> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

LOSY KRÓLEWSKIEGO RODU GRAALA – WCALE NIE JAK BAJKA
Data 09/02/2013 22:13  Autor Andrzej_Struski  Klikni 2956  Jzyk Polish
  Banicja, by³aby chyba lepszym losem ni¿ ten, który spotka³ jedyn± liniê rodow±, która jest lini± ¦w. Krwi Merowingów. Po wiekach ¶wietno¶ci przysz³y ciemne stulecia a potem, potomek Chrystusa znika z oczu wszystkich ludzi. Tylko Bóg wie, jakimi drogami ¿ycia pod±¿aj± kolejni potomkowie tego rodu. Tajemnica by³a tak wielka, ze nawet oni sami nie wiedzieli, ¿e nosz± w swoich ¿y³ach najbardziej b³êkitn± krew na Ziemi. Ostatni znany i chroniony /Merowing/ znikn±³ w Montsegur i ¶lad po nim zagin±³. On nic /o pochodzeniu w³asnego rodu, / nie móg³ powiedzieæ swojemu nastêpcy a ten z kolei ju¿ nie mia³, co mówiæ swoim.


Katarzy i /Templariusze/ chronili ten ród do czasu, gdy oni sami zostaj± zdziesi±tkowani i pozbawieni wszelkich praw. Potê¿ny ¶miertelny wróg jest bezlitosny, nie rozmawia tylko szuka i morduje ka¿dego, kogo uzna za prawdopodobnego cz³onka tego rodu. Morduje wszystkich, którzy o¶mielaj± siê pomóc im w ukryciu, gin± dziesi±tki tysiêcy ludzi. Tak mijaj± stulecia, ju¿ od wieków nikt nie widzia³ nikogo z tego ¦w. Rodu, ani nie s³ysza³ o jego miejscu pobytu.

Jedynie nastêpcy tych, którzy w zamierzch³ych czasach chronili znanych jeszcze wówczas spadkobierców Królewskiej dynastii Merowingów, mówi±, ¿e nadal ukrywaj± i chroni± Graala. Nikt z nich ju¿ od czasów Masakry w Langwedocji nie widzia³ spadkobiercy, ale obrona Boskiej sprawy pozosta³a w ich obowi±zku i w ich charakterze. Z up³ywem kolejnych stuleci, nastêpne pokolenia Rycerzy powiêkszaj± swoje szeregi a tym samym dziel± siê i ró¿ni± w swoich dzia³aniach /na planie ochrony potomka czystej krwi Chrystusa/. Istniej± grupy Rycerzy, które tê ochronê czyni± w towarzystwie jak równie¿ za zgod± i „rad±” watykañskiego Ojca ¶cigaj±cych i morduj±cych potomków tego rodu.

 Od czasu, gdy ostatni raz publicznie widziany by³ potomek Chrystusa, biegnie szóste stulecie a siepacze z piekielnych legionów ci±gle nie ustaj± w tropieniu. I mimo, ¿e od sze¶ciu wieków nikt nie widzia³ ani nie s³ysza³ o istnieniu potomka oni nie ustaj±. Dla pewno¶ci Wielki Ojciec czarnych legionów, postanawia uczyniæ dodatkow± czystkê w szeregach wszystkich Francuzów. W Watykanie zostaje wydany wyrok ¶mierci na tych, którzy posiadaj± B³êkitn± Krew i tych, którzy s± Szlachcicami. Do wykonania tego zadania zostanie wykorzystany ca³y naród Francuski. A tajemnym promotorem Rewolucji zostaje Genera³ Jezuitów. Ten zakon doskonale siê nadaje do „mokrej roboty” i do wszelkich o najgorszym charakterze dzia³añ, bo ju¿ w przysiêdze ma zapisan±, obowi±zkow± s³u¿bê dla si³a z³a. Przysiêgaj± oni na swoje ¿ycie, ¿e bêd± szpiegowaæ, mataczyæ, zabijaæ i czyniæ wiele innych przestêpczych z punktu widzenia moralno¶ci i prawa rzeczy. Przysiêgaj±, ¿e w przypadku nie wykonania zbrodniczego rozkazu, godz± siê na najokrutniejsz± ¶mieræ. Tak± przysiêgê mog± sk³adaæ jedynie Rycerze Z³a. Sk³adaj± j± Jezuici, Zakonnicy, którzy w rzeczywisto¶ci s± ¿o³nierzami Watykanu, armi± powo³an± przez cz³owieka uznanego za ¶wiêtego, przez Loyolê w 14…

Rewolucja, czyli pospolite ruszenie w rzeczywisto¶ci nie by³o takim pospolitym czynem, a plan wymordowania wszystkich, którzy by mogli w swoich rodzinach ukrywaæ potomka Chrystusa szala³ w ca³ej Francji. Jednego, „Wielki ¦wiêty Ojciec” nie rozumia³, ¿e jego plany i realizuj±cy je mordercy walcz± z planami Boga. Plany Boga inaczej ni¿ plany watykañskie, wykonuj± ludzie, którzy czyni± wszystko z natury swojego ¿ycia. Nikt im nie rozkazuje, ca³kowicie nie¶wiadomie realizuj± boskie intencje.

