> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

01.06.2013
Data 01/06/2013 23:48  Autor Andrzej_Struski  Klikni 1521  Jzyk Polish
 

 1 czerwca 2013 jest pierwszym dniem Nowej Epoki w Kalendarzu Duchowym Cz³owieka.
Dzi¶ zakoñczy³em najwiêksz± pracê w czasie moich 28 letnich dzia³añ w sferze duchowej.
20 ostatnich dni od 13.05.2013 do 1.06.2013 by³y wskazane w Kalendarzu Majów, który zakoñczy³ wczoraj star± Epokê a dzi¶ rozpocz±³ Now±.
W tej przemianie aktywnie bra³o udzia³ s³oñce. 


Le 1 juin 2013 est le premier jour de Nouvelle Epoque dans le Calendrier Spirituel de l'Homme.
Aujourd'hui j'ai terminé la plus grande partie de mon travail de mes 28 ans d'action spirituelle.
Les 20 derniers jours de 13.05.2013 à 1.01.2013 étaient indiqués dans le Calendrier des Mayas,qui a terminé hier la vieille Epoque et aujourd'hui a commencé la Nouvelle.
Dans cette transformation le soleil a également participé.