> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
HIPOTEZA DOTYCZACA LOKALIZACJI GROBOWCA JEZUSA CHRYSTUSA I MAGDALENY ORAZ SKARBU WIZYGOTOW
Data 20/01/2014 12:53  Autor Andrzej_Struski  Klikni੠3401  Jŕzyk Polish
 

                 
                                                           ODKRYCIE ARCHEOLOGICZNE 

              WSKAZÓWKI BERENGERA SAUNIERE I HENRIEGO BOUDETA

                      TWORZ┬í PLAN DROGI DO GROBU I SKARBU.   

      

                        HIPOTEZA DOTYCZ┬íCA LOKALIZACJI GROBOWCA

                                   JEZUSA CHRYSTUSA I MAGDALENY

                                         ORAZ SKARBU WIZYGOTÓW

                                                                                        


                                                                           PRZEDMOWA

Istniej┬▒ce wskazania, ukryte w historycznych przekazach pozwoli┬│y nam, postawi├Ž hipotez├¬ dotycz┬▒c┬▒ dok┬│adnej lokalizacji miejsca, gdzie znajduje si├¬ grobowiec Jezusa Chrystusa i Magdaleny, oraz gdzie le┬┐┬▒ ukryte skarby Wizygotów. Te dwie sprawy, g┬│├¬boko zapad┬│y w histori├¬ z pogranicza mitów, albo wr├¬cz sta┬│y si├¬ mitami. Jest coraz wi├¬cej zwolenników, przyj├¬cia tezy, ┬┐e zarówno skarb Wizygotów jak i istnienie grobu Jezusa Chrystusa i Magdaleny w Pirenejach to mityczne tematy. Skarb Wizygotów przyjmuje cechy z┬│ota - jako skarbnicy duchowych warto┬Âci i posiadania wewn├¬trznej obfito┬Âci. Z kolei historyczne przekazy dotycz┬▒ce rodziny Jezusa i Magdaleny, krwi ┬Žwi├¬tego Graala i poszukiwanie ich wspólnego grobu, sta┬│y si├¬ ┬╝ród┬│ami nowych aspektów kultu i wielu nieistniej┬▒cych wcze┬Âniej klimatów ezoterycznych.

Takie mityczne odniesienia by┬│yby do przyj├¬cia, gdyby nie istnia┬│y namacalne dowody ┬Âwiadcz┬▒ce o realnej fizyczno┬Âci istnienia tych obu rzeczy. Ca┬│y szereg dowodów w postaci symboli i wskazówek, jakie mo┬┐emy zobaczy├Ž w ko┬Âciele w Rennes le Chateau i w dzie┬│ach Proboszcza z Rennes les Bains Henriego Boudeta, mówi jednoznacznie grobowiec i skarb istniej┬▒. Istniej┬▒ce efekty dzia┬│ania dwóch proboszczów s┬▒siaduj┬▒cych ze sob┬▒ parafii w postaci ukrytych przekazów, to nie mity tylko rzeczy fizyczne. ┬Žwiadectwem realno┬Âci fizycznej wskazywanych przez Berengera Sauniere i Henriego Boudeta miejsc ukrycia grobowca i skarbu, jest opór ze strony Watykanu. Struktura teologiczna, jak┬▒ prezentuje religia chrze┬Âcija├▒ska, jest ca┬│kowicie odmienna w stosunku do ┬Âwiat┬│a, jakie niesie z sob┬▒ klimat istniej┬▒cego grobu Jezusa i Magdaleny, ┬┐yj┬▒cych uprzednio, jako rodzina posiadaj┬▒ca dzieci.

Nasze poszukiwania, które trwaj┬▒ ju┬┐ ponad 8 lat doprowadzi┬│y do pe┬│nego wyja┬Ânienia ukrytych informacji w kwestii odnalezienia tych kontrowersyjnych miejsc. Miejsc obrazowanych przez wiele ma┬│ych wskazówek, jakie ukryte zosta┬│y przez proboszcza H. Boudeta z Rennes les Bains i proboszcza B. Sauniere z Rennes le Chateau.

┬»aden z nich nie pozostawi┬│ chocia┬┐by jednej informacji, która mówi┬│aby jednoznacznie, „tam jest to miejsce”, czy „takie miejsce istnieje”. W zamian pozostawili tak g┬│├¬boko ukryte drobne informacje, ┬┐e ca┬│e rzesze poszukiwaczy przez dziesi┬▒tki lat niczego nie odkry┬│o. To w┬│a┬Ânie ca┬│kowity brak jakichkolwiek efektów tych poszukiwaczy, bardzo mocno przyczyni┬│ si├¬ do przyj├¬cia pogl┬▒dów mitycznych na istnienie skarbu Wizygotów i grobowca Jezusa i Magdaleny. 

Ta mnogo┬Â├Ž drobnych wskazówek i znaki kierunkowe, okaza┬│y si├¬ proste, mo┬┐na pokusi├Ž si├¬ o stwierdzenie „zbyt proste jak na tak wielk┬▒ spraw├¬”. Nie istnieje tu ┬┐adna z┬│o┬┐ona geometria, nie ma potrzeby prowadzenia wielkich przelicze├▒, niezb├¬dna by┬│a wnikliwa obserwacja i proste logiczne wnioski. I do takiego procesu poszukiwa├▒ obligowa┬│ B. Sauniere, namawiaj┬▒c zainteresowanych poszukiwaniami do takich dzia┬│a├▒, poprzez wizerunek serca Chrystusa na wilii Betanii.

 Fot. 1 – Zakryte usta a szeroko otwarte oczy mówi┬▒; - „dok┬│adnie obserwuj”.


Pomimo mo┬┐liwo┬Âci, ┬┐e kto┬ niepowo┬│any odkryje te tajemnice, tak si├¬ nie sta┬│o. Istnieje przepowiednia, która mówi, ┬┐e tylko prawowity spadkobierca mo┬┐e odkry├Ž tajemnic├¬ zarówno skarbu Wizygotów jak te┬┐ grobowca Jezusa i Magdaleny.

Uwa┬┐amy, ┬┐e nasza rodzina jest bezpo┬Ârednim spadkobierc┬▒ rodziny Jezusa i Magdaleny. Posiadamy na to dowody. Te dowody nie s┬▒ w postaci zapisu w dokumentach, ale ich wymowa jest wystarczaj┬▒ca. A znami├¬, jakie objawi┬│o si├¬ u mnie jest jednym z tych dowodów, i dowodzi kilku niezwykle istotnych spraw. Wygl┬▒d fizyczny tego znamienia ┬│┬▒czy w sobie cechy, jakie s┬▒ przypisywane wygl┬▒dowi przedstawianemu w opisach znamion u syna Ewy i „Boga”, u cz┬│onków Smoczej Dynastii i u Królów Merowi├▒skich. Wygl┬▒d mojego znamienia odnosi si├¬ zarówno do opisu, znamienia odpowiadaj┬▒cego Graalowi, lub takiego, który odnosi si├¬ do fontanny, jest równie┬┐ w jego budowie widoczny czerwony krzy┬┐ Królów Merowi├▒skich.

Wygl┬▒d mojego znamienia wskazuje, ┬┐e ┬│┬▒czy ono ró┬┐ne cechy wszystkich opisywanych.  Wyst├¬powanie znamienia jest informacj┬▒, ┬┐e w czasach Adama i Ewy na Ziemi├¬ zosta┬│ przes┬│any specjalny gen, który przekazywany jest pokoleniowo a znami├¬ wskazuje, u którego spadkobiercy krwi Graala on wyst├¬puje.
Fot. 2 – Znami├¬, które objawi┬│o si├¬ pomi├¬dzy ┬│opatkami na moich plecach.


Kolejnym dowodem na pochodzenie naszej rodziny jest ukryty w Rennes le Chateau testament. Informacje tego testamentu s┬▒ zaszyfrowane w zdobieniach ko┬Âcio┬│a w Rennes le Chateau. Jego wymowa jest niezwykle precyzyjna i przedstawia szczegó┬│y dotycz┬▒ce cech osobistych, dat, inicja┬│ów i wskaza├▒ na rodzaj dzia┬│ania w zakresie misji.

