> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
LICZBY I BARWY GRAALA SWIETY GRAAL- NATURALNY GRAAL CZLOWIEKA Wstep
Data 29/12/2013 23:56  Autor Andrzej Struski  Klikni੠1929  Jŕzyk Polish
 

                                       LICZBY I BARWY GRAALA                   

                     ┬ŽWI├ŐTY GRAAL- NATURALNY GRAAL CZ┬úOWIEKA

                                                    Wst├¬p

Pierwsze przekazy dotycz┬▒ce graala istniej┬▒ w obszarach mitów i legend. Te wskazania nie precyzuj┬▒ formy lub kszta┬│tu graala, mówi┬▒ one jedynie o cechach pozytywnego oddzia┬│ywania graala w stosunku do cz┬│owieka. Z czasem te przekazy zaczynaj┬▒ przedstawia├Ž nam Graala w postaci kielicha. Takie uzupe┬│nienie wygl┬▒du Graala, jest zbli┬┐one do obrazu - przestrzennych zbiorów materii w ruchu kolistym i spiralnym, jakie powstaj┬▒ w polu eterycznym cz┬│owieka.

W przestrzeni eterycznej cz┬│owieka wzajemnie na siebie oddzia┬│ywuj┬▒ce pola magnetyczne, determinuj┬▒ rozlokowanie materii, tak w postaci materii czasowo stabilnej jak i materii w ruchu. Ca┬│y zbiór materii cz┬│owieka, jest rozlokowany w przestrzeni podzielonej w osi pionowej na 160 poziomów. Ka┬┐dy z tych poziomów dysponuje w┬│asnymi mechanizmami sterowania i synchronizacji, dla schematów gromadzenia i ruchu gromadzonej materii. 

W przestrzeniach kolejnych poziomów, rozlokowane s┬▒ w├¬z┬│y i centra komunikacji oddzia┬│ywuj┬▒ce na cz┬│owieka w obszarach planu eterycznego w aurze i w biopolu. Ich lokalizacja i wzajemna korelacja impulsów steruj┬▒cych, jest stymulowana w my┬Âl zasad ┬Âwi├¬tej geometrii. Istniej┬▒ tu schematy do powstawania niezliczonej ilo┬Âci - dost├¬pnych cz┬│owiekowi sposobów i odniesie├▒ niezb├¬dnych w realizacji planu ┬┐ycia. W takiej magnetycznie stabilizowanej strukturze eterycznej cz┬│owieka w czasie jego ca┬│ego ┬┐ycia, nie ustaje kreacja materii wprowadzanej w ruch.

Istniej┬▒ schematy, które odpowiadaj┬▒ cechom uczuciowym i pozwalaj┬▒ na formowanie czasowo stabilnych form materii, gdzie ka┬┐da indywidualna forma odpowiada jednej z wielu cech uczuciowych cz┬│owieka. S┬▒ schematy pozwalaj┬▒ce formowa├Ž ró┬┐norodne zbiory w postaci cechuj┬▒cej intencje a nast├¬pnie my┬Âli i my┬Âlo-kszta┬│ty. A przyczyn┬▒ i podstaw┬▒ tworzenia si├¬ tego typu schematów, s┬▒ ulotne z naszego punktu widzenia programy eteryczne, programy okre┬Âlane mianem sfer duchowych. Zawiaduj┬▒ one i gromadz┬▒ materi├¬ posiadaj┬▒c┬▒ mas├¬ w┬│asn┬▒ miliardy razy mniejsz┬▒ od masy w┬│asnej cia┬│a biologicznego. Ca┬│a przestrze├▒ ┬┐yciowa cz┬│owieka jest dos┬│ownie nasycona tego typu programami. W takich mikro g├¬sto┬Âciach materii mi├¬dzy innymi, dzia┬│aj┬▒ formacje odpowiadaj┬▒ce podobne w swoim wygl┬▒dzie do kszta┬│tu kielicha.

