> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Historyczne zrodla- Wyjasnienie Tajemnicy
Data 09/09/2013 09:22  Autor Andrzej_Struski  Klikni੠2483  Jŕzyk Polish
 

 GEOMETRIA GRAALA

Cz.1 Historyczne ┬╝ród┬│a- Wyja┬Ânienie Tajemnicy „┬»arówki” ze ┬Žwi┬▒tyni Hathor.

Elektrycy mówi┬▒ „┬»arówki”

„W dwóch ró┬┐nych miejscach zbudowanej przez Ptolemeuszy ┬Âwi┬▒tyni Hathor w Denderze (po┬│udniowy Egipt) znaleziono interesuj┬▒ce ryciny na ┬Âcianach. Z wyja┬Ânieniem znaczenia tych rycin maj┬▒ k┬│opoty nawet znawcy kultury staro┬┐ytnego Egiptu, ale nieoczekiwanie znacznie wi├¬cej do powiedzenia na ich temat maj┬▒… elektrycy.

Ryciny przedstawiaj┬▒ egipskich kap┬│anów, trzymaj┬▒cych w r├¬kach pod┬│u┬┐ne, najwyra┬╝niej prze┬╝roczyste tuby. W ka┬┐dej z tych tub znajduje si├¬ pr├¬t, przypominaj┬▒cy swym wygl┬▒dem w├¬┬┐a który rozci┬▒ga si├¬ wzd┬│u┬┐ ca┬│ej tuby. Patrz┬▒c na te ryciny, nieoczekiwanie zdajemy sobie spraw├¬, ┬┐e kap┬│ani w swych d┬│oniach trzymaj┬▒ nic innego jak… staro┬┐ytn┬▒ ┬┐arówk├¬!


Narzucaj┬▒ce si├¬ podobie├▒stwo do wspó┬│czesnej ┬┐arówki sk┬│oni┬│o wielu egiptologów do weryfikacji tej teorii. Dr. John Harris z Oxfordu uzna┬│, ┬┐e hieroglify pod rycinami to nic innego jak informacje o tym, w jaki sposób stworzy├Ž i wykorzysta├Ž energi├¬ elektryczn┬▒. Popar┬│ go w tym austriacki in┬┐ynier Walter Gam, który w wizerunku w├¬┬┐a wewn┬▒trz tuby widzia┬│ po prostu ┬│uk elektryczny. Jeden z hieroglifów oznaczaj┬▒cy takiego w├¬┬┐a, w bezpo┬Ârednim t┬│umaczeniu oznacza┬│ po┬Âwiat├¬. ┬Žwiec┬▒ce si├¬ tuby mog┬│y by├Ž wi├¬c wykorzystywane w ceremoniach religijnych. Elektryczny w┬▒┬┐, wij┬▒cy si├¬ w takiej tubie niew┬▒tpliwie robi┬│ wielkie wra┬┐enie na wyznawcach i potwierdza┬│ niezwyk┬│┬▒ wiedz├¬ i pot├¬g├¬ kap┬│anów. Wg. niemieckiego profesora Rainiera Ose, energia potrzebna do zapalenia takich ┬┐arówek by┬│a magazynowana w kondensatorach po to, by mo┬┐na j┬▒ by┬│o u┬┐y├Ž w dowolnym momencie. 
 


Kondensator ten mo┬┐na tak┬┐e zobaczy├Ž na rycinie z ┬┐arówkami. Jest to pude┬│ko na którym siedzi bóg Atum-Ra. Nad jego g┬│ow┬▒ ja┬Ânieje jego boski symbol – dysk s┬│oneczny. Z boku pude┬│ka wystaj┬▒… kable, które nikn┬▒ w pod┬│odze, id┬▒c do podestów na których stoj┬▒ kap┬│ani trzymaj┬▒cy tuby. Kap┬│ani z kolei jakby wiedzieli, ┬┐e z pr┬▒dem nie ma ┬┐artów – ubrani s┬▒ w sposób zabezpieczaj┬▒cy oczy a by├Ž mo┬┐e tak┬┐e g┬│owy przed przypadkowym na┬Âwietleniem.

