> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Wedrowka dusz - reinkarnacja a wcielanie
Data 14/04/2010 10:47  Autor Andrzej Struski  Klikni 2822  Jzyk Polish
 

Wêdrówka dusz? - reinkarnacja a wcielanie.
 

Wêdrówka dusz i reinkarnacja, dwa terminy, które posiadaj± ró¿ne znaczenie, tu w tre¶ci pytania, mylnie zosta³y zrównane i jakoby wskazuj± tak± sam± warto¶ci. Takie b³êdne odniesienie, istoty okre¶lanej mianem „dusza” do procesu inkarnacji wystêpuje bardzo czêsto, powiedzieæ mo¿na, ¿e jest to, ogólnie przyjête znaczenie. Nic bardziej b³êdnego. Dla zrozumienia tematu, przytoczê taki przyk³ad; Odniosê siê do zbioru, cz³owiek jako kierowca samochodu, samochód, którym bêdzie je¼dzi³ i fotel przy pomocy, którego bêdzie móg³ zaj±æ miejsce w samochodzie.
- Cz³owieka tu porównamy do duszy, bêdzie on korzysta³ z samochodu siedz±c w fotelu.
- Samochód tu porównywany do zsynchronizowanego zespo³u cia³a i duchowo¶ci ludzi, jest zbiorem z³o¿onych podzespo³ów, które umo¿liwi± cz³owiekowi, korzystanie z jego dobrodziejstwa.
- Fotel tu porównany do istoty astralnej, jest miejscem gdzie korzystaj±cy z samochodu cz³owiek spe³ni swoje potrzeby.
Cz³owiek mo¿e skorzystaæ z samochodu, gdy wsi±dzie do niego, umiejscawiaj±c siê w fotelu.
Dusza, bêdzie mog³a wcieliæ siê w cz³owieka, gdy uprzednio bêdzie dla niej, przygotowane odpowiednie miejsce. Takim miejscem s± istoty astralne, inkarnowane w cia³o cz³owieka. Fotel kierowcy tu wskazany, symbolizuje istoty astralne, które podlegaj± inkarnacji, lub kolejnym powtórzeniom takiej procedury, zwanej reinkarnacj±.
Jak z tego wynika, inn± rzecz± jest procedura dotycz±ca wprowadzania w cia³o cz³owieka istoty okre¶lanej dusz± a inn± spraw± jest, wprowadzanie istot astralnych równie¿ w cia³o cz³owieka. Zbiór sze¶ciu istot inkarnowanych w cia³o cz³owieka, poza innymi funkcjami spe³nia rolê, umiejscowienia w cz³owieku duszy i po³±czenia jej pier¶cieni z systemem emocjonalnym.

Funkcjê lokalizacji duszy w ciele cz³owieka, spe³niaj± istoty astralne. Tego typu funkcjê spe³nia fotel kierowcy w samochodzie z punktu widzenia potrzeb cz³owieka.
Dusza wcielana jest w cz³owieka, by uzyskaæ materiê emocjonaln±, która jest efektem jego uczynków. Cz³owiek, który je¼dzi samochodem, korzysta z jego mo¿liwo¶ci dzia³ania.
Takie odniesienia, pokazuj± wzajemne stosunki, pomiêdzy wskazywanymi warto¶ciami. Stosunek duszy do cz³owieka jest taki, jak stosunek cz³owieka do samochodu. Istoty astralne s± dodatkowym wyposa¿eniem, które umo¿liwia dzia³anie ca³ego zbioru; cz³owiek – wcielona dusza.

Inkarnacja w tym kontek¶cie jest dzia³aniem, które zdecydowanie ró¿ni siê od wcielania. By dobrze zrozumieæ stosunek okre¶laj±cy hierarchiê duszy, istoty z nieba wcielanej w cia³o cz³owieka astralnych odniesieniu, do astralnych istot duchowych inkarnowanych w tym samym czasie, równie¿ w to samo cia³o cz³owieka, nale¿y uwzglêdniæ porównanie z przyk³adu cz³owieka i samochodu.
Inna kwestia, która wynika z okre¶lenia ujêtego w pytaniu to, „wêdrówka dusz”. Tego typu forma postêpowania nie zachodzi w sposobie ¿ycia i dzia³ania duszy, która przebywa we wszech¶wiecie. Dusze w ¶rodowisku wszech¶wiata, nie maj± mo¿liwo¶ci wêdrówki, to ¶rodowisko jest dla nich ¶miertelnie niebezpieczne. Dusze równie¿ nie maja potrzeby wêdrowaæ tu we wszech¶wiecie, nic taka wêdrówka by im nie przynios³a poza zagro¿eniem ¿ycia.
Poprzez procedurê wcielania, wy³±cznie w cia³o cz³owieka, dusza uzyskuje mo¿liwo¶æ przebywania i korzystania ze ¶rodowiska ¿ycia wszech¶wiata, jednak taka forma nie jest wêdrówk±.
Kwestia, która dotyczy inkarnowania, wprowadzania astralnych istot duchowych w celu skompletowania postaci fizyczno – duchowej cz³owieka, dotyczy przygotowania miejsca dla duszy w ciele fizycznym.
W konkluzji do sprawy wcielania i inkarnacji; nale¿y w zdecydowany i jednoznaczny sposób rozdzieliæ warto¶ciowo te dwie kwestie. Wcielaniu przynale¿y procedura obs³ugi duszy istoty równej Bogu a inkarnacji przynale¿y procedura obs³ugi istot astralnych, które ¿yj± tylko po to by wykonywaæ tego typu pracê w rodzaju inteligentnego narzêdzia.

Dusza

Najczystsza krystalicznie rozwiniêta forma ¿ycia.
W odniesieniu do koloru posiada ca³e spektrum b³êkitu.
W ¶rodowisku wszech¶wiata mo¿e przebywaæ tylko w os³onach.
Znan± na ziemi os³on± jest cia³o i duchowo¶æ cz³owieka.
Wcielane w cia³o istoty w formie duszy Jezus okre¶li³ jako istoty równe BOGU.
Dusza swój kszta³t dopasowuje do formy fizycznej i duchowej cz³owieka.
Procedura wcielania przygotowywana przez astralny system opieki.
Przychodzi na ziemiê pozyskaæ energie emocjonaln±.
Jako¶æ energii to stan objawiaj±cy sie na poziomie "eufori energii mi³o¶ci ".
Tre¶æ Ap. odnosz±ca sie do duszy 5 werset 2 rozdzia³u "Pamiêtaj tedy sk±de¶ wypad³".
© Andrzej Struski de Merowing.

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.