> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2018
P W Ž C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Opiekun duchowy czlowieka
Data 14/04/2010 08:34  Autor Andrzej Struski  Klikni੠5570  Jŕzyk Polish
 

Opiekun duchowy cz┬│owieka
 

Problem zak┬│ócenia ┬┐ycia emocjonalnego cz┬│owieka i pozbawienie go mo┬┐liwo┬Âci korzystania z raju, jego naturalnego ┬Ârodowiska.
Opiekunem jest istota duchowa, która w celu spe┬│nienia w┬│asnych potrzeb podejmuje si├¬ wykonania procedury opieki nad przebiegiem losu cz┬│owieka w trakcie jego ┬┐ycia na Ziemi.

Opiekunowie duchowi to istoty astralne wywodz┬▒ce si├¬ z odpowiednio rozwini├¬tych poziomów cywilizacji astralnej. W odró┬┐nieniu od inkarnowanych istot astralnych, opiekun duchowy nie jest trwale zwi┬▒zany z postaci┬▒ cz┬│owieka. Okres jego „pracy” jest odpowiedni do za┬│o┬┐onych potrzeb i przewidywanego rozwoju cz┬│owieka. Na ogó┬│ nie jest to okres ca┬│ego ┬┐ycia, tylko wybrany czas zwi┬▒zany z rozwojem cz┬│owieka. Opiekunowie zmieniaj┬▒ si├¬ w zale┬┐no┬Âci od wieku i stanu ducha cz┬│owieka. Na ogó┬│ przy cz┬│owieku wyst├¬puje kilku opiekunów, którzy odpowiadaj┬▒ za ró┬┐ne aspekty ┬┐ycia. W ┬Ârodowisku rodziny lub w ┬Ârodowisku ┬Âci┬Âle wspó┬│pracuj┬▒cej grupy ludzi wyst├¬puj┬▒ opiekunowie przypisani do spraw i ludzi z takiego ┬Ârodowiska.

Ka┬┐da dziedzina, w której s┬▒ zaanga┬┐owane my┬Âli i uczucia ludzi, podlega opiece duchowej. Cz┬│owiek dla twórców Wszech┬Âwiata jest najwa┬┐niejszym ogniwem ewolucji. Spe┬│nia on rol├¬ efektu finalnego, który to efekt swym ┬┐yciem emocjonalnym sp┬│aca poniesione przez nich nak┬│ady na budow├¬ Wszech┬Âwiata. Z tej przyczyny, jego ┬┐yciowa droga losu musi by├Ž odpowiednio przygotowana i zabezpieczona.

Sprawa tysi├¬cy problemów z jakimi w naszej cywilizacji musi boryka├Ž si├¬ cz┬│owiek, wskazuje na brak odpowiedniej opieki duchowej. Jednak takie postawienie sprawy by┬│oby jej du┬┐ym uproszczeniem. Bez w┬▒tpienia opiekunowie duchowi nie radz┬▒ sobie z zabezpieczeniem drogi losu cz┬│owieka.

W tym miejscu nale┬┐y odpowiedzie├Ž na pytanie, czy ten problem wynika z braku opieki lub niew┬│a┬Âciwego jej wykonania, czy z jeszcze innej przyczyny?

Tu na Ziemi opiekunowie nie maj┬▒ mo┬┐liwo┬Âci prawid┬│owego wykonania swojego zadania, a wynika to z przyczyny wyst├¬powania w ich ┬Ârodowisku dzia┬│ania negatywnych istot astralnych. Te negatywne istoty dysponuj┬▒ wi├¬ksz┬▒ mo┬┐liwo┬Âci┬▒ wp┬│ywu na ┬Âwiadomo┬Â├Ž cz┬│owieka. Mog┬▒ oferowa├Ž bardziej atrakcyjne warto┬Âci, które zaspokoj┬▒ wiele zachcianek. Takie sprawy jak zaspakajanie ró┬┐nych zachcianek, to integralna cz├¬┬Â├Ž osobowo┬Âci cz┬│owieka. Zachcianki nie nale┬┐┬▒ do niezb├¬dnych, jak równie┬┐ naturalnych potrzeb cz┬│owieka, a w jego ┬Âwiadomo┬Âci zrodzi┬│y si├¬ w czasie negatywnej indoktrynacji ┬┐ycia.

