> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

OSADZENIE UMARLYCH CZYLI – WERYFIKACJA, JAKOSCI INSTRUMENTOW OSOBISTYCH DUSZY PO OSTATNIM WCIELENIU
Data 24/01/2015 22:56  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 944  Jzyk Global
 

 

 

       

OS¡DZENIE UMAR£YCH,

 

CZYLI – WERYFIKACJA, JAKO¦CI INSTRUMENTÓW

 

OSOBISTYCH DUSZY PO OSTATNIM WCIELENIU.B.G. Apokalipsa

XX. 12. - I widzia³em umar³ych, wielkich i ma³ych, stoj±cych przed obliczno¶ci± Bo¿±, a ksiêgi otworzone s±; i druga ksiêga tak¿e otworzona jest, to jest ksiêga ¿ywota; i s±dzeni s± umarli wed³ug tego, jako napisano by³o w onych ksiêgach, to jest wed³ug uczynków ich.


„I widzia³em umar³ych,” Widzia³em Dusze, które by³y wcielone w ludzi na Ziemi.

„wielkich i ma³ych,” By³y tam Dusze posiadaj±cych w³adzê i bogactwo, razem z Duszami wszystkich pozosta³ych.

„stoj±cych przed obliczno¶ci± Bo¿±,” Wszystkie one czeka³y na weryfikacjê w odniesieniu do potrzeb nieba, po powrocie z ziemskiego wcielenia.

„a ksiêgi otworzone s±;” Otwarte s± zapisy, które gromadz± informacje o jako¶ci ¿ycia cz³owieka na Ziemi w odniesieniu do okoliczno¶ci tworzenia stanów emocjonalnych.

„i druga ksiêga tak¿e otworzona jest, to jest ksiêga ¿ywota;”  Jest równie¿ otworzony zapis stanu jako¶ci zasymilowanej materii emocjonalnej nabytej w trakcie ostatniego wcielenia duszy w odniesieniu do potrzeb nieba.

„i s±dzeni s± umarli wed³ug tego, jako napisano by³o w onych ksiêgach, „ Wszystkie dusze s± zweryfikowane w odniesieniu do zasad ksiêgi drugiej.

„to jest wed³ug uczynków ich.” Wed³ug ilo¶ci i jako¶ci materii emocjonalnych nabytych w trakcie wcielenia


B.G. Apokalipsa

XX. 13. - I wyda³o morze umar³ych, którzy w niem byli, tak¿e ¶mieræ i piek³o wyda³y umar³ych, którzy w nich byli; i byli s±dzeni ka¿dy wed³ug uczynków swoich.


„I wyda³o morze umar³ych, „ Po ¶mierci ka¿dego cz³owieka wcielone w nich Dusze zosta³y wyprowadzone z cia³a. Dusze te, przed zweryfikowaniem, nie mog± powrócic do swych rodzin w niebie, dlatego okre¶lone s±, jako umar³e do czasu weryfikacji.

„którzy w niem byli, „ Wszystkie Dusze, które do czasu zakoñczenia Misji Czasów Ostatecznych, by³y wcielone.

„tak¿e ¶mieræ” Miejsce, (w religii chrze¶cijañskiej nazywane czy¶æcem) gdzie sa obecnie przetrzymywane Dusze, których stan nie pozwala³ na weryfikacjê w sytuacji standardowej.

„i piek³o wyda³y umar³ych, „ Oddane Dusze, które przez tysi±clecia przejmowane by³y przez Cywilizacjê Lucyfera. Równie¿ czê¶æ z tych, które zosta³y w przesz³o¶ci po wywiezieniu z Nieba ulokowane wraz z Dusz± Lucyfera tu w specjalnie dla nich przygotowanej enklawie.

„którzy w nich byli; „ Tu mowa o duszach, które, nie zgromadzi³y odpowiedniej ilo¶ci materii emocjonalnej w wstanie szczê¶cia, mi³o¶ci i tym podobnych. Takie Dusze, zgromadzone i przetrzymywane by³y w miejscu zwanym „¶mierc”. Inne, które po kilku wcieleniach dalej nie uzyska³y odpowiedniej ilo¶ci materii emocjonalnej (opisanej jak wy¿ej) zosta³y przejête przez Cywilizacjê Lucyfera.

„i byli s±dzeni ka¿dy wed³ug uczynków swoich.” Ka¿da dusza bêdzie weryfikowana wed³ug ilo¶ci i jako¶ci nabytych materii emocjonalnych.


B.G. Apokalipsa

XX. 14. - A ¶mieræ i piek³o wrzucone s± w jezioro ogniste. Taæ jest wtóra ¶mieræ.


„A ¶mieræ i piek³o” Wszystkie instrumenty i wszystkie postacie, które pozostan± w tych ¶rodowiskach,

„wrzucone s± w jezioro ogniste.” Zostan± zlikwidowane.

„Taæ jest wtóra ¶mieræ.” Taka likwidacja, jest bezpowrotnym rozszczepieniem materii.


B.G. Apokalipsa

XX. 15. - A je¶li siê kto nie znalaz³ napisany w ksiêgach ¿ywota, wrzucony jest w jezioro ogniste.


„A je¶li siê kto nie znalaz³ napisany w ksiêgach ¿ywota, „ Je¿eli która¶ z Dusz nie przejdzie weryfikacji,

„wrzucony jest w jezioro ogniste.” Równie¿ bêdzie podlega³a likwidacji.


Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadz±cy Misjê Czasów Ostatecznych.

A.D.24.01.2015. FR.