie zaistnia┬│o w ┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owieka nast┬▒pi┬│o wbrew Jego woli i wbrew naturalnej ochronie cz┬│owieka. Wp┬│yw si┬│ z┬│a, by┬│ tak niespodziewany i podst├¬pny, ┬┐e Cywilizacja Twórców, nic na to nie mog┬│a wcze┬Âniej zaradzi├Ž.

 

Nale┬┐y pami├¬ta├Ž, ┬┐e cz┬│owiek „dzieckiem Boga”, jest tylko w s┬│owach z o┬│tarza. Osobi┬Âcie lub indywidualnie i w sposób rozumiany przez cz┬│owieka zniszczonego indoktrynacj┬▒, cz┬│owiek dzieckiem Boga nie jest i nigdy nie by┬│.

 

W zamian jest, postaci┬▒ bardziej warto┬Âciow┬▒ i pe┬│n┬▒, jest równy Bogu. Równy poprzez kontakt z wcielon┬▒ Dusz┬▒. Proces wcielania (nie myli├Ž z inkarnacj┬▒) Duszy, (istoty równej Bogu w taki sposób, jak cz┬│owiek jest równy cz┬│owiekowi na Ziemi), jest przywilejem dost├¬pnym tylko nam, lub innym istotom, które posiadaj┬▒ identyczny w stosunku do nas, system ┬Âwiadomo┬Âci i uczu├Ž, jedynie w takie postacie mog┬▒ by├Ž wcielane dusze.

 

Odpowiednie dzia┬│ania ze strony Cywilizacji Twórców, maj┬▒ce na celu zmian├¬ tej ponurej rzeczywisto┬Âci, zosta┬│y przez Boga podj├¬te najszybciej jak to by┬│o mo┬┐liwe. Trwaj┬▒ one obecnie a rozpocz├¬┬│y si├¬ kilkana┬Âcie tysi├¬cy lat wstecz. Jest to proces z┬│o┬┐ony i w du┬┐ej mierze korzystaj┬▒cy z dzia┬│a├▒ na planie psychologicznym.  Jego celem jest wy┬│┬▒czenie wszelkich instrumentów destrukcyjnego wp┬│ywu na cz┬│owieka w ca┬│ym zak┬│óconym obszarze wszech┬Âwiata.

 

Ziemia zosta┬│a wybrana, jako miejsce prowadzenia wielu dzia┬│a├▒ i dowodzenia misj┬▒. Decyzja taka, uzasadniona by┬│a mo┬┐liwo┬Âci┬▒ uzyskania dost├¬pu wcielanej duszy do potencja┬│u ludzkich zdolno┬Âci. Cz┬│owiek posiada jedyne w swoim rodzaju predyspozycje do niezwykle wysokiego rozwini├¬cia zdolno┬Âci w zakresie percepcji ┬Âwiadomo┬Âci. Drugim równie istotnym czynnikiem, jaki by┬│ brany pod uwag├¬ przy wyborze systemu wcieleniowego zwi┬▒zanego z ziemi┬▒, to wszelkie systemowe cechy magnetyczne, jakimi dysponuje cz┬│owiek (b┬│├¬dnie okre┬Âlanie, jako wibracje i energie duchowe).

 

Taka dyspozycja plus wiedza, pozwalaj┬▒ rozwin┬▒├Ž posta├Ž o wyj┬▒tkowych cechach i bardzo skuteczn┬▒ w dzia┬│aniu. Jednak by ludzie z wcielonymi Duszami, które zosta┬│y przys┬│ane przez Boga, mogli cokolwiek dla niego uczyni├Ž musz┬▒ wyrwa├Ž si├¬ ze ┬Âwiata iluzji.

 

Dusze, które podj├¬┬│y decyzj├¬ i zosta┬│y zaakceptowane s┬▒ wcielone na ziemi. W pierwszej kolejno┬Âci, zanim taki cz┬│owiek b├¬dzie móg┬│ dzia┬│a├Ž zgodnie z wol┬▒ Boga i w my┬Âl zadania przyj├¬tego przez w┬│asn┬▒ dusz├¬, musi nast┬▒pi├Ž w jego ┬Âwiadomo┬Âci zrozumienie istoty Boga i jego potrzeb. Nast├¬pnym krokiem z tego samego obszaru, jest zrozumienie, czym jest Dusza i jakie s┬▒ jej potrzeby. Po takich przemianach ┬Âwiadomo┬Âci, otwiera si├¬ mo┬┐liwo┬Â├Ž bezpo┬Âredniego dzia┬│ania w my┬Âl potrzeb Boga i w zakresie obowi┬▒zków Duszy.

