> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Padziernik 2017
P W C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Z POLECENIA BOGA LIST OTWARTY DO PAPIEZA I KAPLANOW KATOLICKICH
Data 01/01/2015 01:11  Autor Andrzej_Struski  Klikni 4052  Jzyk Polish
 

O¦WIADCZENIE DOTYCZ¡CE TRE¦CI LISTU OTWARTEGO

Mój list do kap³anów mo¿e poruszyæ u wiernych chrze¶cijañskich uczucia religijne. Wielu mo¿e uwa¿aæ, ¿e pisz±c ten list naruszy³em ich uczucia religijne.
O¶wiadczam, ¿e w tre¶ci opublikowanego i wys³anego do Watykanu listu, nie istnieje ¿aden zwrot, który móg³by naruszyæ uczucia cz³owieka w stosunku do Boga.
O¶wiadczam, ¿e ¿aden Kap³an, który w swym sercu jest ca³kowicie oddany s³u¿bie bo¿ej, nie mo¿e czuæ siê obra¿ony tre¶ci± tego listu. W li¶cie przedstawi³em tylko i wy³±cznie wolê Boga. Jego Wolê, jak± poleci³ On zapisaæ w tre¶ci Apokalipsy.
O¶wiadczam, ¯e Bóg jednoznacznie przekaza³ swoj± Wole i ¿±da by cz³owiek, który chce byæ Jego Kap³anem zastosowa³ we w³asnym ¿yciu rodzinnym (celibat jest w brew nakazom Boga) Dziesiêæ Przykazañ Bo¿ych.


Z POLECENIA BOGA LIST OTWARTY DO PAPIE¯A I KAP£ANÓW KATOLICKICH


S³owa tego listu kierujê do wszystkich kap³anów na Ziemi a publikujê je ka¿demu, kto chce przeczytaæ.

Papie¿ Franciszek, Biskupi i Kap³ani katoliccy.

Zwracam siê do Was z polecenia Boga i wymagam spe³nienia zawartych w tre¶ci Apokalipsy Jego nakazów, do Was Kap³ani katoliccy skierowanych. W zaszyfrowanej tre¶ci Apokalipsy, poleci³ On napisaæ, co siê wydarzy w przysz³o¶ci, za Wasz± przyczyn±. Przekaza³ z wyprzedzeniem to, co uczynicie i to, co odrzucicie w swej pracy kap³añskiej. Precyzyjnie przewidzia³ dzia³ania mo¿nych Stolicy Apostolskiej i czeka³ a¿ wype³ni siê szala waszych b³êdów. Szyfr istniej±cy w tek¶cie Apokalipsy, zosta³ tak skonstruowany, by ¿aden Cz³owiek niedysponuj±cy dodatkowymi a zarazem kluczowymi wiadomo¶ciami od Boga, nie móg³ odczytaæ wszystkich niezbêdnych informacji zakrytych w tre¶ci pisma.

¯adnej religii nie utworzy³ Bóg, ale w swoim gniewie wskazuje On na Was chrze¶cijañscy kap³ani. Wskazuje Bóg na Kap³anów, bo to Wy, wed³ug Jego s³ów zawartych w Apokalipsie jeste¶cie odpowiedzialni za najwiêksze blu¼nierstwo wzglêdem Jego potrzeb. Niezbêdnych potrzeb Boga, kierowanych do cz³owieka, potrzeb, dla których spe³nienia zosta³ cz³owiek utworzony. Bóg da³ cz³owiekowi Raj – £askê Boga, wasi protopla¶ci z kap³añstwa, odebrali cz³owiekowi Raj, czyli optymalne warunki do ¿ycia.

Wy, Kap³ani katoliccy, pozbawili¶cie ludzi dostêpu do przyk³adów i wzorów jak maj± ¿yæ, by spe³niaæ potrzeby Boga. Ten kolejny po Raju zbiór informacji od Boga w postaci Dziesiêciu Przykazañ, zastosowali¶cie w sposób blu¼nierczy.

To Wy Kap³ani posiadacie nakazany przez Boga obowi±zek stosowania we w³asnym ¿yciu zasad zawartych w tre¶ci Dziesiêciu Przykazañ. Scedowali¶cie ten, w³asny i bardzo trudny obowi±zek na wiernych. Sami w zamian korzystacie z dobrodziejstw w³adzy i materii otrzymywanych od wiernych. Gdyby¶cie zastosowali Dziesiêæ Przykazañ w swoim ¿yciu osobistym, daliby¶cie innym wzór jak ¿yæ i ten wzór by³by szans± dla wszystkich obserwuj±cych Was, do takiego ¿ycia, które spe³nia³oby potrzeby Boga w warunkach, gdy ju¿ nie ma Raju na Ziemi.

