> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Kwiecie˝ 2019
P W Ž C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Rodzina Chrystusa i Magdaleny w opiece gory Bugarach. Swieta Gora Atlantow. Bugarach.
Data 01/12/2013 19:26  Autor Andrzej_Struski  Klikni੠1930  Jŕzyk Polish
 Rodzina Chrystusa i Magdaleny w opiece góry Bugarach.

┬Žwi├¬ta Góra Atlantów.

Bugarach.Góra ta, le┬┐y w okolicy Rennes le Chateau, i wed┬│ug opinii wielu ludzi posiada wyj┬▒tkowe walory. Informacje o tym, ┬┐e jest ona uznawana za szczególnie oddzia┬│ywuj┬▒ce miejsce na ziemi, mo┬┐emy odnale┬╝├Ž w ró┬┐nych publikacjach. ┬Žwiadczy o tym równie┬┐ zachowanie ludzi, mi├¬dzy innymi i takich, których nie mo┬┐na pos┬▒dzi├Ž o brak zrozumienia takiej, istoty rzeczy. Wspó┬│cze┬Âni templariusze, bo o nich mowa, s┬▒ zgromadzeniem ludzi uwa┬┐aj┬▒cych siebie, za ideowych i kulturowych spadkobierców swoich protoplastów, zakonu templariuszy z przed kilkuset lat. Byli nimi rycerze ┬┐yj┬▒cy w pierwszych wiekach ubieg┬│ego stulecia. Z publikacji historycznych wynika, ┬┐e ówcze┬Âni templariusze, bardzo mocno interesowali si├¬ rzeczami, które mo┬┐na uzna├Ž za magiczne, lub chocia┬┐by niezwyk┬│e. Istniej┬▒ opisane sytuacje, które dowodz┬▒, ┬┐e te zainteresowania, to nie tylko ich hobby, umieli równie┬┐ korzysta├Ž ze szczególnych zdolno┬Âci, takich jak magia.
    Czy w tamtym czasie, templariusze czcili t├¬ gór├¬ jako ┬Âwi├¬t┬▒, nie mam wystarczaj┬▒cych informacji, jednak to w tym rejonie powstawa┬│y pierwsze komandorie i obecnie jest tam najwi├¬ksze ich zgromadzenie. Mo┬┐na by d┬│ugo dyskutowa├Ž, dlaczego w tej okolicy znajduje si├¬ kolebka templariuszy. Wielu wskazywa┬│oby swoje racje, dlatego ja równie┬┐ przedstawi├¬ moj┬▒ tez├¬. Tez├¬, która obejmuje bardzo d┬│ugi okres czasu w historii ziemi, d┬│u┬┐szy ni┬┐ historia templariuszy i d┬│u┬┐szy, ni┬┐ wiele innych kultur i historii narodów.
Si├¬ga ona swoim wskazaniem, w czasy jeszcze przed potopem. Uzasadnieniem dla tak g┬│├¬bokiego wnikania w czas historii, jest sprawa góry Bulgarach. Pierwsze informacje o szczególnym charakter tej góry, pochodz┬▒ z cywilizacji ┬┐yj┬▒cych w czasie, przed kataklizmem zwanym potopem.
     Ludzie, ju┬┐ w tamtych zamierzch┬│ych czasach, czcili t├¬ gór├¬. Takie ich zachowanie, musia┬│o wynika├Ž z jakich┬ wa┬┐nych powodów. Nale┬┐y przyj┬▒├Ž, ┬┐e te powody to szczególny wp┬│yw tej góry na ludzi, lub zjawiska, jakie by┬│y w jej okolicy obserwowane.
Czym powinna charakteryzowa├Ž si├¬ jaka┬ rzecz lub góra, by ludzie uznali j┬▒ za szczególn┬▒, lub w wyj┬▒tkowym przypadku za ┬Âwi├¬t┬▒?


