> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Opiekun duchowy czlowieka
Data 14/04/2010 08:34  Autor Andrzej Struski  Klikni 5363  Jzyk Polish
 

Opiekun duchowy cz³owieka
 

Problem zak³ócenia ¿ycia emocjonalnego cz³owieka i pozbawienie go mo¿liwo¶ci korzystania z raju, jego naturalnego ¶rodowiska.
Opiekunem jest istota duchowa, która w celu spe³nienia w³asnych potrzeb podejmuje siê wykonania procedury opieki nad przebiegiem losu cz³owieka w trakcie jego ¿ycia na Ziemi.

Opiekunowie duchowi to istoty astralne wywodz±ce siê z odpowiednio rozwiniêtych poziomów cywilizacji astralnej. W odró¿nieniu od inkarnowanych istot astralnych, opiekun duchowy nie jest trwale zwi±zany z postaci± cz³owieka. Okres jego „pracy” jest odpowiedni do za³o¿onych potrzeb i przewidywanego rozwoju cz³owieka. Na ogó³ nie jest to okres ca³ego ¿ycia, tylko wybrany czas zwi±zany z rozwojem cz³owieka. Opiekunowie zmieniaj± siê w zale¿no¶ci od wieku i stanu ducha cz³owieka. Na ogó³ przy cz³owieku wystêpuje kilku opiekunów, którzy odpowiadaj± za ró¿ne aspekty ¿ycia. W ¶rodowisku rodziny lub w ¶rodowisku ¶ci¶le wspó³pracuj±cej grupy ludzi wystêpuj± opiekunowie przypisani do spraw i ludzi z takiego ¶rodowiska.

Ka¿da dziedzina, w której s± zaanga¿owane my¶li i uczucia ludzi, podlega opiece duchowej. Cz³owiek dla twórców Wszech¶wiata jest najwa¿niejszym ogniwem ewolucji. Spe³nia on rolê efektu finalnego, który to efekt swym ¿yciem emocjonalnym sp³aca poniesione przez nich nak³ady na budowê Wszech¶wiata. Z tej przyczyny, jego ¿yciowa droga losu musi byæ odpowiednio przygotowana i zabezpieczona.

Sprawa tysiêcy problemów z jakimi w naszej cywilizacji musi borykaæ siê cz³owiek, wskazuje na brak odpowiedniej opieki duchowej. Jednak takie postawienie sprawy by³oby jej du¿ym uproszczeniem. Bez w±tpienia opiekunowie duchowi nie radz± sobie z zabezpieczeniem drogi losu cz³owieka.

W tym miejscu nale¿y odpowiedzieæ na pytanie, czy ten problem wynika z braku opieki lub niew³a¶ciwego jej wykonania, czy z jeszcze innej przyczyny?

Tu na Ziemi opiekunowie nie maj± mo¿liwo¶ci prawid³owego wykonania swojego zadania, a wynika to z przyczyny wystêpowania w ich ¶rodowisku dzia³ania negatywnych istot astralnych. Te negatywne istoty dysponuj± wiêksz± mo¿liwo¶ci± wp³ywu na ¶wiadomo¶æ cz³owieka. Mog± oferowaæ bardziej atrakcyjne warto¶ci, które zaspokoj± wiele zachcianek. Takie sprawy jak zaspakajanie ró¿nych zachcianek, to integralna czê¶æ osobowo¶ci cz³owieka. Zachcianki nie nale¿± do niezbêdnych, jak równie¿ naturalnych potrzeb cz³owieka, a w jego ¶wiadomo¶ci zrodzi³y siê w czasie negatywnej indoktrynacji ¿ycia.

By dobrze zrozumieæ istotê negatywnej indoktrynacji ¿ycia cz³owieka, nale¿y braæ pod uwagê dawno miniony czas ziemskiej cywilizacji. Czas, w którym ¶wiadomo¶æ cz³owieka poddawana indoktrynacji sta³a siê umys³em ³asym na propozycje negatywnych istot duchowych. Propozycje, które oferowa³y nieznane w raju potrzeby, zachcianki, smaki i uciechy.

G³ównym zadaniem duchowych opiekunów jest takie kierowanie zbiorem przyczynowo skutkowym losu cz³owieka, by on nie st±pa³ drog±, na której jego problemy ¿yciowe spowoduj± u niego negatywne uczucia. Zadanie to nie sprawia³o i nadal nie sprawia opiekunom ¿adnej trudno¶ci lecz tylko tam, gdzie cz³owiek ¿yje w ¶rodowisku raju.

Opiekunowie duchowi posiadaj± dostêp do umys³ów nad¶wiadomo¶ci i pod¶wiadomo¶ci cz³owieka, co daje im du¿e mo¿liwo¶ci ingerencji w tok odczuwania i my¶lenia. Tam, gdzie nie wystêpuje wp³yw negatywnych istot duchowych, opiekun lub opiekunowie nie dopuszczaj± siê destrukcyjnego wp³ywu na ¶wiadomo¶æ cz³owieka. W naturalnych warunkach raju nie wystêpuj± ¿adne przyczyny, które mog³yby spowodowaæ zmianê charakteru dzia³ania opiekuna duchowego w stosunku do cz³owieka.

