> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Marzec 2019
P W Ž C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
CIEMNA MATERIA I CIEMNA ENERGIA
Data 28/11/2014 17:08  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni੠1680  Jŕzyk Global
 Gromada galaktyk w Perseuszu to miejsce, gdzie naukowcy wychwycili promieniowanie mog┬▒ce by├Ž ┬Âladem ciemnej materii NASA, CXC, SAO, E.Bulbul, et al.


CIEMNA MATERIA I CIEMNA ENERGIA

Nauka ci┬▒gle boryka si├¬ z problemem precyzyjnego okre┬Âlenia, – czym jest „ciemna materia” i czym jest „ciemna energia”.

Kilka lat temu napisa┬│em par├¬ artyku┬│ów, które przedstawiaj┬▒ ogólne zasady tworzenia Wszech┬Âwiata. W tych publikacjach wskaza┬│em na istnienie ró┬┐nych ┬Ârodowisk fizycznych. Mi├¬dzy innymi przedstawi┬│em takie ┬Ârodowiska, które s┬▒ niczym innym jak w┬│a┬Ânie, wy┬┐ej wspomnianymi a poszukiwanymi przez naukowców podstawowymi formami budowy Wszech┬Âwiata, „ciemn┬▒ materi┬▒” i „ciemn┬▒ energi┬▒”.

                                                      MASA MATERII WSZECH┬ŽWIATA

W my┬Âl mojej teorii ca┬│a masa materii Wszech┬Âwiata – to materia w stanie harmonii – „ciemna materia” wype┬│niaj┬▒ca ca┬│┬▒ przestrze├▒ Wszech┬Âwiata i druga masa materii, systematycznie dozowana do przestrzeni Wszech┬Âwiata w postaci strumienia skierowanego do jego J┬▒dra, okre┬Âlana mianem „ciemnej energii”. Te dwie materie, jedna u┬Âpiona, druga dynamiczna, po po┬│┬▒czeniu tworz┬▒ ca┬│┬▒ widoczn┬▒ mas├¬ materii. W ca┬│ym procesie ewolucji Wszech┬Âwiat dysponuje zapasem materii u┬Âpionej, „ciemna materia” i systematycznie otrzymuje bezustannie „wpompowywan┬▒” materi├¬ dynamiczn┬▒, „ciemn┬▒ energi├¬”.

                                                                  CIEMNA MATERIA

Stanowi dominuj┬▒c┬▒ ilo┬Â├Ž ca┬│ej masy materii we Wszech┬Âwiecie w takiej postaci fizycznej, która na dzie├▒ dzisiejszy nie pozwala nauce dok┬│adnie jej obserwowa├Ž i okre┬Âli├Ž jej stanu fizycznego. W my┬Âl mojej teorii, „ciemna materia” posiada dwie istotne cechy fizyczne.

1 - Jest zbudowana z regularnych form geometrycznych i równie regularnie rozlokowanych.

2 – Ta harmonijna forma znajduje si├¬ w stanie bezruchu i minimalnej aktywno┬Âci magnetycznej. (Tu chcia┬│bym poruszy├Ž kwesti├¬ magnetyzmu cz┬▒stek, który jest wszechobecny tam, gdzie zaistnieje jakakolwiek nowa forma, zarówno w naszym Wszech┬Âwiecie, jak i poza nim, równie┬┐ w Cywilizacji Twórców potocznie nazywanej Niebem. Magnetyzm cz┬▒stek, jest pierwszym obszarem magnetyzmu we Wszech┬Âwiecie.)