St┬▒d, w wielu przekazach mog┬▒ istnie├Ž odniesienia do Graala. Bior┬▒c pod uwag├¬ to, ┬┐e przestrzenie, jakie zajmuje trzeci najwy┬┐ej w systemie cz┬│owieka po┬│o┬┐ony zbiór w postaci kielicha, jest zbiorem materii, która zosta┬│a poddana wszystkim stopniom transformacji, przekazy mog┬▒ mówi├Ž o ┬Žwi├¬tym Graalu. Materia emitowana z czaszy trzeciego zbioru (pi┬▒te spektrum materii ┬Âwietlnej cz┬│owieka 157 do 160 poziomu – 5 t├¬cza), posiada szczególne cechy. Jest ona w swoim spektrum i formie budowy porównywalna z formacjami materii, jakie mog┬│em rozpozna├Ž w otoczeniu Boga. ┬Žrodowisko materii istniej┬▒ce w otoczeniu Boga jest okre┬Âlane przymiotnikiem „┬Žwi├¬ty” a istoty z Cywilizacji Twórców (otoczenie Boga) – Dusze, s┬▒ nazywane „Duchem ┬Žwi├¬tym”. Takie cechy fizyczne materii emitowanej z najwy┬┐ej po┬│o┬┐onego w systemie eterycznym cz┬│owieka zbioru w postaci kielich mog┬▒ by├Ž okre┬Âlane mianem „┬Žwi├¬tych”, – czyli jako┬Âciowo najwy┬┐szych.

Ca┬│a konstrukcja systemu eterycznego cz┬│owieka oparta jest na zasadach matematycznych. Te zasady objawiaj┬▒ si├¬ w postaci wzajemnych proporcji geometrycznych i odniesieniach liczbowych. Jego procesy przebiegaj┬▒ wed┬│ug re┬┐imu magnetycznej korelacji w my┬Âl zasad prostej logiki. 160 Poziomów synchronizacji systemu ┬│┬▒czy w sobie w postaci spójnej ca┬│o┬Âci pi├¬├Ž zbiorów, które cechuje indywidualne odniesienie cz┬│owieka do jego potrzeb i otocznia. Te zbiory potocznie zwane ┬┐ywio┬│ami ┬│┬▒cz┬▒ cz┬│owieka z wszelkimi dost├¬pnymi mu aspektami oddzia┬│ywania kosmosu, planety i ┬Ârodowiska ┬┐ycia.

Trzeci zbiór materii w ruchu, odpowiadaj┬▒cy w swojej budowie formie przestrzennej kielicha, istniej┬▒cy w przestrzeni duchowej cz┬│owieka, który rozlokowany jest w czwartym i pi┬▒ty ┬┐ywiole (powietrze i eter), swoimi cechami jednoznacznie odnosi si├¬ i wskazuje na to, ┬┐e mityczny ┬Žwi├¬ty Graal to nic innego, jak cecha duchowej dyspozycji przynale┬┐nej istocie z wcielon┬▒ dusz┬▒.

 

                                    Graal w systemie magnetycznym cz┬│owieka

50 poziomów synchronizacji, które znajduj┬▒ si├¬ najwy┬┐ej w systemie magnetycznym cz┬│owieka (ca┬│y system posiada 160 poziomów), poza wieloma innymi funkcjami, dzia┬│a równie┬┐ w aspekcie pracy trzeciego zbioru w formie kielicha. Te 50 poziomów to18 najwy┬┐ej po┬│o┬┐onych poziomów z ┬┐ywio┬│u powietrza i ca┬│y zbiór ┬┐ywio┬│u eteru. Podstawa trzeciego zbioru, obrze┬┐e stopy kielicha, jest zlokalizowana w przestrzeni 111 poziomu. Poziom ten w swoich programach mi├¬dzy innymi posiada zbiór czerwonego smoka z czwartego stopnia transformacji materii eterycznej.

Czerwony smok, jest pierwszym z siedmiu programów transformacji materii w systemie eterycznym cz┬│owieka. Ca┬│y „smoczy” zespó┬│ – „siedmiog┬│owy smok”, (moje nazwy i okre┬Âlenia ró┬┐nych rzeczy i stanów, jakie opisuj├¬ w moich przekazach od Boga, posiadaj┬▒ tytu┬│y odpowiednie do cech i charakterów ju┬┐ uprzednio znanych i stosowanych w kulturze spo┬│ecznej na Ziemi) sk┬│adaj┬▒cy si├¬ z siedmiu programów; - 1 czerwony, 2 pomara├▒czowy, 3 ┬┐ó┬│ty, 4 zielony, 5 niebieski, 6 fioletowy, 7 z┬│oty, wyst├¬puje w ka┬┐dym z pi├¬ciu ┬┐ywio┬│ów. Czym wy┬┐ej zlokalizowany ┬┐ywio┬│, tym wy┬┐szy jako┬Âciowo stopie├▒ transformacji materii eterycznej a 5 smoczych zespo┬│ów to podstawowe instrumenty w procesie tej transformacji? Kolejne smocze zespo┬│y poprzez zbiór czerwonego smoka, pobieraj┬▒ materi├¬ z zewn┬▒trz a nast├¬pnie ja przetwarzaj┬▒.