Link do tekstu rozszyfrowanego testamentu; -


TESTAMENT RODU GRAALA cz.I

TESTAMENT RODU GRAALA cz. 2

TESTAMENT RODU GRAALA cz.3

TESTAMENT RODU GRAALA cz.4


Trzecim dowodem na to, ┬┐e ja i moja rodzina mo┬┐emy legitymowa├Ž si├¬ pochodzeniem w prostej linii od Jezusa Chrystusa i Magdaleny, jest moja wiedza. Posiadam wiedz├¬ dog┬│├¬bn┬▒ i kompletn┬▒ w sprawach dotycz┬▒cych Boga, cywilizacji twórców wszech┬Âwiata i cz┬│owieka w odniesieniu do jego eteryczno┬Âci i duchowo┬Âci. Takiej wiedzy jak dot┬▒d jeszcze nikt nie przedstawia┬│ w ca┬│ej historii ludzko┬Âci.

Czwartym z kolei dowodem jest kwestia fizycznego podobie├▒stwa cz┬│onków naszej rodziny do ró┬┐nych osób, które legitymuj┬▒ si├¬ pochodzeniem z rodu Merowingów. Najbardziej jaskrawym przyk┬│adem tego podobie├▒stwa jest fizyczny wygl┬▒d naszych trzech synów i trzech córek Króla Holandii. Ch┬│opcy i dziewczynki s┬▒ do siebie niezwykle podobni a co ciekawsze to podobie├▒stwo objawi┬│o si├¬ w zgodno┬Âci wiekowej. Nasz najstarszy syn jest podobny do najstarszej córki Króla Holandii i oboje urodzili si├¬ w tym samym roku. Kolejne podobie├▒stwa s┬▒ tak samo z┬│o┬┐one i wiek ostatniej pary jest identyczny. Taki rodzaj podobie├▒stwa dwóch kompletów dzieci w rodzinie Króla Holandii jest tylko trzy córki a w naszej jest tylko (bior┬▒c pod uwag├¬ tylko dzieci moje i Magdaleny) trzech synów, jest nad wyraz wyj┬▒tkowy a nawet ma┬│o prawdopodobny, tym bardziej, ┬┐e chodzi o konkretne pochodzenie. Taka forma fizycznego podobie├▒stwa dowodzi, ┬┐e nasz zwi┬▒zek jest ponownym po┬│┬▒czeniem obu linii rodu Graala.

                                           GROBOWIEC CHRYSTUSA I MAGDALENY


Ukryte informacje zwane przez nas „wskazówkami” istniej┬▒ „wtopione” w ró┬┐ne zdobienia ko┬Âcio┬│a w Rennes le Chateau. By┬│y proboszcz tutejszej parafii Berenger Sauniere tak pokierowa┬│ tworzeniem nowego zdobnictwa, by kilkadziesi┬▒t wskazówek zosta┬│o ukrytych w ca┬│okszta┬│cie chrze┬Âcija├▒skiego klimatu kultowych rze┬╝b i obrazów. Te wszystkie wskazówki istniej┬▒ce w Rennes le Chateau mia┬│yby niewielkie znaczenie dla odkrycia wskazywanego miejsca, gdyby nie istnia┬│a druga cz├¬┬Â├Ž tajemniczych informacji. T├¬ drug┬▒ cz├¬┬Â├Ž stworzy┬│ inny ksi┬▒dz chrze┬Âcija├▒ski, Henri Boudet proboszcz parafii w Rennes les Bains. Obaj swe dzia┬│ania czynili w ┬Âcis┬│ym porozumieniu, tak by si├¬ one uzupe┬│nia┬│y.

W ko┬Âciele w Rennes le Chateau znajduj┬▒ si├¬ informacje wskazuj┬▒ce cechy charakterystyczne, jakie mo┬┐na zobaczy├Ž w otoczeniu grobowca. Z kolei wskazania gdzie znajduje si├¬ to miejsce ukry┬│ ksi┬▒dz H. Boudet we w┬│asnych dzie┬│ach i na p┬│ycie nagrobnej, która po jego ┬Âmierci zosta┬│a po┬│o┬┐ona na jego grobie.

Wskazywane znakami i symbolami w ko┬Âciele w Rennes le Chateau, szczególne cechy istniej┬▒ce w okolicy grobowca Jezusa Chrystusa i Magdaleny.

- Wiod┬▒cym nurtem ukrytego przekazu B. Sauniere, by┬│o zastosowanie liczby 4, jako wielokrotnie powtarzaj┬▒cego si├¬ liczebnika w ró┬┐nych motywach zdobniczych ko┬Âcio┬│a w Rennes le Chateau.

- W nast├¬pnej kolejno┬Âci, istotnym wskazaniem by┬│o ukrycie w ko┬Âciele kilku znaków, odwzorowuj┬▒cych cechy charakterystyczne istniej┬▒ce w okolicy grobowca.

- Uzupe┬│niaj┬▒cymi wskazówkami s┬▒ przekazy zawarte w ró┬┐nych publikacjach, (tu najlepszym przyk┬│adem jest opis mówi┬▒cy o g┬│owie starca, nad którego lewym okiem znajduje si├¬ wej┬Âcie do grobowca). Stan faktyczny zgadza si├¬ z tym opisem z ma┬│ym zastrze┬┐eniem, nad lewym okiem g┬│owy starca znajduje si├¬ jedno z dwóch ma┬│ych wej┬Â├Ž. Przytoczony opis dotycz┬▒cy g┬│owy starca, nie wskazuje ┬┐adnego z wej┬Â├Ž g┬│ównych.

                               Liczebnik 4 jest widoczny w nast├¬puj┬▒cych miejscach:

W wizerunku ujmuj┬▒cym ten liczebnik przedstawione s┬▒ ró┬┐ne obrazy, ale najbardziej charakterystycznym odniesieniem jest pokazanie nienaturalnie wygl┬▒daj┬▒cych palców w szczególno┬Âci u r┬▒k i nóg Jezusa. W rze┬╝bach istniej┬▒cych w ko┬Âciele znajduje si├¬ taka, która motywuje nas do zastanowienia si├¬ nad wygl┬▒dem pazurów Lwa, wygl┬▒daj┬▒ one jak ludzkie i mo┬┐na przyj┬▒├Ž, ┬┐e jest ich 4. Rze┬╝ba lwa znajduje si├¬ na ambonie, czyli w miejscu, z którego przekazywane s┬▒ informacje. Taki wizerunek i jego kontekst nale┬┐y potraktowa├Ž, jako wiod┬▒c┬▒ informacje w kwestii nienaturalnego wygl┬▒du palców ludzkich przy pozosta┬│ych rze┬╝bach. Pierwszy nienaturalny wizerunek palców u cz┬│owieka mo┬┐emy zobaczy├Ž na tym samym obrazie. Palce u nóg ewangelisty, s┬▒ tak wyrze┬╝bione, ┬┐e dwa s┬▒ precyzyjnie wykonane a pozosta┬│e dwa nie istniej┬▒. Wizerunek ewangelisty i lwa le┬┐┬▒cego u jego stóp mówi┬▒ jednoznacznie patrz na palce.

  

Fot. 3 – Pod lwem widoczne palce r├¬ki ludzkiej a u ewangelisty brakuje 2 palców.


Wymowa czwórkowa rze┬╝b po lewej stronie, przy wej┬Âciu do ko┬Âcio┬│a w Rennes le Chateau.

Tu wymow├¬ czwórkow┬▒ posiada ilo┬Â├Ž czterech Anio┬│ów. W kolejnym aspekcie sprawy, trzy stoj┬▒ce postacie Anio┬│ów maj┬▒ nietypowo u┬│o┬┐one d┬│onie, które w stosunku do prawid┬│owo wykonanego znaku chrze┬Âcija├▒skiego prze┬┐egnania si├¬, nie s┬▒ po┬│o┬┐one tak jak powinny by├Ž by ta czynno┬Â├Ž by┬│a dobrze wykonana.
Fot. 4 – Rze┬╝ba czterech Anio┬│ów przy wej┬Âciu do ko┬Âcio┬│a.