Obserwowane zjawiska nie wyst├¬puj┬▒ ci┬▒gle, zauwa┬┐aj┬▒ je lub doznaj┬▒, tylko niektóre osoby i to w ró┬┐nym czasie. Je┬┐eli takie miejsce objawi swój wp┬│yw na tyle istotnie, by ludzie uznali je za szczególne, wówczas w oczach ludzi b├¬dzie ono znane, lub ┬Âwi├¬te. Ocena wykazana przez ludzi, ma swoje przyczyny w obserwowanych, lub odczuwalnych zjawiskach. Z kolei te zjawiska musza by├Ž charakteryzowane jakimi┬ postrzegalnymi przez cz┬│owieka cechami fizycznymi.
     Przyczyny takich oddzia┬│ywa├▒, musz┬▒ posiada├Ž jakie┬ naturalne ┬╝ród┬│o, jednak co┬ wyj┬▒tkowego, co inicjuje obserwowane zjawiska. Zak┬│adam, ┬┐e takie ┬╝ród┬│o posiada fizyczny charakter, wynikaj┬▒cy z dziedziny niematerialnej. Magnetyzm jest niematerialn┬▒ form┬▒ oddzia┬│ywania fizycznego. Ka┬┐da rzecz, a nawet najmniejsza materialna cz┬▒stka, posiada swoje pole magnetyczne. Góra zbudowana jest z wielu formacji skalnych, wszystkie one w swoim sk┬│adzie posiadaj┬▒ okre┬Âlone minera┬│y, tworz┬▒ce rodzaj ska┬│y. Ka┬┐dy minera┬│ posada w┬│asn┬▒ niepowtarzaln┬▒ konstrukcj├¬ atomow┬▒, która jest zespolona i utrwalona w zastyg┬│ej formie skalnej. Masa materialna minera┬│u, wi┬▒┬┐e przypisany jej potencja┬│ magnetyczny, który tworzy okreslon┬▒ formacj├¬ a uwalnia si├¬ wraz z jej cz┬▒stkami podczas procesu emanacji lub erozji. Taka erozja emanacja materii, jest potocznie okre┬Âlana oddzia┬│ywaniem kszta┬│tu i rodzaju. Góra jest zbiorem ró┬┐norodnych form krystalicznych, i jej emanacja jest zale┬┐na od sk┬│adu materialnego ska┬│.


    S┬▒ góry, w których wn├¬trzu skalnym znajduj┬▒ si├¬ du┬┐e bry┬│y, jednorodnego czystego w swoim rodzaju minera┬│u. W przypadku, gdy taka bry┬│a jest odpowiednio du┬┐a, jej emanacja oddzia┬│uje na przestrze├▒ wokó┬│ góry. Je┬┐eli taki minera┬│ posiada sk┬│ad swojej budowy korzystny dla cz┬│owieka, mo┬┐e pozytywnie na niego oddzia┬│ywa├Ž.
    Je┬┐eli teraz, cz┬│owiek znajduj┬▒cy si├¬ w polu takiego oddzia┬│ywania posiada w budowie swojej materii biologicznej takie same minera┬│y, dochodzi do procesu synchronizacji. Jest to najbardziej fizyczna p┬│aszczyzna kontaktu, cz┬│owieka i materii nieo┬┐ywionej. Jednak zakres kontaktu, nie wyczerpuje si├¬ na tej p┬│aszczy┬╝nie. Mo┬┐na powiedzie├Ž, ┬┐e w tym miejscu dopiero si├¬ rozpoczyna.
    Jak silny mo┬┐e okaza├Ž si├¬ kontakt?
    Jest rzecz┬▒ znan┬▒, ┬┐e s┬▒ osoby, które posiadaj┬▒ szczególne zdolno┬Âci i takie, które zdolno┬Âci paranormalnych nie wykazuj┬▒. Cz┬│owiek posiadaj┬▒cy paranormalne zdolno┬Âci, ma wi├¬ksze szanse by jego pole magnetyczne zsynchronizowa┬│o si├¬ z miejscem mocy, b├¬dzie je lepiej odczuwa┬│ i postrzega┬│.
     Decyduj┬▒cym procesem fizycznym, który pozwala na taki wp┬│yw jest oddzia┬│ywanie magnetyczne. W tym przypadku, mo┬┐e wyst├¬powa wp┬│yw cz┬│owieka na magnetyczne otoczenie góry i wp┬│yw otoczenia tej góry na cz┬│owieka.


     Istotn┬▒ cech┬▒ wody, która jest podstawowym sk┬│adnikiem materii emocjonalnej cz┬│owieka, jest jej aktywny charakter magnetyczny. Ta, która po wyparowaniu przeniknie do obszaru oddzia┬│ywania góry lub innego kszta┬│tu, równie┬┐ innego cz┬│owieka w okre┬Âlony sposób wp┬│ynie na to ┬Ârodowisko odpowiednio je zmieniaj┬▒c.
    W taki sposób cz┬│owiek, nawet nie wiedz┬▒c wp┬│ywa na przestrze├▒, w której si├¬ znajduje. Wyst├¬puj┬▒ równie┬┐ przypadki zamierzonego wp┬│ywu cz┬│owieka na otoczenie, taki wp┬│yw mo┬┐e dotyczy├Ž tak┬┐e góry.

    Jednostki, które w jaki┬ sposób oddzia┬│ywaj┬▒ lub obserwuj┬▒ szczególne zjawiska, przyczyniaj┬▒ si├¬ do tworzenia mitów i szerokiego zainteresowania wskazywanym miejscem. Takim mitem i tajemnic┬▒ owiana jest góra Bu┬│garach. W stosunku do innych tego typu miejsc na ziemi, Bu┬│garach posiada przewag├¬ w czasie. Pierwsze informacje na jej temat pochodz┬▒ z okresu przed potopem. Ju┬┐ w tamtym czasie ta góra by┬│a uwa┬┐ana za ┬Âwi├¬t┬▒.

