> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2018
P W Ž C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Czym mysli czlowiek, jesli nie mysli mozgiem?
Data 14/04/2010 09:07  Autor Andrzej Struski  Klikni੠3418  Jŕzyk Polish
 

Czym my┬Âli cz┬│owiek, je┬Âli nie my┬Âli mózgiem?
 

Jak zbudowany jest umys┬│ i system psycho - emocjonalny cz┬│owieka.
Informacje zawarte w artykule, „Cz┬│owiek nie my┬Âli mózgiem”, w którym wskazuj├¬ na spraw├¬ udzia┬│u mózgu cz┬│owieka w procesie my┬Âlenia, predysponuj┬▒ go do zarz┬▒dzania jako┬Âci┬▒ percepcji. Dzia┬│anie mózgu cz┬│owieka na planie kontroli funkcjami odpowiedzialnych za kontakt zewn├¬trzny, jest rodzajem po┬Âredniego udzia┬│u w ca┬│okszta┬│cie procesu my┬Âlenia.

Bior┬▒c pod uwag├¬ kolejno┬Â├Ž tworzenia si├¬ zbioru pi├¬ciu instrumentów s┬│u┬┐┬▒cych cz┬│owiekowi do my┬Âlenia, nasz mózg jest trzecim w kolejno┬Âci powstawania ca┬│ego systemu. Ca┬│y zbiór systemu psycho – emocjonalnego cz┬│owieka sk┬│ada si├¬ z pi├¬ciu instrumentów lub organów. Dwa z tych organów posiadaj┬▒ swój charakter budowy ┬Âci┬Âle eteryczny z kolei dwa inne s┬▒ organami eteryczno – fizycznymi. Tylko mózg jest jedynym w pe┬│ni fizycznym organem w tej grupie.

Powstaje on jako trzeci instrument zbioru psycho - emocjonalnego, mimo, ┬┐e jego biologiczny rozwój rozpoczyna si├¬ w pierwszym okresie powstawania p┬│odu. Przyczyn┬▒ tej szczególnej kolejno┬Âci jest sprawa zwi┬▒zana z przygotowaniem drogi losu cz┬│owieka. Za┬│o┬┐enia drogi losu s┬▒ przygotowywane jeszcze przed pocz├¬ciem. Wszelkie obowi┬▒zki w tym wzgl├¬dzie spe┬│niaj┬▒ opiekunowie duchowi. Ich czynno┬Âci obejmuj┬▒ wpisanie w plan ┬Ârodowiska istniej┬▒cego na planecie wcieleniowej, czasu istotnych zdarze├▒ w ┬┐yciu cz┬│owieka.

Istniej┬▒ niezb├¬dne przes┬│anki, które twórcy planu ┬┐ycia cz┬│owieka musz┬▒ uwzgl├¬dni├Ž. Nale┬┐┬▒ do nich rodowody genetyczne i psycho genetyczne, ale w pierwszej kolejno┬Âci s┬▒ uwzgl├¬dniane za┬│o┬┐enia przys┬│ane od rodziny duszy w niebie, która ma by├Ž wcielona w tego cz┬│owieka. Opieraj┬▒c si├¬ na tej podstawowej informacji, jest odpowiednio dobierana genetyka przysz┬│ego cz┬│owieka. W tym celu s┬▒ wybierani rodzice i ┬Ârodowisko spo┬│eczne.

