> Strona główna > Artykuly > Rozne > Ufo w Bugarach. Manipulacja swiadomosci
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Ufo w Bugarach. Manipulacja swiadomosci
Data 21/12/2012 12:17  Autor Andrzej_Struski  Klikniêæ 2860  Jêzyk Polish
 

Ufo w Bugarach. Manipulacja ¶wiadomo¶ci

 

 

 

 

Festiwal UFO w Bugarach osi±ga kulminacjê, ale swój pocz±tek mia³ kilka lat wstecz.

Pierwszym krokiem albo pocz±tkiem tego fenomenu w Bugarach by³ kontakt mentalny na poziomie eterycznym z istotami duchowymi. W efekcie tego kontaktu, ma³¿eñstwo Marie-France i Alain przyjê³o, ¿e to by³o spotkanie z UFO. I mimo, ¿e ca³a opisana przez nich sceneria dotycz±ca osobistych doznañ, niewiele przypomina³a istoty z obszarów UFO. Oni jednak uznali, ¿e nale¿y siê skontaktowaæ ze specjalistami od UFO. Istoty, które im siê ukaza³y, lub zmaterializowa³y na planie materii rozrzedzonej posiada³y wszelkie cechy istot duchowych. By³y one przezroczyste i unosi³y siê w powietrzu, takie s± zdolno¶ci i zachowania posiadaj± tylko istoty duchowe, lub formy iluminacji ¶wietlnych. Równie¿ informacja we ¶nie „jeste¶my ¶wiat³em” jednoznacznie mówi³a, ¿e to nie s± UFO.

 Cyt. ”Pod koniec sierpnia 2009r francuskie ma³¿eñstwo Marie-France i Alain jad±c pó¼nym wieczorem obok góry Bugarach, postanowili spróbowaæ „wywo³aæ UFO”. Znajomy powiedzia³ im, ¿e je¶li bêd± zapalaæ i gasiæ ¶wiat³o w latarce stosuj±c równy rytm, to mo¿e uda siê im zobaczyæ co¶ ciekawego.”W tym miejscu relacji istnieje pierwsza przyczyna niew³a¶ciwej interpretacji ca³e sytuacji, jak wyst±pi³a w okolicach góry Bugarach. Przyczyna tkwi w zwrocie „wywo³aæ UFO”, wywo³uje siê duchy a nie UFO. Takie okre¶lenie dzia³ania mog³o nakierowaæ my¶li wskazywanego ma³¿eñstwa na kierunek UFO, mimo, ¿e ca³a sprawa nie mia³a z tymi istotami nic wspólnego, od samego pocz±tku.

 

„Ko³o pó³nocy, nad gór± pojawi³y siê jakie¶ dziwne ¶wiat³a. Po krótkim czasie Marie i Alain zobaczyli, ¿e nad poboczem drogi, w odleg³o¶ci kilku metrów, p³ynie w powietrzu b³yszcz±ca postaæ. Wed³ug relacji Marie p³yn±ca postac mia³a kszta³t i wymiar cz³owieka a g³owê w kszta³cie sto¿ka. By³a ona jasna i lekko przezroczysta. Otacza³a j± ¶wietlista, bia³o-zielonkawa aureola.”P³yn±ca w powietrzu przezroczysta i otoczona aureol± postac, to typowy wygl±d postaci duchowej. Tak prezentuj±ca siê istota nie mog³a byæ istot± zwi±zan± z UFO.

„Z kolei Alain widzia³ inny wizerunek tej postaci. Wed³ug jego relacji by³ to humanoid bez r±k. Ca³a prezentacja trwa³a kilkadziesi±t sekund, mo¿e nieca³± minutê. Po tym czasie postaæ odwróci³a siê i zniknê³a w ciemno¶ciach.”

Alain widzi inny wygl±d postaci. Jest tu jednoznaczny dowód, ¿e ta prezentacja dotyczy³a postaci ¶wietlnej, wyeksponowanej specjalnie dla indywidualnego odbioru. Postac po obróceniu siê znika w ciemno¶ci. Obraz ¶wietlny, który pod innym kontem nie jest widoczny, by³ przeznaczony dla wzroku tych dwojga ludzi.

„Gdy szybko odje¿d¿ali zobaczyli, ¿e równolegle do drogi, szybuje du¿o ¶wiec±cych dysków. Wygl±da³y jak wielkie, patelnie z otworami w ¶rodku. Mia³y kilka metrów ¶rednicy i porusza³y siê wolnym, poziomym lotem.”

Dyski w postaci patelni z otworami w ¶rodku nie wskazuj± na pojazdy UFO, raczej na ¶wietln± iluminacjê.

