> Strona gwna > Artyku³y
Kalendarz
Luty 2018
P W C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano
Rodzina Chrystusa i Magdaleny w opiece gory Bugarach. Swieta Gora Atlantow. Bugarach.
Data 01/12/2013 19:26  Autor Andrzej_Struski  Klikni 1563  Jzyk Polish
 Rodzina Chrystusa i Magdaleny w opiece góry Bugarach.

¦wiêta Góra Atlantów.

Bugarach.Góra ta, le¿y w okolicy Rennes le Chateau, i wed³ug opinii wielu ludzi posiada wyj±tkowe walory. Informacje o tym, ¿e jest ona uznawana za szczególnie oddzia³ywuj±ce miejsce na ziemi, mo¿emy odnale¼æ w ró¿nych publikacjach. ¦wiadczy o tym równie¿ zachowanie ludzi, miêdzy innymi i takich, których nie mo¿na pos±dziæ o brak zrozumienia takiej, istoty rzeczy. Wspó³cze¶ni templariusze, bo o nich mowa, s± zgromadzeniem ludzi uwa¿aj±cych siebie, za ideowych i kulturowych spadkobierców swoich protoplastów, zakonu templariuszy z przed kilkuset lat. Byli nimi rycerze ¿yj±cy w pierwszych wiekach ubieg³ego stulecia. Z publikacji historycznych wynika, ¿e ówcze¶ni templariusze, bardzo mocno interesowali siê rzeczami, które mo¿na uznaæ za magiczne, lub chocia¿by niezwyk³e. Istniej± opisane sytuacje, które dowodz±, ¿e te zainteresowania, to nie tylko ich hobby, umieli równie¿ korzystaæ ze szczególnych zdolno¶ci, takich jak magia.
    Czy w tamtym czasie, templariusze czcili tê górê jako ¶wiêt±, nie mam wystarczaj±cych informacji, jednak to w tym rejonie powstawa³y pierwsze komandorie i obecnie jest tam najwiêksze ich zgromadzenie. Mo¿na by d³ugo dyskutowaæ, dlaczego w tej okolicy znajduje siê kolebka templariuszy. Wielu wskazywa³oby swoje racje, dlatego ja równie¿ przedstawiê moj± tezê. Tezê, która obejmuje bardzo d³ugi okres czasu w historii ziemi, d³u¿szy ni¿ historia templariuszy i d³u¿szy, ni¿ wiele innych kultur i historii narodów.
Siêga ona swoim wskazaniem, w czasy jeszcze przed potopem. Uzasadnieniem dla tak g³êbokiego wnikania w czas historii, jest sprawa góry Bulgarach. Pierwsze informacje o szczególnym charakter tej góry, pochodz± z cywilizacji ¿yj±cych w czasie, przed kataklizmem zwanym potopem.
     Ludzie, ju¿ w tamtych zamierzch³ych czasach, czcili tê górê. Takie ich zachowanie, musia³o wynikaæ z jakich¶ wa¿nych powodów. Nale¿y przyj±æ, ¿e te powody to szczególny wp³yw tej góry na ludzi, lub zjawiska, jakie by³y w jej okolicy obserwowane.
Czym powinna charakteryzowaæ siê jaka¶ rzecz lub góra, by ludzie uznali j± za szczególn±, lub w wyj±tkowym przypadku za ¶wiêt±?


