> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2018
P W Ž C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Czlowiek nie mysli mozgiem
Data 14/04/2010 09:12  Autor Andrzej Struski  Klikni੠5684  Jŕzyk Polish
 

Cz┬│owiek nie my┬Âli mózgiem
 
Instrumenty s┬│u┬┐┬▒ce cz┬│owiekowi do my┬Âlenia nie znajduj┬▒ si├¬ w jego mózgu.
Ewolucja jest procesem, który wskazuje nam, ┬┐e cz┬│owiek nie mo┬┐e my┬Âle├Ž mózgiem. Dowody na takie wskazania ewolucji odnajdziemy porównuj┬▒c cz┬│owieka z jego przodkiem ewolucyjnym w kwestii postaci fizycznej, czyli z ma┬│p┬▒ cz┬│ekokszta┬│tn┬▒. Cz┬│owiek od ma┬│py ró┬┐ni si├¬ tylko 3% w stosunku do ogólnej postaci fizycznej. Nieco wi├¬ksza ró┬┐nica wyst├¬puje na poziomie mózgów. My wykorzystujemy nasz mózg w wi├¬kszej skali ni┬┐ ma┬│py i to a┬┐ o 10%.

Tak nik┬│e ró┬┐nice nie uprawniaj┬▒ nas do stwierdzenia, ┬┐e cz┬│owiek w swoich zdolno┬Âciach przerasta ma┬│p├¬ wielokrotnie. Sk┬▒d ta wielokrotno┬Â├Ž na poziomie inteligencji, je┬┐eli tu na poziomie mózgu jest zaledwie 10% ró┬┐nicy na nasz┬▒ korzy┬Â├Ž?
Bior┬▒c pod uwag├¬ ró┬┐nic├¬ procentow┬▒ wykorzystania mózgu przez cz┬│owieka, to powinni┬Âmy by├Ž niewiele zdolniejsi od ma┬│py. W takim porównaniu procentowym mózgów istnieje jeszcze jedna wa┬┐na kwestia. Okre┬Âla ona cz┬│owieka jako istot├¬ wykorzystuj┬▒c┬▒ swój mózg w kilkunastu procentach.

Takie okre┬Âlenie, które sugeruje niewykorzystywanie wyewoluowanego fizycznie organu jest absurdem. ┬»aden proces ewolucji nie wytworzy zb├¬dnej aktualnie formy, nie tylko mózgu, ale nawet jednego w┬│osa.
Mózg powsta┬│, wi├¬c jest wykorzystywany w 100%.

Cz┬│owiek swój mózg wykorzystuje w taki sam sposób jak ma┬│pa, zachodzi jedynie ma┬│a ró┬┐nica, oko┬│o 10% wykorzystywane jest inaczej. Do czego s┬│u┬┐y mózg wykorzystywany przez cz┬│owieka w tych 10%?

Mózg jest swego rodzaju biologicznym zarz┬▒dc┬▒ wszelkich procesów, w których bior┬▒ udzia┬│ organy fizyczne. U ma┬│p to zarz┬▒dzanie obejmuje prawid┬│owe dzia┬│anie organów fizycznych na ka┬┐dym poziomie, co pozwala jej zachowa├Ž zdrowie nawet w trudnych warunkach klimatycznych. Rezerwy mózgu u ma┬│p s┬▒ do dyspozycji w chwilach kryzysowych, zagra┬┐aj┬▒cych zdrowiu.

Cz┬│owiek w jaki┬ sposób zagospodarowa┬│ 10% mózgu do celów innych ni┬┐ naturalne z punktu widzenia ewolucji. W tej ilo┬Âci mie┬Âci si├¬ rezerwa na wypadek kryzysu na poziomie egzystencji biologicznej oraz przej├¬ta cz├¬┬Â├Ž mózgu, która by┬│a niezb├¬dna do kontroli procesów odporno┬Âciowych. W zamian za wi├¬ksze wykorzystanie mózgu do innych celów ni┬┐ obs┬│uga organów biologicznych, ponosimy koszty dodatkowych zabezpiecze├▒ lub p┬│acimy zdrowiem.

Teraz nale┬┐y zada├Ž pytanie, czy te inaczej wykorzystywane przestrzenie mózgu s┬│u┬┐┬▒ do my┬Âlenia?
Gdyby w istocie tak by┬│o, to nasze zdolno┬Âci niewiele by przekracza┬│y zdolno┬Âci ma┬│py, tylko o kilkana┬Âcie procent. Jednak ta proporcja jest zdecydowanie wi├¬ksza na nasz┬▒ korzy┬Â├Ž. Nie jest to kilkana┬Âcie, ani kilkaset procent - to jest zupe┬│nie inna posta├Ž. Nasza inteligencja nie posiada skali porównawczej w stosunku do naszych protoplastów fizycznych.