„W nocy Marie-France us³ysza³a s³owa, które przyjê³a, jako przekaz: „Jeste¶my ¶wiat³em. Bezpo¶rednie kontakty z wami s± dla nas niebezpieczne. Bêdzie wielka katastrofa 28 lutego 2010 r. Musisz pomóc wielu ludziom”. Nie by³o podane miejsce, gdzie nast±pi ta katastrofa.”S³yszenie g³osu jest wskazaniem na sferê duchow±, jako ¼ród³a pochodzenia przekazu a ca³a sprawa na manipulacjê ¶wiadomo¶ci odbiorców. Niby duch a podobny do UFO, jakie¶ formy niezidentyfikowanych obiektów, które w istocie s± tylko do nich podobne.

G³os mówi „Jeste¶my ¶wiat³em”, ¶wiat³o jest pozytywnie odbieranym zwrotem, co stawia przekazuj±cych na pozycji pozytywnych istot. Teraz kobieta bêdzie ich przekazy traktowa³a, jako dobre i wa¿ne.

W dalszym przekazie g³os mówi: „Bezpo¶rednie kontakty z wami s± niebezpieczne” w tym momencie, cz³owiek jest poni¿ony do roli postaci niepe³nej, komu¶ zagra¿aj±cej, musi uwa¿aæ na to, co czyni by nie zaszkodziæ tym ze ¼ród³a, a tym samym staraæ siê jak najdok³adniej wykonaæ ich polecenia.

 „Bêdzie wielka katastrofa”, najbardziej boimy siê wielkich katastrof w tym momencie nasze wszystkie zmys³y zostaj± postawione w stan pe³nej gotowo¶ci.

Na koñcu „Musisz pomóc wielu ludziom”, ka¿dy cz³owiek bezwarunkowo podejmie takie dzia³anie. Ten przekaz jest form± definitywnego uruchomienia procesu dzia³ania cz³owieka odbieraj±cego informacje. Marie-France bêdzie musia³a ca³± sprawê aktywowaæ na wszelkich mo¿liwych i jej znanych p³aszczyznach.

Wygl±da to na manipulacjê w miejscu i czasie, który dotyczy Czasów Ostatecznych i miejsca, w regionie gdzie ¿y³a rodzina Chrystusa i Magdaleny.

„Nastêpnego dnia wieczorem wrócili w okolicê Bugarach. Kiedy dojechali tam samochodem, liczne kule ¶wiat³a wisia³y albo p³ynê³y w powietrzu przy drodze. W koñcu te kule otoczy³y samochód i oboje poczuli jaki¶ ruch. Zimny dreszcz na plecach i nogi zupe³nie zdrêtwia³e, to odczucia w czasie, gdy te kule otoczy³y ich samochód. Nie mogli siê poruszaæ.”

Nieprzyjemne odczucia s± informacj±, ¿e ¼ród³o ich wystêpowania jest w obszarach wrogich cz³owiekowi. Tu mamy informacjê, ¿e istoty duchowe prowadz±ce ca³y przekaz, pochodz± z negatywnych cywilizacji astralnych a ich zamiary s± wrogie w stosunku do ludzi, lub stanu rzeczy wystêpuj±cego na Ziemi.

„Alain odniós³ wra¿enie, jakby kto¶ go d¼ga³ i popycha³. Z kolei jego ma³¿onka odczuwa³a wewnêtrzn± wibracjê przypominaj±c± lekki przep³yw pr±du elektrycznego. Obojgu wydawa³o siê, ¿e kto¶ bada ich cia³a. Pó¼niej czuli siê ¼le, a koñczyny odmawia³y im pos³uszeñstwa.”

Dalszy ci±g niekomfortowych odczuæ, które mog³y byæ procesem wpisu programów warunkuj±cych do dzia³ania we w³a¶ciwym kierunku. W istocie, takie dzia³ania podjêli informuj±c grupê ufologów.

„Poinformowali o tym zdarzeniu francusk± grupê ufologów.”

Obszar penetracji spo³eczeñstwa poszerza siê o mi³o¶ników UFO, jak równie¿ obejmuje wszystkich interesuj±cych siê ezoteryk±, histori± Magdaleny i Chrystusa, jak równie¿ wszystkich interesuj±cych siê ca³okszta³tem tych spraw.

„Marie-France powiedzia³a tak¿e o katastrofie, przed któr± ostrzega³ tajemniczy g³os w jej g³owie.”

Tu prorocza informacja o katastrofie w kontek¶cie do rzeczywistego wydarzenia, jest czynnikiem ukazuj±cym chêæ pomocy ludziom w czasie katastrof. W obliczu zapowiadanej Apokalipsy 21 12 2012r, wiara w cuda zmobilizowa³a rzesze ludzi do przyjêcia absurdalnego wniosku, ¿e UFO bêdzie prowadzi³o akcjê ratunkow± na górze Bugarach. Wszyscy jak za¶lepieni, bez logicznej oceny sytuacji, przez trzy wa¿ne lata ¿yli w ¶wiecie iluzji, nic poza ni± nie widz±c. Znamy osobi¶cie ludzi z tego ¶rodowiska, widzieli¶my ich za¶lepienie i determinacjê.