 

O ile zrozumienie potrzeb Boga w stosunku do ┬┐ycia cz┬│owieka jest stosunkowo ┬│atwe o tyle zrozumienie istoty duszy mo┬┐e okaza├Ž si├¬ bardzo trudne. Dusza wcielona w cia┬│o cz┬│owieka nie posiada kontaktu z jego ┬Âwiadomo┬Âci┬▒, (w tej kwestii ludzie w ocenach w┬│asnej duszy cz├¬sto myl┬▒ j┬▒ z duchem). Ludzie przyjmuj┬▒c mo┬┐liwo┬Â├Ž kontaktu z w┬│asn┬▒ Dusz┬▒, myl┬▒ w takim po┬│┬▒czeniu adwersarza, czyli dusz├¬ z duchem w ogólnym jego rozumieniu, mo┬┐e on nam si├¬ objawia├Ž, mo┬┐emy go odczuwa├Ž, lub us┬│ysze├Ž. Cz┬│owiek na planie duchowym, mo┬┐e ┬│┬▒czy├Ž si├¬ tylko i wy┬│┬▒cznie z istotami duchowym, one wyewoluowane zosta┬│y równolegle z cz┬│owiekiem. Maj┬▒ obowi┬▒zki s┬│u┬┐ebne wzgl├¬dem nas i uzyskuj┬▒ ze wspó┬│pracy korzy┬Âci.

 

S┬│u┬┐┬▒ mi├¬dzy innymi w procesie wcielania Duszy, jako po┬Âredni system eteryczny. Te duchowe istoty s┬▒ inkarnowane w pierwszej kolejno┬Âci (┬│┬▒czone z cia┬│em cz┬│owieka w swego rodzaju symbioz├¬) a nast├¬pnie w system z nich utworzony jest wcielana Dusza. Kontakt ┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owieka jest mo┬┐liwy tylko z systemem z┬│o┬┐onym z inkarnowanych cia┬│ astralnych. Istot├¬ duszy mo┬┐na tylko zrozumie├Ž i zaakceptowa├Ž, lub dalej jej nie rozumie├Ž. Po zrozumieniu, odpowiednie procesy aktywuj┬▒ w┬│a┬Âciw┬▒ drog├¬ postepowania cz┬│owieka, inn┬▒ ni┬┐ droga tego, który nie mo┬┐e wyzwoli├Ž si├¬ z iluzji.

 

Z kolei Dusza pochodzi z Cywilizacji Twórców wszech┬Âwiata, ze spo┬│eczno┬Âci, która ten Wszech┬Âwiat zbudowa┬│a i jest jego w┬│a┬Âcicielem, tudzie┬┐ u┬┐ytkownikiem. Korzysta ona z walorów dla niej odpowiednich, jakie powinny zaistnie├Ž w trakcie wcielenia w cia┬│o fizyczne cz┬│owieka. W trakcie wcielenia pozyskuje, lub powinna pozyskiwa├Ž jak najwi├¬ksze ilo┬Âci materii emocjonalnej, której stan odpowiada szcz├¬┬Âciu. Je┬┐eli cz┬│owiek nie osi┬▒ga w swoim ┬┐yciu du┬┐ej ilo┬Âci takich stanów emocjonalnych, dusza mo┬┐e mie├Ž odci├¬t┬▒ drog├¬ powrotu do rodziny.

 

Tak zak┬│ócona sytuacja ┬┐ycia cz┬│owieka istnieje na Ziemi i w wielu innych systemach wcieleniowych, co jest bardzo powa┬┐nym problemem dla cywilizacji twórców i dla Boga. Z tej przyczyny podj├¬te s┬▒ wskazywane tu dzia┬│ania a ich celem jest uwolnienie cz┬│owieka od negatywnych wp┬│ywów duchowych.

