> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Piramidy, fascynacja ich wplywem i zagrozenie wynikajace z proporcji ksztaltu.
Data 15/04/2010 10:50  Autor Andrzej Struski  Klikni 4409  Jzyk Polish
 

Piramidy, fascynacja ich wp³ywem i zagro¿enie wynikaj±ce z proporcji kszta³tu.

Zastanówmy siê, dlaczego staro¿ytni korzystaj±c z piramid, nie trzymali ich modeli we w³asnych domach?
Proporcje piramid stanowi± o ich w³a¶ciwo¶ciach. Dzieje siê tak z tej przyczyny, ¿e wzajemne po³o¿enie wzglêdem siebie krawêdzi bry³y, tworzy z niej swoisty rodzaj pryzmatu. Ta najbardziej znana na ¶wiecie Wielka Piramida z Gizy jest najwiêkszym na ziemi, sztucznie zbudowanym pryzmatem. Ka¿da bry³a w jaki¶ sposób koreluje z otaczaj±cym j± ¶rodowiskiem. Efekt takiego wzajemnego oddzia³ywania, mo¿e byæ silniejszy lub s³abszy, cz³owiek mo¿e odczuwaæ go w sposób korzystny lub wrêcz odwrotnie.

Wiele zosta³o opisanych, pozytywnie wp³ywaj±cych na cz³owieka efektów, wynikaj±cych ze stosowania instrumentów posiadaj±cych postaæ piramidy. Wyst±pi³a w tym klimacie spraw zwi±zanych z fascynacj± rzeczami niezwyk³ymi ciekawa i gro¼na zarazem sytuacja publicznego przemilczenia.

By³y publikowane informacje, dotycz±ce wyników badañ radiestezyjnych promieniowania piramid a w szczególno¶ci piramidy Cheopsa. Badania czynione kompleksowo w odró¿nieniu od tych, które zlecili zainteresowani sprzeda¿± wskazywanych instrumentów, wykaza³y jednoznacznie, jakie promieniowanie emituje bry³a o proporcjach piramidy Cheopsa.

W odkrytym spektrum emisji promieniowania tego kszta³tu, znajduje siê kilka, (okre¶lonych jako postacie kolorowych) rodzajów energii. W tym zbiorze wystêpuje jedna szczególnie niebezpieczna dla samopoczucia lub zdrowia cz³owieka a mo¿e nawet biologii. Jest to energia nazwana, szar± zieleni±, lub ujemn± zieleni±.

Jest ona na tyle istotna w ca³ym zbiorze, ¿e nale¿y o jej wystêpowaniu otwarcie informowaæ. Zajmuje, bowiem sporo procent w ca³okszta³cie promieniowania piramidy. Piramida emituje j± ze ¶ciany po³udniowej i mo¿emy ¶mia³o powiedzieæ, ¿e jest tam dominuj±c±. Zasiêg tego promieniowania, jest uzale¿niony od wielko¶ci piramidy, jednak nawet ma³e wystarczaj±co mog± zak³óciæ nasze mieszkanie.

Mo¿e z tej przyczyny, ludno¶æ, która zna³a rodzaj oddzia³ywania tego kszta³tu, nie stosowa³a piramid w swoim otoczeniu. Znane zastosowanie to rodzaj grobowców lub instrumentów nieznanego zastosowania, jednak nigdy jako odpromiennik lub napromiennik. Szara zieleñ jest znan± i istniej±c± form± energii na ziemi. Emitowana jest miêdzy innymi przez, ostre krawêdzie i niektóre cieki wodne. Jest to rodzaj energii zak³ócaj±cy, miêdzy innymi poprzez obci±¿enie, kondycje biologii i zdrowie cz³owieka. Istniej± g³osy wskazuj±ce tê formê promieniowania jako przyczynê wielu chorób do najciê¿szych w³±cznie.