Papie¿u Franciszku, Kardyna³owie i Biskupi, jeste¶cie spadkobiercami w³adzy apostolskiej, we wszystkich aspektach i odpowiadacie za jej owoce przed Bogiem i przed Cz³owiekiem. Radzicie sobie z ludzk± krytyk± i potraficie omijaæ sprawy dotycz±ce potrzeb Boga. W spadku po poprzednikach otrzymali¶cie sposoby, które s± skuteczne do za¶lepienia cz³owieka, ale nie oszukacie Boga. Jako cz³owiek, zosta³em przys³any przez Boga na Ziemiê.  Rozpozna³em mechanizmy indoktrynacji i zrozumia³em, ¿e kap³ani pisz±cy doktryny nie do koñca rozumieli ich korzenie z³a. Ten szatañski mechanizm manipulacji ¶wiadomo¶ci± cz³owieka, wybrani przez si³y z³a twórcy doktryn religijnych przyjmowali, jako ³askê i wolê Boga. Si³y z³a i ciemnych mocy dysponuj± wysterczaj±c± psychologi±, by wymanewrowaæ intelekt cz³owieka. Ich sztandarow± postaci± na planie manipulacji, by³ Pawe³, uznany przez Was za jeden z filarów Ko¶cio³a.

Na planie materialnym, Konstantyn wraz z obecnymi Mu biskupami, stworzyli katolicyzm, religiê, która spe³nia potrzeby z³a i jest blu¼niercza wzglêdem potrzeb Boga. Nastêpcy Konstantyna odeszli, pozosta³a tylko w³adza watykañska, która dzia³a³a w taki sposób, ¿e realizowane by³y potrzeby z³a, a nie potrzeby Boga.

S±dzê, ¿e nie rozumiecie blu¼nierstwa wynikaj±cego z zasad ¿ycia religii, które Wam Bóg wskazuje w tre¶ci Apoklaipsy. Nie¶wiadomo¶æ czynu w niczym nie umniejsza winy. Przez wieki w spo³eczno¶ciach wiernych i nie tylko, istnia³y i istniej± owoce Waszego blu¼nierstwa. I pomimo, ¿e to dzia³anie, moim zdaniem, by³o i jest z Waszej strony nie¶wiadome, czyny zosta³y dokonane a Bóg mówi, ¿e za to Was „nienawidzi”.

Z polecenia Boga ¿±dam, by Kap³ani zmienili swoj± formê postepowania i czynili j±, zgodnie z Jego wol± i Jego nakazami. By zmienili swój sposób ¿ycia, stosuj±c we w³asnym ¿yciu zasady zawarte w Dziesiêciu Przykazaniach Bo¿ych. Tak jak Wasi poprzednicy odrzucili¶cie je, dodaj±c jeszcze celibat, co Bóg jednoznacznie Wam zarzuca w zaszyfrowanej tre¶ci Apokalipsy.

Z polecenia Boga ¿±dam, by Kap³ani, nazwani przez Boga bestyj±, zaniechali nauk dotycz±cych spraw Boga. Kap³ani nie rozumiecie potrzeb Boga, nie mo¿ecie, wiêc niczego o Nim nauczaæ.

Z polecenia Boga ¿±dam, by Stolica Apostolska, zaszyfrowana w Apokalipsie pod s³owem „Niewiasta”, zosta³a niezw³ocznie rozwi±zana.

Z polecenia Boga ¿±dam, by kult Maryjny, który Bóg okre¶li mianem Jezabel zosta³ niezw³ocznie rozwi±zany.

Z polecenia Boga ¿±dam, by Watykan, który Bóg nazwa³ Wszetecznic±, niezw³ocznie podj±³ siê procesu samo - likwidacji.

Z polecenia Boga ¿±dam, by w tym procesie samo - likwidacji zosta³y zwrócone dobra zagrabione z wykorzystaniem oszustwa, które by³o zwi±zane z Donacj± Konstantyna.

Z polecenia Boga ¿±dam, by w tym procesie samo - likwidacji zosta³y oddane wszystkie Skarby Narodom.

Z polecenia Boga ¿±dam, by zosta³y zwrócone wszelkie dobra i majêtno¶ci, przejête od ró¿nych osób, za przydzielenie £ask.

Z polecenia Boga ¿±dam, by zwrócone zosta³y wszelkie dokumenty i pisma prawowitym w³a¶cicielom.

Z polecenia Boga ¿±dam, by Bramy Watykanu zosta³y otwarte.

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadz±cy Misjê Czasów Ostatecznych. 
A.D. 1 Styczeñ 2015. 1:11.

 

 

© Struski Andrzej de Merowing

Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodê autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.