> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Czym mysli czlowiek, jesli nie mysli mozgiem?
Data 14/04/2010 09:07  Autor Andrzej Struski  Klikni 3272  Jzyk Polish
 

Czym my¶li cz³owiek, je¶li nie my¶li mózgiem?
 

Jak zbudowany jest umys³ i system psycho - emocjonalny cz³owieka.
Informacje zawarte w artykule, „Cz³owiek nie my¶li mózgiem”, w którym wskazujê na sprawê udzia³u mózgu cz³owieka w procesie my¶lenia, predysponuj± go do zarz±dzania jako¶ci± percepcji. Dzia³anie mózgu cz³owieka na planie kontroli funkcjami odpowiedzialnych za kontakt zewnêtrzny, jest rodzajem po¶redniego udzia³u w ca³okszta³cie procesu my¶lenia.

Bior±c pod uwagê kolejno¶æ tworzenia siê zbioru piêciu instrumentów s³u¿±cych cz³owiekowi do my¶lenia, nasz mózg jest trzecim w kolejno¶ci powstawania ca³ego systemu. Ca³y zbiór systemu psycho – emocjonalnego cz³owieka sk³ada siê z piêciu instrumentów lub organów. Dwa z tych organów posiadaj± swój charakter budowy ¶ci¶le eteryczny z kolei dwa inne s± organami eteryczno – fizycznymi. Tylko mózg jest jedynym w pe³ni fizycznym organem w tej grupie.

Powstaje on jako trzeci instrument zbioru psycho - emocjonalnego, mimo, ¿e jego biologiczny rozwój rozpoczyna siê w pierwszym okresie powstawania p³odu. Przyczyn± tej szczególnej kolejno¶ci jest sprawa zwi±zana z przygotowaniem drogi losu cz³owieka. Za³o¿enia drogi losu s± przygotowywane jeszcze przed poczêciem. Wszelkie obowi±zki w tym wzglêdzie spe³niaj± opiekunowie duchowi. Ich czynno¶ci obejmuj± wpisanie w plan ¶rodowiska istniej±cego na planecie wcieleniowej, czasu istotnych zdarzeñ w ¿yciu cz³owieka.

Istniej± niezbêdne przes³anki, które twórcy planu ¿ycia cz³owieka musz± uwzglêdniæ. Nale¿± do nich rodowody genetyczne i psycho genetyczne, ale w pierwszej kolejno¶ci s± uwzglêdniane za³o¿enia przys³ane od rodziny duszy w niebie, która ma byæ wcielona w tego cz³owieka. Opieraj±c siê na tej podstawowej informacji, jest odpowiednio dobierana genetyka przysz³ego cz³owieka. W tym celu s± wybierani rodzice i ¶rodowisko spo³eczne.

Po dokonaniu wszelkich czynno¶ci zwi±zanych z synchronizacj± drogi losu, jeszcze przed poczêciem inkarnowane s± w zbiór postaci duchowej przysz³ego cz³owieka, wcze¶niej przygotowane postacie duchowe. Sze¶æ istot duchowych, ³±czone jest w dwa zbiory. Te zbiory okre¶lane s±, mianem Nad ¶wiadomo¶ci i Pod ¶wiadomo¶ci. Ka¿dy z tych zbiorów tworz± trzy istoty duchowe, które do tego momentu ¿y³y jako niezale¿ne postacie astralne. Sze¶æ postaci, ka¿da posiada inny stopieñ rozwoju i na ogó³ pochodzi z innej cywilizacji astralnej. Taka ró¿norodno¶æ zapewnia indywidualny charakter i niepowtarzalne cechy ka¿dego zbioru – umys³u, jakie powstan± dla cz³owieka.

W sk³ad umys³u pod ¶wiadomo¶ci wchodz± istoty duchowe, które wywodz± siê z cywilizacji astralnych o ni¿szym stopniu rozwoju, lub ewolucji. One jeszcze w swojej pamiêci posiadaj± zapisy informacji, ¶wiadcz±cej o procesach zachodz±cych w mechanizmach chemicznych komórek cz³owieka. Taka pamiêæ potrzeb biologicznych predysponuje te istoty do wyeksponowania instrumentu dbaj±cego o potrzeby biologiczne cz³owieka.

Pod ¶wiadomo¶æ, gdy ju¿ rozwinie siê postaæ fizyczna cz³owieka, zostanie ustabilizowana w pozycji przedniej czê¶ci brzucha. Wizerunek siedz±cego Buddy, doskonale ukazuje rozmiar pod ¶wiadomo¶æ w wygl±dzie jego obfitego brzucha. W tym miejscu, trzy istoty astralne po³±cz± okre¶lone aspekty swych postaci, by nowy wspólny twór, instrument pod ¶wiadomo¶ci móg³ spe³niaæ swe zadanie; opieki nad potrzebami bytowymi cz³owieka.