Sk┬▒d taka dysproporcja? Chyba nie z tych 10% lepiej wykorzystywanego mózgu?

Sprawa my┬Âlenia, a raczej umys┬│u, jakim dysponuje cz┬│owiek, wskazuje na posiadanie przez nas wyj┬▒tkowo rozwini├¬tego lub rozbudowanego instrumentu do tworzenia programów my┬Âlowo - uczuciowych. Gwiazd┬▒ przewodni┬▒ takiej oceny niech b├¬d┬▒ przypadki wyst├¬powania szczególnych zdolno┬Âci u niektórych ludzi. Geniusze, bo taka posta├Ž jest gwiazd┬▒ przewodni┬▒ intelektu cz┬│owieka, rodz┬▒ si├¬ wystarczaj┬▒co cz├¬sto by mo┬┐na by┬│o uzna├Ž t├¬ spraw├¬ za potencjaln┬▒ zdolno┬Â├Ž cz┬│owieka.

Chc┬▒c nie chc┬▒c, musimy odrzuci├Ž kwesti├¬, która wskazuje mózg jako instrument s┬│u┬┐┬▒cy do my┬Âlenia. Z drugiej strony, do czego zatem ma cz┬│owiekowi s┬│u┬┐y├Ž owe 10% mózgu?

W celu rozwi┬▒zania tej kwestii nale┬┐y oceni├Ž zachowanie cz┬│owieka w stosunku do zachowania ma┬│py i porówna├Ž dzia┬│anie odno┬Ânych organów fizycznych. Cz┬│owiek objawia w swoim zachowaniu, szczególnie w kwestii mowy i gestykulacji, du┬┐┬▒ ró┬┐nic├¬ w stosunku do takich czynno┬Âci wykonywanych przez ma┬│p├¬. S┬▒ to dzia┬│ania organów fizycznych, a wi├¬c podlegaj┬▒ jurysdykcji mózgu. Skoro cz┬│owiek analogiczne czynno┬Âci wykonuje w sposób zdecydowanie lepiej opanowany, to oznacza, ┬┐e jego mózg musia┬│ podj┬▒├Ž obowi┬▒zek dodatkowego sterowania lepiej rozwini├¬tym zachowaniem fizycznym. Je┬┐eli zsumujemy wszystkie czynno┬Âci fizyczne cz┬│owieka, które wykazuj┬▒ wy┬┐sz┬▒ klas├¬ w jako┬Âci zachowa├▒ znajdziemy owe 10% dodatkowej pracy mózgu cz┬│owieka.

Percepcja, tak ogólnie mo┬┐na okre┬Âli├Ž aspekt post├¬powania cz┬│owieka, który zagospodarowa┬│ te 10% mózgu. Cz┬│owiek w stosunku do ma┬│py posiada nieporównywalnie wi├¬ksze zdolno┬Âci objawiane w postaci kontaktu, przekazu i zachowa├▒. Funkcje zwi┬▒zane z ca┬│okszta┬│tem percepcji wymagaj┬▒ sterowania i obs┬│ugi. Czynno┬Âci w zakresie takich funkcji wykonywane s┬▒ za po┬Ârednictwem fizycznych organów. Za prac├¬ wszystkich organów fizycznych odpowiada mózg, gdy organy te podnios┬│y swoj┬▒ fizyczn┬▒ jako┬Â├Ž pracy, mózg by┬│ zmuszony od ich obs┬│ugi w du┬┐o wi├¬kszym zakresie. Cz├¬┬Â├Ž tej obs┬│ugi pokry┬│ rezerw┬▒ lecz szybko si├¬ okaza┬│o, ┬┐e rezerwy nie wystarcz┬▒. Dosz┬│o do szczególnej sytuacji. Naturalny proces ewolucji w stosunkowo krótkim czasie zosta┬│ zmuszony do przyspieszenia tempa rozwoju cz├¬┬Âci osobników w zakresie ca┬│ej populacji ma┬│p.

Zacz├¬┬│a tworzy├Ž si├¬ widoczna ró┬┐nica pomi├¬dzy tymi osobnikami, które zosta┬│y poddane specjalnemu wp┬│ywowi, a pozosta┬│┬▒ populacj┬▒. Z czasem ta ró┬┐nica w wygl┬▒dzie i w zachowaniu osi┬▒gn├¬┬│a stan jaki obserwujemy obecnie pomi├¬dzy cz┬│owiekiem, a ma┬│p┬▒.