Jej naturalnie w przyrodzie wystêpuj±ca ilo¶æ, jest w jaki¶ sposób utylizowana, lub biologia potrafi sobie z tym problemem radziæ. Gorsza sytuacja nastêpuje, gdy stosujemy du¿± ilo¶æ nienaturalnych ostrych przedmiotów. Do tego stosowanie napromiennkia typu instrument o proporcjach piramid, jest bezsensownym obci±¿aniem swego zdrowia lub zdrowia wszystkich znajduj±cych siê w zasiêgu promieniowania szarej zieleni.

W sytuacji wystêpowania naturalnego obci±¿enia szar± zieleni±, dodatkowa jej porcja z kosmosu, (mo¿e ona, posiadaæ wyj±tkowo niekorzystna postaæ) jest absolutnie zbêdnym „luksusem”. Nasze pokolenie jako wyj±tkowo ch³onne na wszelkiej ma¶ci fascynuj±ce sprawy, zwi±zane z duchowo¶ci± i energiami, niezbyt korzystnie wymo¶ci³o sobie miejsce bytowania. Zwi±zane jest to z ca³okszta³tem nasilaj±cego siê zainteresowania w czasach ostatecznych. A si³y ciemno¶ci, nie zasypuj± gruszek w popiele i wykorzystuj± ka¿d± sytuacjê do zmanipulowania ¶wiadomo¶ci cz³owieka.

Istnieje jeszcze jedna sprawa, która dotyczy oddzia³ywania kszta³tu piramidy, mumifikacja cia³a biologicznego. Tu k³aniaj± siê piramidy jako grobowce, w których zmumifikowane zw³oki mia³y szczególnie sprzyjaj±ce warunki do „bytowania po ¶mierci”. Sprawa mumifikacji jest prawdopodobnie zwi±zana z s³ynnym ostrzeniem w piramidzie ¿yletek. Zarówno w jednej jak i w drugiej sytuacji do spe³nienia istoty tej sprawy niezbêdne jest pozbycie siê wody z cia³a biologicznego lub jej brak w otoczeniu tego cia³a.

Powie kto¶, przecie¿ ¿yletka nie ma nic wspólnego z cia³em biologicznym. Nic bardziej b³êdnego. Golenie jest procesem w trakcie, którego dochodzi do zbierania z naskórka wielu bakterii. Osadzone na ostrzu ¿yletki, zaokr±glaj± je i przyczyniaj± siê do utraty sprawno¶ci nastêpnego golenia. Je¿eli teraz taka zabrudzon± bakteriami ¿yletkê wstawimy do piramidki, bakterie poddane zostan± mumifikacji, inaczej mówi±c pozbawione wody wyschn± i skruszone odpadn±, „ostrz±c ¿yletkê”.

Dlaczego tak siê dzieje w piramidzie a nie w innym miejscu lub formie.
W przestrzeni ka¿dej bry³y geometrycznej, zachodzi indywidualny proces odpowiedniego dla tego rodzaju kszta³tu, oddzia³ywania magnetycznego. W piramidzie o proporcjach piramidy Cheopsa, wskazywane pole magnetyczne zmienia charakter biegunów kropelek wody. Takie dzia³anie mo¿e rozwi±zaæ, sta³e – charakterystyczne dla biologii po³±czenia magnetyczne mikro kropelek wody w komórkach cia³a biologicznego. Taki proces nieuchronnie doprowadzi do ¶mierci komórki i jej mumifikacji. Bowiem w czasie po ¶mierci tej komórki, nie rozwin± siê bakterie gnilne z takiej samej przyczyny, z jakiej obumar³a komórka. Mo¿na wyci±gn±æ stwierdzenie, ¿e forma bry³y o proporcjach piramidy Cheopsa, nie jest piramid± ¿ycia.

Jak wa¿na dla si³ ciemno¶ci, jest sprawa zak³ócenia zdrowia cz³owieka a przede wszystkim jego ¶wiadomo¶ci, niech ¶wiadczy fakt istnienia na ziemi objawieñ dotycz±cych „korzy¶ci” jakie dla cz³owieka maj± wynikaæ ze stosowania piramid.

© Andrzej Struski de Merowing.