> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Listopad 2018
P W Ž C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
BOSKI PASZPORT
Data 04/12/2012 00:34  Autor Andrzej Struski  Klikni੠2930  Jŕzyk Polish
 

                                                                           BOSKI PASZPORT


Ziemskie za┬Âlepienie cz┬│owieka na bosk┬▒ rzeczywisto┬Â├Ž, przyczyni┬│o si├¬ do przygotowania w programie misji planu, który w postaci wizytówki wyeksponuje informacje o Wybra├▒cu.

 

Liczba siedem, jako podstawowym kluczem Apokalipsy, jest synonimem wskazuj┬▒cym na pochodzenie z Nieba. Dlatego wizytówka, jako boski paszport, powinna posiada├Ž siedem pozycji zawieraj┬▒cych ró┬┐ne informacje o Synu Boga, wys┬│anym na Ziemi├¬ w Czasie Ostatecznym.

 

Siedem pozycji, jako adnotacje, zawartych w boskim paszporcie Syna Cz┬│owieczego


1.       Zapowiedzi i proroctwa; - Nie powróci Jezus Chrystus tylko Jego starszy brat.

2.       Czas przyj┬Âcia; - Jego narodzenie b├¬dzie wi┬▒za┬│o si├¬ z wyst┬▒pieniem burzy a nast┬▒pi o wschodzie s┬│o├▒ca. Andrzej Struski urodzi┬│ si├¬ o wschodzie S┬│o├▒ca bezpo┬Ârednio po pot├¬┬┐nej burzy.

3.       Narodowo┬Â├Ž: - Pa├▒stwo le┬┐┬▒ce na pó┬│nocy a j├¬zyk równie jednoznaczny jak aramejski. Polska le┬┐y na pó┬│noc od Palestyny a polski j├¬zyk posiada jednoznaczne wyra┬┐enia warto┬Âci s┬│ów.

4.       Personalia; - Nazwisko powinno wi┬▒za├Ž si├¬ ze s┬│owem Chrystus. Nazwisko Struski posiada takie same znaczenie liter, co s┬│owo Chrystus.

5.       Wykszta┬│cenie; - Musi by├Ž takie, które umo┬┐liwi przekazywanie informacji o Bogu i Niebie w sposób taki, jak naukowy. Okres 12 lat nauki pod nadzorem Boga, od 1985r do 1997r.

6.       Dzia┬│anie; - Musi by├Ž zwi┬▒zane z przekazywan┬▒ przez Niego quasi naukow┬▒ wiedz┬▒ o Niebie i Bogu. Ró┬┐ne dzia┬│ania zwi┬▒zane z geometri┬▒ wzorca i ┬Žw. geometri┬▒.

7.       Rodzina; - Musi odpowiada├Ž cechom zawartym w testamencie przygotowanym przez Boga. Testament Rodu Graala w Rennes le Chateau wskazuje wielodzietn┬▒ rodzin├¬ i jej szczególne cechy. Ojciec urodzony w 11 08 1952r, jego inicja┬│y to „AS”, inicja┬│y matki to „MS”.Zapowiadane przyj┬Âcie Syna Boga w Czasie Ostatecznym, jest ┬Âci┬Âle zwi┬▒zane z histori┬▒ ┬┐ycia i ┬Âmierci Jezusa Chrystusa. Nale┬┐y przyj┬▒├Ž, ┬┐e cechy osobiste zapowiadanej postaci, b├¬d┬▒ posiada┬│y charakter wskazuj┬▒cy na Chrystusa, jako Jego przodka, lub protoplast├¬. B├¬d┬▒ wi┬▒za┬│y si├¬ z przygotowaniem dla Niego drogi, przez Jezusa Chrystusa.

 

 

Ad. 1/ Wybrane proroctwa dotycz┬▒ce Syna Boga, Syna cz┬│owieczego, Pana Zast├¬pów, Mesjasza, Króla Królów i Pana Panów. Wszystkie tu wskazane postacie to w istocie jedna, Wybraniec Boga na Czas Ostateczny.


Nie jest On powracaj┬▒cym Chrystusem, jak przekazuje religia chrze┬Âcija├▒ska, tylko Jego starszym bratem. Dowód na to istnieje w tre┬Âci Apokalipsy ┬Žw. Jana z Patmos.


INFORMACJA DOTYCZ┬íCA JEZUSA CHRYSTUSA I TEGO, KTÓRY MA PRZYJ┬ŽC.


B. G. rozdz. w. 5. „I od Jezusa Chrystusa, który jest onym ┬Âwiadkiem wiernym, pierworodnym z umar┬│ych i ksi┬▒┬┐├¬ciem królów ziemi; który nas umi┬│owa┬│ i omy┬│ nas z grzechów naszych krwi┬▒ swoj┬▒;”

 

Zwrot; - „i ksi┬▒┬┐├¬ciem królów ziemi”, mówi, ┬┐e Jezus Chrystus jest jednym z m┬│odszych synów Boga. W hierarchii u┬┐ycie takiego zwrotu znamionuje m┬│odszego syna, nie jest on Ksi├¬ciem w królewskiej rodzinie Boga. Z kolei cz┬│onkowie królewskiej rodziny Boga to „królowie ziemi”, Jezusa Chrystusa w ┬Âród nich nie ma.