Przyczyn┬▒ tego ca┬│ego zamieszania by┬│o zastosowanie w stosunku do grupy wybranych osobników z populacji ma┬│p ┬┐yj┬▒cych w naturalnych warunkach na planecie, szczególnego rodzaju oddzia┬│ywania. W pierwszej kolejno┬Âci wybrana grupa umieszczona zosta┬│a w odizolowanej enklawie (raju). Nast├¬pnie zmienione cechy magnetyczne i eteryczne ┬Ârodowiska, z pokolenia na pokolenie zmienia┬│y charakter post├¬powania i ┬┐ycia umieszczonych tam osobników.

Populacja b├¬d┬▒ca pod ┬Âcis┬│┬▒ kontrol┬▒ w odpowiednim czasie by┬│a poddawana dodatkowej ingerencji magnetycznej i eterycznej. Z czasem, przysz┬│y cz┬│owiek powi├¬ksza┬│ swój zasób informacji, zacz┬▒┬│ ocenia├Ž i wyodr├¬bnia├Ž coraz wi├¬cej szczegó┬│ów, które nie przysz┬│y by ma┬│pie do g┬│owy. Takim torem ewolucji powstawa┬│ zasób pami├¬ci wynikaj┬▒cej z poznania i do┬Âwiadczenia rzeczy i zdarze├▒, które zosta┬│y zapami├¬tywane.

Te nowe informacje w stosunku do pami├¬ci rzeczy naturalnych, niezb├¬dnych do wegetacji, które istnia┬│y ju┬┐ u ma┬│py, musia┬│y by├Ž gdzie┬ gromadzone. Pierwotne cechy pami├¬ci (wszystkie istniej┬▒ce u ma┬│py), by┬│y zapisane w biopolu komórek, a wi├¬c w bezpo┬Ârednim s┬▒siedztwie procesów chemicznych przebiegaj┬▒cych w komórkach. Taka magnetyczna forma zapisu pami├¬ci w wodzie komórkowej i w biopolu komórki jest naturaln┬▒ form┬▒, która wygenerowana zosta┬│a w procesie ewolucji materii biologicznej. Z tej przyczyny, zapis informacji wtórnych (nabytych jako dodatkowe w trakcie procesu sterowania ewolucj┬▒ w raju), musia┬│ podlega├Ž identycznej formie zapisu.

Powstaj┬▒cy zbiór magnetycznie zapisywanych „informacji”, które ┬Âwiadcz┬▒ o do┬Âwiadczeniu spraw zewn├¬trznych, wpisywa┬│ si├¬ w biopole organów. W taki sposób ten nowy zapis naturalnie ┬│┬▒czy si├¬ ze zbiorami pierwotnymi na planie biopola. Aura (efekt sumowania si├¬ biopól komórek wchodz┬▒cych w sk┬│ad organu), jest w naturalny sposób po┬│┬▒czona z biopolami komórek. To po┬│┬▒czenie gwarantuje synchronizacj├¬ i ┬Âcis┬│y kontakt informacyjny pomi├¬dzy umys┬│em wegetacyjnym, a umys┬│em nabytym u osobników w trakcie ewolucji wybranej grupy, która utworzy┬│a populacj├¬ raju, a w dalszej kolejno┬Âci populacj├¬ cz┬│owieka.

Po zako├▒czeniu tego procesu ewolucji w pe┬│ni rozwini├¬ty cz┬│owiek jest gotów na przyj├¬cie pierwszych istot z Nieba. Dusza b├¬dzie wcielana w jego system eteryczny, a wysokiej klasy umys┬│ ┬Âwiadomo┬Âci pozwoli na tworzenie szczególnego rodzaju materii emocjonalnej. Ten umys┬│ ┬Âwiadomo┬Âci posiada wyewoluowane prawo kontroli umys┬│ów astralnych, których zadaniem jest tworzenie procesów my┬Âlowych.

Nad┬Âwiadomo┬Â├Ž i pod┬Âwiadomo┬Â├Ž, dwa umys┬│y astralne, istniej┬▒ tylko przy cz┬│owieku, a ich obowi┬▒zkiem inkarnacyjnym jest opracowywanie programu akcji i reakcji dla cz┬│owieka dysponuj┬▒cego ┬Âwiadomo┬Âci┬▒. Trzy inkarnowane postacie duchowe, których intelekty wchodz┬▒ w sk┬│ad instrumentu nad┬Âwiadomo┬Âci s┬▒ wysoko rozwini├¬tymi istotami astralnymi. Ten stopie├▒ ich osobistego rozwoju pozwala utworzy├Ž umys┬│ nad┬Âwiadomo┬Âci. Takim umys┬│em dysponuje cz┬│owiek, który w szczególnych przypadkach osi┬▒ga stany geniuszu.

© Andrzej Struski de Merowing.