„Po nied³ugim czasie skorygowa³a datê tragedii. Chodzi³o o 27 a nie o 28 lutego 2010 r. Okaza³o siê, ¿e przepowiednia odebrana prze kobietê w jej ¶wiadomo¶ci, w trakcie snu, by³a prawdziwa. 27 Luty w Chile wystêpuje ogromne trzêsienie ziemi o sile 8,8 w skali Richtera, w wyniku tego trzêsienia zginê³o wiele osób.”

W ramach tego przekazu istniej± jeszcze inne ukryte p³aszczyzny informacji, które objawiaj± na planie dzia³ania ludzi zwi±zanych z ezoteryk±. W zwi±zku z ca³± spraw± w tym regionie a w szczególno¶ci w okolicy Bugarach, rozwinê³o siê mniemanie, jakoby w czasie grudniowej Apokalipsy, ludzie tu przebywaj±cy doznaæ mogli korzystnej dla nich zmiany ¶wiadomo¶ci, lub przej¶cia w inny wymiar ¿ycia.

………………….

 

 

 

Trzy kolejne lata po opublikowaniu informacji o kontakcie z „UFO”, to czas wielkiego zainteresowania ró¿nych ludzi t± spraw±. W my¶l istot duchowych, które przygotowa³y i przeprowadzi³y tê manipulacjê, zainteresowanie mo¿liwym ratunkiem w czasie zapowiadanego koñca ¶wiata by³o du¿e i wielop³aszczyznowe.


Nadzieje wielu ludzi skierowa³y siê ku trzem zasadniczym aspektom ratunku.


1.      UFO zabiera z góry Bugarach tych, którzy w czasie zapowiadanej daty kataklizmu tam bêd± siê znajdowali.


2. Pozytywna moc, pozwoli adeptom, którzy bêd± na górze w odpowiednim czasie osi±gn±æ stan o¶wiecenia i przej¶cia w wy¿szy wymiar ¿ycia.


3. Doznaæ zmiany ¶wiadomo¶ci u tych, którzy bêd± na górze Bugarach w dniu 21 12 2012r.


Proszê zwrócic uwagê na rzecz specyficzn±. ¯aden z tych aspektów nie by³ wskazany w zdarzeniach z sierpnia 2009r, jakich uczestnikami by³o wskazane powy¿ej ma³¿eñstwo. Podstawowym wspólnym mianownikiem jest tu okre¶lenie „ratunek”. I pomimo, ¿e w tamtych wydarzeniach okre¶lenie „ratunek” dotyczy³o ratowania ludzi w czasie wskazuj±cym na trzêsienie Ziemi, to tu automatycznie zosta³o ono przeniesione na plan grudnia 2012r.


Przeniesienie „ratunku” dotyczy³o nie tylko tej daty, ale równie¿ konkretnych obszarów potrzeb cz³owieka. Potrzeb ratowania siebie nie tylko przed fizyczn± ¶mierci± w czasie zapowiadanego kataklizmu, ale równie¿ ratowania siebie z odmêtów ziemskich problemów duchowych i psychicznych.


Manipulacja psychologiczna polega³a na po³±czeniu kilku cech tego specyficznego kontaktu. Po³±czone zosta³y;-


1.      Miejsce, czyli góra Bugarach, która od niepamiêtnych czasów odnosi siê do spraw duchowych cz³owieka.


2.      Informacja o spotkaniu z UFO, która by³a wskazaniem na ratuj±cych.

3.      Postacie, które same siebie okre¶laj± ¶wietlistymi, „jeste¶my ¶wiat³em”, jest to jednoznaczne odniesienie do ezoteryki.


4.      Przekaz w postaci s³yszanego g³osu, zwraca my¶li cz³owieka w kierunku jego sfer duchowych.


5.      „Musisz pomóc wielu ludziom”, gdy bêdzie wielka katastrofa.


Te piêæ aspektów po³±czone razem i obwarowane obowi±zkiem pomocy ludziom, ugruntowa³y platformê do dzia³ania. Rozwinê³a siê ona na planie zapowiadanego na 21 12 2012r kataklizmu w odniesieniu do miejsca, którym mog³a byæ tylko wskazywana tu góra Bugarach.


W czasie tych trzech lat w okolicy góry a raczej w jej obliczu, powstaje co¶ w rodzaju kultu UFO. Chodz±c w zwi±zku z naszymi pracami archeologicznymi, setki kilometrów po okolicznych górach natrafili¶my na szczególne miejsce, które jest zwi±zane z wierzeniami w pomoc UFO i odnosi siê do góry Bugarach.


Trafili¶my do miejsca kultu, gdzie kluczow± postaci± jest kamienna g³owa przypominaj±ca swoim wygl±dem g³owê ufoludka.


Fot. 1 Rze¼ba g³owy wykuta w kamieniu i pomalowana na niebiesko.( znaleziona w 2011r., ujawniamy nigdzie nie publikowane zdjêcia kultu).
Fot. 2 Widok z tego miejsca na pierwszym planie ukazuje górê Bugarach.(A.D.2011)
MAS - Magdalena i Andrzej Struski de Merwoing
20-21.12.2012.

www.andrzejstruski.com