Jest tu widoczne nieznaczne przesuni├¬cie prawych d┬│oni do ty┬│u, co sprawia wra┬┐enie jakby te trzy postacie przy okazji symboliki znaku krzy┬┐a, mia┬│y przekaza├Ž informacj├¬, ┬┐e co┬ wa┬┐nego jest z ty┬│u. A z ty┬│u a raczej ponad Anio┬│ami jest tylko krzy┬┐, wi├¬c te postacie wskazuj┬▒ na ten krzy┬┐.

  

Fot. 5 - Krzy┬┐ ponad Anio┬│ami.

Omawiany powy┬┐ej krzy┬┐ posiada nietypowy wygl┬▒d, na czterech jednakowej d┬│ugo┬Âci belkach widnieje okr┬▒g. Na tym okr├¬gu s┬▒ 4 symbole czwórkowe, s┬▒ one pokazane w postaci czterech z┬│otych pó┬│kulistych znaków symetrycznie rozlokowanych. Okr┬▒g symbolizuje zbiór, lub zamkni├¬ty zbiór. Symbolika czwórek na okr├¬gu, mo┬┐e wskazywa├Ž jaki┬ poczwórny zbiór, zbiór czego┬Â, jakiej┬ rzeczy lub cech, do których si├¬ odnosi 4.

Z kolei czwarta posta├Ž z tej rze┬╝by, Anio┬│ kl├¬cz┬▒cy swój palec wskazuj┬▒cy lewej r├¬ki kieruje prosto do do┬│u. Nale┬┐y przyj┬▒├Ž, ┬┐e taki wizerunek mówi nam o czym┬ wa┬┐nym, co znajduje si├¬ poni┬┐ej rze┬╝by czterech Anio┬│ów.

Poni┬┐ej rze┬╝by z Anio┬│ami znajduje si├¬ inicja┬│ „BS” umieszczony na okr┬▒g┬│ej tarczy, która stoi na ma┬│ym kamieniu z dwoma rysami. Powy┬┐ej tej rze┬╝by jest umiejscowiona sentencja Przez ten znak pokonasz go”. Palec Anio┬│a jest skierowany prosto na ten graficzny symbol. Znakiem jest forma z┬│o┬┐ona z dwóch rys na kamieniu, wygl┬▒daj┬▒ca jak niekompletny krzy┬┐. Równie┬┐ znakiem mo┬┐na okre┬Âli├Ž inicja┬│ „BS”, ale bardziej do wyra┬┐enia „znak” odpowiada ten graficzny symbol niepe┬│nego krzy┬┐a.


Ni┬┐ej pod znakiem i inicja┬│em s┬▒ jeszcze wyrze┬╝bione dwie jaszczurki, które s┬▒ zwrócone do siebie ogonami. Pod ich tylnymi nogami widoczne s┬▒ kolejne dwa czwórkowe symbole.

 Fot. 6 – Inicja┬│ „BS”, znak na kamieniu jaszczurki i sentencja – „pod ty znakiem pokonasz go”.

Najni┬┐ej ulokowan┬▒ rze┬╝b┬▒ z tego zbioru jest postac demona Asmodeusza. 

Fot. 7 – Posta├Ž zwana diab┬│em.

Fot. 7a Wg┬│├¬bienia na ┬│ydce s┬▒ w wygl┬▒dzie niezwykle podobne do rys na skale nr 3 wed┬│ug kolejno┬Âci klucza i skale nr 12 wed┬│ug mapki.

Pazury w palcach lewej r├¬ki s┬▒ szczegó┬│em, który z pozoru naturalny dla tego typu postaci, nie jest widoczny u palców prawej r├¬ki. Ta powa┬┐na ró┬┐nica pomi├¬dzy obiema r├¬kami zmusza do zastanowienia. Z kolei po┬│o┬┐enie lewej r├¬ki i pazurów, które wygl┬▒daj┬▒ tak jakby chcia┬│y si├¬ wbi├Ž w udo w odniesieniu do pod┬│u┬┐nych wg┬│├¬bie├▒ na ┬│ydce, stwarzaj┬▒ wra┬┐enie jakby ta r├¬ka pazurami uczyni┬│a te wg┬│├¬bienia na ┬│ydce, a teraz to samo chce uczyni├Ž na udzie.


RZE┬ČBY DROGI KRZY┬»OWEJ W STOSUNKU DO KLUCZA CZWÓRKOWEGO Fot. 8 - St. I. – Czwórka w postaci ozdób he┬│mu, widoczna w obrazie stacji ods┬│oni├¬ta kotara symbolizuje odkrywanie ukrytych informacji.

 


Fot. 9 - St. III. – Dwukrotnie przedstawiona czwórka w postaci ozdób z┬│otego he┬│mu i nieregularnych pionowych kresek na murze obok z┬│otego he┬│mu.

 
 

Fot. 10 - St. IV. - Dwukrotnie przedstawiona czwórka w postaci nienaturalnie u┬│o┬┐onych czterech palców prawej r├¬ki Chrystusa, któr┬▒ trzyma poprzeczn┬▒ belk├¬ krzy┬┐a i w postaci czterech kr┬▒┬┐ków na w┬│óczni.

 Fot. 11 - St. V. – Czwórka w postaci wisiorka widocznego na szacie Chrystusa, na wysoko┬Âci jego kolan.

 
 

Fot. 12 i 12a - St. VII. – Czwórka dwukrotnie przedstawiona w postaci ciemno zamalowanych elementów konstrukcji lewej wie┬┐y i braku wielkiego palca u nogi Chrystusa, tym samym 4 pozosta┬│e tworz┬▒ nienaturalny wygl┬▒d stopy.

 

Fot. 13 i 13a - St. X. – Cztery formy konstrukcyjne, jako imitacja konstrukcji i kostka do gry z 4 widoczna na pierwszym planie.


 
 

Fot. 14 - St. XI. – Czwórka w postaci 4 szczebli drabiny.
Fot. 15 - St. XII. – Ukryta w chmurach informacja dotycz┬▒ca klucza czwórkowego. Ponad prawym ramieniem krzy┬┐a 4 ciemniejsze chmury wygl┬▒daj┬▒ce jak ska┬│y i pod prawym ramieniem równie┬┐ widoczne w chmurach 4 ska┬│y.

                         


                            P┬úYTA NAGROBNA LE┬»┬íCA NA GROBIE H. BOUDETA 

 

Fot. 16 – Widoczny, jako wyró┬┐niaj┬▒cy si├¬ ┬│ukowato wykonany rz┬▒d znaków na p┬│ycie nagrobnej.

W ┬│ukowato wykonanym zbiorze znaków widocznych na p┬│ycie, (jest to najni┬┐sza linia znaków po lewej stronie) mo┬┐emy odszyfrowa├Ž dwie informacje. Pierwsza w postaci litery „P”, która jako pierwszy znak tego ┬│ukowatego wiersza, mo┬┐e mówi├Ž; - Pierwszy znak lub pierwsza liczba w szeregu. Przyjmuj┬▒c logicznie, litera „P” mówi, ┬┐e od tego miejsca nale┬┐y rozpocz┬▒├Ž liczenie znaków.

 

Drug┬▒ czytan┬▒ w logiczny sposób informacj┬▒ jest przyj├¬cie cyfry „1”, jako czwartego (licz┬▒c od ko├▒ca rz├¬du liczebnika), jako kolejnego pocz┬▒tku liczenia. W ten sposób uzyskujemy dwa zbiory liczbowe, pierwszy posiada 9 znaków, drugi posiada 4 znaki. Taka informacja w odniesieniu do mapy terenu uzyskuje szczególne znaczenie dowodowe. Pokazuje zbiór czterech ska┬│ (kreski s┬▒ symbolami ska┬│ rozlokowanych ┬│ukiem pod szczytem góry) i uwiarygodnia wskazania czwórkowe w taki sposób, ┬┐e odnosi si├¬ do czterech ostatnich ska┬│ licz┬▒c od prawej strony w tym ┬│ukowatym ci┬▒gu ska┬│ na górze.

 

       MAPKA TERENU WSKAZYWANEGO PRZE H. BOUDETA

Fot. 17 i 17a – Zaznaczony ma┬│┬▒ strza┬│k┬▒ ostatni z czterech punktów, jakie s┬▒ wyszczególnione w szeregu kresek, punkt czwarty jest trzynastym znakiem licz┬▒c od prawej strony.


