> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

SAD OSTATECZNY -- OSADZENIE WSZETECZNICY, CZYLI – BOG OSADZA WATYKAN
Data 22/01/2015 12:01  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 2016  Jzyk Global
 

 Francja A.D. 22 01 2015r 12:00

 

                                S¡D OSTATECZNY

                      OS¡DZENIE WSZETECZNICY,

                 CZYLI – BÓG OS¡DZA WATYKAN

 

W tre¶ci Apokalipsy ¦w. Jana z Patmos istniej± dwie zaszyfrowane informacje dotycz±ce os±dzenia. Pierwsza z nich mówi o os±dzeniu Kap³anów, czyli ludzi nie umar³ych a ¿yj±cych. Druga informacja mówi o os±dzeniu ludzi ju¿ nie¿yj±cych a ¶ci¶lej dotyczy ona weryfikacji stanu Duszy po powrocie do Nieba. To oznacza, ¿e proces jednego os±du przebiega na Ziemi a drugiego w niebie.

W istocie rzeczy, Bóg nigdzie i nigdy nie os±dza cz³owieka. Wszystkie aspekty dotycz±ce S±du Ostatecznego dokonanego, lub zapowiadanego, jakie istniej± w ¶wiadomo¶ci cz³owieka s± wymys³em Kap³anów. Niezrozumienie zawartej w proroctwach kwestii dotycz±cej S±du Boga, przyczyni³o siê do powstania szeregu mijaj±cych siê z rzeczywisto¶ci± opracowañ i przes³ania ich do publicznej wiadomo¶ci. Te fa³szywe informacje w pierwszej kolejno¶ci wypaczy³y ¶wiadomo¶æ wiernym a nastêpnie dominuj±cej wiêkszo¶ci spo³eczeñstwa.

Os±dzenie Wszetecznicy, czyli Watykanu, dotyczy os±dzenia kap³anów a dok³adniej ich pracy duszpasterskiej a proces tego os±dzenia przebiega na Ziemi i w³a¶nie siê rozpocz±³. W tym os±dzeniu, Bóg wskazuje na b³êdy Kap³anów katolickich. Ca³± rzeszê Kap³anów, Bóg okre¶la mianem (bestyji wystêpuj±cej z morza”. W nastêpnej kolejno¶ci z ca³ej grupy Kap³anów, Bóg wyszczególnia oligarchów watykañskich, nazywaj±c ich mianem „stolicy apostolskiej”, lub „niewiasty”.

Wszetecznica, czyli Watykan to wed³ug Boga wszyscy Kap³ani i ludzie, którzy pracuj± w Watykanie, jak równie¿ z nim wspó³pracuj±. Watykan Bóg poza okre¶leniem „wszetecznica”, nazywa równie¿ „babilonem”.

 

Poni¿ej przedstawiam informacje, jakie Bóg poleci³ zaszyfrowaæ w tre¶ci Apokalipsy, które dotycz± sprawy os±dzenia Kap³anów i Watykanu.

 

B.G. Apokalipsa

VI. 15. - A królowie ziemi i ksi±¿êta, i bogacze, i hetmani, i mocarze, i ka¿dy niewolnik, i ka¿dy wolny pokryli siê w jaskinie i w ska³y gór,

 

„A królowie ziemi i ksi±¿êta,: „ Królowie i ksi±¿êta,

„i bogacze, i hetmani, i mocarze, „ bogacze, w³adcy i wp³ywowi,

„i ka¿dy niewolnik, „ wszyscy wierni

„i ka¿dy wolny” i wszyscy wolni,

„pokryli siê w jaskinie i w ska³y gór, „ zniknêli z „oczu ¶wiata”.

 

B.G. Apokalipsa

VI. 16. - I rzekli górom i ska³om: Upadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na stolicy i przed gniewem tego Baranka;

 

„I rzekli górom i ska³om: „ Prosz± media i dziennikarzy,

„Upadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na stolicy” Ratujcie nas i mówcie, ¿e nic z³ego w stosunku do potrzeb Boga nie uczynili¶my.

„i przed gniewem tego Baranka; „ Ratujcie nas, tak¿e i przed Jego dwoma ¶wiatkami.