By dobrze zrozumie├Ž istot├¬ negatywnej indoktrynacji ┬┐ycia cz┬│owieka, nale┬┐y bra├Ž pod uwag├¬ dawno miniony czas ziemskiej cywilizacji. Czas, w którym ┬Âwiadomo┬Â├Ž cz┬│owieka poddawana indoktrynacji sta┬│a si├¬ umys┬│em ┬│asym na propozycje negatywnych istot duchowych. Propozycje, które oferowa┬│y nieznane w raju potrzeby, zachcianki, smaki i uciechy.

G┬│ównym zadaniem duchowych opiekunów jest takie kierowanie zbiorem przyczynowo skutkowym losu cz┬│owieka, by on nie st┬▒pa┬│ drog┬▒, na której jego problemy ┬┐yciowe spowoduj┬▒ u niego negatywne uczucia. Zadanie to nie sprawia┬│o i nadal nie sprawia opiekunom ┬┐adnej trudno┬Âci lecz tylko tam, gdzie cz┬│owiek ┬┐yje w ┬Ârodowisku raju.

Opiekunowie duchowi posiadaj┬▒ dost├¬p do umys┬│ów nad┬Âwiadomo┬Âci i pod┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owieka, co daje im du┬┐e mo┬┐liwo┬Âci ingerencji w tok odczuwania i my┬Âlenia. Tam, gdzie nie wyst├¬puje wp┬│yw negatywnych istot duchowych, opiekun lub opiekunowie nie dopuszczaj┬▒ si├¬ destrukcyjnego wp┬│ywu na ┬Âwiadomo┬Â├Ž cz┬│owieka. W naturalnych warunkach raju nie wyst├¬puj┬▒ ┬┐adne przyczyny, które mog┬│yby spowodowa├Ž zmian├¬ charakteru dzia┬│ania opiekuna duchowego w stosunku do cz┬│owieka.

Tylko wyj┬▒tkowe okoliczno┬Âci lub nienaturalne potrzeby mog┬│y motywowa├Ž opiekunów do zaniedba├▒ w ustalonej procedurze wykonywania funkcji opieki. W tym miejscu nale┬┐y wyja┬Âni├Ž kwesti├¬ przyczyn zmiany charakteru wykonywanej opieki, lub brak reakcji opiekunów na ingerencj├¬ z zewn├¬trz, czynion┬▒ przez negatywne istoty astralne.

By ocena pracy opiekunów duchowych w pe┬│ni oddawa┬│a stan rzeczywisty przyczyn wp┬│ywaj┬▒cych na zmian├¬ jako┬Âci ich us┬│ug wzgl├¬dem cz┬│owieka, nale┬┐y wykaza├Ž, jakie korzy┬Âci wynikaj┬▒ dla opiekuna z us┬│ugi czynionej cz┬│owiekowi. I czy zaistnia┬│y inne przyczyny, które spowodowa┬│y zmiany w charakterze us┬│ug opieki?

Naturaln± zap³at± za ponoszony przez istotê astraln± trud czynienia opieki nad losem cz³owieka jest pozyskiwanie w trakcie tej opieki materii emocjonalnej.
Jest to jedyna zap┬│ata za czynion┬▒ us┬│ug├¬ opieki duchowej. Jedyna takiej klasy materia emocjonalna, mo┬┐e by├Ž wytworzona tylko przez cz┬│owieka.

┬»adna inna istota, czy posta├Ž ┬┐yj┬▒ca we Wszech┬Âwiecie nie tworzy emocji z uczu├Ž w stanach szcz├¬┬Âcia i okazywanej w tych stanach mi┬│o┬Âci, tworz┬▒c przy tym w my┬Âlach obfit┬▒ wyobra┬╝ni├¬.