Na tej mapie H. Boudet uj┬▒┬│ obszar od góry Cardou do Col de Sals a Rennes les Bains le┬┐y po┬Ârodku. W okolicy ponad po┬│┬▒czeniem Rzek La Sals i Blanche widoczne s┬▒ 4 szeregi znaków w postaci kresek i kropek. Tego typu znaków na ca┬│ej mapie jest bardzo du┬┐o, jednak najwy┬┐szy z tych czterech, jakie tu s┬▒ narysowane posiada szczególne znaczenie. Jego konstrukcja graficzna licz┬▒c od prawej strony ujmuje najpierw 9 kresek a nast├¬pnie 4 punkty. A ostatni z czterech punktów wskazywany strza┬│k┬▒, posiada istotne znaczenie.

- Ta strza┬│ka wskazuje na ostatni ze zbioru czterech punktów, czyli czterech ska┬│. Przyjmuj┬▒c, ┬┐e wszystkie znaki tego szeregu obrazuj┬▒ po┬│o┬┐enie istniej┬▒cych tu ska┬│, to ona wyszczególnia 4 z nich. Wyszczególnia ska┬│y liczone od prawej strony patrz┬▒c z wierzcho┬│ka góry. Te wyró┬┐nione ska┬│y to 10, 11, 12 i 13 oznakowane w postaci punktów pomi├¬dzy kreskami, które znamionuj┬▒ inne ska┬│y. W szeregu na mapie s┬▒ pokazane jeszcze dwie ska┬│y po lewej stronie, jednak nast├¬pna ska┬│a po wyszczególnionym zbiorze jest oznakowana kresk┬▒ poprzeczn┬▒ w stosunku do pozosta┬│ych. Taka poprzeczna kreska jest równoznaczna ze znakiem „STOP”, który tu mówi, ┬┐e tej ska┬│y nie nale┬┐y ju┬┐ liczy├Ž. 

Na p┬│ycie nagrobnej podobnie jak na mapie, równie┬┐ po 9 znakach cztery kolejne s┬▒ od nowa liczone. Jest to podwójne wskazanie na cztery ska┬│y znajduj┬▒ce si├¬ w miejscu wskazanym mapk┬▒.

W odniesieniu do tak du┬┐ej ilo┬Âci wskaza├▒ na wymow├¬ czwórki, jakie istniej┬▒ w ko┬Âciele w Rennes le Chateau, nale┬┐y za┬│o┬┐y├Ž, ┬┐e na to miejsce zarówno H. Boudet jak i B. Sauniere wskazuj┬▒, jako na miejsce lokalizacji grobowca.


 

Fot. 18 – Cztery wg┬│├¬bienia wy┬┐┬│obione przez cz┬│owieka istniej┬▒ce w najbli┬┐szym otoczeniu wskazywanych czwórkowym szyfrem ska┬│.

Te cztery wg┬│├¬bienia, s┬▒ bez w┬▒tpienia wykonane przez cz┬│owieka w jakim┬ za┬│o┬┐onym celu. Ich lokalizacja na skale, która le┬┐y w bezpo┬Ârednio s┬▒siedztwie czterech ska┬│ wskazywanych na mapce ksi├¬dza H. Boudeta i ca┬│a mnogo┬Â├Ž symboli czwórkowych niew┬▒tpliwie maj┬▒ wspólny mianownik. Te wszystkie symbole znajduj┬▒ce si├¬ w ko┬Âciele w Rennes le Chateau, odnosz┬▒ si├¬ do tych czterech wg┬│├¬bie├▒. Dowodem na to jest podobie├▒stwo fizycznej formy u┬│o┬┐enia ┬│ukowatego wg┬│├¬bie├▒ i kilku symboli w ko┬Âciele, które równie┬┐ posiadaj┬▒ ┬│ukowaty kszta┬│t. 

 


 

 

Fot. 19 i 19a – Symbole czwórkowe istniej┬▒ce w ko┬Âciele posiadaj┬▒ce specyficzny ┬│ukowaty kszta┬│t.

Z tych zdj├¬├Ž wynika, ┬┐e czwórkowe wskazania z ko┬Âcio┬│a w Renne le Chateau kieruj┬▒ nas do tego miejsca. Równie┬┐ to miejsce w górach wskazuje H. Boudet na swojej mapce. W dalszym kontek┬Âcie inne informacje b├¬d┬▒ pokazywa┬│y nam szczególne cechy charakterystyczne, jakie istniej┬▒ bezpo┬Ârednio na tych czterech ska┬│ach.

                                                  FRESK „KAZANIE NA GÓRZE”

 
 

Fot. 20 – Fresk przedstawiaj┬▒cy kazanie na górze.

 

Chrystus jest tu pokazany jak stoi na zaokr┬▒glonej skale, która jest wierzcho┬│kiem tej malutkiej góry. S┬│uchacze rozlokowali si├¬ na stromych zboczach a pomi├¬dzy nimi widoczne s┬▒ naturalne rze┬╝by tej góry a raczej du┬┐ej ska┬│y.

 

Fot. 21 i 21a – Widok opisywanej ska┬│y, taka sama jest widoczna na fresku w ko┬Âciele.
 

Istnieje widoczne podobie├▒stwo pomi├¬dzy tymi dwoma obrazami. Na fresku s┬▒ pokazane charakterystyczne cechy fizyczne tej „góry” w postaci zaznaczonych rys lub wy┬┐┬│obie├▒. Bior┬▒c pod uwag├¬ symboliczno┬Â├Ž fresku, to obrazy s┬▒ bardzo do siebie podobne. Pionowe wy┬┐┬│obienie, które dzieli gór├¬ na dwie cz├¬┬Âci, jest pokazane na fresku po┬Ârodku wy┬┐┬│obie├▒ poziomych i taki jest ogólny wygl┬▒d ska┬│y.

 


Fot. 22 – Zaokr┬▒glony wierzcho┬│ek ska┬│y, na którym stoi Chrystus.

Chrystus stoi na skale, która posiada wyra┬╝nie ob┬│y kszta┬│t. Wygl┬▒da to tak, jakby kto┬ celowo wierzcho┬│ek tej ska┬│y wyrze┬╝bi┬│ na okr┬▒g┬│o.


 

 Fot. 23 – Widok dwóch zaokr┬▒glonych ma┬│ych ska┬│, le┬┐┬▒cych na p┬│askim wierzcho┬│ku góry/ ska┬│y. Wi├¬ksza z tych zaokr┬▒glonych ska┬│ jest kilkukrotnie pokazywana w stacji drogi krzy┬┐owej. 
 Fot. 24 – Worek na fresku


Kolejny szczegó┬│ w programie szyfru, to specyficznie zaokr┬▒glona szypu┬│ka worka. W rzeczywisto┬Âci nigdy tak ona nie wygl┬▒da. Tu jest pokazana jak g┬│owa, lub kopu┬│ka. Ten wygl┬▒d w kontek┬Âcie tematu grobowca, mo┬┐e symbolizowa├Ž dwie sprawy.

- Symbolizuje zmumifikowane zw┬│oki, istnieje tu podobie├▒stwo do g┬│owy mumii.

- Kszta┬│t zaokr┬▒glonej g┬│owy, mo┬┐e odnosi├Ž si├¬ do ju┬┐ wskazywanych zaokr┬▒glonych ska┬│ na wierzcho┬│ku góry/ska┬│y.

W sposób odmienny zosta┬│a przedstawiona niewiasta w prawej dolnej cz├¬┬Âci fresku. Inaczej ni┬┐ pozosta┬│e niewiasty, które kl├¬cz┬▒ lub stoj┬▒ ona wygodnie siedzi oparta plecami o nogi jej towarzysza. Jej twarz równie┬┐ nie wyra┬┐a smutku, który jest widoczny na twarzach pozosta┬│ych niewiast. Obserwuje Chrystusa, jakby z dystansem trzymaj┬▒c z┬│o┬┐one palce obu d┬│oni. Tak trzymane r├¬ce przypominaj┬▒ r├¬ce Magdaleny z obrazu pod o┬│tarzem g┬│ównym. Jest pokazana, jako osoba nie z tego tematu, albo wr├¬cz przeciwnie, jako jedyna z tego tematu. Bo tematem fresku jest kazanie na górze ona, jako jedyna zachowuje si├¬ jak s┬│uchacz, pozosta┬│e niewiasty p┬│acz┬▒, jaka na pogrzebie.