 

B.G. Apokalipsa

VI. 17. - Albowiem przyszed³ dzieñ on wielki gniewu jego, i któ¿ siê ostaæ mo¿e?

„Albowiem przyszed³ dzieñ on wielki gniewu jego, „ Bo ju¿ nadszed³ czas os±dzenia

„i któ¿ siê ostaæ mo¿e?” I kto nie bêdzie przez Boga wskazany.

B.G. Apokalipsa

XI. 18. - I rozgniewa³y siê narody, i przyszed³ gniew twój i czas umar³ych, aby byli s±dzeni i aby¶ odda³ zap³atê s³ugom twoim, prorokom i ¶wiêtym, i boj±cym siê imienia twego, ma³ym i wielkim, i aby¶ wytraci³ tych, co psuj± ziemiê.

 

„I rozgniewa³y siê narody, „ Gdy ¶wiat pozna winy Watykanu i Kap³anów, stanie przeciwko nim.

„i przyszed³ gniew twój” I przeszed³ czas os±dzenia; -

„i czas umar³ych, „ Przyszed³ czas, równie¿ dla ju¿ nie¿yj±cych z wielu pokoleñ Kap³anów i ich ówczesnych popleczników.

, „aby byli s±dzeni” By ich blu¼niercze czyny by³y os±dzone wspólnie z czynami ¿yj±cych.

„i aby¶ odda³ zap³atê s³ugom twoim”, Niech otrzyma ka¿dy wierny religijny, takie plagi, jakie jego b³êdy.

„prorokom i ¶wiêtym”, Os±dzenie i zap³ata za winy nale¿y siê równie¿ prorokom i ¶wiêtym, którzy wspó³dzia³ali z Watykanem.

„i boj±cym siê imienia twego”, Równie¿ wszystkim, którzy brali czynny udzia³ w blu¼nierstwie wzglêdem potrzeb Boga.

„ma³ym i wielkim”, Os±dzenie odbêdzie siê nad ka¿dym, posiadaj±cym w³adzê i zwyk³ym cz³owiekiem.

„i aby¶ wytraci³ tych, co psuj± ziemiê”. By ju¿ nigdy nikt wiêcej nie czyni³ z³a w duszy cz³owieka.

 

B.G. Apokalipsa

XVI. 5. - I s³ysza³em Anio³a wód mówi±cego: Sprawiedliwy¶ jest, Panie! który¶ jest i który¶ by³, i ¶wiêty, ¿e¶ to rozs±dzi³.

 

„I s³ysza³em Anio³a wód mówi±cego: „ Anio³ odpowiedzialny za stan uczuæ cz³owieka i za jego uczynki emocjonalne, mówi: (w tych s³owach jest wskazany Anio³, który zast±pi³ siedmiu Anio³ów, maj±cych identyczne zadanie do wykonania a opisanych w siedmiu zborach, którzy kolaborowali z si³ami z³a pod przewodnictwem Archanio³a Micha³a.)

„Sprawiedliwy¶ jest, Panie! który¶ jest i który¶ by³, „ Sprawiedliwe s± twoje oceny Panie, który przyszed³e¶ od Boga.

„i ¶wiêty, ¿e¶ to rozs±dzi³.” Twój umys³ poradzi³ sobie z rozpoznaniem i os±dem.

 

B.G. Apokalipsa

XVI. 6. – Poniewa¿ krew ¶wiêtych i proroków wylewali, da³e¶ im te¿ krew piæ; bo tego s± godni.

 

„Poniewa¿ krew ¶wiêtych i proroków wylewali, „ Ojcowie Ko¶cio³a manipulowali i niszczyli cechy osobiste i wizerunek ¿ycia ¶wiêtych i proroków.

„da³e¶ im te¿ krew piæ; „ Anio³ opiekuñczy twierdzi, ¿e przekaza³em publicznie a tym samym i Kap³anom, informacje przedstawiaj±ce potrzeby Boga. (Publikujê takie informacje od kilkunastu lat).

„bo tego s± godni.” Bo bêd±c Kap³anami maj± obowi±zek te informacje poznaæ, zrozumieæ i przyj±æ do w³asnej ¶wiadomo¶ci a nastêpnie zastosowaæ w pracy kap³añskiej.

