> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Czy przodka wstydzic trzeba sie?
Data 15/04/2010 13:04  Autor Andrzej Struski  Klikni 2645  Jzyk Polish
 

Czy przodka wstydziæ trzeba siê?

Ile procent (%) z nas ludzi, powie bez urazy: pochodzê od ma³py.
Syndrom biologicznego protoplasty cz³owieka w postaci ma³py, istnieje, czy nie istnieje? Czy mo¿e, jest tak g³êboko ukryty, ¿e „a¿ w piêty idzie”. A mo¿e jest motorem egoizmu, takiej postawy, która pró¿no¶æ stawia wy¿ej. Mo¿e, dlatego puste, l¿ejsze, jest wy¿ej, no to baloniki s± najwy¿ej.

Egoista, wektor sukcesu i wstydu, najbardziej „rozwiniêta” postawa, uczestników wy¶cigu szczurów. Nie mo¿e mieæ konkurencji w ca³ej populacji wszech¶wiata, naturalne procesy ewolucji nie mog± siê tak daleko zdegenerowaæ. Jedynym jego konkurentem jest inny wektor z dopisem; ludzkich postaw.

Nie mo¿na tak daleko upa¶æ, jednak upadli¶my, egoista powie; osi±gnêli¶my.

Czy przodka wstydziæ trzeba siê?
Czy przodek wstydziæ musi siê?


Wielcy bogowie, wielkie religie, wielkie osi±gniêcia i ma³y cz³owiek.
Jestem ma³ym wzglêdem Ciebie Bo¿e, mówi za¶lepiony, jestem robakiem i prochem, mówi zniewolony; to daj siê unie¶æ wiatrom i zostaw miejsce cz³owiekowi.

S³owo jest w cenie a najdro¿sze to wznios³e, po którym zniewolony podniesie g³owê do nóg Pana, lub za¶lepiony na Boga spojrzy. Z pokor± obaj to czyni± i wara nam od prawd boskich i wielko¶ci Pana. My to nie ma³py, my wierni jeste¶my i poddani.

Nie godzi siê ma³pie przed Bogiem stawaæ, choæby w ¶wi±tyni i ³eb zwierzêcy do nóg Pana wznosiæ. My ludzie godni, wiar± i za¶lepieniem, my ludzie godni zniewoleniem.

Co takie zwierze bezmy¶lne, taka ma³pa, Bogu daæ mo¿e w pokorze. Czy bêdzie ona dla Pana prochem, czy Bóg na ni± spojrzy z majestatu.

Gdzie ma³pie rozum, pa¶æ na kolana i gdzie jej rozum karku, schyliæ pozwoli. Jak, ona o³tarz Bogu uczyni i jakie dary, zwierzêce z³o¿y, có¿ Pan otrzyma od ma³py.

Niegodna ona byæ naszym przodkiem, niegodna ona bardzo.

©  Andrzej Struski de Merowing.

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.