> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

WIELKI KRZYZ NA NIEBIE
Data 24/06/2013 10:36  Autor Andrzej_Struski  Klikni 1705  Jzyk Polish
 

             WIELKI KRZY¯ NA NIEBIE


Czas obecnej pe³ni 23 06 2013, okaza³ siê byæ czasem, kiedy na niebie powsta³ „Wielki Krzy¿”. Jak wiêkszo¶ci prorokowanych czy zapowiadanych zdarzeñ, tak i wielkiego krzy¿a nikt nie wskaza³. W istocie to nie mia³ byæ wielki krzy¿ widoczny na niebie a zupe³nie innego rodzaju zjawisko. Nie mo¿na go by³o zobaczyæ a mimo tego wyst±pi³. W jego sk³ad wesz³o osiem cia³ niebieskich (i w tej chwili, gdy piszê te s³owa krzy¿ jeszcze istnieje) w centrum krzy¿a znajduje siê Ziemia. Ponad Ziemi± w koniunkcji S³oñce z Jowiszem, le¿±ce pomiêdzy konstelacjami Byka i Bli¼ni±t. Po przeciwnej stronie naszej planety w stosunku do S³oñca i Jowisza w konstelacji Wê¿ownika, znajduje siê osi±gaj±cy pe³niê Ksiê¿yc w koniunkcji z Plutonem. Te cztery cia³a niebieskie wraz z Ziemi±, tworz± d³ugie ramiê krzy¿a. Krótkie ramiona tego specyficznego krzy¿a tworz±; - prawe ramiê, Wenus w koniunkcji z Merkurym znajduj±ce siê w konstelacji Bli¼ni±t, lewe ramiê, Mars przebywaj±cy w konstelacji Byka.


Taki uk³ad cia³ niebieskich nie jest wyj±tkowym zdarzeniem astronomicznym. Jednak, je¿eli we¼miemy pod uwagê fakt, ¿e w tym samym czasie koñczy siê czterdziestodniowy proces zapowiadanego w kalendarzu Majów i w innych proroctwach zakoñczenia starej i otwarcia nowej ery duchowej w losach ¿ycia ludzko¶ci, to ten uk³ad siedmiu planet i S³oñca jest absolutnie wyj±tkowy.© Struski Andrzej de Merowing

Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.