> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Wrzesie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

WED£UG S£ÓW BOGA - BISKUPI K£AMI¡
Data 20/12/2014 23:14  Autor Andrzej_Struski  Klikni 1280  Jzyk Global
 

 WED£UG S£ÓW BOGA - BISKUPI K£AMI¡

Dwa tysi±ce lat temu Bóg w tre¶ci Apokalipsy ¦w. Jana, przes³a³ na Ziemiê wiele ró¿nych informacji. Istniej± w tym zbiorze równie¿ takie informacje, które mówi± o biskupach chrze¶cijañskich.
B.G.

2:2 - Znam uczynki twoje i pracê twojê, i cierpliwo¶æ twojê, a i¿ nie mo¿esz cierpieæ z³ych i do¶wiadczy³e¶ tych, którzy siê mieni± byæ Aposto³ami, a nie s±, i znalaz³e¶ ich, ¿e s± k³amcami;

Zwrot zawarty w tym wersecie; - „do¶wiadczy³e¶ tych, którzy siê mieni± byæ Aposto³ami,” mówi o ludziach, którzy uwa¿aj± siebie za Aposto³ów Jezusa Chrystusa. (W kontek¶cie do wymowy tre¶ci Apokalipsy, wskazanie na Aposto³ów jest jednoznacznym ze wskazaniem na Aposto³ów Jezusa Chrystusa.)

Bóg mówi; - „ a nie s±,”

Dalej Bóg mówi; - „i znalaz³e¶ ich, ¿e s± k³amcami;”, takim okre¶leniem stwierdza Bóg, ¿e uda³o siê niektórym ludziom odkryæ, ¿e udaj±cy Aposto³ów k³ami±.

B.G.
2:6 - Ale w¿dy to masz, i¿ nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzê.

Wed³ug Boga, s± ludzie, którzy z natury nienawidz± kap³anów. Mówi o tym zwrot; - „Ale w¿dy to masz, i¿ nienawidzisz uczynków Nikolaitów,”

Sam Bóg równie¿ takich kap³anów nienawidzi. A mówi to w s³owach; - „których i ja nienawidzê.” Takim okre¶leniem w³asnego stosunku do wskazanych tu kap³anów Bóg, ca³kowicie ich degraduje.

Okre¶lenie „Nikolaitów” zawarte w tre¶ci Apokalipsy, odnosi siê do kap³anów – nauczaj±cych, posiadaj±cych w³adzê i potêgê. Takimi kap³anami s± Biskupi katoliccy.

Ci sami Biskupi okre¶laj± siebie, Aposto³ami Jezusa Chrystusa.

B.G.
2:15 - Tak¿e masz i tych, którzy trzymaj± naukê Nikolaitów, co ja mam w nienawi¶ci.

Bóg mówi, ¿e nienawidzi równie¿ tych, którzy rozpowszechniaj± naukê biskupów chrze¶cijañskich. W zwrocie; - „którzy trzymaj± naukê Nikolaitów, co ja mam w nienawi¶ci.” Bóg, daje na to jednoznaczny dowód.

Reasumuj±c – Informacje przekazane od Boga, które s± ujête w tre¶ci tych wersetów, jednoznacznie mówi±, ¿e nauki ko¶cio³a katolickiego – ¶ci¶le podlegaj±ce opiece Biskupów, s± k³amstwem z punktu widzenia Boga. Takie jednoznaczne wskazanie na k³amstwo, które jest tu równie¿ poparte s³owem – nienawidzê -, jest jasnym wyra¿eniem postawy dezaprobaty Boga w stosunku do religii chrze¶cijañskiej. Bóg mówi, ¿e ta religia a w szczególno¶ci nauki tej religii s± sprzeczne z wol± i potrzebami Boga.

P.S. Powy¿szy tekst, przedstawiam, jako cz³owiek, który ma do tego pe³ne prawo w odniesieniu do Boga. Jestem tu na Ziemi w charakterze przedstawiciela Boga i dysponujê odpowiedni± wiedz± do Jego reprezentowania.


© Struski Andrzej de Merowing.
A.D. 20.12.2014.

Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.