> Strona główna > Artykuly > Rozne > Pojawil sie pierwszy kosmita w Bugarach...
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Pojawil sie pierwszy kosmita w Bugarach...
Data 15/12/2012 14:47  Autor Andrzej_Struski  Klikniêæ 3252  Jêzyk Polish
 

Pojawi³ siê pierwszy kosmita w Bugarach...  

 

Bugarach miejscowo¶æ po³o¿ona u stóp Pirenejów francuskich.


 

 Cyt.„Wiara w koniec ¶wiata ³±czy siê z wiar± w niezidentyfikowane obiekty lataj±ce, które maj± mieæ na Ziemi co¶ w rodzaju gara¿u w okolicach góry Bugarach w po³udniowo-zachodniej Francji. Mer wsi o tej samej nazwie, zamieszkanej przez niespe³na 180 osób, usi³uje zapobiec pandemonium: Bugarach szturmuj± ci, którzy licz± na ratunek ze strony pozaziemskich inteligencji. "Obcy" jakoby zabior± do UFO tych szczê¶ciarzy, którzy dotr± na p³aski wierzcho³ek góry. Drogi na szczyt zablokowano.”
http://www.tvn24.pl/ciekawostki-michalki,5/zamykaja-droge-na-pic-de-bugarach-to-tam-rzekomo-mozna-przezyc-koniec-swiata,289147.html


Informujê, ¿e nic siê nie dzieje w Bugarach, ulice miasta s± puste, nie ma jeszcze ¿adnych blokad ani si³ policyjnych, nie ma najazdu turystów. Kogo mo¿na spotkaæ w nadmiarze w Bugarach to reporterów( min. ze stacji  RTL ) szukaj±cych czegokolwiek co mog³o by byæ sensacj±. Ró¿ne stacje radiowo - telewizyjne  i publikatory prasowe  - pod publikê, podaj± nie istniejace ale sensacyjne fakty. Wczoraj 14 grudnia przez dwie popo³udnioe godziny, trzy grupy reporterów nie doczeka³y siê ¿adnego go¶cia w Bugarach. Po tym czasie znudzeni reporterzy RTL odjechali.

Filmowali jedynego przedstawiciela UFO, którym by³ Gwiazdor z czó³kami na g³owie. 

Wczoraj  14.12.2012. na ulicach Bugarach pojawi³ siê  kosmiczny  Noël – (polski odpowiednik Gwiazdora, Miko³aja) przyby³  na uroczysto¶æ  ¶wi±teczn± przygotowan± przez Burmistrza Bugarach i nauczycieli z pokrewnych miejscowo¶ci. W przedstawieniu wziê³y udzia³ dzieci z tutejszego przedszkola i dzieci ze szko³y  podstawowej z pobliskiej miejscowo¶ci.

Poni¿ej  przedstawiam zdjêcia z tego wydarzenia.

 

Materia³y:


Opracowa³a:

MagdalenaS Struska de Merowing

  14.12.2012. Godz. 14:57 Bugarach. Pogoda 18 st. C.