 

                                       Misja na kraw├¬dzi.

 

 

Przyj├¬ty program realizowany jest w obliczu niespotykanych wcze┬Âniej trudno┬Âci. G┬│ównie z tej przyczyny, ┬┐e niezb├¬dnym jest dzia┬│anie z pozycji cz┬│owieka. To w┬│a┬Ânie tu na planie ludzkiej ┬Âwiadomo┬Âci, zosta┬│o za┬│o┬┐onych najwi├¬cej pu┬│apek.

 

Za┬│o┬┐enia programu – za┬│o┬┐eniami, przewidywania zaistnienia trudno┬Âci – przewidywaniami a efekt mizerny, albo praktycznie ┬┐aden. Tysi┬▒ce lat mojej pracy, tysi┬▒ce lat pracy wielu innych w postaci Duszy, mo┬┐e okaza├Ž si├¬ daremne. Wszystko, przez niespotykany nigdzie we wszech┬Âwiecie, stan iluzji na planie ┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owieka. Iluzji za┬Âlepiaj┬▒cej cz┬│owiekowi potrzeb├¬ Boga wzgl├¬dem cz┬│owieka i zrozumienie istoty w┬│asnej Duszy.

 

W tych obszarach ┬┐mudna i w nie┬Âwiadomo┬Âci prowadzona praca szerokich rzesz kap┬│anów i mistrzów duchowych, przyda┬│a pe┬│ny sukces si┬│om z┬│a. Te istoty duchowe dobrze wiedzia┬│y, jak przygotowa├Ž cz┬│owieka na przyj├¬cie Wybra├▒ca i wszystkich, którzy od Boga z nim przybyli.

 

Efekt jest szokuj┬▒cy, wszystko zrozumia┬│em i w moim zakresie wykona┬│em tylko ja. Jedynie ta cz├¬┬Â├Ž rodziny, która pochodzi z czystej krwi rodziny Chrystusa, a wi├¬c dzieci dwóch linii, Magdaleny – matki ich, i mojej ich ojca zachowa┬│a zrozumienie. Poza tym, oprócz Magdaleny tylko jeden cz┬│owiek z olbrzymiej grupy przyby┬│ych, rozumie sprawy Boga i w┬│asnej duszy. Jest to stan wi├¬cej ni┬┐ op┬│akany, mo┬┐na go nazwa├Ž zerowym.

                                      Zabójcza iluzja.

 

Takie iluzyjne rozumienie spraw Boga i Duszy, jest zas┬│ug┬▒ indoktrynacji religijnej i ezoterycznej, na planie ┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owieka.

 

Przedstawianie potrzeb Boga w opaczny sposób. Przestawianie Syna Boga, jako „Zbawiciela” ratuj┬▒cego z odm├¬tów z┬│a, dobrych wiernych, lub odpowiednio ukszta┬│towanych uczni, jest ukryciem prawdziwego charakteru zamierze├▒ Boga w stosunku do Jego Wybra├▒ca.

 

Przedstawianie „Zbawiciela”, jako postaci, której cechy nie s┬▒ ludzie z charakterem wskazuj┬▒cym na istot├¬ duchow┬▒ w┬│adaj┬▒c┬▒ nadludzkimi zdolno┬Âciami, wymaza┬│o rzeczywisty wizerunek Syna Boga, jako Syna Cz┬│owieczego.

 

Jezus Chrystus równie┬┐ nie by┬│ duchem, dlatego „iluzjoni┬Âci” skazali Go na ukrzy┬┐owanie, uprzednio nie rozumiej┬▒c jego przekazu. Mimo, ┬┐e prze┬┐y┬│ prób├¬ morderstwa, na potrzeby o┬│tarzowe uczyniono z niego ┬Žw. Ducha. Nast├¬pnie kolejne pokolenia „iluzjonistów”, podj├¬┬│y zadanie, które jest do dzisiejszego dnia skrz├¬tnie wykonywane a efekty tego zadania, przeciwne s┬▒ planom Boga.

