> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

BOSKI PASZPORT
Data 04/12/2012 00:34  Autor Andrzej Struski  Klikni 2425  Jzyk Polish
 

                                                                           BOSKI PASZPORT


Ziemskie za¶lepienie cz³owieka na bosk± rzeczywisto¶æ, przyczyni³o siê do przygotowania w programie misji planu, który w postaci wizytówki wyeksponuje informacje o Wybrañcu.

 

Liczba siedem, jako podstawowym kluczem Apokalipsy, jest synonimem wskazuj±cym na pochodzenie z Nieba. Dlatego wizytówka, jako boski paszport, powinna posiadaæ siedem pozycji zawieraj±cych ró¿ne informacje o Synu Boga, wys³anym na Ziemiê w Czasie Ostatecznym.

 

Siedem pozycji, jako adnotacje, zawartych w boskim paszporcie Syna Cz³owieczego


1.       Zapowiedzi i proroctwa; - Nie powróci Jezus Chrystus tylko Jego starszy brat.

2.       Czas przyj¶cia; - Jego narodzenie bêdzie wi±za³o siê z wyst±pieniem burzy a nast±pi o wschodzie s³oñca. Andrzej Struski urodzi³ siê o wschodzie S³oñca bezpo¶rednio po potê¿nej burzy.

3.       Narodowo¶æ: - Pañstwo le¿±ce na pó³nocy a jêzyk równie jednoznaczny jak aramejski. Polska le¿y na pó³noc od Palestyny a polski jêzyk posiada jednoznaczne wyra¿enia warto¶ci s³ów.

4.       Personalia; - Nazwisko powinno wi±zaæ siê ze s³owem Chrystus. Nazwisko Struski posiada takie same znaczenie liter, co s³owo Chrystus.

5.       Wykszta³cenie; - Musi byæ takie, które umo¿liwi przekazywanie informacji o Bogu i Niebie w sposób taki, jak naukowy. Okres 12 lat nauki pod nadzorem Boga, od 1985r do 1997r.

6.       Dzia³anie; - Musi byæ zwi±zane z przekazywan± przez Niego quasi naukow± wiedz± o Niebie i Bogu. Ró¿ne dzia³ania zwi±zane z geometri± wzorca i ¦w. geometri±.

7.       Rodzina; - Musi odpowiadaæ cechom zawartym w testamencie przygotowanym przez Boga. Testament Rodu Graala w Rennes le Chateau wskazuje wielodzietn± rodzinê i jej szczególne cechy. Ojciec urodzony w 11 08 1952r, jego inicja³y to „AS”, inicja³y matki to „MS”.Zapowiadane przyj¶cie Syna Boga w Czasie Ostatecznym, jest ¶ci¶le zwi±zane z histori± ¿ycia i ¶mierci Jezusa Chrystusa. Nale¿y przyj±æ, ¿e cechy osobiste zapowiadanej postaci, bêd± posiada³y charakter wskazuj±cy na Chrystusa, jako Jego przodka, lub protoplastê. Bêd± wi±za³y siê z przygotowaniem dla Niego drogi, przez Jezusa Chrystusa.

 

 

Ad. 1/ Wybrane proroctwa dotycz±ce Syna Boga, Syna cz³owieczego, Pana Zastêpów, Mesjasza, Króla Królów i Pana Panów. Wszystkie tu wskazane postacie to w istocie jedna, Wybraniec Boga na Czas Ostateczny.


Nie jest On powracaj±cym Chrystusem, jak przekazuje religia chrze¶cijañska, tylko Jego starszym bratem. Dowód na to istnieje w tre¶ci Apokalipsy ¦w. Jana z Patmos.


INFORMACJA DOTYCZ¡CA JEZUSA CHRYSTUSA I TEGO, KTÓRY MA PRZYJ¦C.


B. G. rozdz. w. 5. „I od Jezusa Chrystusa, który jest onym ¶wiadkiem wiernym, pierworodnym z umar³ych i ksi±¿êciem królów ziemi; który nas umi³owa³ i omy³ nas z grzechów naszych krwi± swoj±;”

 

Zwrot; - „i ksi±¿êciem królów ziemi”, mówi, ¿e Jezus Chrystus jest jednym z m³odszych synów Boga. W hierarchii u¿ycie takiego zwrotu znamionuje m³odszego syna, nie jest on Ksiêciem w królewskiej rodzinie Boga. Z kolei cz³onkowie królewskiej rodziny Boga to „królowie ziemi”, Jezusa Chrystusa w ¶ród nich nie ma.