Obserwowane zjawiska nie wystêpuj± ci±gle, zauwa¿aj± je lub doznaj±, tylko niektóre osoby i to w ró¿nym czasie. Je¿eli takie miejsce objawi swój wp³yw na tyle istotnie, by ludzie uznali je za szczególne, wówczas w oczach ludzi bêdzie ono znane, lub ¶wiête. Ocena wykazana przez ludzi, ma swoje przyczyny w obserwowanych, lub odczuwalnych zjawiskach. Z kolei te zjawiska musza byæ charakteryzowane jakimi¶ postrzegalnymi przez cz³owieka cechami fizycznymi.
     Przyczyny takich oddzia³ywañ, musz± posiadaæ jakie¶ naturalne ¼ród³o, jednak co¶ wyj±tkowego, co inicjuje obserwowane zjawiska. Zak³adam, ¿e takie ¼ród³o posiada fizyczny charakter, wynikaj±cy z dziedziny niematerialnej. Magnetyzm jest niematerialn± form± oddzia³ywania fizycznego. Ka¿da rzecz, a nawet najmniejsza materialna cz±stka, posiada swoje pole magnetyczne. Góra zbudowana jest z wielu formacji skalnych, wszystkie one w swoim sk³adzie posiadaj± okre¶lone minera³y, tworz±ce rodzaj ska³y. Ka¿dy minera³ posada w³asn± niepowtarzaln± konstrukcjê atomow±, która jest zespolona i utrwalona w zastyg³ej formie skalnej. Masa materialna minera³u, wi±¿e przypisany jej potencja³ magnetyczny, który tworzy okreslon± formacjê a uwalnia siê wraz z jej cz±stkami podczas procesu emanacji lub erozji. Taka erozja emanacja materii, jest potocznie okre¶lana oddzia³ywaniem kszta³tu i rodzaju. Góra jest zbiorem ró¿norodnych form krystalicznych, i jej emanacja jest zale¿na od sk³adu materialnego ska³.


    S± góry, w których wnêtrzu skalnym znajduj± siê du¿e bry³y, jednorodnego czystego w swoim rodzaju minera³u. W przypadku, gdy taka bry³a jest odpowiednio du¿a, jej emanacja oddzia³uje na przestrzeñ wokó³ góry. Je¿eli taki minera³ posiada sk³ad swojej budowy korzystny dla cz³owieka, mo¿e pozytywnie na niego oddzia³ywaæ.
    Je¿eli teraz, cz³owiek znajduj±cy siê w polu takiego oddzia³ywania posiada w budowie swojej materii biologicznej takie same minera³y, dochodzi do procesu synchronizacji. Jest to najbardziej fizyczna p³aszczyzna kontaktu, cz³owieka i materii nieo¿ywionej. Jednak zakres kontaktu, nie wyczerpuje siê na tej p³aszczy¼nie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w tym miejscu dopiero siê rozpoczyna.
    Jak silny mo¿e okazaæ siê kontakt?
    Jest rzecz± znan±, ¿e s± osoby, które posiadaj± szczególne zdolno¶ci i takie, które zdolno¶ci paranormalnych nie wykazuj±. Cz³owiek posiadaj±cy paranormalne zdolno¶ci, ma wiêksze szanse by jego pole magnetyczne zsynchronizowa³o siê z miejscem mocy, bêdzie je lepiej odczuwa³ i postrzega³.
     Decyduj±cym procesem fizycznym, który pozwala na taki wp³yw jest oddzia³ywanie magnetyczne. W tym przypadku, mo¿e wystêpowa wp³yw cz³owieka na magnetyczne otoczenie góry i wp³yw otoczenia tej góry na cz³owieka.


     Istotn± cech± wody, która jest podstawowym sk³adnikiem materii emocjonalnej cz³owieka, jest jej aktywny charakter magnetyczny. Ta, która po wyparowaniu przeniknie do obszaru oddzia³ywania góry lub innego kszta³tu, równie¿ innego cz³owieka w okre¶lony sposób wp³ynie na to ¶rodowisko odpowiednio je zmieniaj±c.
    W taki sposób cz³owiek, nawet nie wiedz±c wp³ywa na przestrzeñ, w której siê znajduje. Wystêpuj± równie¿ przypadki zamierzonego wp³ywu cz³owieka na otoczenie, taki wp³yw mo¿e dotyczyæ tak¿e góry.

    Jednostki, które w jaki¶ sposób oddzia³ywaj± lub obserwuj± szczególne zjawiska, przyczyniaj± siê do tworzenia mitów i szerokiego zainteresowania wskazywanym miejscem. Takim mitem i tajemnic± owiana jest góra Bu³garach. W stosunku do innych tego typu miejsc na ziemi, Bu³garach posiada przewagê w czasie. Pierwsze informacje na jej temat pochodz± z okresu przed potopem. Ju¿ w tamtym czasie ta góra by³a uwa¿ana za ¶wiêt±.