 

Zwraca ona na siebie uwag├¬ a tym samym uwa┬┐nie obserwuj┬▒c mo┬┐emy zauwa┬┐y├Ž u jej prawego boku szczególnie ukszta┬│towan┬▒ ska┬│├¬. Miejsce to wygl┬▒da tak, jakby w skale zosta┬│ wyci├¬ty prostok┬▒tny do┬│ek.

 
 

Fot. 25 i 25a – Niewiasta i zarysy trzech do┬│ków wokó┬│ mniejszej ska┬│y.

 

Wygl┬▒d tej góry a raczej du┬┐ej ska┬│y jest bardzo podobny do jednej z czterech ska┬│ wskazywanych przez H. Boudeta. Moim zdaniem, jest to najwa┬┐niejsza z po┬Âród tych czterech ska┬│. W wizerunku fresku istniej┬▒ szczegó┬│y, które w istotny sposób odnosz┬▒ si├¬ do cech szczególnych widocznych na tej skale.

 

 

Fot. 26 i 26a – Na prawej r├¬ce Chrystusa, fa┬│dy jego ubrania tworz┬▒ liter├¬ „M” i obecnie s┬│abo widoczny znak na ob┬│ej skale, wskazywanej wygl┬▒dem rze┬╝b drogi krzy┬┐owej.

 

           RZE┬ČBY DROGI KRZY┬»OWEJ UKAZUJ┬íCE SPECYFICZNE CECHY ZNAKÓW
                                             WIDOCZNYCH NA 4 SKA┬úACH.
 

 Fot. 31 St. I. – Postac trzymaj┬▒ca w lewej r├¬ce pismo nie patrzy na to pismo, tylko kieruje wzrok i wskazuje r├¬k┬▒ na znajduj┬▒c┬▒ si├¬ w du┬┐ej odleg┬│o┬Âci okr┬▒g┬│┬▒ ska┬│├¬. Taki symbol jest odniesieniem do ob┬│ej ska┬│y znajduj┬▒cej si├¬ na du┬┐ej p┬│askiej skale. 
 
 

Fot. 32 St. II. – Z┬│oto pomalowana kula pod kolanem pochylaj┬▒cej si├¬ postaci, która w rzeczywisto┬Âci jest lez┬▒cym na ziemi he┬│mem odnosi nas do kwestii kulistych form.

 


Fot. 33 St. VI. – Widok kopu┬│y, który ponownie odnosi nas do ob┬│ej ska┬│y.

 

Fot. 34 St. XI. - W tle chmur widoczny zarys góry podobny do góry Cardou, jaki mo┬┐na zobaczy├Ž z miejsca gdzie le┬┐y grobowiec.


Fot. 35 St. XII. – Widok pod lewym ramieniem poprzecznej belki krzy┬┐a ukazuje wy┬│aniaj┬▒cy si├¬ z chmur widok podobny do ┬│a├▒cucha górskiego z Cardou w┬│┬▒cznie, jaki mo┬┐e by├Ž widoczny z miejsca grobowca.

 

 

Fot. 36 St. XIV. – Wschód Ksi├¬┬┐yca jest pokazany w takim po┬│o┬┐eniu, jaki jest w rzeczywisto┬Âci w stosunku do wej┬Âcia g┬│ównego do grobowca.

               OBRAZ UMIESZCZONY W DOLNEJ CZ├Ő┬ŽCI O┬úTARZA
 W KOSCIELE
                                             W RENNES LE CHATEAU.

 


 

Fot. 33 Obraz ten zawiera w swoim wizerunku kilka przekazów dotycz┬▒cych Jezusa Chrystusa i Magdaleny. 


Fot. 34 Pierwszy przekaz dotyczy widocznych w lewym górnym rogu inicja┬│ów „J” i „M”.

 

Istniej┬▒ce tu inicja┬│y „J” – Jezus, „M” – Magdalena, s┬▒ zgodne z duchem ca┬│okszta┬│tu przekazu istniej┬▒cego w tym ko┬Âciele i w jego okolicy. Ta personalna informacja w postaci inicja┬│ów mówi, do jakich postaci odnosz┬▒ si├¬ pozosta┬│e przekazy.
 

 

 

Fot. 35 Drugi przekaz tego obrazy wskazuje na aspekt dotycz┬▒cy krzy┬┐a, symbolu ┬Âmierci Chrystusa. 

Widoczne tu, wyrastaj┬▒ce z krzy┬┐a ga┬│┬▒zki z li┬Âcmi ┬Âwiadcz┬▒ o ┬┐yciu i wykluczaj┬▒ w tym przypadku, ten krzy┬┐, jako symbol ┬Âmierci poprzez ukrzy┬┐owanie. 

 
Fot. 36 Trzeci przekaz jest zawarty w otwartej ksiêdze.

Otwarta ksi├¬ga symbolizuje tu Nowy Testament, taki wniosek posiada swoje uzasadnienie w istniej┬▒cych na tym obrazie inicja┬│ach i kontekstach do innych przekazów z tego ko┬Âcio┬│a. Na otwartych stronach s┬▒ wyra┬╝nie widoczne czerwone krzy┬┐e, natomiast pismo jest nieczytelne i ma┬│o wyraziste. Ksi├¬ga odnosz┬▒c si├¬ do Jezusa ukazuje dwa istotne aspekty z nim zwi┬▒zane.

Pierwszy z aspektów poprzez czerwone krzy┬┐e wi┬▒┬┐e si├¬ kontekstowo z widocznym tu „┬┐yj┬▒cym krzy┬┐em” a czerwony kolor mówi, ┬┐e to jest ┬┐ycie a nie ┬Âmier├Ž.

Drugi aspekt dotycz┬▒cy nieczytelnego pisma jest symbolem odnosz┬▒cym si├¬ do tre┬Âci Nowego Testamentu i mówi, ┬┐e zawarte w nim tre┬Âci dotycz┬▒ce Jezusa Chrystusa s┬▒ niejasne.

 

Oceniaj┬▒c t├¬ spraw├¬ z drugiej strony, mo┬┐emy stwierdzi├Ž, ┬┐e Chrystus nie umar┬│ na krzy┬┐u, mia┬│ rodzin├¬ i le┬┐y w jakim┬ grobie, o czym ┬Âwiadczy wizerunek niewiasty przedstawiaj┬▒cej Magdalen├¬ i czaszk├¬ widoczn┬▒ obok niej. Taka informacja kieruje nas do tajemniczego grobu, który gdzie┬ istnieje.

 Fot. 37 Czwarty przekaz poprzez umiejscowienie tu czaszki, która jest namalowana u samej podstawy krzy┬┐a a zarazem le┬┐┬▒cej przed kolanami Magdaleny, odnosi si├¬ do ┬Âmierci Jezusa.

 

Wniosek, jaki nale┬┐y wyci┬▒gn┬▒├Ž z aspektu „┬┐ywego krzy┬┐a” i w zwi┬▒zku z widoczn┬▒ tu czaszk┬▒, jest taki; - Chrystus prze┬┐y┬│ ukrzy┬┐owanie, lub nie by┬│ ukrzy┬┐owany a jego cia┬│o spoczywa tu gdzie jest Magdalena. Dodatkowo czaszka posiada wymow├¬ zawart┬▒ we w┬│asnym wygl┬▒dzie. Jest ona namalowana w taki sposób, ┬┐e istotne szczegó┬│y pokazuj┬▒ce oczodo┬│y i otwory twarzy s┬▒ niewyra┬╝ne a z boku g┬│owy widoczne jest, jej specyficzne kszta┬│towanie. Wzór, jaki tworzy ko┬Â├Ž przywodzi na my┬Âl znak istniej┬▒cy na jednym z dwóch manuskryptów, jakie B. Sauniere odnalaz┬│ w ko┬Âciele. Taki wizerunek czaszki tworzy kontekst dotycz┬▒cy tajemniczych informacji zawartych w manuskryptach.
 

 


Fot. 38 Pi┬▒ty przekaz zwi┬▒zany jest, ze specyficznym wygl┬▒dem splecionych palców Magdaleny.