 

B.G. Apokalipsa

XVI. 7. – I s³ysza³em drugiego od o³tarza mówi±cego: Zaiste, Panie, Bo¿e wszechmog±cy! Prawdziwe i sprawiedliwe s± s±dy twoje.

 

„I s³ysza³em drugiego od o³tarza mówi±cego: „ Po s³owach Anio³a wód, mówi Anio³, pos³aniec Boga z Nieba.

„Zaiste, Panie, Bo¿e wszechmog±cy!” W istocie rzeczy Panie Bo¿e Wszechmog±cy!

„prawdziwe i sprawiedliwe s± s±dy twoje.” Twoje s±dy, które s± opisane w tre¶ci Apokalipsy, potwierdzaj± siê w rzeczywisto¶ci na Ziemi, s± one prawdziwe i sprawiedliwe.

 

B.G. Apokalipsa

XVII. 1. - I przyszed³ jeden z siedmiu Anio³ów, którzy mieli siedm czasz, i rzek³ do mnie, mówi±c mi: Chod¼, oka¿ê ci os±dzenie onej wielkiej wszetecznicy, która siedzi nad wodami wielkiemi,

 

„I przyszed³ jeden z siedmiu Anio³ów, którzy mieli siedm czasz, „ Mówi kolejny Anio³, tym razem, bior±cy udzia³ w zastêpach misji czasów ostatecznych.

„i rzek³ do mnie, mówi±c mi: „ I przekaza³ pisz±cemu tekst Apokalipsy s³owa:

„Chod¼, oka¿ê ci os±dzenie onej wielkiej wszetecznicy, „ Chod¼, przedstawiê ci os±dzenie Watykanu.

„która siedzi nad wodami wielkiemi, „ Stolicy Apostolskiej, której potêga i w³adza siêga wiêkszo¶ci ludzi na Ziemi.

 

B.G. Apokalipsa

XVII. 2. - Z któr± wszeteczeñstwo p³odzili królowie ziemi i upili siê winem wszeteczeñstwa jej obywatele ziemi.

 

„Z któr± wszeteczeñstwo p³odzili królowie ziemi” Przedstawiê ci os±dzenie Stolicy Apostolskiej z któr± razem wszeteczeñstwo czynili W³adcy.

„i upili siê winem wszeteczeñstwa jej obywatele ziemi.” Ukarzê ci jak ludzie w za¶lepieniu umys³u, w poddañczy sposób i z duchowym uniesieniem, przyjmowali blu¼nierstwo, jako prawdê o Bogu.

 

B.G. Apokalipsa

XVII. 3 - I odniós³ miê na puszczê w duchu. I widzia³em niewiastê siedz±c± na szar³atnoczerwonej bestyi, pe³nej imion blu¼nierstwa, która mia³a siedm g³ów i dziesiêæ rogów.

 

„I odniós³ miê na puszczê w duchu.” I ukaza³ mu nieznane miejsce,

„I widzia³em niewiastê siedz±c± na szar³atnoczerwonej bestyi, „ gdzie Jan zobaczy³ Stolicê Apostolsk± nakazuj±c± kap³anom chrze¶cijañskim nauczaæ wiernych wed³ug zasad Watykanu. 

„pe³nej imion blu¼nierstwa, „ Stolicê Apostolsk±, ca³kowicie blu¼niercz±.

„która mia³a siedm g³ów i dziesiêæ rogów.” Stolicê Apostolsk± wraz z Kap³anami chrystusowymi.

 

B.G. Apokalipsa

XVII. 18. - A niewiasta, któr±¶ widzia³, jest miasto ono wielkie, które ma królestwo nad królami ziemi.

„A niewiasta, któr±¶ widzia³, „ A Purpuraci (Stolica Apostolska), których ci pokaza³em,

„jest miasto ono wielkie, „ stanowi± w³adzê na ca³ej Ziemi.

„które ma królestwo nad królami ziemi.” To Wielkie Miasto, rz±dzi nawet królami.

 

B.G. Apokalipsa

XVIII. 4. - I s³ysza³em inszy g³os z nieba mówi±cy: Wynijd¼cie z niego, ludu mój! aby¶cie nie byli uczestnikami grzechów jego, a i¿by¶cie nie wziêli z plag jego.

