> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

21 12 2012r KONCA SWIATA NIE BEDZIE
Data 04/12/2012 18:47  Autor Andrzej_Struski  Klikni 3408  Jzyk Polish
 

            

                21 12 2012r KOÑCA ¦WIATA NIE BÊDZIE


Czasy Ostateczne i koniec ¶wiata to nie tylko termin podany przez ludzi i astronomiczne zjawiska, to równie¿ sprawa Boga. To, ¿e koniec ¶wiata jest, lub mo¿e byæ równie¿ spraw± Boga, wynika z zapowiedzi biblijnych, które mówi± o Czasach Ostatecznych. W tych zapowiedziach zawartych jest bardzo du¿o informacji, co oznacza, ¿e s± one dla Boga istotne.

W Biblii termin koñca ¶wiata jest wskazany poprzez ró¿ne odniesienia do zdarzeñ i stanów rzeczywistych, które powinny we wskazywanym terminie siê wype³niaæ. Nie ma tam podanej dok³adnej daty, tê zna tylko Bóg. Data wskazywana przez ludzi z natury takiego rodzaju zapowiedzi biblijnych, nie mo¿e byæ w³a¶ciwa. We wskazywanych przez cz³owieka datach koñca ¶wiata, rzeczywisto¶æ taka nie mo¿e siê wydarzyæ. W dacie  21 12 2012r.  nie mo¿e zaistnieæ wydarzenie powoduj±ce koniec ¶wiata.

Przy okazji tego terminu na planie ezoterycznym ¿ycia cz³owieka, zaistnia³o szczególne zjawisko. Rozszerzy³a siê informacja, która mówi, ¿e w tym samym terminie zaistnieje specyficzny koniec ¶wiata. Mia³by on polegaæ na zmianie ¶wiadomo¶ci, lub przej¶ciu w inny wymiar.

Mo¿na by machniêciem rêki pomin±æ te sprawy, bo w rzeczywisto¶ci obie s± absurdalne. Nie posiadaj± nawet szcz±tkowych uzasadnieñ i nie odnosz± siê do ¿adnego istniej±cego aspektu ¿ycia cz³owieka. Mo¿e z wyj±tkiem ezoterycznych wyobra¿eñ i duchowych medytacji, które kieruj± my¶li cz³owieka do niejasnych ¼róde³.

Sama istota sprawy, która mówi o zmianie ¶wiadomo¶ci, jest nie do przyjêcia z natury cz³owieka. ¦wiadomo¶æ cz³owieka nie jest samochodem, jak niektórzy opowiadaj±. Jest to g³ówna platforma dla prawid³owego przebiegu ¿ycia psychicznego, uczuciowego, ¶wiadomego dzia³ania i doznawania efektów emocjonalnych. Z takiej przyczyny nikt nie mo¿e jej sobie w jednej chwili zmieniaæ, tak jak samochodu. Do zmiany ¶wiadomo¶ci jest niezbêdny czas i w³asna nieprzymuszona wola.

Czas to wiele lat zdecydowanej pracy mentalnej i osobistego zdeterminowania. Jak sobie chwilowy, czy nawet wielodniowy proces zmiany ¶wiadomo¶ci wyobra¿aj± specjali¶ci od tej populistki, tego nie wiem? Ale gdyby raczyli opisaæ g³ówne aspekty samego procesu zmiany, to móg³bym udowodniæ jego bez podstawno¶æ w stosunku do natury cz³owieka i do potrzeb Boga.

Przej¶cie w inny wymiar jest zwyk³ym opowiadaniem bajek, lepiej by przeszli siê na spacer, po ziemskim ¶rodowisku naturalnym.

Istnieje jeszcze jeden aspekt, ratuj±cy nas Kosmici. To jest ju¿ prawdziwa fantastyka, tu nie do¶æ, ¿e mnie ma ¿adnych dowodów, to jeszcze nie istniej± przyczyny pozwalaj±ce przyj±æ tak± akcjê za mo¿liw± w krótkim czasie destrukcji fizycznej planety.


Andrzej Struski de MerowingPs.

Jesli  bêdzie koniec swiata bêdê o tym wiedzia³ pierwszy.


 

 

© Andrzej Struski de Merowing


Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.