Niewiele by one mówi┬│y, gdyby nie ich specyficzny wygl┬▒d. S┬▒ proste i du┬┐e, co eksponuje je na pierwszy plan tego obrazu. Dwie splecione d┬│onie pokazuj┬▒ osiem palców (bez kciuków), a kilka z nich jest namalowane, jako nad wyraz dominuj┬▒ce w ca┬│y wizerunku obrazu. Tak jakby twórca tego dzie┬│a chcia┬│ powiedzie├Ž, zwró├Ž uwag├¬ na palce. Ale có┬┐ one mog┬▒ powiedzie├Ž poza tym, ┬┐e jest ich osiem w ka┬┐dej r├¬ce po cztery. Chyba, ┬┐e mówi┬▒; - w tym ko┬Âciele przekaz czwórkowy jest równie istotny jak przekaz, który mówi, ┬┐e Chrystus nie umar┬│a na krzy┬┐u.

 


Fot. 39 Szósty przekaz, jest kolejnym dotycz┬▒cym tego specyficznego krzy┬┐a.

W miejscu jego podstawy s┬▒ widoczne m┬│ode ga┬│┬▒zki wyrastaj┬▒ce tak jakby wyrasta┬│y z krzy┬┐a, albo z ziemi gdzie on stoi. Taki wizerunek przedstawia spraw├¬ odrodzenia si├¬ potomków Chrystusa i Magdaleny.Fot. 40 i 40a i 40b Siódmy przekaz pokazuje charakterystyczne wy┬┐┬│obienia na skale i form├¬ prostok┬▒ta widoczn┬▒ w ukszta┬│towaniu sukni Magdaleny. Wskazywane wy┬┐┬│obienia naskalne w otoczeniu wej┬Âcia do grobowca, ska┬│a druga wed┬│ug klucza czwórkowego a 11 na planie H. Boudeta.

 

 Te dwa szczegó┬│y odnosz┬▒ si├¬ do istniej┬▒cych w miejscu grobowca a wykonanych ludzk┬▒ r├¬ka wy┬┐┬│obie├▒ na ska┬│ach. Pierwszy w postaci dwóch pionowych wy┬┐┬│obie├▒ widocznych ponad g┬│ow┬▒ Magdaleny wskazuje na znaki o ró┬┐ny kszta┬│cie, jakich jest wiele na ska┬│ach przy grobowcu. Drugi w postaci prostok┬▒ta, jest odniesieniem do trzech p┬│askich wy┬┐┬│obie├▒ istniej┬▒cych wokó┬│ jednej z pó┬│kolistych ska┬│, le┬┐┬▒cych przy zachodnim ma┬│ym wej┬Âciu.

 


WSKAZYWANE MIEJSCE LOKALIZACJI SKARBU WIZYGOTÓW

PRZEDMOWA

Skarb Wizygotów, mit czy rzeczywisto┬Â├Ž – czas poka┬┐e. Wed┬│ug historycznych przekazów Wizygoci po z┬│upieniu Rzymu uciekli z olbrzymim skarbem w okolice po┬│udniowej Francji. Ostatni historyczny przekaz dotyczy okolic Carcassonne, gdzie dosz┬│o do konfliktu pomi├¬dzy wojskami ksi┬▒┬┐┬▒t frankijskich a oddzia┬│ami Wizygotów. Wizygoci nie chc┬▒c by skarby wiezione na 160 wozach dosta┬│y si├¬ w r├¬ce wroga, u┬┐yli podst├¬pu. Roz┬│adowali skarby z wozów, które puste dalej by┬│y chronione przez ich oddzia┬│y. Kiedy wojska frankijskie przekroczy┬│y rzek├¬ i zaatakowa┬│y oddzia┬│y Wizygotów, ci szybko si├¬ wycofali pozostawiaj┬▒c z pozoru pe┬│ne skarbów wozy? Jednak pozostawione wozy okaza┬│y si├¬ puste a Wizygoci ju┬┐ uciekli w góry.

Poszukiwania skarb nie da┬│y ┬┐adnego rezultatu a wed┬│ug oceny sytuacji wszyscy doszli do wniosku, ┬┐e skarby zosta┬│y zatopione w rzece.

Wizygoci osiedlili si├¬ w górach i nie chc┬▒c by najazdy trwa┬│y nadal, nie mogli korzysta├Ž ze skarbu. Skarby, które tak bronili ca┬│┬▒ drog├¬ z Rzymu sta┬│y si├¬ dla nich martwe. Musieli je dobrze ukry├Ž i o nich zapomnie├Ž przynajmniej na jaki┬ czas. Jak si├¬ okaza┬│o ten czas zapomnienia trwa do dzisiejszego dnia? Wszelkie poszukiwania nie da┬│y ┬┐adnego rezultatu a ca┬│a historia dotycz┬▒ca skarbu jest powoli traktowana, jako mit.

Ten temat posiada jeszcze inny aspekt. Skarb Wizygotów to równie┬┐ zrabowane przez rzymian skarby ┬Žwi┬▒tyni Salomona i przywiezione do stolicy imperium. Tu zdobywcy szczycili si├¬ nimi przez prawie pi├¬├Ž wieków do czasu, kiedy Wizygoci wywie┬╝li je, wraz z wszystkimi innym skarbami Rzymu.

Czyli mo┬┐na powiedzie├Ž, ┬┐e skarby ┬Žwi┬▒tyni Salomona z przyczyn wynikaj┬▒cych z dzia┬│ania rzymian, zmieniaj┬▒ miejsce swojej lokalizacji i w efekcie gin┬▒ w po┬│udniowej Francji.

Spadkobierca skarbów zrabowanych w ┬Žwi┬▒tyni Salomona - spadkobierca rodu dawidowego Jezus Chrystus z przyczyn wynikaj┬▒cych z dzia┬│ania rzymian, przenosi si├¬ do po┬│udniowej Francji i s┬│uch o nim ginie.

Czy taki by┬│ boski zamys┬│ wzgl├¬dem dzia┬│ania ludzi w stosunku do skarbu ┬Žwi┬▒tyni Salomona i Rodu Dawidowego?

Istniej┬▒ ró┬┐ne wzmianki, które mówi┬▒ o tych skarbach i na podstawie tych ró┬┐nych a tak┬┐e ma┬│o precyzyjnych informacji tysi┬▒ce ludzi próbowa┬│o odnale┬╝├Ž miejsce gdzie one mog┬▒ by├Ž ukryte. Proboszcz Berengere Sauniere równie┬┐ pozostawi┬│ kilka wskazówek, jednak one niewiele pomog┬│y w poszukiwaniach.

Ja pierwsz┬▒ wskazówk├¬ otrzyma┬│em w sposób zupe┬│nie niekonwencjonalny. 17 Wrze┬Ânia 2005r wieczorem w dzie├▒ naszego pierwszego przyjazdu do Francji niespodziewanie uzyska┬│em mentalny kontakt z „duchem” proboszcza B. Sauniere. Wieczorem tego dnia w drodze z restauracji w Couizie, gdzie zjedli┬Âmy kolacj├¬ Magdalena prowadzi┬│a samochód. Gdy min├¬┬│a skrzy┬┐owanie dróg na prze┬│├¬czy przy serpentynie pod Rennes le Chateau, jak mi potem powiedzia┬│a mia┬│a widzenie ducha ksi├¬dza Sauniere. On w stroju kap┬│ana z kapeluszem, przemieszcza┬│ si├¬ obok samochodu w czasie, gdy jecha┬│a ten duch unosi┬│ si├¬ obok samochodu na odcinku oko┬│o trzystu metrowym.

Gdy mi to mówi┬│a w mojej ┬Âwiadomo┬Âci objawi┬│ si├¬ obraz tego ksi├¬dza, jak stoi w miejscu gdzie Magdalena go zauwa┬┐y┬│a. W pierwszym momencie patrzy na mnie a nast├¬pnie kieruje g┬│ow├¬ w kierunku gdzie jest miejsce zlokalizowane wskazówkami B. Sauniere miejsce ukrytego wej┬Âcia do grot.  W taki sposób rozpocz┬▒┬│ si├¬ o o┬Âmioletni czas naszych poszukiwa├▒, jednak nie poszukiwanie skarbu by┬│o najwa┬┐niejszym naszym zaj├¬ciem.

