> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Bugarach, Festiwal UFO – Zamiast Konca Swiata
Data 22/12/2012 21:42  Autor Andrzej_Struski  Klikni 1360  Jzyk Global
 

 Bugarach, Festiwal UFO – Zamiast Koñca ¦wiata.21 grudnia 2012 roku tury¶ci z ca³ego ¶wiata gromadz± siê w Bugarach. Przybywa tu równie¿ bardzo liczna grupa fotoreporterów i stacji telewizyjnych. Ka¿dy w napiêciu oczekuje zapowiadanych wydarzeñ, wszyscy chc± obserwowaæ koniec ¶wiata w Bugarach. 
  
 
 


 
 

Jest tu jeszcze trzecia grupa ludzi, tacy, którzy ¶wiêcie s± przekonani o nadchodz±cym koñcu ¶wiata. Oni przybyli tu kilka dni wcze¶niej wynajmuj±c kwatery w Bugarach i okolicy, lub te¿ ulokowali siê we wcze¶niej upatrzonych strategicznych miejscach. Musieli wyprzedziæ zapowiadane blokady policyjne, dlatego wchodzili na górê przed oficjalnym zamkniêciem dróg.


Byli tacy ludzie, którzy wraz z dzieæmi schowali siê w sobie tylko znanych miejscach lub grotach. Wszyscy, którzy w oczekiwaniu na ratunek ukryli siê przed ¯andarmeri±, gdzie¶ w lasach rosn±cych na stokach góry, lub licznych grotach, liczyli, ¿e w drodze ratunku zabierze ich UFO. Ludzie Ci byli pewni swoich przekonañ, wielu z nich jeszcze siedzi w lesie i w jaskiniach. Inni zrezygnowali ju¿ dzisiaj, za³amani wegetuj± na ³awkach, nie wiedz±c, co dalej zrobiæ ze sob±. Widaæ w ich postawie za³amanie psychiczne i przebyty szok. Foto: Pierwsi zawiedzeni opuszczaj± Bugarach

S³u¿by porz±dkowe zabezpieczy³y wszystkie drogi i ka¿da osoba by³a dok³adnie sprawdzana. Swobodny przejazd maj± tylko posiadacze odpowiednich przepustek. Stoki u podstawy góry obstawione zosta³y patrolami ¯andarmerii tak, ¿e przybysze nie mieli ¿adnej mo¿liwo¶ci wej¶cia na szlaki turystyczne, lub chocia¿by stoki góry.


 


W samej miejscowo¶ci wszyscy oczekuj±cy jakich¶ wydarzeñ, fotografowali siê nawzajem. Na uboczu t³umu oczekuj±cych turystów i fotoreporterów, grupa kilkunastu ludzi obchodzi³a Satrunalia. Zbli¿a³a siê godzina 13, gdy w oddali od strony góry Bugarach pojawi³y siê d¼wiêki tr±bek i klaksonów. Po kilkunastu minutach pojawili siê pierwsi kosmici, którzy przybywali od strony góry. Jednak nie przylecieli talerzami lataj±cymi tylko przyjechali odpowiedni udekorowanymi samochodami.


 

By³a to nie lada gratka dla znudzonych ju¿ fotoreporterów, nareszcie mogli do woli fotografowaæ UFO. Atmosfera by³a weso³a i przyjemna, prawdziwy festiwal UFO w Bugarach.  Zapraszamy  -   Foto-Galeria Magdala   
MAS - Magdalena Andrzej Struski de Merowing
22.12.2012. Bugarach.

22.12.2012.

www.andrzejstruski.com