> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Spelnilo sie proroctwo wybrano Czarnego Papieza
Data 14/03/2013 20:33  Autor Andrzej Struski  Klikni 5957  Jzyk Global
 

 B.G. 13:13 - A czyni cuda wielkie, tak i¿ i ogieñ z nieba zstêpuje przed oczyma ludzi na ziemiê; --                           CZAS CZARNEGO PAPIE¯A

Tajemnic± poliszynela jest istnienie w Watykanie szarej eminencji, Genera³a Jezuitów zwanego czarnym Papie¿em. Taki stan rzeczy istnia³ do dnia wczorajszego, do czasu wyboru na Papie¿a innego Jezuity, Kardyna³a… W istocie jest on czarnym Papie¿em, tylko nie, jako szara eminencja (t± postaci± jest nadal genera³ Jezuitów) a pierwszy Papie¿. Je¿eli brat zakonny (Genera³ zakonu) jest czarnym Papie¿em, to Kardyna³ z tego zakonu musi byæ okre¶lony takim samym mianem. Ma cechy warto¶ci czarnej postaci. reasumuj±c obecnie w Watykanie jest dwóch Papie¿y Jezuitów, jak mówi tre¶æ ich przysiêgi Jezuici godz± siê zabijaæ, szpiegowaæ i oszukiwaæ - tak przysiêgali obydwaj. Przysiêgali na ¿ycie w³asne. Co teraz uczyni nowy Papie¿, czy bêdzie szpiegowa³, mataczy³ i rozcina³ brzuchy jak przysiêga³ ? takie cechy to s± cechy czarnych charakterów dlatego to jest czarny Papie¿ i dlatego zosta³ wybrany na czas wojny, któr± Watykan organizuje. 

Proroctwo siê wype³ni³o mamy czarnego Papie¿a.

Co jeszcze w tej sprawie mówi± inne proroctwa i co mówi sam Bóg, w tre¶ci swojego przekazu jakim jest Apokalipsa?
B.G. 13:13 - A czyni cuda wielkie, tak i¿ i ogieñ z nieba zstêpuje przed oczyma ludzi na ziemiê;

13-go wy¶wiêcony na kap³ana i 13-go wybrany na Papie¿a, czy nie szczególna zbie¿no¶æ symboliki trzynastki. Werset „13 z 13 Roz.” mówi±cy o b³yskawicy, która uderza w kopu³ê Bazyliki w momencie og³oszenia decyzji o abdykacji Papie¿a cyt;- „tak i¿ i ogieñ z nieba zstêpuje przed oczyma ludzi na ziemiê”, jest proroctwem tego czasu. Dotyczy zmiany na tronie Watykanu, zmiany ¶miertelnie rannej g³owy ko¶cio³a, Papie¿a, który ju¿ sobie nie radzi na takiego, który jest wskazywany jako Bestyja.

13:3 - A widzia³em jednê z g³ów jej, jakoby na ¶mieræ zabit±; ale rana jej ¶miertelna uleczona jest. Tedy siê dziwowa³a wszystka ziemia i sz³a za on± bestyj±.
Ta jedna z g³ów „jakoby na ¶mierc zabita” to abdykuj±cy Papie¿, zast±pi go taki, za którym pójdzie „ca³a ziemia”, tu nazwany przez Boga Bestyj±.Spe³ni³o sie proroctwo:  Dnia 13.03 2013. wybrano Czarnego Papie¿a.

MMagdalenaS i Andrzej Struski de Merowinghttp://www.youtube.com/watch?v=WU6YJHKZeYg&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=xhiyraWloHQ

http://www.ianpaisley.org/article.asp?ArtKey=jesuitNa czas wojny z Synem Boga - Jezuici przejmuj± pe³nie w³adzy w Watykanie.

Czy nowy papie¿ bêdzie  dzia³a³ w my¶l przysiegi z³o¿onej w zakonie jezuitów ?


© Andrzej Struski de Merowing


Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.