     Gdy spojrzymy z punktu widzenia obecnej cywilizacji ziemskiej i sytuacji cz³owieka wierz±cego w Boga, nale¿y wyci±gn±æ okre¶lone wnioski. Wed³ug religii, nad wszystkim, co istnieje piastuje opiekê i pieczê Bóg. Wszystko co siê dzieje, równie¿ takie wydarzenia jak potop, wystêpuj± z Jego woli.
    Historia, któr± wskazuje moja teza, swoim czasem siêga poza potop. To w tamtym okresie istnia³ biblijny Raj, specjalna enklawa przygotowana dla inicjacji rodu zwanego Dawidowym.
Pó³tora tysi±ca lat przed potopem i kolejne dwana¶cie tysiêcy lat do dnia dzisiejszego, bieg³ czas, który teraz koñczy siê Dniami Ostatecznymi.
    Czemu mia³ s³u¿yæ ten czas i wszystkie poczynania, które z biegiem lat zosta³y dokonane?
    Wydarzenia, które wskazuje teza dotycz± w g³ównej mierze narodu izraelskiego. Lecz w ostatnich dwóch tysi±cach lat, w planie Boga wyst±pi± równie¿ inne miejsca i narody. Tak± latarni±, która przez tysi±ce lat czeka³a jakby u¶piona, by spe³niæ swoje zadanie jest góra Bulgarach

       Zosta³a obarczona zadaniem, które mia³a powierzone jeszcze przed potopem. Jej czas latarni, to ostatnie dwa tysi±ce lat. Swoj± niezwyk³± moc± i góruj±c± ponad innymi szczytami sylwetk±, zachêci³a ¯ydowskich uciekinierów do osiedlenia siê w tym górzystym regionie. Dwa tysi±ce lat temu swoj± magiczna moc±, zwabi³a rodzinê Jezusa Chrystusa. By³ to zamierzony przez Boga, kierunek geograficzny dla rodu Dawidowego, kierunek, który wskazywa³a góra Bulgarach. Tu w jej okolicy dziesiêæ kilometrów na pó³noc od tej niesamowitej góry osiedli³a siê rodzina Chrystusa i Magdaleny.
   Tu w miejscu górzystym i odludnym a zarazem bezpiecznym, przygotowane zosta³o schronienie. Schronienie dla zagro¿onego rodu, by móg³ przetrwaæ ostatnie dwa tysi±ce lat. Czasu dla niego najbardziej niebezpiecznego, bo w obliczu drapie¿nego kultu, bez skutecznego ukrycia potomkowie trzynastego pokolenia, nie mieli szans na przetrwanie.
    Przez dwa tysi±ce lat w czasie, gdy inne ga³êzie tego rodu dawa³y wiele królów w ca³ej europie, ta jedna najwa¿niejsza dla Boga przetrwa³a w ukryciu. Jednak ostatnie kilkaset lat ju¿ nie tu w Langwedocji, tylko na pó³nocy Europy w Polsce. Tak góra Bu³garach wskazuj±c na Rennes le Chateau le¿±c± na pó³noc od jej lokalizacji, wskazuje pólnocny kierunek okre¶lenie z proroctw. Okre¶lenie „pó³noc” czêsto przewija siê w przepowiedniach, dla przyk³adu przytoczê tylko jedno „Lew Pó³nocy”.
   Ta magiczna moc góry Bulgarach, równie¿ w to samo miejsce, przyci±gnê³a z dalekiej pó³nocno wschodniej europy wojowniczy naród – Wizygotów. Przyci±gnê³a tylko w tym celu, by oni mogli ukryæ w rejonie gdzie ¿y³a rodzina Chrystusa Skarb ¦wi±tyni Salomona. Skarb, który w tym czasie z³upili w stolicy imperium Rzymskiego.


© Andrzej Struski de Merowing
 

Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.