Same tuby swoim wygl┬▒dem przypominaj┬▒ troch├¬ kineskopy pierwszych telewizorów. Niektórzy mówi┬▒, ┬┐e w identyczny sposób wygl┬▒da┬│y jedne z pierwszych maszyn, którymi robiono zdj├¬cia rentgenowskie. Taka s┬│u┬┐┬▒ca do prze┬Âwietle├▒ tuba produkowa┬│a fluorescencyjny snop elektronów, który wychodzi┬│ z pod┬│┬▒czonej do szklanej ba├▒ki katody i bieg┬│ przez ca┬│┬▒ d┬│ugo┬Â├Ž tuby a┬┐ do jej ko├▒ca. W tym przypadku strumie├▒ elektronów by┬│by przedstawiony poprzez wizerunek w├¬┬┐a.


Same – trzymane przez kap┬│anów – ┬┐arówki te┬┐ wzbudzaj┬▒ zainteresowanie. O ile ┬┐arówka po lewej stronie wygl┬▒da na pracuj┬▒c┬▒ w sposób „normalny”, o tyle druga, b├¬d┬▒ca bli┬┐ej ┬╝ród┬│a energii najwyra┬╝niej wskazuje, ┬┐e dzieje si├¬ w niej co┬ niezwyk┬│ego. By├Ž mo┬┐e s┬│oneczna tarcza nad g┬│ow┬▒ boga Atum-Ra jest niczym innym jak tzw. elektrostatycznym generatorem pr┬▒du Van de Graaffa, wynalezionym dopiero w 1929 roku. Generator niew┬▒tpliwie wysy┬│a energi├¬ w stron├¬ tuby a pawian trzyma nó┬┐ pomi├¬dzy generatorem a ko├▒cem ┬┐arówki.” by Autor: Chris Miekina

 

 

Inskrypcja mówi „po┬Âwiata”;- tajemnicza po┬Âwiata, czym ona jest?Widoczny tu obraz przedstawia, do dzisiejszego dnia niewyja┬Âniony wizerunek istniej┬▒cy w ┬Žwi┬▒tyni Hathor. Próby wyja┬Ânienia tajemniczej informacji zawartej w tym wizerunku nie da┬│y ┬┐adnego efektu a nawet, nie wnios┬│y jakiej┬ my┬Âli przewodniej. Doprowadzi┬│y jedynie do kompromisu, albo nadinterpretacji. Bo jak inaczej okre┬Âli├Ž publikacje mówi┬▒ce, ┬┐e tu przedstawione s┬▒ ┬┐arówki i systemy energetyczne zasilaj┬▒ce te ┬╝ród┬│a ┬Âwiat┬│a w staro┬┐ytnym Egipcie.


Nie wystarczy widzie├Ž, nale┬┐y równie┬┐ patrze├Ž. A je┬┐eli wnikliwie spojrzymy na wszystkie elementy sk┬│adowe tego rysunku to odkryjemy rzeczy, które w ┬┐aden sposób nie s┬▒ zwi┬▒zane z pr┬▒dem elektrycznym, a tym bardziej z ┬┐arówk┬▒. Dla ja┬Âniejszego przedstawienia poszczególnych aspektów zapisanych w postaci obrazu przez staro┬┐ytnego autora tej informacji, pozwol├¬ sobie ka┬┐dy aspekt obrazu opisa├Ž precyzyjnie.

Plan pierwszy: -

1 Postacie kap┬│anów

Dwa z pozoru identyczne widoki, na których postacie kap┬│anów prezentuj┬▒ uko┬Ânie po┬│o┬┐one obiekty. Obiekty te, na pierwszy rzut oka wygl┬▒daj┬▒ jak przedmioty technicznie, które s┬▒ trzymane w r├¬kach kap┬│anów. Nale┬┐y rozpatrzy├Ž kwesti├¬, czy te obiekty s┬▒ trzymane w r├¬kach kap┬│anów, czy mo┬┐e w takim przedstawieniu obrazu jest ukryta jaka┬ inna informacja. W┬▒tpliwo┬Â├Ž, co do tego, ┬┐e kap┬│ani trzymaj┬▒ te przedmioty we w┬│asnych d┬│oniach, budzi brak widocznych tu palców, które w naturalny sposób powinny by├Ž widoczne pod spodem.