Istnieje jeszcze jeden istotny dowód na to, ┬┐e to nie Chrystus powraca na Ziemi├¬ w Czasach Ostatecznych, tylko inna postac. Taki dowód zawarty jest w kolejno przedstawionych pozdrowieniach.


B.G. rozdz. I w. 3. „B┬│ogos┬│awiony, który czyta i ci, którzy s┬│uchaj┬▒ s┬│ów proroctwa tego, i zachowuj┬▒ to, co w niem jest napisane; albowiem czas blisko jest.”

 

 

 

W trzech kolejnych wersetach, zawarte s┬▒ pozdrowienia.

Pierwsze od Boga, - „B┬│ogos┬│awiony”.

 

B.G. rozdz. I w. 4. Jan siedmiu zborom, które s┬▒ w Azyi. ┬úaska wam i pokój niech b├¬dzie od tego, który jest i który by┬│, i który przyj┬Â├Ž ma; i od siedmiu duchów, którzy s┬▒ przed obliczno┬Âci┬▒ stolicy jego;

 

  W trzech kolejnych wersetach, zawarte s┬▒ pozdrowienia.

   

     Pierwsze od Boga, - „B┬│ogos┬│awiony”.

    

Drugie od Tego, który ma przyj┬Â├Ž; - „┬úaska wam i pokój niech b├¬dzie od tego, który jest i który by┬│, i który przyj┬Â├Ž ma”

Trzecie od Jezusa Chrystusa; -„I od Jezusa Chrystusa”.

Konkluzja: - Jezus Chrystus nie powraca na Ziemiê, przychodzi Jego starszy brat.

 

 

 

 Ad. 2/ Wskazywane w proroctwach okoliczno┬Âci na┬Âwietlaj┬▒ce czas przyj┬Âcia Syna Boga.Mat. rozdz. 24 w. 27. Albowiem, jako b┬│yskawica wychodzi od wschodu s┬│o├▒ca i ukazuje si├¬ a┬┐ na zachód, tak b├¬dzie i przyj┬Âcie Syna cz┬│owieczego.

 

Wskazywane cechy charakterystyczna dla przyj┬Âcia Syna Cz┬│owieczego;-

1.       Wschód S┬│o├▒ca

2.       Pot├¬┬┐na burza gdzie b┬│yskawice widoczne s┬▒ na ca┬│ym niebie.

Apokalipsa B. G. rozdz. I w. 7. Oto idzie z ob┬│okami i ujrzy go wszelkie oko, i ci, którzy go przebili; i narzeka├Ž b├¬d┬▒ przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen.


Zwrot zawarty w tym wersecie; - „Oto idzie z ob┬│okami” w kontek┬Âcie do s┬│ów Jezusa Chrystusa przekazywanych przez ewangelist├¬ Mateusza w Nowym Testamencie, tworzy spójny przekaz, który ┬Âwiadczy o czasie przyj┬Âcia Syna cz┬│owieczego. Idzie z ob┬│okami znaczy, ┬┐e rodzi si├¬ – przychodzi na ┬Âwiat w czasie burzy a nie na ob┬│okach jak to jest ogólnie przyjmowane.

Nie jest to wskazanie przyj┬Âcia postaci duchowej schodz┬▒cej na ob┬│okach a narodziny fizycznego cz┬│owieka o wschodzie s┬│o├▒ca, zaraz po pot├¬┬┐nej burzy.

 

Ad. 3/ Wskazywany region, lub miejsce przyj┬Âcia na ┬Âwiat Syna Boga.


W Starym Testamencie istnieje wskazanie ┬Âwiadcz┬▒ce o Tym, który ma przyj┬Â├Ž. Prorok Izajasza zawar┬│ takie wskazanie; -


B. G. Izaj. 28:

10. Poniewa¿ podawa³ im przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za przepisem, trochê tu, trochê owdzie:

11. A wszak┬┐e jakoby nieznajom┬▒ mow┬▒, i j├¬zykiem obcym mówi┬│ do ludu twego.

12. A gdy im rzek┬│: To├Ž jest odpocznienie, sprawcie odpoczynek spracowanemu, to├Ž jest odpocznienie; ale oni nie chcieli s┬│ucha├Ž.

 

 

13. I bêdzie im s³owo Pañskie: przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za przepisem; trochê tu, trochê owdzie, na to, aby szli, a pad³szy wznak st³ukli siê, a uwik³ani bêd±c, pochwytani byli.

 

 

 

Ten ca┬│y rozdzia┬│ odnosi si├¬ do tego, który ma przyj┬Â├Ž a zwrot; - „A wszak┬┐e jakoby nieznajom┬▒ mow┬▒, i j├¬zykiem obcym mówi┬│ do ludu twego.”- Wskazuje na cz┬│owieka u┬┐ywaj┬▒cego nieznanego publicznie j├¬zyka.

