> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Padziernik 2017
P W C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

SAD OSTATECZNY
Data 08/01/2015 00:10  Autor Andrzej_Struski  Klikni 1168  Jzyk Global
 


                                S¡D OSTATECZNY

Religia rzymsko - katolicka a w szczególno¶ci w³adze watykañskie tej religii, s± przez Boga nazwane, dos³ownie, jako twór blu¼nierczy. Bóg przekazuje w zaszyfrowanej tre¶ci Apokalipsy, ¿e tê religiê utworzy³y si³y z³a. Wed³ug s³ów Boga, blu¼niercze w stosunku do Jego potrzeb s± wszystkie g³ówne nurty dzia³alno¶ci tej religii.

Bóg mówi, ¿e nienawidzi efektów wynikaj±cych z nauk kap³anów chrze¶cijañskich, ich samych okre¶la mianem bestyji.

Bóg mówi, ¿e kult maryjny zwodzi ludzi i p³odzi wszeteczeñstwo.

Bóg mówi, ¿e Ojcowie Ko¶cio³a – Papie¿e, Kardyna³owie i Biskupi k³ami±.

Bóg okre¶la Watykan, jako wielk± wszetecznicê.

Powy¿sze informacje zosta³y przes³ane od Boga na Ziemiê du¿o wcze¶niej ni¿ powsta³ Watykan. Mimo, ¿e ostrze¿enia Boga zawarte by³y i s± w zbiorze Nowego Testamentu, nikt z tego, nie wyci±ga³ i nie wyci±ga ¿adnych konstruktywnych wniosków.

Wskazywana Bestyja narodzi³a siê w czasie panowania Cesarza Konstantyna Wielkiego. On w tamtym czasie, wraz z uleg³ymi Mu Biskupami, tworz± „now±” religiê rzymsko - katolick±. Od samego pocz±tku jej powstania, jest to organizacja przestêpcza, która poza nagminnymi fa³szerstwami czêsto dopuszcza³a siê zbrodni a nawet ludobójstwa. Wed³ug Boga systematycznie i w sposób blu¼nierczy w stosunku do Niego, zniewala³a i zniewala ludzi. Watykan dopu¶ci³ siê równie¿ grabie¿y i w tym przestêpstwie tkwi On do dzisiejszego dnia.

S¡D OSTATECZNY, O JAKIM GRZMI¡ Z AMBON KAP£ANI, NIE DOTYCZY ZWYK£YCH LUDZI, DOTYCZY OS¡DU WATYKANU I KAP£ANÓW CHRZE¦CIJAÑSKICHStruski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadz±cy Misjê Czasów Ostatecznych.  A.D. 7.01.2015.

© Struski Andrzej de Merowing.

Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.