Po dokonaniu wszelkich czynno┬Âci zwi┬▒zanych z synchronizacj┬▒ drogi losu, jeszcze przed pocz├¬ciem inkarnowane s┬▒ w zbiór postaci duchowej przysz┬│ego cz┬│owieka, wcze┬Âniej przygotowane postacie duchowe. Sze┬Â├Ž istot duchowych, ┬│┬▒czone jest w dwa zbiory. Te zbiory okre┬Âlane s┬▒, mianem Nad ┬Âwiadomo┬Âci i Pod ┬Âwiadomo┬Âci. Ka┬┐dy z tych zbiorów tworz┬▒ trzy istoty duchowe, które do tego momentu ┬┐y┬│y jako niezale┬┐ne postacie astralne. Sze┬Â├Ž postaci, ka┬┐da posiada inny stopie├▒ rozwoju i na ogó┬│ pochodzi z innej cywilizacji astralnej. Taka ró┬┐norodno┬Â├Ž zapewnia indywidualny charakter i niepowtarzalne cechy ka┬┐dego zbioru – umys┬│u, jakie powstan┬▒ dla cz┬│owieka.

W sk┬│ad umys┬│u pod ┬Âwiadomo┬Âci wchodz┬▒ istoty duchowe, które wywodz┬▒ si├¬ z cywilizacji astralnych o ni┬┐szym stopniu rozwoju, lub ewolucji. One jeszcze w swojej pami├¬ci posiadaj┬▒ zapisy informacji, ┬Âwiadcz┬▒cej o procesach zachodz┬▒cych w mechanizmach chemicznych komórek cz┬│owieka. Taka pami├¬├Ž potrzeb biologicznych predysponuje te istoty do wyeksponowania instrumentu dbaj┬▒cego o potrzeby biologiczne cz┬│owieka.

Pod ┬Âwiadomo┬Â├Ž, gdy ju┬┐ rozwinie si├¬ posta├Ž fizyczna cz┬│owieka, zostanie ustabilizowana w pozycji przedniej cz├¬┬Âci brzucha. Wizerunek siedz┬▒cego Buddy, doskonale ukazuje rozmiar pod ┬Âwiadomo┬Â├Ž w wygl┬▒dzie jego obfitego brzucha. W tym miejscu, trzy istoty astralne po┬│┬▒cz┬▒ okre┬Âlone aspekty swych postaci, by nowy wspólny twór, instrument pod ┬Âwiadomo┬Âci móg┬│ spe┬│nia├Ž swe zadanie; opieki nad potrzebami bytowymi cz┬│owieka.

W sk┬│ad umys┬│u nad ┬Âwiadomo┬Âci, wchodz┬▒ trzy istoty duchowe, które pochodz┬▒ z wysoko rozwini├¬tych cywilizacji astralnych. One wspólnie ┬│┬▒cz┬▒c swoje „w┬│osy” (eteryczne cia┬│o wysoko rozwini├¬tych istot duchowych, w górnej zewn├¬trznej cz├¬┬Âci ich postaci przyjmuje wygl┬▒d skrzyde┬│ lub w┬│osów. Teraz, gdy tak rozwini├¬te istoty maj┬▒ do wykonania wspólne zadanie, utworzenia niezale┬┐nego instrumentu, ┬│┬▒cz┬▒ cz├¬┬Â├Ž swoich „w┬│osów”.

Miejscem takiego po┬│┬▒czenia jest tak zwana „Monada” ponad g┬│ow┬▒ cz┬│owieka. Tu w wyniku wspólnych dzia┬│a├▒ istot duchowych tworz┬▒cych pod ┬Âwiadomo┬Â├Ž, b├¬dzie dzia┬│a┬│ umys┬│ duchowy cz┬│owieka. Odpowiedzialny on b├¬dzie za procesy post├¬powania my┬Âlowego cz┬│owieka w sytuacji ka┬┐dej jego
akcji i reakcji.

Te dwa umys┬│y, utworzone z istot potencja┬│u astralnych, rozpoczynaj┬▒ swe dzia┬│anie na krótko przed pocz├¬ciem. Nie posiadaj┬▒ jeszcze swej stabilnej postaci, lecz ju┬┐ wspó┬│pracuj┬▒, szczególnie w zakresie synchronizacji w┬│asnych mo┬┐liwo┬Âci, jakie mog┬▒ zaoferowa├Ž przysz┬│emu cz┬│owiekowi. Dobrze zgrane i wspó┬│pracuj┬▒ce umys┬│y astralne cz┬│owieka pozwol┬▒ na spe┬│nienie ┬┐ycia w za┬│o┬┐onej drodze losu, co musi zaowocowa├Ž pozytywnymi emocjami.