     Gdy spojrzymy z punktu widzenia obecnej cywilizacji ziemskiej i sytuacji cz┬│owieka wierz┬▒cego w Boga, nale┬┐y wyci┬▒gn┬▒├Ž okre┬Âlone wnioski. Wed┬│ug religii, nad wszystkim, co istnieje piastuje opiek├¬ i piecz├¬ Bóg. Wszystko co si├¬ dzieje, równie┬┐ takie wydarzenia jak potop, wyst├¬puj┬▒ z Jego woli.
    Historia, któr┬▒ wskazuje moja teza, swoim czasem si├¬ga poza potop. To w tamtym okresie istnia┬│ biblijny Raj, specjalna enklawa przygotowana dla inicjacji rodu zwanego Dawidowym.
Pó┬│tora tysi┬▒ca lat przed potopem i kolejne dwana┬Âcie tysi├¬cy lat do dnia dzisiejszego, bieg┬│ czas, który teraz ko├▒czy si├¬ Dniami Ostatecznymi.
    Czemu mia┬│ s┬│u┬┐y├Ž ten czas i wszystkie poczynania, które z biegiem lat zosta┬│y dokonane?
    Wydarzenia, które wskazuje teza dotycz┬▒ w g┬│ównej mierze narodu izraelskiego. Lecz w ostatnich dwóch tysi┬▒cach lat, w planie Boga wyst┬▒pi┬▒ równie┬┐ inne miejsca i narody. Tak┬▒ latarni┬▒, która przez tysi┬▒ce lat czeka┬│a jakby u┬Âpiona, by spe┬│ni├Ž swoje zadanie jest góra Bulgarach

       Zosta┬│a obarczona zadaniem, które mia┬│a powierzone jeszcze przed potopem. Jej czas latarni, to ostatnie dwa tysi┬▒ce lat. Swoj┬▒ niezwyk┬│┬▒ moc┬▒ i góruj┬▒c┬▒ ponad innymi szczytami sylwetk┬▒, zach├¬ci┬│a ┬»ydowskich uciekinierów do osiedlenia si├¬ w tym górzystym regionie. Dwa tysi┬▒ce lat temu swoj┬▒ magiczna moc┬▒, zwabi┬│a rodzin├¬ Jezusa Chrystusa. By┬│ to zamierzony przez Boga, kierunek geograficzny dla rodu Dawidowego, kierunek, który wskazywa┬│a góra Bulgarach. Tu w jej okolicy dziesi├¬├Ž kilometrów na pó┬│noc od tej niesamowitej góry osiedli┬│a si├¬ rodzina Chrystusa i Magdaleny.
   Tu w miejscu górzystym i odludnym a zarazem bezpiecznym, przygotowane zosta┬│o schronienie. Schronienie dla zagro┬┐onego rodu, by móg┬│ przetrwa├Ž ostatnie dwa tysi┬▒ce lat. Czasu dla niego najbardziej niebezpiecznego, bo w obliczu drapie┬┐nego kultu, bez skutecznego ukrycia potomkowie trzynastego pokolenia, nie mieli szans na przetrwanie.
    Przez dwa tysi┬▒ce lat w czasie, gdy inne ga┬│├¬zie tego rodu dawa┬│y wiele królów w ca┬│ej europie, ta jedna najwa┬┐niejsza dla Boga przetrwa┬│a w ukryciu. Jednak ostatnie kilkaset lat ju┬┐ nie tu w Langwedocji, tylko na pó┬│nocy Europy w Polsce. Tak góra Bu┬│garach wskazuj┬▒c na Rennes le Chateau le┬┐┬▒c┬▒ na pó┬│noc od jej lokalizacji, wskazuje pólnocny kierunek okre┬Âlenie z proroctw. Okre┬Âlenie „pó┬│noc” cz├¬sto przewija si├¬ w przepowiedniach, dla przyk┬│adu przytocz├¬ tylko jedno „Lew Pó┬│nocy”.
   Ta magiczna moc góry Bulgarach, równie┬┐ w to samo miejsce, przyci┬▒gn├¬┬│a z dalekiej pó┬│nocno wschodniej europy wojowniczy naród – Wizygotów. Przyci┬▒gn├¬┬│a tylko w tym celu, by oni mogli ukry├Ž w rejonie gdzie ┬┐y┬│a rodzina Chrystusa Skarb ┬Žwi┬▒tyni Salomona. Skarb, który w tym czasie z┬│upili w stolicy imperium Rzymskiego.


© Andrzej Struski de Merowing
 

Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.