Tu wskazywany j├¬zyk obcy „i j├¬zykiem obcym mówi┬│” z punktu widzenia j├¬zyka ┬╝ród┬│owego dla tekstów biblijnych, nie jest j├¬zykiem hebrajskim ani aramejskim. Mo┬┐e to by├Ž ka┬┐dy inny j├¬zyk, jednak drugie wskazanie; - „nieznajom┬▒ mow┬▒” eliminuje wszystkie j├¬zyki, które s┬▒ znane poza w┬│asnymi granicami.

 

Takie wskazanie eliminuje j├¬zyki publiczne, informuj┬▒c, ┬┐e istnieje jaki┬ nieznany j├¬zyk, którym b├¬dzie pos┬│ugiwa┬│ si├¬ Syn Boga.

 

W tym miejscu nale┬┐y informacj├¬ dotycz┬▒c┬▒ nieznanego j├¬zyka uzupe┬│ni├Ž. J├¬zyk, który ma s┬│u┬┐y├Ž do przekazywania informacji zawartych w zaszyfrowanych tekstach biblijnych, musi by├Ž równie jednoznaczny jak j├¬zyk aramejski.

 

Jedynym j├¬zykiem, który spe┬│nia cechy jednoznacznego wyrazu ka┬┐dego s┬│owa, jest j├¬zyk polski. Spe┬│nia on równie┬┐ wskazanie, jakie zawar┬│ Izajasz w swoim proroctwie, jest j├¬zykiem obcym i nieznanym.

 

 

Ad.4/ Cechy personalne Syna Boga.

Nazwisko Struski jest z┬│o┬┐one z liter, które s┬▒ pochodne z takich liter, które tworz┬▒ s┬│owo Chrystus.

                           CH   R   Y   S   T   U   S

                              1    2    3   4    5    6   7

                            Inna pisownia s┬│owa Chrystus.

                               C   R   Y   S   T   U   S

                                1   2    3   4    5   6    7

 

                            C obce na K polskie i Y obce na I polskie.

                                S   T   R   U   S   K   I

                                4    5   2    6   7    1   3

 

 

Ad. 5/ Wiedza Syna Boga.

B├¬dzie przedstawia┬│ Boga i Niebo w sposób naukowy. Taka zapowied┬╝ ┬Âwiadczy, ┬┐e informacje dotycz┬▒ce spraw Boga i Nieba b├¬d┬▒ posiada┬│y cechy quasi naukowe.

Wiedza przekazywana przez Syna cz┬│owieczego, nigdy nie by┬│a znana w tak czystej postaci. Spe┬│nia cechy wiedzy pochodz┬▒ce od Boga i mo┬┐e by podzielona na cztery grupy.

1.       Informacje o Bogu i Niebie.

2.       Informacje dotycz┬▒ce budowy wszech┬Âwiata, budowy cz┬│owieka fizyczno – duchowego i zasad ewolucji istot duchowych.

3.       Informacje dotycz┬▒ce Duszy i jej potrzeb, zasad wcielania i potrzeb Boga.

4.       Magnetyzm i formy geometrii wzorca.

Ad. 6/ Dzia┬│anie Syna Boga.

Jego dzia┬│anie musi byc ┬Âci┬Âle zwi┬▒zane z przekazywanymi informacjami, które dotycz┬▒ spraw Boga na Ziemi. Wszelkie dokonania na planie materialnym b├¬d┬▒ eksponowa┬│y takie formy fizyczne, które wynikaj┬▒ z geometrii wzorca. Praca intelektualna objawi si├¬ wynalazkami i odkryciami, które równie┬┐ b├¬d┬▒ zwi┬▒zane z geometri┬▒ wzorca, lub sprawami dotycz┬▒cymi rodu krwi Chrystusa.

Ad. 7/ Rodzina Syna Boga.

Rodzina wielodzietna wskazana w testamencie, jako spadkobiercy Chrystusa. Niezb├¬dnym jest by najstarszym by┬│ syn a dla spe┬│nienia wszelkich praw rodu Dawidowego powinno by├Ž trzech synów. W czasie pierwszego otwarcia i opublikowania tre┬Âci testamentu ukrytego w Rennes le Chateau, rodzina powinna sk┬│ada si├¬ z dwóch synów a kolejny powinien w krótkim czasie przyj┬Â├Ž na ┬Âwiat. Testament bardzo precyzyjnie wskazuje na szczegó┬│y dotycz┬▒ce cech rodziny, inicja┬│ów, daty urodzenia Syna Boga i stanu rodziny w czasie otwarcia testamentu..

Syn Boga powinien by├Ž fizycznie podobny do innych ┬┐yj┬▒cych i by┬│ych Królów z rodu Merowingów, jak równie┬┐ dysponowa├Ž cechami charakterystycznymi tego rodu.© Andrzej Struski de Merowing
13.12.2012.


Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.