Tak przedstawiona, ta kwestia na obrazie, wnosi nut├¬ zastanowienia nad istot┬▒ i sposobem ca┬│ego przekazu informacji na tym wizerunku. Obraz posiada do┬Â├Ž precyzyjnie narysowane szczegó┬│y. W takim kontek┬Âcie brak widocznych tu palców jest wa┬┐n┬▒ informacj┬▒. Mówi ona, ┬┐e nale┬┐y zwróci├Ž szczególn┬▒ uwag├¬ na wymow├¬ ca┬│ego obrazu, bo jest ona g┬│├¬boko ukryta i inna ni┬┐ ta, która jest widoczna w pierwszym skojarzeniu. Pokazane tu, udawanie trzymania przedmiotów, przydaje im cech niezwyk┬│o┬Âci, lub nienaturalno┬Âci w poj├¬ciu do rzeczy nam naturalnych (takich jak przedmioty materialne lub techniczne). W konsekwencji uzyskujemy wskazanie, które mówi, ┬┐e przedmioty widoczne na rysunku prezentuj┬▒ rzeczy, jakich nie widzimy w naturze.

Z wygl┬▒du zas┬│oni├¬tych oczu u kap┬│anów, równie┬┐ mo┬┐emy wyci┬▒gn┬▒├Ž wniosek uzasadniaj┬▒cy powy┬┐sz┬▒ konkluzj├¬. Zas┬│oni├¬te oczy ┬Âwiadcz┬▒, ┬┐e kap┬│ani nie widz┬▒ rzeczy, które si├¬ wokó┬│ nich znajduj┬▒. Pomimo tego, obie postacie kap┬│anów s┬▒ w┬│a┬Âciwie ustawione w stosunku do przedmiotów, które mieliby trzyma├Ž, w r├¬kach, ale trzyma├Ž tylko na niby. Wniosek, jaki mo┬┐emy wyci┬▒gn┬▒├Ž mówi nam, ┬┐e widz┬▒ oni te rzeczy oczami ducha – pozazmys┬│owo.

2 Zwoje wê¿owe

Wizerunek pierwszego planu obrazu prezentuje nam jeszcze inne informacje, jakie mo┬┐emy tu zobaczy├Ž. Wewn┬▒trz dwóch (jak to okre┬Âlili elektrycy) ┬┐arówek, widoczne s┬▒ w├¬┬┐e a raczej symbolika w├¬┬┐y eterycznych - duchowych. Oba wizerunki ró┬┐ni┬▒ si├¬ pomi├¬dzy sob┬▒, po┬│o┬┐eniem g┬│owy a tym samym, symbolizuj┬▒ dwa wzajemnie przeciwne kierunki obrotów zwojów w├¬┬┐owych.

3 Symbolika kontaktu

Kolejn┬▒ informacj┬▒ istniej┬▒c┬▒ w wizerunku pierwszego planu obrazu s┬▒ dwie „podpory”, lub formy symbolizuj┬▒ce zewn├¬trzny kontakt zbioru eterycznego, przedstawianego w postaci uko┬Ânie le┬┐┬▒cego rysunku. Szczególny kszta┬│t tych „podpór”, zmusza nas do g┬│├¬bszego zastanowienia si├¬ nad nimi. Ró┬┐nice w wygl┬▒dzie pomi├¬dzy lew┬▒ a praw┬▒ konstrukcj┬▒ „podpory” musz┬▒ wnosi├Ž jakie┬ dodatkowe informacje. Obie posiadaj┬▒ po cztery dyski a lewa, czyli w kolejno┬Âci pierwsza, posiada dodatkowo ponad czwartym dyskiem pó┬│kul├¬, która swoim wierzcho┬│kiem ┬│┬▒czy si├¬ z powierzchni┬▒ „ba├▒ki”. Inaczej ni┬┐ druga „podpora”, na której brak jest pó┬│kuli a bezpo┬Ârednio czwarty dysk ┬│┬▒czy si├¬ z powierzchni┬▒ „ba├▒ki”.

Kolejna ró┬┐nica w wygl┬▒dzie „podpór” tkwi w dwóch niesymetrycznych formach, które ┬│┬▒cz┬▒ trzeci dysk pierwszego wizerunku z powierzchni┬▒ „ba├▒ki”. Takiego po┬│┬▒czenia nie dostrzegamy na drugim wizerunku.