Ka┬┐dy smoczy zbiór, posiada w┬│asne jak┬┐e istotne dla cz┬│owieka cechy transformacji materii.

/ Smok czerwony – ┬╝ród┬│a materii - smok czerwony z pierwszego ┬┐ywio┬│u/┬┐ywio┬│u ognia, jest odpowiedzialny za bezpieczne pobieranie materii nad┬Âwietlnej. Jest to materia w postaci cz┬▒stek Boga, takie miano przypisali jej naukowcy, obecnie usilnie poszukuj┬▒ dowodów na jej wyst├¬powanie, ja w serii artyku┬│ów ju┬┐ kilak lat temu, opisa┬│em jej ogólne cechy i charakter wp┬│ywu na ewolucj├¬ ┬┐ycia we wszech┬Âwiecie.

http://www.andrzejstruski.com/articles_37_cz--III-Potencjal-tworczy-i-technologiczny-budowniczych-wszechswiata.html

Ta materia wnosi do ┬Ârodowiska wszech┬Âwiata ca┬│y potencja┬│ ruchu, który w kontakcie z ciemn┬▒ materi┬▒ tworzy ca┬│┬▒ widzialn┬▒ materi├¬ wszech┬Âwiata i jego potencja┬│ ┬┐ycia. Ona w swoim ko├▒cowym etapie penetracji przestrzeni wszech┬Âwiata, zmniejsza tempo biegu i jest dost├¬pna dla systemu eterycznego cz┬│owieka(jej tempo jest jeszcze nad┬Âwietlne). Po „wyhamowaniu” w mechanizmie zegara magnetycznego cz┬│owieka, przechwytuje j┬▒ czerwony smok z ┬┐ywio┬│u ognia i transformuje dla potrzeb ca┬│ego systemu eterycznego cz┬│owieka.

                      Cechy charakterystyczne smoczych zwojów.

/ Smok pomara├▒czowy – transformacja materii fizycznej w materi├¬ biologiczn┬▒, inaczej w materi├¬ ┬┐ycia, (istniej┬▒ odniesienia dotycz┬▒ce tego stopnia transformacji, które przypisuj┬▒ mu transformacj├¬ energii seksualnej, tu stosowane nagminnie okre┬Âlenie „energii” jest niew┬│a┬Âciwym. Energia jest odniesieniem do stanu chaosu a nie odniesieniem do stany eterycznego ┬┐ycia biologii).

/ Smok ┬┐ó┬│ty – warunki ┬┐ycia, temperatura, ciep┬│o i ┬Ârodowisko sprzyjaj┬▒ce biologii.

/ Smok zielony – biologia w poj├¬ciu ogólnym.

/ Smok niebieski – synchronizacja, komunikacji i stymulacja wszelkich programów ┬┐ycia.

/ Smok fioletowy – schematy zarz┬▒dzania, umys┬│y i ┬Âwiadomo┬Â├Ž na ró┬┐nych poziomach ewolucji.

/ Smok z┬│oty – schematy konfiguracji, fonizacji i zabezpiecze├▒. Smok z┬│oty wyprowadza nadmiar materii nad┬Âwietlnej, boskiej materii, przejmowanej przez smoka czerwonego.

W odniesieniu do ca┬│okszta┬│tu systemu eterycznego cz┬│owieka, dzia┬│anie pi├¬ciu zbiorów czerwonego smoka, jest swego rodzaju pi├¬ciokrotn┬▒ mo┬┐liwo┬Âci┬▒ uzyskaniem nowych si┬│, dodatkowych dyspozycji i ┬Âwie┬┐ego oddechu. W kontek┬Âcie do takich mo┬┐liwo┬Âci, smok czerwony czwartego zbioru w ┬┐ywiole powietrza, który tworzy zr├¬by ┬Žwi├¬tego Graala, pozwala na wprowadzenie potencja┬│u aktywuj┬▒cego jego prac├¬. Trzeci zbiór w postaci kielicha, jako jedyny dysponuje czerwonym smokiem w swojej pierwszej sekwencji dzia┬│ania.

                                         Stopa ┬Žwi├¬tego Graala.