Istnieje jeszcze jeden istotny dowód na to, ¿e to nie Chrystus powraca na Ziemiê w Czasach Ostatecznych, tylko inna postac. Taki dowód zawarty jest w kolejno przedstawionych pozdrowieniach.


B.G. rozdz. I w. 3. „B³ogos³awiony, który czyta i ci, którzy s³uchaj± s³ów proroctwa tego, i zachowuj± to, co w niem jest napisane; albowiem czas blisko jest.”

 

 

 

W trzech kolejnych wersetach, zawarte s± pozdrowienia.

Pierwsze od Boga, - „B³ogos³awiony”.

 

B.G. rozdz. I w. 4. Jan siedmiu zborom, które s± w Azyi. £aska wam i pokój niech bêdzie od tego, który jest i który by³, i który przyj¶æ ma; i od siedmiu duchów, którzy s± przed obliczno¶ci± stolicy jego;

 

  W trzech kolejnych wersetach, zawarte s± pozdrowienia.

   

     Pierwsze od Boga, - „B³ogos³awiony”.

    

Drugie od Tego, który ma przyj¶æ; - „£aska wam i pokój niech bêdzie od tego, który jest i który by³, i który przyj¶æ ma”

Trzecie od Jezusa Chrystusa; -„I od Jezusa Chrystusa”.

Konkluzja: - Jezus Chrystus nie powraca na Ziemiê, przychodzi Jego starszy brat.

 

 

 

 Ad. 2/ Wskazywane w proroctwach okoliczno¶ci na¶wietlaj±ce czas przyj¶cia Syna Boga.Mat. rozdz. 24 w. 27. Albowiem, jako b³yskawica wychodzi od wschodu s³oñca i ukazuje siê a¿ na zachód, tak bêdzie i przyj¶cie Syna cz³owieczego.

 

Wskazywane cechy charakterystyczna dla przyj¶cia Syna Cz³owieczego;-

1.       Wschód S³oñca

2.       Potê¿na burza gdzie b³yskawice widoczne s± na ca³ym niebie.

Apokalipsa B. G. rozdz. I w. 7. Oto idzie z ob³okami i ujrzy go wszelkie oko, i ci, którzy go przebili; i narzekaæ bêd± przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen.


Zwrot zawarty w tym wersecie; - „Oto idzie z ob³okami” w kontek¶cie do s³ów Jezusa Chrystusa przekazywanych przez ewangelistê Mateusza w Nowym Testamencie, tworzy spójny przekaz, który ¶wiadczy o czasie przyj¶cia Syna cz³owieczego. Idzie z ob³okami znaczy, ¿e rodzi siê – przychodzi na ¶wiat w czasie burzy a nie na ob³okach jak to jest ogólnie przyjmowane.

Nie jest to wskazanie przyj¶cia postaci duchowej schodz±cej na ob³okach a narodziny fizycznego cz³owieka o wschodzie s³oñca, zaraz po potê¿nej burzy.

 

Ad. 3/ Wskazywany region, lub miejsce przyj¶cia na ¶wiat Syna Boga.


W Starym Testamencie istnieje wskazanie ¶wiadcz±ce o Tym, który ma przyj¶æ. Prorok Izajasza zawar³ takie wskazanie; -


B. G. Izaj. 28:

10. Poniewa¿ podawa³ im przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za przepisem, trochê tu, trochê owdzie:

11. A wszak¿e jakoby nieznajom± mow±, i jêzykiem obcym mówi³ do ludu twego.

12. A gdy im rzek³: Toæ jest odpocznienie, sprawcie odpoczynek spracowanemu, toæ jest odpocznienie; ale oni nie chcieli s³uchaæ.

 

 

13. I bêdzie im s³owo Pañskie: przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za przepisem; trochê tu, trochê owdzie, na to, aby szli, a pad³szy wznak st³ukli siê, a uwik³ani bêd±c, pochwytani byli.

 

 

 

Ten ca³y rozdzia³ odnosi siê do tego, który ma przyj¶æ a zwrot; - „A wszak¿e jakoby nieznajom± mow±, i jêzykiem obcym mówi³ do ludu twego.”- Wskazuje na cz³owieka u¿ywaj±cego nieznanego publicznie jêzyka.