Trzecia ró┬┐nica jest widoczna w samym posadowieniu „podpory”. Pierwsza stoi w pozycji pochylonej i jest zespolona z biegn┬▒cym na pod┬│odze albo na ziemi przewodem, lub symbolem strumienia albo jakiej┬ wi┬▒zki. Druga identycznie jak pierwsza jest zespolona z przewodem, jednak ten przewód w tym miejscu nie le┬┐y na pod┬│odze lub ziemi, tylko wychodzi z postumentu, na którym siedzi Bóg Atum-Ra.

4 „Przewody – zasilanie”

Ostatnim aspektem konstrukcji prezentowanej przez kap┬│anów, jest szczególny przewód, który ┬│┬▒czy si├¬ z dolna cz├¬┬Âci┬▒ „ba├▒ki”. Obie „ba├▒ki” s┬▒ po┬│┬▒czone z przewodem w taki sposób, ┬┐e po pierwszym kontakcie przewód oplata podstaw├¬ „ba├▒ki” po jej obwodzie zewn├¬trznym. W tym po┬│┬▒czeniu pomi├¬dzy pierwszym a drugim wizerunkiem konstrukcji, istnieje drobny szczegó┬│ je ró┬┐ni┬▒cy. Jest nim cienka nitka widoczna na podstawie drugiej „ba├▒ki”. Ten z pozoru nieistotny szczegó┬│ mo┬┐e okaza├Ž si├¬ kluczem do rozwi┬▒zania ca┬│ej tajemnicy tego obrazu. W efekcie wp┬│yw przewodu na powierzchni „ba├▒ki” tworzy symbol „koszyka lotosu”, w którym jest posadowiona ca┬│a „ba├▒ka”.

W konkluzji do pierwszego planu obrazu, mo┬┐emy stwierdzi├Ž, ┬┐e na tym obrazie prezentowane s┬▒ rzeczy posiadaj┬▒ce cechy duchowe – eteryczne. Rzeczy, które posiadaj┬▒ okre┬Âlone znaczenie dla cz┬│owieka. Z ca┬│okszta┬│tu wizerunku wynika, ┬┐e to znaczenie jest bardzo istotne, a jego skala jest widoczna w postawie, jak┬▒ prezentuj┬▒ przedstawiane na obrazie postacie ludzkie w trakcie oddawania ho┬│du tej rzeczy duchowej.

Drugi plan: -

1 Trzy postacie ludzkie.


Kl├¬cz┬▒ce postacie ludzkie odniesieniem swoim w formie ofiary i mod┬│ów, przedstawiaj┬▒ jak wa┬┐ny jest prezentowany na obrazie system duchowy dla cz┬│owieka.

2 Bóg Atum-Ra.

Siedz┬▒ca na podwy┬┐szeniu posta├Ž cz┬│owieka z dyskiem s┬│onecznym na g┬│owie symbolizuje Boga Atum-Ra. Przewody „zasilaj┬▒ce” wnikaj┬▒ce w doln┬▒ cz├¬┬Â├Ž tak istotnego dla cz┬│owieka zbioru materii eterycznej, przedstawione s┬▒ tu w dwóch egzemplarzach. W celu lepszego zrozumienia, przewody „zasilaj┬▒ce” s┬▒ tu pokazane, jako dwa ró┬┐ne, lecz dysponuj┬▒ce wspólnymi cechami. Pierwszy posiada swoje ┬╝ród┬│o w Ziemi a drugi w tym ┬Ârodowisku, jakie reprezentuje Bóg Atum-Ra. W rozumieniu cz┬│owieka ta posta├Ž symbolizuje ┬Ârodowisko mocy boskich, duchowych, albo pozaziemskich, które s┬▒ w jaki┬ sposób zwi┬▒zane z oddzia┬│ywaniem S┬│o├▒ca.

Informacja dotycz┬▒ca „zasilania” obrazowanego tu, zbioru eterycznego, przedstawiona w postaci dwóch przewodów, pozwala lepiej zrozumie istot├¬ dyspozycji wynikaj┬▒cej z tego specyficznego rodzaju „zasilania”. Wskazane s┬▒ tu dyspozycje czerpane z planety i dyspozycje pochodz┬▒ce z poza niej z odniesieniem do ┬╝róde┬│ duchowych zwi┬▒zanych ze s┬│o├▒cem.