 

„I s³ysza³em inszy g³os z nieba mówi±cy: „ Kolejny g³os z nieba mówi poprzez tekst Apokalipsy,

„Wynijd¼cie z niego, ludu mój!” Opu¶æcie Watykan, którzy we mnie wierzycie.

„aby¶cie nie byli uczestnikami grzechów jego, „ By¶cie razem z kap³anami nie blu¼nili przeciwko moim potrzebom.

„a i¿by¶cie nie wziêli z plag jego.” Opu¶æcie Watykan, by¶cie nie wziêli razem z nim udzia³u w os±dzeniu.

 

B.G. Apokalipsa

XVIII. 5. - Albowiem dosiêg³y grzechy jego a¿ do nieba i wspomnia³ Bóg na nieprawo¶ci jego.

 

„Albowiem dosiêg³y grzechy jego a¿ do nieba” Bóg zosta³ poinformowany o zachowaniu Kap³anów watykañskich, którzy zarówno czynili, jak i czyni± tak wielkie blu¼nierstwo, ¿e informacja o ich czynach, dotar³a a¿ do nieba. (W tych s³owach; - „dosiêg³y grzechy jego a¿ do nieba” istnieje dodatkowa informacja. Mówi ona o tym, ¿e Bóg nie jest wszechobecny, tu na Ziemi Go nie ma, tym samym nie mo¿e On byc wszechwidz±cy, nie widzi tego, co dzieje siê na Ziemi, informacje o tym, co dzieje siê na Ziemi zosta³y Mu przekazane. W kontek¶cie do takiego stanu rzeczy, Bóg nie mo¿e opiekowaæ siê ka¿dym cz³owiekiem i ka¿d± spraw± ludzk±. Taka informacja od Boga, eliminuje wiele dogmatów i przydane dla postaci Boga nadprzyrodzone cechy.)

„i wspomnia³ Bóg na nieprawo¶ci jego.” Bóg odniós³ siê do blu¼nierstwa Watykanu.

 

B.G. Apokalipsa

XVIII. 7. - Jako siê wiele chlubi³ i rozkoszowa³, tak mu wiele dajcie m±k i smutku; bo mówi w sercu swojem: Siedzê jako królowa, a nie jestem wdow±, i smutku nie ujrzê.

 

„Jako siê wiele chlubi³ i rozkoszowa³, „ W takim stopniu, w jakim Watykan korzysta³ z w³adzy i maj±tku,

„tak mu wiele dajcie m±k i smutku; „ Bóg nakaza³ w takim samym stopniu, dac mu publicznego os±du i odebrania ca³ego maj±tku.

„bo mówi w sercu swojem:” Bo swoj± postaw± Stolica Apostolska pokazuje ¶wiatu,

„Siedzê jako królowa, „ ¿e trzyma w³adzê królewsk±.

„a nie jestem wdow±, „ W ca³ym czasie swego istnienia, gdy umierali kolejni królowie z ni± wszeteczeñstwo czyni±cy, Papie¿e i Kardyna³owie nie czuli wiêzi z odchodz±cymi, tak jak czuje rodzina.

„i smutku nie ujrzê.” Purpuraci nie smucili siê ich ¶mierci±, rodzili siê nowi królowie.

 

B.G. Apokalipsa

XVIII. 8. - Przeto¿ w jeden dzieñ przyjd± plagi jego, ¶mieræ i smutek, i g³ód, i ogniem bêdzie spalony; bo mocny jest Pan Bóg, który go os±dzi.

 

„Przeto¿ w jeden dzieñ przyjd± plagi jego, „ W stosunkowo krótkim czasie Watykan z³ami± efekty wynikaj±ce z informacji publicznych.

„¶mieræ i smutek, „ Nastanie koniec nauk religijnych i duszpasterstwa chrze¶cijañskiego, Dla wielu bêdzie to smutny czas.

„i g³ód, „ Ogromne rzesze kap³anów poddane zostan± próbie ¿ycia na w³asny rachunek.

„i ogniem bêdzie spalony; „ Wszystkie duchowe warto¶ci watykañskiego kultu, zostan± wyeliminowane w taki sposób jak by by³y wypalone.

„bo mocny jest Pan Bóg, który go os±dzi.” Moc instrumentów boskich, pozwoli na wyeliminowanie wp³ywu si³ z³a.