 

 Wpajanie przez tysi┬▒clecia cz┬│owiekowi, takiego iluzyjnego wizerunku oczekiwanego „Zbawiciela”, uwarunkowa┬│o jednoznacznie ogólnie rozumiany charakter takiej postaci „Zbawiciela”.

 

Przedstawianie istoty Czasów Ostatecznych w sposób podporz┬▒dkowany potrzebom religii i ezoteryki, a przede wszystkim notoryczne pomijanie proroczych zapowiedzi, spowodowa┬│o ca┬│kowite niezrozumienie intencji Boga w tej sprawie. Zmanipulowanie przekazów biblijnych i jej najwa┬┐niejszego elementu – Apokalipsy ┬Žw. Jana z Patmos, usun├¬┬│o z przed oczu ludzi przekazy Boga w Jego sprawie dotycz┬▒cej Czasów Ostatecznych.

 

W efekcie, logiczne zapisy sta┬│y si├¬ nieczytelne, mimo, ┬┐e nadal w ┬╝ród┬│owych tekstach zachowa┬│y swój logicznie brzmi┬▒cy przekaz. Zapisane tam informacje nikogo nie interesuj┬▒, s┬▒ zbyt proste, a┬┐ dziecinnie proste i w zwi┬▒zku z tym nie do przyj├¬cia.

 

W taki sposób cz┬│owiek zosta┬│ za┬Âlepiony i teraz, gdy nadszed┬│ szeroko prorokowany, i zapowiadany czas zdarze├▒, nikt go nie rozpoznaje w sposób w┬│a┬Âciwy.

 

Wskazania postaci „Wybra├▒ca”, czyli Syna Boga, któremu Chrystus przygotowywa┬│ drog├¬, zosta┬│y bardzo precyzyjnie wyszczególnione w Apokalipsie. Jest wiele dok┬│adnych okre┬Âle├▒ w tre┬Âci Starego i Nowego Testamentu. Istniej┬▒ tak┬┐e inne przekazy, które równie┬┐ wskazuj┬▒ cechy Przyj┬Âcia Syna Boga i jego ziemskiej rodziny. Wszystko to, nie ma ┬┐adnego znaczenia dla opanowanej iluzj┬▒ ┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owieka. W zamian ca┬│ymi gar┬Âciami, ch┬│onie on niezliczone ilo┬Âci wyimaginowanych z proroczych tre┬Âci bzdur.

 

I taki by┬│ plan wrogów Boga. Ludzie poddani programowi destrukcji ┬Âwiadomo┬Âci, nabo┬┐nie s┬│uchaj┬▒c kap┬│anów i duchowych mistrzów, nawet nie próbuj┬▒ my┬Âle├Ž w inny sposób.

Pozosta┬│ jeszcze jeden niewskazany powy┬┐ej element boskiego przekazu, bardzo szczegó┬│owo przedstawiony Testament Rodu Graala.

 

Rennes le Chateau sta┬│a si├¬ mekk┬▒ pielgrzymów z pogranicza ezoteryki i religii. Przyby┬│o tu wielu specjalistów w dziedzinach odkrywania tajemnic, pracowali latami i poprzestali na laurach bezcelerów. Nikt nie rozpozna┬│ tu niczego szczególnego, wszyscy ┬┐yj┬▒ mitem Proboszcza Sauniere i iluzj┬▒ prawdziwej historii Ren.

 

Tak du┬┐e zainteresowanie tym regionem posiada uzasadnione przyczyny, których dowody uda┬│o nam si├¬ odkry├Ž. Wnioskuj┬▒c z mizernych efektów poprzedników w odkrywaniu tajemnic, nasza praca musia┬│a by├Ž w jaki┬ sposób uprzywilejowana. Wszystkie odkrycia wykonali┬Âmy w krótkim czasie pracuj┬▒c bez specjalistycznej pomocy. Istnieje przepowiednia, ┬┐e tajemnice zwi┬▒zane z rodem Chrystusa odkryje tylko prawowity potomek.

 

Opublikowany przez nas tekst odszyfrowanej tre┬Âci Testamentu Rodu Graala, jednoznacznie pokazuje dwie rodziny: rodzin├¬ Chrystusa i Magdaleny, jako pierwsz┬▒ i rodzin├¬ ich spadkobierców. Znaki szczególne zawarte w testamencie, które wskazuj┬▒ na rodzin├¬ spadkobierców s┬▒ w 100% zgodne z cechami charakterystycznymi mojej rodziny.