Kopu┬│a stopy Graala zamyka si├¬ na wysoko┬Âci 123 poziomu w miejscu lokalizacji szóstej per┬│y, tu równie┬┐ pomara├▒czowy smok zasila swój pomara├▒czowy kryszta┬│ ┬Âwiat┬│a na planie ┬┐ywio┬│u powietrza. Ostatni siódmy czerwony kryszta┬│ ┬Âwiat┬│a zasili czerwony smok w nast├¬pnym poziomie, tym samym aktywuj┬▒c prac├¬ trzonu w zbiorze Graala.

Powsta┬│a stopa zbioru kielicha, która posiada wygl┬▒d odwróconej czaszy a w systemie eterycznym cz┬│owieka jest zlokalizowana w miejscu nakrycia g┬│owy. Mo┬┐na wnioskowa├Ž, ┬┐e mycka i inne tego typu nakrycia g┬│owy z beretem w┬│┬▒cznie, s┬▒ symbolami tego elementu Graala.  Beret ze swoim ogonkiem doskonale odnosi si├¬ do kopu┬│y stopy i pierwszego poziomu w trzonie kielicha. Równie┬┐ podobne odniesienie posiada nakrycie g┬│owy Papie┬┐a, gdzie z ty┬│u jest widoczna krótka kolorowa wst┬▒┬┐ka.

                                         Trzon ┬Žwi├¬tego Graala.

Trzon zbioru kielicha jest zlokalizowany pomi├¬dzy 123 a 134 poziomem, czyli pomi├¬dzy szóst┬▒ a siódm┬▒ per┬│┬▒. Per┬│y w eterycznym systemie cz┬│owieka s┬▒ odpowiedzialne za utrzymanie odpowiedniego potencja┬│u dzia┬│ania wszelkich zbiorów falowych. S┬▒ to centra potencja┬│ów i wa┬┐nych okien komunikacji. W ca┬│ym systemie istnieje siedem pere┬│ i ta z poziomu 134 jest najwy┬┐ej po┬│o┬┐on┬▒. W jej przestrzeni pracuje program zielonego smoka, spe┬│nia on rol├¬ bramy ┬Âwiat┬│a, które jest przesy┬│ane do czaszy ┬Žwi├¬tego Graala. Trzon zlokalizowany ponad g┬│ow┬▒ cz┬│owieka, jest miejscem ca┬│ego szeregu transformacji materii. Jak s┬▒dz├¬ nie przypadkowo kap┬│ani chrze┬Âcija├▒scy podnosz┬▒ podczas „podniesienia” kielich ponad g┬│ow├¬ i przez kilka sekund tam go trzymaj┬▒.

                                         Czasza ┬Žwi├¬tego Graala.

┬Žwiat┬│o, które jest przesy┬│ane do czaszy Graala, jest w systemie eterycznym cz┬│owieka poddawane szeregu procesom transformacji. Zadaniem zielonego smoka z pi┬▒tego smoczego zespo┬│u w przestrzeni ┬┐ywio┬│u eteru, jest zabezpieczenie bramy ┬Âwiat┬│a w taki sposób, by do czaszy nie przedosta┬│y si├¬ ┬╝le przygotowane frakcje materii ┬Âwietlnej.

Pi├¬├Ž mechanizmów dzia┬│ania siedmiog┬│owego smoka w ka┬┐dym z 5 ┬┐ywio┬│ów tworzy 7 stanów materii stopniowo transformowanej. Nast├¬pnie na ka┬┐dym etapie transformacji materia ta, jest kierowana do zlokalizowanych we wszystkich ┬┐ywio┬│ach, zbiorów siedmiu kryszta┬│ów ┬Âwiat┬│a, gdzie przebiega jej dalsza transformacja.

Opisany tu „smoczy” mechanizm emanuje zwojami ┬Âwiat┬│a, które ┬Âwiec┬▒ w postaci pi├¬ciu t├¬czy. Czwarta z kolei t├¬cza, ┬Âwieci na poziomie pierwszych sekwencji dzia┬│ania - trzonu zbioru kielicha, czyli trzonu graala. Ka┬┐da z pi├¬ciu t├¬czy, jest przestrzeni┬▒ emanacji ┬Âwiat┬│a ze ┬Âwietlnych czar, które s┬▒ przestrzeni┬▒ obejmuj┬▒c┬▒ smocze zespo┬│y i kryszta┬│y ┬Âwiat┬│a. Jednym z zada├▒ czwartej czary ┬Âwiat┬│a, jest wyselekcjonowanie siedmiu strumieni materii ┬Âwietlnej przeznaczonej dla czaszy ┬Žwi├¬tego Graala. Te strumienie dalej formowane w procesie dzia┬│ania zwoi magnetycznych trzonu, przes┬│ane zostan┬▒ do pi┬▒tej czary ┬Âwiat┬│a, zlokalizowanej w ostatnich poziomach trzonu - siódmej perle - czaszy graala.

