> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

CIEMNA MATERIA I CIEMNA ENERGIA
Data 28/11/2014 17:08  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 1219  Jzyk Global
 Gromada galaktyk w Perseuszu to miejsce, gdzie naukowcy wychwycili promieniowanie mog±ce byæ ¶ladem ciemnej materii NASA, CXC, SAO, E.Bulbul, et al.


CIEMNA MATERIA I CIEMNA ENERGIA

Nauka ci±gle boryka siê z problemem precyzyjnego okre¶lenia, – czym jest „ciemna materia” i czym jest „ciemna energia”.

Kilka lat temu napisa³em parê artyku³ów, które przedstawiaj± ogólne zasady tworzenia Wszech¶wiata. W tych publikacjach wskaza³em na istnienie ró¿nych ¶rodowisk fizycznych. Miêdzy innymi przedstawi³em takie ¶rodowiska, które s± niczym innym jak w³a¶nie, wy¿ej wspomnianymi a poszukiwanymi przez naukowców podstawowymi formami budowy Wszech¶wiata, „ciemn± materi±” i „ciemn± energi±”.

                                                      MASA MATERII WSZECH¦WIATA

W my¶l mojej teorii ca³a masa materii Wszech¶wiata – to materia w stanie harmonii – „ciemna materia” wype³niaj±ca ca³± przestrzeñ Wszech¶wiata i druga masa materii, systematycznie dozowana do przestrzeni Wszech¶wiata w postaci strumienia skierowanego do jego J±dra, okre¶lana mianem „ciemnej energii”. Te dwie materie, jedna u¶piona, druga dynamiczna, po po³±czeniu tworz± ca³± widoczn± masê materii. W ca³ym procesie ewolucji Wszech¶wiat dysponuje zapasem materii u¶pionej, „ciemna materia” i systematycznie otrzymuje bezustannie „wpompowywan±” materiê dynamiczn±, „ciemn± energiê”.

                                                                  CIEMNA MATERIA

Stanowi dominuj±c± ilo¶æ ca³ej masy materii we Wszech¶wiecie w takiej postaci fizycznej, która na dzieñ dzisiejszy nie pozwala nauce dok³adnie jej obserwowaæ i okre¶liæ jej stanu fizycznego. W my¶l mojej teorii, „ciemna materia” posiada dwie istotne cechy fizyczne.

1 - Jest zbudowana z regularnych form geometrycznych i równie regularnie rozlokowanych.

2 – Ta harmonijna forma znajduje siê w stanie bezruchu i minimalnej aktywno¶ci magnetycznej. (Tu chcia³bym poruszyæ kwestiê magnetyzmu cz±stek, który jest wszechobecny tam, gdzie zaistnieje jakakolwiek nowa forma, zarówno w naszym Wszech¶wiecie, jak i poza nim, równie¿ w Cywilizacji Twórców potocznie nazywanej Niebem. Magnetyzm cz±stek, jest pierwszym obszarem magnetyzmu we Wszech¶wiecie.)

                                                                  CIEMNA ENERGIA

Jest to masa materii, której cz±stki s± niezwykle silnie namagnesowane i rozpêdzone do niewyobra¿alnej dla cz³owieka (a w szczególno¶ci naukowca) prêdko¶ci. Moje osobiste informacje pozwalaj± mi na okre¶lenie tych prêdko¶ci a kolejne ich stopnie wskazujê, jako;-

1.       Prêdko¶æ strumienia wprowadzanej materii do przestrzeni Wszech¶wiata powinna wynosiæ w przybli¿eniu, sze¶ciokrotn± prêdko¶ci ¶wiat³a

2.       Prêdko¶æ tej materii w J±drze Wszech¶wiata zmniejsza siê w zwi±zku z wydatkowaniem w³asnego potencja³u dynamiki strumienia na tworzenie a nastêpnie utrzymywanie ruchu i procesów dzia³ania ca³ego systemu J±dra Wszech¶wiata, (centralnej czarnej dziury we Wszech¶wiecie).

3.       Kolejne zmniejszenie prêdko¶ci strumienia „ciemnej energii” jest spowodowane wytworzeniem kolejno dziewiêciu potê¿nych spiral. Start ka¿dej z dziewiêciu spiral (ka¿da kolejna rozpoczyna swój pocz±tek po przesuniêciu na powierzchni J±dra o 40 stopni) poprzedza potê¿ny wybuch. Powstaje on w miejscu oderwania siê strumienia od powierzchni J±dra, to te wybuchy s± protoplastami informacji o „Wielkim Wybuchu” z jedn± istotna ró¿nic±, te dziewiêæ wybuchów s± procesami fizycznymi podlegaj±cymi ¶cis³ej kontroli a dok³adniej zaplanowanej kontroli. Sama kontrola wynika z procesów magnetycznych, jakie zachodz± w obrêbie J±dra Wszech¶wiata i strumienia systematycznie to J±dro atakuj±cego.

4.       Czwarta prêdko¶æ strumieñ uzyskuje w efekcie procesu fizycznego, gdzie bieg tego strumienia w przestrzeni Wszech¶wiata przebija siê przez „ciemn± materiê”.

5.       Pi±ty stopieñ prêdko¶ci „ciemnej energii” powstaje w przestrzeni zawirowañ utworzonych poprzez masy „ciemnej energii” oderwane o g³ównego strumienia i tworz±ce ró¿norodnej wielko¶ci mniejsze spirale.

6.       Szósty stopieñ prêdko¶ci i odpowiednio zmniejszon± dynamikê posiada „ciemna energia” w wiruj±cych z prêdko¶ci± nad¶wietln± ró¿nej wielko¶ci masach materialnych. Te wiruj±ce masy materii z szybko¶ci± nad¶wietln± to nic innego jak pocz±tek ¿ycia Czarnych dziur. Czarne Dziury inicjowane s± z ró¿nych wielko¶ci mas, te najwiêksze bêd± gromadzi³y wokó³ siebie masy galaktyczne. Wiruj±ce kule a nastêpnie Czarne Dziury, powstaj± w ró¿nych miejscach przestrzeni zwojów spiralnych, które powsta³y po oderwaniu siê „ciemnej energii” od g³ównych spiral Wszech¶wiata.

7.       I powsta³o ¶wiat³o. W takim okre¶leniu mo¿na uj±æ niezwykle wa¿ny dla cz³owieka moment tworzenia siê pierwszych objawów powstawania materii pêdz±cej z prêdko¶ci± ¶wiat³a w postaci widzialnej, czyli mówi±c prosto, ¶wiat³a.


Informacje zawarte w tej publikacji posiadaj± prawa autorskie opublikowane dnia 22 11 2014r. na ³amach Internetu.

Struski Andrzej de Merowing.