    

         Jakie wskazówki odnale┬╝li┬Âmy w zwi┬▒zku z tymi, ukrytymi grotami?

Dost├¬pna w sprzeda┬┐y ksi┬▒┬┐ka, pt. „Clef du royaume des morts”, autor Alain Feral, prezentacja Sonia Moreu, wydawnictwo BELISANE rok 1997. Zawiera ona zbiór odr├¬cznych rysunków, kopie opisów B. Sauniera i wiele komentarzy, które w samej rzeczy tworz┬▒ ma┬│o czytelny przekaz, czego dotycz┬▒. Ca┬│okszta┬│t tego zbioru dokumentacji dotyczy kolejnych etapów tworzenia wystroju ko┬Âcio┬│a w czasie, gdy B. Sauniere by┬│ tam proboszczem. S┬▒ w tej publikacji pokazane kolejne etapy budowy wie┬┐y Magdali i willi Betanii. Jest równie┬┐ zawarty szeroki opis dotycz┬▒cy tych prac. S┬▒ to materia┬│y ┬╝ród┬│owe i odniesienia napisane przez autorów ksi┬▒┬┐ki.

O ile rysunki s┬▒ dok┬│adn┬▒ kopi┬▒ ró┬┐nych etapów budowy, to w tre┬Âci ju┬┐ takiej precyzji wypowiedzi w stosunku do budowy tych obiektów nie znajdziemy. Moim zdaniem autorzy tej ksi┬▒┬┐ki i tych rysunków, kontynuuj┬▒ saunierowskiego ducha przekazu informacji, który mówi, o czym innym a o czym innym ┬Âwiadczy. Ta nie jednoznaczno┬Â├Ž przekazów B. Sauniere sp├¬dza sen z powiek wielu poszukiwaczom i stwarza problemy interpretacji historykom.

Ja w trakcie studiowania tej ksi┬▒┬┐ki, (któr┬▒ notabene kupili┬Âmy w Rennes le Chateau w czasie pierwszego przyjazdu za astronomiczne dla nas pieni┬▒dze) odnalaz┬│em w jej rysunkach kilka spójnych informacji. Informacje, o których mówi├¬ nie s┬▒ pierwszo planowymi na tych rysunkach a w niektórych przypadkach to tylko drobne szczegó┬│y. Ale te drobne szczegó┬│y odnosz┬▒ si├¬ do jednego miejsca i w taki sposób wskazuj┬▒ miejsce w terenie, gdzie poszukiwane groty mog┬▒ si├¬ znajdowa├Ž.

W rzeczywisto┬Âci, te informacje niewiele by nam pomog┬│y, gdybym sam nie zobaczy┬│ tego ma┬│ego wej┬Âcia. Penetruj┬▒c dolin├¬ w pewnym momencie zobaczy┬│em du┬┐e wg┬│├¬bienie skalne wype┬│nione czarn┬▒ ziemi┬▒ do poziomu usypiska pod pionow┬▒ ┬Âcian┬▒ skaln┬▒. W jednej chwili przysz┬│a mi do g┬│owy my┬Âl to jest tu. Mimo, ┬┐e to wg┬│├¬bienie, czy dziura w skale wygl┬▒da raczej jak nora du┬┐ego zwierz├¬cia, to moje przeczuci mówi┬│o mi jednoznacznie to jest wej┬Âcie do groty.

Dok┬│adnie obejrza┬│em okolic├¬ tego miejsca a nast├¬pnie wykonali┬Âmy ca┬│┬▒ sesje zdj├¬ciow┬▒ tej ┬Âciany doliny, kilka dni po kilkaset zdj├¬├Ž. Taka praca – du┬┐a ilo┬Â├Ž zdj├¬├Ž a nast├¬pnie ich szczegó┬│owa analiza - jest nasz┬▒ metod┬▒ poszukiwania niewidocznych na pierwszy rzut oka wygl┬▒du miejsc, lub wizerunków jakich┬ rzeczy. Ju┬┐ w trakcie wykonywania jednego z uj├¬├Ž zobaczy┬│em tak┬▒ form├¬ ska┬│, która przywiod┬│a mi na my┬Âl rysunek dwóch lustrzano przedstawionych koni, na jednej z ilustracji we wspomnianej powy┬┐ej ksi┬▒┬┐ce. Konie tam narysowane stoj┬▒c na tylnych nogach i wyginaj┬▒ si├¬ do ty┬│u w nienaturalny sposób. Dzi├¬ki temu ich wygl┬▒d uzyskuj┬▒ postac ┬│ukow┬▒. Taka formacja skalna znajduje si├¬ obok ma┬│ego wype┬│nionego ziemi┬▒ wej┬Âcia skalnego. Teraz w nowych okoliczno┬Âciach, rozpocz├¬li┬Âmy ponown┬▒ analiz├¬ przekazów zawartych w tej ksi┬▒┬┐ce.

 
Fot. 1 Charakterystyczne ┬│ukowe u┬│o┬┐enie w pionie kilku warstw skalnych i rysunek dwóch koni. 

 

W tekstach zawartych w omawianej ksi┬▒┬┐ce Alain Feral pisze równie┬┐ o szachownicy. Takie odniesienie posiada swoje uzasadnienie w wygl┬▒dzie drugiej zachodniej formacji skalnej przypominaj┬▒cej konia.

 
Fot. 2 Ska³a przypominaj±ca wygl±dem figurê szachow± nazywan± koniem.

Odnale┬╝li┬Âmy dwa „konie”, ten przypominaj┬▒cy szachow┬▒ figur├¬ stoi po prawej stronie groty Magdaleny. Z kolei ten wygi├¬ty stoi obok ma┬│ego wej┬Âcia. Grota Magdaleny by┬│a penetrowana przez wielu poszukiwaczy, je┬┐eli w niej cokolwiek by si├¬ znajdowa┬│o, ju┬┐ dawno by by┬│o to odkryte. Pozosta┬│o ma┬│e wej┬Âcie obok „wygi├¬tego konia”. W tym miejscu, tak samo jak w miejscu gdzie znajduj┬▒ si├¬ groty, mi├¬dzy innymi grota Magdaleny istnieje uj┬Âcie strumienia, w którym po deszczu p┬│ynie woda. Strumie├▒ obok ma┬│ego wej┬Âcia posiada du┬┐o wi├¬ksze koryto, ni┬┐ ten zachodni. Mo┬┐na zak┬│ada├Ž, ┬┐e tu równie┬┐ powinny by├Ž groty.

 

 
Fot. 3 Okre┬Âlenie „b┬│├¬kitne jab┬│ka” jest uzasadnione w odniesieniu do wygl┬▒du ska┬│, które posiadaj┬▒ ca┬│e szeregi kuli┬Âcie uformowanych wypuk┬│o┬Âci.

B┬│├¬kitne jab┬│ka w efekcie promieni s┬│onecznych, które padaj┬▒ na witra┬┐e w ko┬Âciele pojawiaj┬▒ si├¬ na posadzce i ┬Âcianach ko┬Âcio┬│a w Rennes le Chateau. Ten ┬Âwietlny spektakl w istocie pokazuje mnóstwo kolorowych kr┬▒┬┐ków, ale najmniej po┬Âród nich jest b┬│├¬kitnych. Informacja dotycz┬▒ca b┬│├¬kitnych jab┬│ek, iluminacji ┬Âwietlnej, jak┬▒ 17 Stycznia mo┬┐na ogl┬▒da├Ž musi posiada├Ž jaki┬ inny podtekst.


I tak jest, poni┬┐ej obu formacji skalnych, które swoim kszta┬│tem odnosz┬▒ si├¬ do koni znale┬╝li┬Âmy ska┬│y uformowane na swojej powierzchni w ca┬│e szeregi kulistych wypuk┬│o┬Âci. Wygl┬▒d tych niewielkich wypuk┬│o┬Âci mo┬┐na porówna├Ž do ukazuj┬▒cych si├¬ podczas ┬Âwietlnego spektaklu kolorowych kr┬▒┬┐ków. Okre┬Âlenie „b┬│├¬kitne jab┬│ka” mo┬┐e wywodzi├Ž si├¬ z koloru, jaki te kuliste wypuk┬│o┬Âci uzyskuj┬▒ w czasie, gdy promienie s┬│oneczne padaj┬▒ na nie pod odpowiednim kontem, one wówczas uzyskuj┬▒ b┬│├¬kitny odcie├▒.