3 Postac ma┬│poluda.

Ta posta├Ž, poza symbolik┬▒ dotycz┬▒ca prezentowanego tu zbioru eterycznego, dodatkowo symbolizuje bardzo wa┬┐n┬▒ kwesti├¬ w ewolucji cz┬│owieka. Stoj┬▒ca w pionie wyprostowana postac ma┬│py z nogami cz┬│owieka, jest jednoznacznym symbolem, który mówi, ┬┐e w odpowiednim czasie cz┬│owiek powsta┬│ z wybranych ma┬│p ┬┐yj┬▒cych na planecie Ziemi. D┬│ugie w┬│osy tej postaci, (tak samo jak d┬│ugie w┬│osy widoczne u wszystkich innych postaci na tym rysunku), ┬Âwiadcz┬▒ o uzyskaniu przez t┬▒ nowo wyewoluowan┬▒ form├¬ (docelowo cz┬│owiek z wcielon┬▒ Dusza) zdolno┬Âci do kontaktu pozazmys┬│owego. D┬│ugie w┬│osy s┬▒ atrybutem cz┬│owieka i jedn┬▒ z g┬│ównych cech, jakie zdecydowanie odró┬┐niaj┬▒ nas od ma┬│p.

Posta├Ž ma┬│poluda trzymaj┬▒ca w r├¬kach miecz obrócony ostrzem w kierunku górnej cz├¬┬Âci „ba├▒ki” a r├¬koje┬Âci┬▒ w kierunku symbolu tarczy s┬│onecznej na g┬│owie boga Atum-Ra, tworzy symbolik├¬ trzeciego „zasilania”, które ma zwi┬▒zek ze ┬Âwiat┬│em s┬│onecznym. Wskazany tu czas ewolucji cz┬│owieka i pokazane na obrazie pierwociny jego systemu duchowego, obrazuj┬▒ nam, kiedy w czasie ewolucji cz┬│owiek uzyska┬│ dost├¬p do pierwszych elementów systemu ┬Žwi├¬tego Graala.

4 Inskrypcja napisana hieroglifami.

Zapis inskrypcji mówi o ┬Âwiat┬│o┬Âci. Czym innym jak nie ┬Âwiat┬│o┬Âci┬▒ jest po┬Âwiata aury, któr┬▒ widz┬▒ ludzie dysponuj┬▒cy widzeniem poza zmys┬│owym. Zas┬│oni├¬te oczy u kap┬│anów i postaci ludzkich (z wyró┬┐nieniem tej, która operuje jakim┬ przedmiotem), ┬Âwiadcz┬▒ o patrzeniu tych postaci sposobem poza zmys┬│owym w szczególnym zakresie. Naturalne zdolno┬Âci takiego patrzenia nie wymagaj┬▒ zas┬│aniania oczu. Ja ze swego wieloletniego do┬Âwiadczenia wiem, ┬┐e by zobaczy bardzo subtelne materie eteryczne, wskazane jest zas┬│oni├Ž oczy. A widzenie systemów eterycznych Graala, jest mo┬┐liwe tylko z zas┬│oni├¬tymi oczami i przy pe┬│nej koncentracji.

W konkluzji do drugiego planu, jak równie┬┐ do ca┬│o┬Âci przekazu zawartego w tym obrazie, mo┬┐emy z du┬┐ym prawdopodobie├▒stwem stwierdzi├Ž, ┬┐e autorzy, lub autor tego obrazu posiadali informacje o rozwoju fizycznym i duchowym cz┬│owieka, tak dalece zaawansowane, jakich jeszcze nie posiadaj┬▒ ludzie ┬┐yj┬▒cy w czasie rozwoju obecnej cywilizacji.


© Struski Andrzej de Merowing


Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

P.S. W nast├¬pnych publikacjach pt. „GEOMETRIA GRAALA” przedstawi├¬ informacje szeroko obrazuj┬▒ce wskazany tu system duchowy cz┬│owieka, jak równie┬┐ informacje dotycz┬▒ce Graala w systemie eterycznym cz┬│owieka, i wielu innych pod systemów eterycznych.