Materia emocjonalna jest jedyn┬▒ dla tych istot „zap┬│at┬▒”, za ca┬│y trud zwi┬▒zany z inkarnacj┬▒ na czas ┬┐ycia cz┬│owieka. Je┬┐eli w trakcie ┬┐ycia cz┬│owiek wytworzy du┬┐┬▒ ilo┬Â├Ž pozytywnych emocji one podnios┬▒ „wibracj├¬” swojego cia┬│a duchowego, co pozwoli im na osi┬▒gni├¬cie wy┬┐szej pozycji w rodzimym spo┬│ecze├▒stwie.

Umys┬│ duchowy nad ┬Âwiadomo┬Âci ┬Âci┬Âle wspó┬│pracuje z mózgiem cz┬│owieka. Korzysta z wyników postrzegania i odczuwania, opracowuje na bazie tych danych program reakcji, lub akcji. Je┬┐eli taki program nie odpowiada potrzebom bytowym cz┬│owieka, umys┬│ pod ┬Âwiadomo┬Âci stawia „weto” i program wraca do nad ┬Âwiadomo┬Âci.

To jest jeden z aspektów wspó┬│pracy trzech instrumentów systemu psycho – emocjonalnego cz┬│owieka. Jednak nigdy nie powinno dochodzi├Ž do takiej sytuacji, gdzie program opracowany przez nad ┬Âwiadomo┬Â├Ž, omija kontroln┬▒ funkcj├¬ ┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owieka.

┬Žwiadomo┬Â├Ž jest instrumentem, którego zadanie polega na kontroli i decyzji. Te dwie funkcje s┬▒ wektorem do┬Âwiadczenia cz┬│owieka w trakcie minionego ┬┐ycia i zapami├¬tania najwygodniejszej formy wyj┬Âcia z sytuacji. Organ ┬Âwiadomo┬Âci, jest zbiorem materii wodnej, w której zawarte s┬▒ informacje dotycz┬▒ce minionych procesów uczuciowych i emocjonalnych. Jego materialne formacje s┬▒ magnetycznie po┬│┬▒czone w przestrzeni aury cz┬│owieka. Trwa┬│o┬Â├Ž takich formacji jest uzale┬┐niona od emocjonalnego stopnia kolejnych zdarze├▒ o takim samym temacie. Je┬┐eli wystarczaj┬▒co cz├¬sto, i w odpowiednie sile emocjonalnej, temat zostanie powtórzony to w przypadku zmiany charakteru tego tematu w stosunku do zapisanego w ┬Âwiadomo┬Âci, zostanie wpisany ostatni.

Ostatnim pi┬▒tym instrumentem systemu psycho – emocjonalnego cz┬│owieka jest splot s┬│oneczny. Jest ulokowany w bezpo┬Ârednim s┬▒siedztwie pod ┬Âwiadomo┬Âci w ┬Ârodowisku gdzie wyst├¬puje du┬┐a ilo┬Â├Ž wyparowanej wody z po┬┐ywienia cz┬│owieka. Taka woda jest materia┬│em do tworzenia formacji wodnych, z których w ko├▒cowym efekcie s┬▒ tworzone du┬┐e zbiory eteryczne (my┬Âlokszta┬│ty). Potencja┬│ magnetyczny splotu s┬│onecznego pozwala na magnetyczne nasycenie i formowanie w zbiory mikro kropelek wody. Stan i charakter takiego nasycenia i uformowania jest zale┬┐ny od stanu uczu├Ž cz┬│owieka.

© Andrzej Struski de Merowing.