> Strona główna > Artykuly > Rozne > Bugarach, Festiwal UFO – Zamiast Konca Swiata
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Bugarach, Festiwal UFO – Zamiast Konca Swiata
Data 22/12/2012 21:42  Autor Andrzej_Struski  Klikniêæ 1919  Jêzyk Global
 

 Bugarach, Festiwal UFO – Zamiast Koñca ¦wiata.21 grudnia 2012 roku tury¶ci z ca³ego ¶wiata gromadz± siê w Bugarach. Przybywa tu równie¿ bardzo liczna grupa fotoreporterów i stacji telewizyjnych. Ka¿dy w napiêciu oczekuje zapowiadanych wydarzeñ, wszyscy chc± obserwowaæ koniec ¶wiata w Bugarach. 
  
 
 


 
 

Jest tu jeszcze trzecia grupa ludzi, tacy, którzy ¶wiêcie s± przekonani o nadchodz±cym koñcu ¶wiata. Oni przybyli tu kilka dni wcze¶niej wynajmuj±c kwatery w Bugarach i okolicy, lub te¿ ulokowali siê we wcze¶niej upatrzonych strategicznych miejscach. Musieli wyprzedziæ zapowiadane blokady policyjne, dlatego wchodzili na górê przed oficjalnym zamkniêciem dróg.


Byli tacy ludzie, którzy wraz z dzieæmi schowali siê w sobie tylko znanych miejscach lub grotach. Wszyscy, którzy w oczekiwaniu na ratunek ukryli siê przed ¯andarmeri±, gdzie¶ w lasach rosn±cych na stokach góry, lub licznych grotach, liczyli, ¿e w drodze ratunku zabierze ich UFO. Ludzie Ci byli pewni swoich przekonañ, wielu z nich jeszcze siedzi w lesie i w jaskiniach. Inni zrezygnowali ju¿ dzisiaj, za³amani wegetuj± na ³awkach, nie wiedz±c, co dalej zrobiæ ze sob±. Widaæ w ich postawie za³amanie psychiczne i przebyty szok. Foto: Pierwsi zawiedzeni opuszczaj± Bugarach

S³u¿by porz±dkowe zabezpieczy³y wszystkie drogi i ka¿da osoba by³a dok³adnie sprawdzana. Swobodny przejazd maj± tylko posiadacze odpowiednich przepustek. Stoki u podstawy góry obstawione zosta³y patrolami ¯andarmerii tak, ¿e przybysze nie mieli ¿adnej mo¿liwo¶ci wej¶cia na szlaki turystyczne, lub chocia¿by stoki góry.


 


W samej miejscowo¶ci wszyscy oczekuj±cy jakich¶ wydarzeñ, fotografowali siê nawzajem. Na uboczu t³umu oczekuj±cych turystów i fotoreporterów, grupa kilkunastu ludzi obchodzi³a Satrunalia. Zbli¿a³a siê godzina 13, gdy w oddali od strony góry Bugarach pojawi³y siê d¼wiêki tr±bek i klaksonów. Po kilkunastu minutach pojawili siê pierwsi kosmici, którzy przybywali od strony góry. Jednak nie przylecieli talerzami lataj±cymi tylko przyjechali odpowiedni udekorowanymi samochodami.


 

By³a to nie lada gratka dla znudzonych ju¿ fotoreporterów, nareszcie mogli do woli fotografowaæ UFO. Atmosfera by³a weso³a i przyjemna, prawdziwy festiwal UFO w Bugarach.  Zapraszamy  -   Foto-Galeria Magdala   
MAS - Magdalena Andrzej Struski de Merowing
22.12.2012. Bugarach.

22.12.2012.

www.andrzejstruski.com