Tu wskazywany jêzyk obcy „i jêzykiem obcym mówi³” z punktu widzenia jêzyka ¼ród³owego dla tekstów biblijnych, nie jest jêzykiem hebrajskim ani aramejskim. Mo¿e to byæ ka¿dy inny jêzyk, jednak drugie wskazanie; - „nieznajom± mow±” eliminuje wszystkie jêzyki, które s± znane poza w³asnymi granicami.

 

Takie wskazanie eliminuje jêzyki publiczne, informuj±c, ¿e istnieje jaki¶ nieznany jêzyk, którym bêdzie pos³ugiwa³ siê Syn Boga.

 

W tym miejscu nale¿y informacjê dotycz±c± nieznanego jêzyka uzupe³niæ. Jêzyk, który ma s³u¿yæ do przekazywania informacji zawartych w zaszyfrowanych tekstach biblijnych, musi byæ równie jednoznaczny jak jêzyk aramejski.

 

Jedynym jêzykiem, który spe³nia cechy jednoznacznego wyrazu ka¿dego s³owa, jest jêzyk polski. Spe³nia on równie¿ wskazanie, jakie zawar³ Izajasz w swoim proroctwie, jest jêzykiem obcym i nieznanym.

 

 

Ad.4/ Cechy personalne Syna Boga.

Nazwisko Struski jest z³o¿one z liter, które s± pochodne z takich liter, które tworz± s³owo Chrystus.

                           CH   R   Y   S   T   U   S

                              1    2    3   4    5    6   7

                            Inna pisownia s³owa Chrystus.

                               C   R   Y   S   T   U   S

                                1   2    3   4    5   6    7

 

                            C obce na K polskie i Y obce na I polskie.

                                S   T   R   U   S   K   I

                                4    5   2    6   7    1   3

 

 

Ad. 5/ Wiedza Syna Boga.

Bêdzie przedstawia³ Boga i Niebo w sposób naukowy. Taka zapowied¼ ¶wiadczy, ¿e informacje dotycz±ce spraw Boga i Nieba bêd± posiada³y cechy quasi naukowe.

Wiedza przekazywana przez Syna cz³owieczego, nigdy nie by³a znana w tak czystej postaci. Spe³nia cechy wiedzy pochodz±ce od Boga i mo¿e by podzielona na cztery grupy.

1.       Informacje o Bogu i Niebie.

2.       Informacje dotycz±ce budowy wszech¶wiata, budowy cz³owieka fizyczno – duchowego i zasad ewolucji istot duchowych.

3.       Informacje dotycz±ce Duszy i jej potrzeb, zasad wcielania i potrzeb Boga.

4.       Magnetyzm i formy geometrii wzorca.

Ad. 6/ Dzia³anie Syna Boga.

Jego dzia³anie musi byc ¶ci¶le zwi±zane z przekazywanymi informacjami, które dotycz± spraw Boga na Ziemi. Wszelkie dokonania na planie materialnym bêd± eksponowa³y takie formy fizyczne, które wynikaj± z geometrii wzorca. Praca intelektualna objawi siê wynalazkami i odkryciami, które równie¿ bêd± zwi±zane z geometri± wzorca, lub sprawami dotycz±cymi rodu krwi Chrystusa.

Ad. 7/ Rodzina Syna Boga.

Rodzina wielodzietna wskazana w testamencie, jako spadkobiercy Chrystusa. Niezbêdnym jest by najstarszym by³ syn a dla spe³nienia wszelkich praw rodu Dawidowego powinno byæ trzech synów. W czasie pierwszego otwarcia i opublikowania tre¶ci testamentu ukrytego w Rennes le Chateau, rodzina powinna sk³ada siê z dwóch synów a kolejny powinien w krótkim czasie przyj¶æ na ¶wiat. Testament bardzo precyzyjnie wskazuje na szczegó³y dotycz±ce cech rodziny, inicja³ów, daty urodzenia Syna Boga i stanu rodziny w czasie otwarcia testamentu..

Syn Boga powinien byæ fizycznie podobny do innych ¿yj±cych i by³ych Królów z rodu Merowingów, jak równie¿ dysponowaæ cechami charakterystycznymi tego rodu.© Andrzej Struski de Merowing
13.12.2012.


Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.