 

B.G. Apokalipsa

XVIII. 9. - I bêd± go p³akaæ, i narzekaæ nad nim bêd± królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeñstwo p³odzili i rozkoszowali, gdy ujrz± dym zapalenia jego.

 

„I bêd± go p³akaæ, „ Watykan bêdzie op³akiwany przez wielu ludzi.

„i narzekaæ nad nim bêd± królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeñstwo p³odzili i rozkoszowali, „ Narzekali bêd± mo¿ni tego ¶wiata, którzy z Watykanem ¶lepo szerzyli wrogie w stosunku do potrzeb Boga postawy spo³eczne. Bêd± równie¿ narzekali tacy w³adcy, którzy korzy¶ci czerpali ze wspó³pracy z Watykanem.

„gdy ujrz± dym zapalenia jego.” Gdy zrozumiej± istotê os±dzenia kap³anów watykañskich.

 

B.G. Apokalipsa

XVIII. 10 - Z daleka stoj±c dla boja¼ni mêki jego i mówi±c: Biada, biada, miasto ono wielkie Babilon, miasto ono mocne, i¿ w jednê godzinê przyszed³ s±d twój!

 

„Z daleka stoj±c dla boja¼ni mêki jego i mówi±c: „ Wszyscy, którzy czuj± siê winni wspó³pracy z Watykanem z daleka bêd± obserwowali proces jego os±dzenia.

„Biada, biada, miasto ono wielkie Babilon, miasto ono mocne, „ Wielki ¿al bêd± okazywaæ i niedowierzanie, ¿e ta wielka miêdzynarodowa stolica ¶wiata ziemskiego, tak mocna i wp³ywowa, posiadaj±ca ca³kowit± w³adzê,

„i¿ w jednê godzinê przyszed³ s±d twój!” W tak krótkim czasie zostanie os±dzona.

 

B.G. Apokalipsa

XIX. 2. - Bo prawdziwe i sprawiedliwe s± s±dy jego, i¿ os±dzi³ wszetecznicê onê wielk±, która kazi³a ziemiê wszeteczeñstwem swojem i pom¶ci³ siê krwi s³ug swoich z rêki jej.

 

„Bo prawdziwe i sprawiedliwe s± s±dy jego, „ Spo³eczno¶æ Ziemi uzna s±dy Boga, nad poszczególnymi aspektami dzia³alno¶ci Watykanu za prawdziwe i sprawiedliwe.

„i¿ os±dzi³ wszetecznicê onê wielk±, „ Ziemia uzna os±dzenie Watykanu.

„która kazi³a ziemiê wszeteczeñstwem swojem” Stolicy Apostolskiej, której nauki i blu¼niercza forma duszpasterstwa, utrudnia³y spe³nienie potrzeb Duszy a tym samym potrzeb Boga.

„i pom¶ci³ siê krwi s³ug swoich z rêki jej.” Bóg poprzez os±dzenie Stolicy Apostolskiej, dokona³ zado¶æ uczynienia tym, którzy z przyczyny jej blu¼nierczych metod dzia³ania doznali cierpieñ i krzywd.

 

B.G. Apokalipsa

XX. 11. - I widzia³em stolicê wielk± bia³±, i siedz±cego na niej, przed którego obliczem uciek³a ziemia i niebo, a miejsce im nie jest znalezione.

 

„I widzia³em stolicê wielk± bia³±, „ Jan w widzeniu, ma pokazan± Stolicê wszystkich kolonii wcieleniowych, Cywilizacjê Twórców Wszech¶wiata - Niebo

„i siedz±cego na niej, „ i siedz±cego na jej tronie Boga.

„przed którego obliczem uciek³a ziemia i niebo, „ Przed Jego zasadami, ugiê³y siê si³y z³a i o³tarze religijne z wymy¶lonym przez kap³anów niebem.

„a miejsce im nie jest znalezione.” I na Ziemi ju¿ ich nie bêdzie.

 

P.S. Os±dzenie jest wstêpem uprawniaj±cym nas – mnie i moj± ma³¿onkê - do przedstawienia aktu oskar¿enia, który opublikujemy w nastêpnej kolejno¶ci.

 

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadz±cy Misjê Czasów Ostatecznych.