Nikomu w Watykanie, równie¿ nikomu innemu, nie przysz³o do g³owy, ¿e kolejni potomkowie ¦wiêtej krwi rodz± siê, jako zwykli ludzie, jako rolnicy, rzemie¶lnicy albo szeregowi ¿o³nierze. A przecie¿ jasnym jest, ¿e je¿eli uciekinier z Montsegur nie móg³ nic o w³asnym pochodzeniu przekazaæ swojemu nastêpcy, to równie¿ jego potomek, swoim nastêpcom nie móg³ przekazaæ królewskiego tytu³u, bo sam o nim nie wiedzia³.

Boski plan objawia siê w intencjach tych osób, które s± zwi±zane ze sprawami dotycz±cymi rodzin i miejsc, gdzie przychodzili na ¶wiat kolejni potomkowie krwi Dawidowej i Chrystusowej. Te intencje nie wynika³y z objawieñ, wizji czy przekazów duchowych, one pojawia³y siê w ¶wiadomo¶ci wtenczas, gdy ludzie zwi±zani ze sprawa czynili w danym momencie rzeczy powi±zane z tematem a tym samym z planem Boga. W taki sposób powsta³ ca³y rozci±gaj±cy siê na minione tysi±cleciach zbiór rzeczy i przekazów, który zawiera w sobie informacje od Boga. Tak jak te informacje powsta³y tylko z „przypadkowych” intencji, tak odczytaæ je mo¿e tylko cz³owiek, który posiada w swojej ¶wiadomo¶ci odpowiednie, przygotowane w my¶l planu Boga, zdolno¶ci i informacje pomocnicze dotycz±ce zaszyfrowanej rzeczy.

Z kolei plan watykañski, czyli ten, który nakazywa³ zlikwidowanie potomków krwi chrystusowej, pochodzi³ od Szatana. Taki plan musia³ powstaæ w ¶wiadomo¶ci tej istoty, która na Ziemi jest symbolizowana, jako z³o a najczê¶ciej, jako postac z rogami. Watykan jest miejscem gdzie zdobienia Bazylki a tak¿e innych budowli s± wype³nione postaciami posiadaj±cymi rogi. Cztery filary podtrzymuj±ce Baldachim w centralnym miejscu Bazyliki, ponad grobem Piotra, s± ozdobione szesnastoma postaciami. Te wszystkie postacie posiadaj± rogi a osim z nich nie tylko rogi, ale równie¿ demoniczny wizerunek.

Charakter zdobieñ Watykanu i znane w historii zarówno brutalne, jak i psychologiczne prze¶ladowania stosowane przez ludzi Papie¿a, ¶ci¶le wi±¿± siê ze sob± i s± dowodem na istnienie wiêzi, pomiêdzy Szatanem a Watykanem. Ten wrogi Bogu plan dzia³a istnieje na ziemi równie¿ bardzo d³ugo a jego celem jest eliminacja cech boskich w ¶wiadomo¶ci cz³owieka. Cz³owiekowi jest on przekazywany poprzez objawienia, które s± przyjmowane, jako ¶wiête a w rzeczywisto¶ci pochodz± od si³ z³a. Ró¿ne formy takich objawieñ, za¶lepi³y ludzi w taki sposób, by nie potrafili oni, rozpoznaæ spraw Boga.

Szatan widz±c, ¿e potomek umyka „sztyletowi Papie¿a” tak wp³yn±³ na sposób zachowañ kap³anów katolickich, by ich przekaz dotycz±cy przyj¶cia Syna Boga opacznie przedstawia³ plan Boga. Nawet, je¿eli oczekiwany Syn Boga, (który z krwi i z ducha jest potomkiem Chrystusa) bêdzie mówi³ oto jestem, bêdzie czyni³ to, czego inni uczyniæ nie bêd± mogli i przedstawia³ wszelkie dowody, nikt tego nie bêdzie rozumia³ „Baranek sta³, jako zabity”. Nie bêd± Go widzieli i nie bêd± go rozumieli, bo dla jednych, je¿eli nie mieszka w Pa³acu nie jest oczekiwanym Królem. Dla innych, je¿eli nie unosi siê na ob³oku, nie mo¿e byæ Synem Boga. Jeszcze inni nie czuj± by ratowa³ ich z opresji, wiêc nie mo¿e byæ Synem Cz³owieczym oczekiwanym zbawc±.

Nikt nie rozumie planu Boga, bo ka¿dy my¶li priorytetami przekazanymi w kap³añskich naukach. Nikt nie chce widzieæ innego ni¿ byc powinien oczekiwany zbawca (wed³ug kap³anów), bo ka¿dy ma w³asne nadzieje. Nikt Go nie przyjmie innego, bo ka¿dy ma swoje potrzeby. Wszyscy doskonale Boga poznali i wiedz±, jaki zbawca przyjdzie, ale nie z planów Boga, tylko z nauk rogatego.© Andrzej Struski de Merowing


Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.