Opiekun duchowy pe┬│ni┬▒cy zadanie, którego podj┬▒┬│ si├¬ na wybrany okres czasu ┬┐ycia cz┬│owieka, wykonuj┬▒c je rzetelnie uzyska efekt w postaci du┬┐ej ilo┬Âci pozytywnej materii emocjonalnej wytworzonej przez cz┬│owieka.
Wa┬┐n┬▒ spraw┬▒ dla ka┬┐dej istoty duchowej jest, by emocje cz┬│owieka powstawa┬│y na bazie pozytywnych uczu├Ž i my┬Âli. Taka materia b├¬dzie posiada┬│a odpowiedni stan swojej konstrukcji krystalicznej.

Je┬┐eli z kolei emocje b├¬d┬▒ mia┬│y negatywny charakter, to cia┬│o eteryczne istoty duchowej zostanie poddane wp┬│ywowi destrukcyjnemu. Mówi┬▒c inaczej, opiekun zamiast zyska├Ž, straci w trakcie takiej pracy dla cz┬│owieka. Z punktu widzenia potrzeb istot astralnych, pozytywna materia emocjonalna umo┬┐liwia im rozwój. Uzyskuj┬▒ lepsz┬▒ krystaliczno┬Â├Ž (wy┬┐sz┬▒ wibracj├¬), swojego eterycznego cia┬│a, co pozwala im na dalszy post├¬p w ewolucji rodzimej spo┬│eczno┬Âci duchowej. Taki proces jest okre┬Âlany mianem przechodzenia do wy┬┐szych poziomów astralnych.

Jest on bardzo wa┬┐nym procesem dla wielu istot duchowych. Bior┬▒c pod uwag├¬ woln┬▒ wol├¬ i swobod├¬ w podejmowaniu dzia┬│a├▒ jako prawo wszystkich istot astralnych, trudno odpowiedzie├Ž, czy dla nich wszystkich taka praca jest niezb├¬dna. Je┬┐eli podejm┬▒ tak┬▒ decyzj├¬ i w zamian uzyskaj┬▒ du┬┐o pozytywnej materii emocjonalnej, mog┬▒ pi┬▒├Ž si├¬ po drabinie spo┬│ecznej astralnych cywilizacji.

Co zatem mog┬│o spowodowa├Ž, w takim kontek┬Âcie potrzeb istot duchowych, zmian├¬ ich post├¬powania w zakresie czynienia opieki duchowej?

Jednoznacznie nie mo┬┐na stwierdzi├Ž, ┬┐e one zmieni┬│y swoje post├¬powanie. Wyst├¬puje mo┬┐liwo┬Â├Ž dominuj┬▒cego dzia┬│ania negatywnych istot astralnych, któremu istoty opieku├▒cze nie mog┬│y sprosta├Ž. Jak inaczej wyja┬Âni├Ž dzia┬│anie opiekunów wbrew sobie?

A takie dzia┬│anie musia┬│oby wyst┬▒pi├Ž w sytuacji zak┬│ócenia pozytywnego charakteru ┬┐ycia cz┬│owieka. Poddany wp┬│ywowi negatywnej materii emocjonalnej opiekun – istota duchowa, dla której pozytywna materia emocjonalna jest celem pracy, przyczynia┬│by si├¬ do powstawania negatywnej materii emocjonalnej, a w efekcie samozag┬│ady lub w najlepszym przypadku zatrzymania w rozwoju.

W konkluzji do sprawy - kto zniszczy┬│ pozytywne ┬┐ycie emocjonalne cz┬│owieka w raju, mo┬┐na z du┬┐┬▒ doz┬▒ prawdopodobie├▒stwa stwierdzi├Ž, ┬┐e nie uczynili tego opiekunowie astralni. Jednak oceniaj┬▒c spraw├¬ z drugiej strony wynika, ┬┐e nie zapobiegli takiej destrukcji ┬┐ycia cz┬│owieka, nad którym mieli sprawowa├Ž piecz├¬.

© Andrzej Struski de Merowing.