 

Fot. 4 Wie┬┐a Magdala widoczna z miejsca gdzie jest zlokalizowane ma┬│e wej┬Âcie skalne.

Widok wie┬┐y Magdali przedstawiony na tym foto, jest identyczny z tym, który pokazywany jest na rycinach w omawianej ksi┬▒┬┐ce. Patrz┬▒c przez ka┬┐de z dwóch ma┬│ych okien, które s┬▒ przy okr┬▒g┬│ych schodach, nasz wzrok b├¬dzie skierowany dok┬│adnie w miejsce ukrytego wej┬Âcia do grot.

 

Fot. 5 Widoczne wysoko zaro┬Âni├¬te drzewami zbocze w miejscu wskazywanym rysunkami z ksi┬▒┬┐ki.

Zbocze doliny po lewej stronie uj┬Âcia strumienia jest zaro┬Âni├¬te drzewami do samej góry na d┬│ugo┬Âci kilkudziesi├¬ciu metrów. Te zaro┬Âla ko├▒cz┬▒ si├¬ w miejscu gdzie stoi formacja skalna przypominaj┬▒ca wygi├¬tego konia z rysunku w ksi┬▒┬┐ce. W innych widocznych na zdj├¬ciu miejscach tego zbocza drzewa nie porastaj┬▒ jego górnej cz├¬┬Âci. Widoczne s┬▒ tam odkryte skaliste po┬│acie go┬│ego zbocza. Na tym zboczu w jego górnych partiach jest za ma┬│o odpowiedniej gleby i tam drzewa nie rosn┬▒ tak obficie. Tu w miejscu wskazywanym rysunkami tej gleby jest bardzo du┬┐o. Mo┬┐na przyj┬▒├Ž tez├¬, ┬┐e w to miejsce zosta┬│a celowo nasypana z my┬Âl┬▒ o ukryciu wej┬Âcia do grot.

Kilka wskaza├▒ kieruj┬▒cych nas do tego miejsca w dolinie, które zosta┬│y narysowane, jako nieznacz┬▒ce lub niewiele mówi┬▒ce elementy rysunków w ksi┬▒┬┐ce Alaina Ferala.

 


Fot. 6 Rysunek je┬╝d┬╝ca, który dzid┬▒ uderza w miejscu, jakie odnosi nas do ko┬Âcio┬│a i drugiego je┬╝d┬╝ca, który dzid┬▒ uderza w tajemniczym miejscu pokazanym, jako czarna tarcza z trzema bia┬│ymi ptakami.

W obu przypadkach je┬╝dziec ostr┬▒ dzid┬▒ przebija powierzchni├¬ gruntu i w taki sposób pokazuje, ┬┐e nale┬┐y w okre┬Âlonym miejscu ostrym narz├¬dziem przebi├Ž ziemi├¬. Nie mo┬┐e tu chodzi├Ž o przebijanie ska┬│y, bo dzida do tego si├¬ nie nadaje. Pierwszy je┬╝dziec uderza w miejscu, gdzie znajduje si├¬ o┬│tarz, drugi w miejscu, jaki symbolizuje tarcza z czarnym t┬│em i trzema bia┬│ymi ptakami.

Symbolika takiej tarczy mo┬┐e mówi├Ž o zabezpieczonym (tarcza - zabezpieczenie) ziemi┬▒ (czarne t┬│o tarczy) miejscu, w którym mog┬▒ ┬┐y├Ž ptaki (trzy bia┬│e ptaki). Je┬┐eli ten je┬╝dziec by stan┬▒┬│ w pozycji i miejscu formacji skalnej odnosz┬▒cej si├¬ do postaci wygi├¬tego konia, to dzid┬▒ by uderza┬│ w miejsce gdzie jest ma┬│e wej┬Âcie skalne.

 

Fot. 7 Rysunek przedstawia plan ko┬Âcio┬│a i jego otoczenia a s┬│owo „AUBE” posiada obrócon┬▒ liter├¬ “B”.

Na tym rysunku istnieje jeden element, który nie posiada logicznego uzasadnienia. Jest to strza┬│ka z nr 1, która jest umocowana tylko w jednym punkcie geometrycznym i w zasadzie mog┬│aby by├Ž dowolnie wzgl├¬dem kierunku ustawiona. Obrócona litera w s┬│owie „AUBE” daje nam wskazówk├¬ do obrócenia jakiego┬ elementu w rysunku o 180 stopni. Nieustabilizowanym elementem w rysunku jest strza┬│ka nr, 1. Je┬┐eli obrócimy t├¬ strza┬│k├¬ w druga stron├¬ to b├¬dzie ona pokazywa┬│a miejsce lokalizacji ma┬│ego wej┬Âcia skalnego.

 

Fot. 8 Rysunek przedstawia schematyczny obraz w postaci widoku z góry na wie┬┐├¬ Magdal├¬.

Podzia┬│ka w lewej górnej cz├¬┬Âci planu, jest narysowana tak, ┬┐e mo┬┐e wskazywa├Ž kolejno – 1,2mm; - 12cm; - 12m; - 120m itd. Odleg┬│o┬Â├Ž od wie┬┐y Magdali do ma┬│ego wej┬Âcia wynosi w linii prostej oko┬│o 1200m. Ta podzia┬│ka mo┬┐e wskazywa├Ž odleg┬│o┬Â├Ž od Magdali do grot. W┬│a┬Âciwy kierunek lokalizacji wej┬Âcia pokazuje po┬│o┬┐enie drabiny i znak w postaci dwóch kresek, takich jak przy oznaczaniu cudzys┬│owu. Je┬┐eli przeprowadzimy lini├¬ prost┬▒ przez drabin├¬ i ten ma┬│y znak to b├¬dzie ona wskazywa┬│a ma┬│e wej┬Âcie skalne.

 

Fot. 9 Rysunek przedstawiaj┬▒cy widok otaczaj┬▒cego Rennes le Chateau górzystego terenu.

Po prawej stronie rysunku widoczna jest ma┬│a bia┬│a plamka z kropk┬▒ w jej ┬Ârodku. Jest to znak, który pokazuje gdzie znajduje si├¬ w terenie, miejsce lokalizacji ma┬│ego wej┬Âcia skalnego. To miejsce znajduje si├¬ u uj┬Âcia ciemno zakreskowanego strumienia.

 
Fot. 10 i 10a Kamienna p³yta znajduj±ca siê w Rennes le Chateau i szkic wykonany wed³ug wizerunku, jaki prezentuje ta p³yta.


Szkic istniej┬▒cy w opisywanej tu ksi┬▒┬┐ce posiada odwrócon┬▒ kolejno┬Â├Ž postaci. Na p┬│ycie postac je┬╝d┬╝ca na zm├¬czonym koniu chwil├¬ po roz┬│adowaniu rzeczy, jest pokazana po lewej stronie a na szkicu po lewej stronie widnieje postac je┬╝d┬╝ca wioz┬▒cego rzeczy i wje┬┐d┬┐aj┬▒cego do podziemi. W my┬Âl mojej teorii wiezie on skarby z miejsca potyczki Wizygotów z Frankami pod Carcassonne do podziemnych pomieszcze├▒. Takimi pomieszczeniami mog┬│y byc wcze┬Âniej zamieszka┬│e groty. Korzenie drzew widoczne ponad grotami mowi┬▒, ┬┐e nad tym wej┬Âciem jest ziemia i rosna drzewa. Taki jest obecny wygl┬▒d wskazywanej lokalizacji grot. Drzewa rosn┬▒ w miejscu, gdzie pod spodem zgodnie z cechami geologicznymi miejsca, mog┬▒ istniec groty. Natomiast ziemia, która tworzy usypisko na zboczu wsakzuje na dzia┬│anie cz┬│owieka, który to usypisko wykona┬│ w celu zasypania wej┬Âcia do grot.

©  MMagdalena i Andrzej Struski de Merowing


20.01.2014.FRANCJA


Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.