W sk³ad umys³u nad ¶wiadomo¶ci, wchodz± trzy istoty duchowe, które pochodz± z wysoko rozwiniêtych cywilizacji astralnych. One wspólnie ³±cz±c swoje „w³osy” (eteryczne cia³o wysoko rozwiniêtych istot duchowych, w górnej zewnêtrznej czê¶ci ich postaci przyjmuje wygl±d skrzyde³ lub w³osów. Teraz, gdy tak rozwiniête istoty maj± do wykonania wspólne zadanie, utworzenia niezale¿nego instrumentu, ³±cz± czê¶æ swoich „w³osów”.

Miejscem takiego po³±czenia jest tak zwana „Monada” ponad g³ow± cz³owieka. Tu w wyniku wspólnych dzia³añ istot duchowych tworz±cych pod ¶wiadomo¶æ, bêdzie dzia³a³ umys³ duchowy cz³owieka. Odpowiedzialny on bêdzie za procesy postêpowania my¶lowego cz³owieka w sytuacji ka¿dej jego
akcji i reakcji.

Te dwa umys³y, utworzone z istot potencja³u astralnych, rozpoczynaj± swe dzia³anie na krótko przed poczêciem. Nie posiadaj± jeszcze swej stabilnej postaci, lecz ju¿ wspó³pracuj±, szczególnie w zakresie synchronizacji w³asnych mo¿liwo¶ci, jakie mog± zaoferowaæ przysz³emu cz³owiekowi. Dobrze zgrane i wspó³pracuj±ce umys³y astralne cz³owieka pozwol± na spe³nienie ¿ycia w za³o¿onej drodze losu, co musi zaowocowaæ pozytywnymi emocjami.

Materia emocjonalna jest jedyn± dla tych istot „zap³at±”, za ca³y trud zwi±zany z inkarnacj± na czas ¿ycia cz³owieka. Je¿eli w trakcie ¿ycia cz³owiek wytworzy du¿± ilo¶æ pozytywnych emocji one podnios± „wibracjê” swojego cia³a duchowego, co pozwoli im na osi±gniêcie wy¿szej pozycji w rodzimym spo³eczeñstwie.

Umys³ duchowy nad ¶wiadomo¶ci ¶ci¶le wspó³pracuje z mózgiem cz³owieka. Korzysta z wyników postrzegania i odczuwania, opracowuje na bazie tych danych program reakcji, lub akcji. Je¿eli taki program nie odpowiada potrzebom bytowym cz³owieka, umys³ pod ¶wiadomo¶ci stawia „weto” i program wraca do nad ¶wiadomo¶ci.

To jest jeden z aspektów wspó³pracy trzech instrumentów systemu psycho – emocjonalnego cz³owieka. Jednak nigdy nie powinno dochodziæ do takiej sytuacji, gdzie program opracowany przez nad ¶wiadomo¶æ, omija kontroln± funkcjê ¶wiadomo¶ci cz³owieka.

¦wiadomo¶æ jest instrumentem, którego zadanie polega na kontroli i decyzji. Te dwie funkcje s± wektorem do¶wiadczenia cz³owieka w trakcie minionego ¿ycia i zapamiêtania najwygodniejszej formy wyj¶cia z sytuacji. Organ ¶wiadomo¶ci, jest zbiorem materii wodnej, w której zawarte s± informacje dotycz±ce minionych procesów uczuciowych i emocjonalnych. Jego materialne formacje s± magnetycznie po³±czone w przestrzeni aury cz³owieka. Trwa³o¶æ takich formacji jest uzale¿niona od emocjonalnego stopnia kolejnych zdarzeñ o takim samym temacie. Je¿eli wystarczaj±co czêsto, i w odpowiednie sile emocjonalnej, temat zostanie powtórzony to w przypadku zmiany charakteru tego tematu w stosunku do zapisanego w ¶wiadomo¶ci, zostanie wpisany ostatni.

Ostatnim pi±tym instrumentem systemu psycho – emocjonalnego cz³owieka jest splot s³oneczny. Jest ulokowany w bezpo¶rednim s±siedztwie pod ¶wiadomo¶ci w ¶rodowisku gdzie wystêpuje du¿a ilo¶æ wyparowanej wody z po¿ywienia cz³owieka. Taka woda jest materia³em do tworzenia formacji wodnych, z których w koñcowym efekcie s± tworzone du¿e zbiory eteryczne (my¶lokszta³ty). Potencja³ magnetyczny splotu s³onecznego pozwala na magnetyczne nasycenie i formowanie w zbiory mikro kropelek wody. Stan i charakter takiego nasycenia i uformowania jest zale¿ny od stanu uczuæ cz³owieka.

© Andrzej Struski de Merowing.