Tylko wyj±tkowe okoliczno¶ci lub nienaturalne potrzeby mog³y motywowaæ opiekunów do zaniedbañ w ustalonej procedurze wykonywania funkcji opieki. W tym miejscu nale¿y wyja¶niæ kwestiê przyczyn zmiany charakteru wykonywanej opieki, lub brak reakcji opiekunów na ingerencjê z zewnêtrz, czynion± przez negatywne istoty astralne.

By ocena pracy opiekunów duchowych w pe³ni oddawa³a stan rzeczywisty przyczyn wp³ywaj±cych na zmianê jako¶ci ich us³ug wzglêdem cz³owieka, nale¿y wykazaæ, jakie korzy¶ci wynikaj± dla opiekuna z us³ugi czynionej cz³owiekowi. I czy zaistnia³y inne przyczyny, które spowodowa³y zmiany w charakterze us³ug opieki?

Naturaln± zap³at± za ponoszony przez istotê astraln± trud czynienia opieki nad losem cz³owieka jest pozyskiwanie w trakcie tej opieki materii emocjonalnej.
Jest to jedyna zap³ata za czynion± us³ugê opieki duchowej. Jedyna takiej klasy materia emocjonalna, mo¿e byæ wytworzona tylko przez cz³owieka.

¯adna inna istota, czy postaæ ¿yj±ca we Wszech¶wiecie nie tworzy emocji z uczuæ w stanach szczê¶cia i okazywanej w tych stanach mi³o¶ci, tworz±c przy tym w my¶lach obfit± wyobra¼niê.

Opiekun duchowy pe³ni±cy zadanie, którego podj±³ siê na wybrany okres czasu ¿ycia cz³owieka, wykonuj±c je rzetelnie uzyska efekt w postaci du¿ej ilo¶ci pozytywnej materii emocjonalnej wytworzonej przez cz³owieka.
Wa¿n± spraw± dla ka¿dej istoty duchowej jest, by emocje cz³owieka powstawa³y na bazie pozytywnych uczuæ i my¶li. Taka materia bêdzie posiada³a odpowiedni stan swojej konstrukcji krystalicznej.

Je¿eli z kolei emocje bêd± mia³y negatywny charakter, to cia³o eteryczne istoty duchowej zostanie poddane wp³ywowi destrukcyjnemu. Mówi±c inaczej, opiekun zamiast zyskaæ, straci w trakcie takiej pracy dla cz³owieka. Z punktu widzenia potrzeb istot astralnych, pozytywna materia emocjonalna umo¿liwia im rozwój. Uzyskuj± lepsz± krystaliczno¶æ (wy¿sz± wibracjê), swojego eterycznego cia³a, co pozwala im na dalszy postêp w ewolucji rodzimej spo³eczno¶ci duchowej. Taki proces jest okre¶lany mianem przechodzenia do wy¿szych poziomów astralnych.

Jest on bardzo wa¿nym procesem dla wielu istot duchowych. Bior±c pod uwagê woln± wolê i swobodê w podejmowaniu dzia³añ jako prawo wszystkich istot astralnych, trudno odpowiedzieæ, czy dla nich wszystkich taka praca jest niezbêdna. Je¿eli podejm± tak± decyzjê i w zamian uzyskaj± du¿o pozytywnej materii emocjonalnej, mog± pi±æ siê po drabinie spo³ecznej astralnych cywilizacji.

Co zatem mog³o spowodowaæ, w takim kontek¶cie potrzeb istot duchowych, zmianê ich postêpowania w zakresie czynienia opieki duchowej?

Jednoznacznie nie mo¿na stwierdziæ, ¿e one zmieni³y swoje postêpowanie. Wystêpuje mo¿liwo¶æ dominuj±cego dzia³ania negatywnych istot astralnych, któremu istoty opiekuñcze nie mog³y sprostaæ. Jak inaczej wyja¶niæ dzia³anie opiekunów wbrew sobie?

A takie dzia³anie musia³oby wyst±piæ w sytuacji zak³ócenia pozytywnego charakteru ¿ycia cz³owieka. Poddany wp³ywowi negatywnej materii emocjonalnej opiekun – istota duchowa, dla której pozytywna materia emocjonalna jest celem pracy, przyczynia³by siê do powstawania negatywnej materii emocjonalnej, a w efekcie samozag³ady lub w najlepszym przypadku zatrzymania w rozwoju.

W konkluzji do sprawy - kto zniszczy³ pozytywne ¿ycie emocjonalne cz³owieka w raju, mo¿na z du¿± doz± prawdopodobieñstwa stwierdziæ, ¿e nie uczynili tego opiekunowie astralni. Jednak oceniaj±c sprawê z drugiej strony wynika, ¿e nie zapobiegli takiej destrukcji ¿ycia cz³owieka, nad którym mieli sprawowaæ pieczê.

© Andrzej Struski de Merowing.