> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Listopad 2017
P W C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y




Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzec



Afera Banco Ambrosiano



Koniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 





NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]



Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan




Afery za Spi?ow? bram?

 

Pytania do Papieza od Andrzej Struski de Merowing
Data 05/12/2012 20:39  Autor Andrzej_Struski  Klikni 1983  Jzyk Global
 





Na oficjalnej mojej stronie Twittera https://twitter.com/ASdeMerowing  znajduj± siê pytania, które wys³a³em do Papie¿a Benedykta XVI. Wys³a³em je z okzaji o¶wiadczenia Papie¿a, ¿e od 12.12.2012. bêdzie odpowiada³ publicznie na pytania dotycz±ce religii.


http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/papiez-na-twitterze-zgarnia-100-osob-na-minute,292511.html

 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/papiez-zadebiutuje-na-twitterze-jako-pontifex,292370.html


Pytanie 1.

Czy istnienie biopól w ciele cz³owieka, posiada jakie¶ znaczenie dla Boga, je¿eli tak to jakie ?

Pytanie NR.2.

Czy procesy inkarnacji maj± znaczenie dla Boga, je¿eli tak to jakie ?

Pytanie NR.3.

Jaka jest zalezno¶c, lub ró¿nica pomiêdzy wcielaniem a inkarnacj±? Jakie znaczenie dla Boga maj± te procesy?

Pytanie NR. 4.

Czy dusza przed wcieleniem przybywa z Nieba od Boga i jak wygl±da ten proces ?

Pytanie NR. 5.

Jakie s± potrzeby Boga w stosunku do cz³owieka ?

Pytanie NR. 6.

Jakie s± wymagania Boga w stosunku do Kap³ana ?

Pytanie NR. 7.

Jaka jest istota przekazu zawarta w 10- ciu przykazaniach i do kogo s± one skierowane ?

Pytanie Nr8

Jaka jest rola uczuc jako instrumentu psychoemocjonalnego w ¿yciu cz³owieka, który powinien spe³niaæ potrzeby Boga ?

Pytanie NR. 9.

Czy cz³owiek dysponuje zbiorem duchowym, który jest niezbêdny we w³a¶ciwym spe³nianiu  potrzeb lub woli Boga ?

Pytanie  NR.10.

Czy cz³owiek wymaga po¶rednika w spe³nianiu potrzeb Boga i jakie znaczenie w tej sprawie posiada dusza ?
 

 Andrzej Struski de Merowing  
05.12.2012.



https://twitter.com/ASdeMerowing