                                                                  CIEMNA ENERGIA

Jest to masa materii, której cz┬▒stki s┬▒ niezwykle silnie namagnesowane i rozp├¬dzone do niewyobra┬┐alnej dla cz┬│owieka (a w szczególno┬Âci naukowca) pr├¬dko┬Âci. Moje osobiste informacje pozwalaj┬▒ mi na okre┬Âlenie tych pr├¬dko┬Âci a kolejne ich stopnie wskazuj├¬, jako;-

1.       Pr├¬dko┬Â├Ž strumienia wprowadzanej materii do przestrzeni Wszech┬Âwiata powinna wynosi├Ž w przybli┬┐eniu, sze┬Âciokrotn┬▒ pr├¬dko┬Âci ┬Âwiat┬│a

2.       Pr├¬dko┬Â├Ž tej materii w J┬▒drze Wszech┬Âwiata zmniejsza si├¬ w zwi┬▒zku z wydatkowaniem w┬│asnego potencja┬│u dynamiki strumienia na tworzenie a nast├¬pnie utrzymywanie ruchu i procesów dzia┬│ania ca┬│ego systemu J┬▒dra Wszech┬Âwiata, (centralnej czarnej dziury we Wszech┬Âwiecie).

3.       Kolejne zmniejszenie pr├¬dko┬Âci strumienia „ciemnej energii” jest spowodowane wytworzeniem kolejno dziewi├¬ciu pot├¬┬┐nych spiral. Start ka┬┐dej z dziewi├¬ciu spiral (ka┬┐da kolejna rozpoczyna swój pocz┬▒tek po przesuni├¬ciu na powierzchni J┬▒dra o 40 stopni) poprzedza pot├¬┬┐ny wybuch. Powstaje on w miejscu oderwania si├¬ strumienia od powierzchni J┬▒dra, to te wybuchy s┬▒ protoplastami informacji o „Wielkim Wybuchu” z jedn┬▒ istotna ró┬┐nic┬▒, te dziewi├¬├Ž wybuchów s┬▒ procesami fizycznymi podlegaj┬▒cymi ┬Âcis┬│ej kontroli a dok┬│adniej zaplanowanej kontroli. Sama kontrola wynika z procesów magnetycznych, jakie zachodz┬▒ w obr├¬bie J┬▒dra Wszech┬Âwiata i strumienia systematycznie to J┬▒dro atakuj┬▒cego.

4.       Czwarta pr├¬dko┬Â├Ž strumie├▒ uzyskuje w efekcie procesu fizycznego, gdzie bieg tego strumienia w przestrzeni Wszech┬Âwiata przebija si├¬ przez „ciemn┬▒ materi├¬”.

5.       Pi┬▒ty stopie├▒ pr├¬dko┬Âci „ciemnej energii” powstaje w przestrzeni zawirowa├▒ utworzonych poprzez masy „ciemnej energii” oderwane o g┬│ównego strumienia i tworz┬▒ce ró┬┐norodnej wielko┬Âci mniejsze spirale.

6.       Szósty stopie├▒ pr├¬dko┬Âci i odpowiednio zmniejszon┬▒ dynamik├¬ posiada „ciemna energia” w wiruj┬▒cych z pr├¬dko┬Âci┬▒ nad┬Âwietln┬▒ ró┬┐nej wielko┬Âci masach materialnych. Te wiruj┬▒ce masy materii z szybko┬Âci┬▒ nad┬Âwietln┬▒ to nic innego jak pocz┬▒tek ┬┐ycia Czarnych dziur. Czarne Dziury inicjowane s┬▒ z ró┬┐nych wielko┬Âci mas, te najwi├¬ksze b├¬d┬▒ gromadzi┬│y wokó┬│ siebie masy galaktyczne. Wiruj┬▒ce kule a nast├¬pnie Czarne Dziury, powstaj┬▒ w ró┬┐nych miejscach przestrzeni zwojów spiralnych, które powsta┬│y po oderwaniu si├¬ „ciemnej energii” od g┬│ównych spiral Wszech┬Âwiata.

7.       I powsta┬│o ┬Âwiat┬│o. W takim okre┬Âleniu mo┬┐na uj┬▒├Ž niezwykle wa┬┐ny dla cz┬│owieka moment tworzenia si├¬ pierwszych objawów powstawania materii p├¬dz┬▒cej z pr├¬dko┬Âci┬▒ ┬Âwiat┬│a w postaci widzialnej, czyli mówi┬▒c prosto, ┬Âwiat┬│a.


Informacje zawarte w tej publikacji posiadaj┬▒ prawa autorskie opublikowane dnia 22 11 2014r. na ┬│amach Internetu.

Struski Andrzej de Merowing.