> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

NAKAZ BOGA, W JAKI SPOSOB NALEZY CZYTAC TEKST APOKALIPSY
Data 30/12/2014 16:43  Autor Andrzej_Struski  Klikni 1297  Jzyk Polish
 

 NAKAZ BOGA, W JAKI SPOSÓB NALE¯Y CZYTAC TEKST          

APOKALIPSY   

 

B.G.

XX. - 18. - A o¶wiadczam siê ka¿demu s³uchaj±cemu s³ów proroctwa ksiêgi tej: Je¼liby kto przyda³ do tego, przyda mu te¿ Bóg plag opisanych w tej ksiêdze;

O¶wiadczenie zawarte w tym wersecie, które jest przekazane przez ¦w. Jana z Patmos a pochodz±ce od Boga, posiada szczególn± wymowê. Bóg wiedz±c, ¿e czytaj±cy i odczytuj±cy tekst Apokalipsy, sa tak za¶lepieni, ¿e na pewno Jego o¶wiadczenia nie us³uchaj±, postanowi³ On, to o¶wiadczenie skierowaæ do s³uchaj±cych.

¯e jest ono skierowane do s³uchaj±cych a nie do czytaj±cych. Mówi o tym zwrot; - „A o¶wiadczam siê ka¿demu s³uchaj±cemu”. W tym sformu³owaniu, jest zawarta informacja o tym, ¿e Bóg na tyle nie ufa wszystkim czytaj±cym, w tym odczytuj±cym tekst Apokalipsy, ¿e swoje o¶wiadczenie kieruje do szerokich rzesz s³uchaj±cych. Z tego wynika, ¿e Bóg uzna³ czytaj±cych i odczytuj±cych, za ludzi, dla których Jego s³owa i o¶wiadczenie, nie maj± znaczenia. Dla tych ludzi liczy siê tylko w³asna potrzeba interpretacji, do tego wed³ug w³asnych priorytetów.

W taki nierzetelny sposób by³a przez dwa tysi±ce lat, czytana tre¶æ Apokalipsy.

 

 

Nasuwa siê tu bardzo wa¿ne pytanie; Czego dotyczy o¶wiadczenie Boga?

W sformu³owaniu; - „A o¶wiadczam siê ka¿demu s³uchaj±cemu s³ów proroctwa ksiêgi tej: Je¼liby kto przyda³ do tego, „, jest zawarty nakaz, który zabrania przydawania warto¶ci s³owom zapisanym w teksie Apokalipsy.

Bardzo wa¿ne jest wskazanie, zawarte w tym o¶wiadczeniu Boga, wskazanie na wagê ka¿dego s³owa. Równie wa¿n± jest rzecz, by nic do wymowy s³ów na by³o przydawane. W rozumieniu nakazu Boga, wymowa s³owa nie mo¿e byæ uzupe³niana ¿adn± warto¶ci± ponad jej przekaz.

 

 

B.G.

XX. - 19. - A je¼liby kto uj±³ ze s³ów ksiêgi proroctwa tego, odejmie te¿ Bóg czê¶æ jego z ksiêgi ¿ywota i z miasta ¶wiêtego, i z tych rzeczy, które s± napisane w tej ksiêdze.

 

W zwrocie; - „A je¼liby kto uj±³ ze s³ów ksiêgi proroctwa tego” jest przekazana kolejna informacja dotycz±ca nakazu Boga w jaki sposób czytaæ tre¶æ Apokalipsy. Ten nakaz zabrania, ujmowania warto¶ci przekazywanej przez ka¿de s³owo z tekstu Apokalipsy.

W s³owach; - „ze s³ów ksiêgi proroctwa tego, „ istnieje jednoznaczne wskazanie na -s³owo ksiêgi-, nie ma wskazania na zbiór s³ów w postaci zwrotu, s³ownego okre¶lenia, czy zdania. Warto¶æ wymowy ka¿dego s³owa jest tu nadrzêdna i nikomu nie wolno nic uj±æ z jego wymowy.

 

Reasumuj±c informacje nakazowe, jakie Bóg zawar³ w tych dwóch wersetach, nale¿y jednoznacznie stwierdziæ, ¿e nikomu nie wolno pod gro¼b± okre¶lonych kar od Boga, nic dodawaæ, ani ujmowaæ z wymowy s³ów zapisanych w ksiêdze Apokalipsy.

 

P.S. Powy¿szy tekst, przedstawiam, jako cz³owiek, który ma do tego pe³ne prawo otrzymane do Boga i czyniê Jego wolê. Jestem tu na Ziemi w charakterze przedstawiciela Boga i dysponujê odpowiednim prawem i wiedz± do reprezentowania Jego potrzeb. Ka¿de s³owo, które napisa³em i gdziekolwiek napiszê w sprawach Boga, jestem w stanie uzasadniæ w odniesieniu do potrzeb Boga i Jego woli.

 

© Struski Andrzej de Merowing A.D.30.12.2014.

Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.