 

Poni┬┐ej przedstawiam list├¬ odkry├Ž, na, które posiadamy dowody:

 

1.  Przekaz Sauniere o miejscu ukrycia wej┬Âcia do historycznego skarbu.

2.  Tajemnic├¬ lokalizacji grobowca Magdaleny i Jedynego Najwy┬┐szego.

3.  ┬Žwi┬▒tyni├¬ Ziemi Druidów w Rennes les Bains.

4.  Artefakty archeologiczne dotycz┬▒ce czasów tak zamierzch┬│ych, ┬┐e mo┬┐na by lata ich liczy├Ž w dziesi┬▒tkach albo stekach tysi├¬cy. 

5.  Olbrzymi kamienio┬│om, który istnia┬│ tak dawno, ┬┐e ┬Âlady urobku ska┬│ zosta┬│y ju┬┐ zatarte naturalnymi procesami erozji.

6.  Kamienio┬│omowi towarzyszy┬│y specjalne systemy ┬Âwietlne i d┬╝wi├¬kowe, o czym ┬Âwiadcz┬▒ artefakty archeologiczne, których odkryli┬Âmy setki.

7.  Wed┬│ug naszej teorii wydobywane tu ska┬│y pos┬│u┬┐y┬│y do budowy piramid na Ziemi.

8.  W my┬Âl tej teorii ┬Âwiat┬│o s┬│oneczne koncentrowane w olbrzymich kryszta┬│ach i d┬╝wi├¬k emitowany z urz┬▒dze├▒ zlokalizowanych na p┬│aszczyznach zniwelowanych stoków górskich, pozwoli┬│y obrabia├Ž bloki skalne i przydawa├Ž im odpowiedniego rezonansu.

9.  Odkryli┬Âmy tajemnice, jakie przekazywa┬│ inny proboszcz tym razem z Rennes les Bains, H. Boudet.

10 Pierwszym a zarazem ostatnim w publikacji, naszym odkryciem, jest Testament Rodu  Graala w Rennes le Chateau. S┬▒ w nim zawarte precyzyjnie uj├¬te szczegó┬│y wskazuj┬▒ce mnie i moj┬▒ rodzin├¬, jako tych, na których wszyscy „czekaj┬▒, nie czekaj┬▒c.”

 

Nikt nie chce przyj┬▒├Ž do ┬Âwiadomo┬Âci tych faktów, nikt nawet nie pyta, czy to czasem nie jest prawda. Ludzie omijaj┬▒ fakty zawarte w naszych informacjach. Zachowuj┬▒ si├¬ tak jakby bali si├¬ tych informacji. Wol┬▒ ogl┬▒da├Ž ┬Âwiat┬│o sztuczne i nawet nie zobaczy├Ž s┬│onecznego. My przedstawiamy wy┬│┬▒cznie fakty poparte dowodami. To ju┬┐ nie jest iluzja, to jest za┬Âlepienie.

 

---

Dla cz┬│owieka istniej┬▒ dwa wa┬┐ne wskazania; - nie oceniaj i zapominaj.

Nie oceniaj, znaczy nie wtr±caj siê tam, gdzie nie twoja sprawa.

Zapominaj, znaczy zapominaj o wszystkim, co nie istnieje obecnie na twojej drodze ┬┐ycia.

 

Wystarczy nie ocenia├Ž, by nie szkodzi├Ž sobie i innym.

Zapominanie pozwoli Ci uzyska├Ž wi├¬cej rado┬Âci, bo pami├¬├Ž ró┬┐nych problemów t┬│umi j┬▒ skutecznie.

 

Je┬┐eli oceni┬│e┬Â, masz obowi┬▒zek przedstawi├Ž dowody, jako uzasadnienie twojej oceny.

Je┬┐eli nie zapominasz, zastanów si├¬ nad swoim zdrowiem i jakie przyczyny mog┬▒ wynika├Ž z tej pami├¬ci.
© Andrzej Struski de Merowing
02.12.12


Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.