Materia ┬Âwietlna poddana transformacji w pi┬▒tej, ┬Âwietlnej czarze, czyli instrumencie transformacji zlokalizowanym w przestrzeni czaszy ┬Žwi├¬tego Graala, uzyskuje cechy budowy fizycznej zbli┬┐one do cech materii istniej┬▒cej w otoczeniu Boga. Po takiej transformacji ┬Âwiat┬│o traci w┬│a┬Âciwe sobie tempo biegu i zachowuje si├¬ jak unosz┬▒ce si├¬ w powietrzu i powoli opadaj┬▒ce wielobarwne i ró┬┐norodne kryszta┬│ki.    

Istnienie i dzia┬│anie dwóch ┬Âwietlnych czar w jednym zbiorze kielicha, eksponuje potencja┬│ tego zbioru do warto┬Âci zbioru ┬Žwi├¬tego Graala.

Podsumowanie.

Reasumuj┬▒c ca┬│okszta┬│t dzia┬│ania systemu eterycznego cz┬│owieka, chc├¬ powiedzie├Ž, ┬┐e wyeksponowa┬│em w tym artykule sprawy dotycz┬▒ce lokalizacji i dzia┬│ania zbioru, jaki okre┬Âli┬│em mianem ┬Žwi├¬tego Graala. S┬▒dz├¬, ┬┐e w wystarczaj┬▒cym stopniu uzasadni┬│em s┬│uszno┬Â├Ž mojego opisu dotycz┬▒cego tej szczególnej formacji eterycznej, pracuj┬▒cej dla potrzeb cz┬│owieka. Dla pog┬│├¬bienia wyrazisto┬Âci informacji przedstawi├¬ poni┬┐ej podzia┬│ matematyczny tego zbioru.  Poszczególne zespo┬│y typu – zespó┬│ smoczy, zespól czary, czy zbiór siedmiu kryszta┬│ów ┬Âwiat┬│a wspó┬│pracuj┬▒ ze sob┬▒ w bardziej z┬│o┬┐ony sposób ni┬┐by mog┬│o to wynika├Ž z samego zestawienia tych instrumentów i stopni transformacji.

Podzia┬│ matematyczny pokazuje bardziej z┬│o┬┐one kombinacje wspó┬│pracy i dzia┬│ania systemów i zbiorów.

- ca┬│y zbiór ┬Žwi├¬tego Graala 50 poziomów, od 111 do 160

- dzieli siê na 13 sekwencji, gdzie ka¿da posiada w³asne cechy:

Stopa kielicha.

1/ Siedmiog┬│owy smok czwartego ┬┐ywio┬│u – 7 poziomów.

2/ Zbiór kryszta┬│ów ┬Âwiat┬│a czwartej czary – 5 poziomów.

Per┬│a szósta.

3/ Pomara├▒czowy kryszta┬│ z czwartej czary – 1 poziom.

Trzon kielicha.

4/ Czerwony kryszta┬│ ostatni z czwartej czary – 1 poziom.

5/ Sze┬Â├Ž kolorów t├¬czy czwartej czary – 3 poziomy.

6/ Horyzont ┬┐ywio┬│u powietrza, kolor siódmy t├¬czy czwartej czary / z┬│oty – 1 poziom.

7/ Zwój magnetyczny ┬┐ywio┬│u eteru – 14 poziomów.

8/ Trzy pierwsze programy smocze ze smoka eteru – 3 poziomy.

Per┬│a siódma.

9/ Program smoka zielonego w bramie czaszy – 1 poziom.

Czasza kielicha.

10/ Trzy ostatnie programy smocze ze smoka eteru – 3 poziomy.

11/ Zbiór kryszta┬│ów ┬Âwiat┬│a pi┬▒tej czary – 7 poziomów.

12/ Horyzont ┬┐ywio┬│u eteru, dwa kolory t├¬czy pi┬▒tej czary – 1 poziom.

13/ Pi├¬c kolorów t├¬czy pi┬▒tej czary – 3 poziomy.

Ca┬│y zbiór tworzy nast├¬puj┬▒cy kod matematyczny ┬Žwi├¬tego Graala:-

111/50-913-75.113.114.313.713/160


© Andrzej Struski de Merowing

Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

29.12.2013.