> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

PROROCTWO APOKALIOSY JEST INSTRUMENTEM BOGA W WALCE Z SI£AMI ZLA NA ZIEMI
Data 26/01/2015 22:54  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 1087  Jzyk Global
 

 

CZAS APOKALIPSY

PROROCTWO APOKALIOSY JEST INSTRUMENTEM BOGA W WALCE Z SI£AMI Z£A NA ZIEMI


Apokalipsa B.G.

I.-1. Objawienie Jezusa Chrystusa, które mu da³ Bóg, aby okaza³ s³ugom swoim rzeczy, które siê w rychle dziaæ maj±; a on je oznajmi³ i pos³a³ przez Anio³a swojego s³udze swemu Janowi,


„Objawienie Jezusa Chrystusa”, Objawienie Jezusa Chrystusa,

„ które mu da³ Bóg, „które mu przekaza³ Bóg,

„aby okaza³ s³ugom swoim rzeczy”, w celu przedstawienia wiernym religijnym rzeczy,

„które siê w rychle dziaæ maj±”, jakie w przysz³o¶ci maj± siê wydarzyæ.

„a on je oznajmi³” Jezus Chrystus to Objawienie, oznajmi³ publicznie dla spo³eczno¶ci nieba.

„i pos³a³ przez Anio³a swojego” Nastêpnie z proroctwem Boga pos³a³ swojego Anio³a,

„s³udze swemu Janowi”, na Ziemiê, do Jana z Patmos.


Objawienie Jezusa Chrystusa, które mu przekaza³ Bóg w celu przedstawienia wiernym religijnym rzeczy, jakie w przysz³o¶ci maj± siê wydarzyæ. Jezus Chrystus to Objawienie, oznajmi³ publicznie dla spo³eczno¶ci nieba. Nastêpnie z proroctwem Boga pos³a³ swojego Anio³a, na Ziemiê, do Jana z Patmos.


Apokalipsa B.G.

I.-2. Który ¶wiadectwo wyda³ s³owu Bo¿emu i ¶wiadectwu Jezusa Chrystusa, i cokolwiek widzia³.


„Który ¶wiadectwo wyda³” ¦w. Jan z Patmos za¶wiadcza, ¿e:

„s³owu Bo¿emu” ten tekst jest s³owem Boga.

„i ¶wiadectwu Jezusa Chrystusa, „ ¯e Jezus Chrystus daje tego ¶wiadectwo.

„i cokolwiek widzia³.” I za¶wiadcza, cokolwiek sam widzia³ jest prawdziwe.


¦w. Jan z Patmos za¶wiadcza, ¿e ten tekst jest s³owem Boga.

¯e Jezus Chrystus daje tego ¶wiadectwo. I za¶wiadcza, cokolwiek sam widzia³ jest prawdziwe.


Apokalipsa B.G.

III.-3. B³ogos³awiony, który czyta i ci, którzy s³uchaj± s³ów proroctwa tego, i zachowuj± to, co w niem jest napisane; albowiem czas blisko jest.


„B³ogos³awiony”, Bóg pozdrawia – B³ogos³awi,

„który czyta” tego, który czyta

„i ci, którzy s³uchaj±” i tych, którzy s³uchaj±c

„s³ów proroctwa tego”, s³ów zapisanych w tek¶cie Apokalipsy,

„i zachowuj± to, co w niem jest napisane”: przyjmuj± to, co te s³owa przekazuj±.

„albowiem czas blisko jest.” Dlatego, ¿e czas zapowiadanych rzeczy, ju¿ jest blisko.


W swoim pozdrowieniu Bóg wskazuje te osoby, które B³ogos³awi za to, ¿e, bêd± przyjmowali do siebie to, co mówi± s³owa proroctwa Apokalipsy i pozdrawia czytaj±cego, który zgodnie z wol± i nakazem Boga odczyta s³uchaj±cym zaszyfrowane informacje za s³ów proroctwa.


¦WIÊTY JAN Z PATMOS PRZEKAZUJE NAKAZ BOGA


Apokalipsa B.G.

XXII.-18. - A o¶wiadczam siê ka¿demu s³uchaj±cemu s³ów proroctwa ksiêgi tej: Je¼liby kto przyda³ do tego, przyda mu te¿ Bóg plag opisanych w tej ksiêdze;


„A o¶wiadczam siê” O¶wiadczam siê,

„ka¿demu s³uchaj±cemu” ka¿demu, kto s³ucha

„s³ów proroctwa ksiêgi tej”: s³owa proroctwa Apokalipsy:

„Je¼liby kto przyda³ do tego”, Je¿eli kto przyda warto¶ci tym s³owom,

„przyda mu te¿ Bóg plag opisanych w tej ksiêdze”; uka¿e go Bóg „plagami” opisanymi w Apokalipsie.


O¶wiadczam siê, ka¿demu, kto s³ucha s³ów proroctwa Apokalipsy:, Je¿eli kto przyda warto¶ci tym s³owom, uka¿ê go Bóg „plagami” opisanymi w Apokalipsie.Nakaz Boga skierowany jest wy³±cznie do s³uchaj±cych, mówi o tym zwrot; - „A o¶wiadczam siê ka¿demu s³uchaj±cemu” nie ma tu wskazania na czytaj±cych. Wed³ug Boga, wymowa s³owa, nie mo¿e byæ uzupe³niana ¿adn± warto¶ci± ponad jej przekaz.

Apokalipsa B.G.

XXII.-19. - A je¼liby kto uj±³ ze s³ów ksiêgi proroctwa tego, odejmie te¿ Bóg czê¶æ jego z ksiêgi ¿ywota i z miasta ¶wiêtego, i z tych rzeczy, które s± napisane w tej ksiêdze.


„A je¼liby kto uj±³ ze s³ów ksiêgi proroctwa tego”, Temu, kto ujmie warto¶ci wymowy s³ów proroctwa Apokalipsy,

„odejmie te¿ Bóg” Odejmie te¿ Bóg,

„czê¶æ jego z ksiêgi ¿ywota” czê¶æ z jego praw w niebie

„i z miasta ¶wiêtego”, i mo¿e on nie wej¶æ do miasta ¶wiêtego.

„i z tych rzeczy, które s± napisane w tej ksiêdze.” A nawet mo¿e mu Bóg odebraæ wszelkie prawa w niebie.


Temu, kto ujmie warto¶ci wymowy s³ów proroctwa Apokalipsy, odejmie te¿ Bóg, czê¶æ z jego praw w niebie i mo¿e on nie wej¶æ do miasta ¶wiêtego. A nawet mo¿e mu Bóg odebraæ wszelkie prawa w niebie.


Apokalipsa B.G.

I.- 4. Jan siedmiu zborom, które s± w Azyi. £aska wam i pokój niech bêdzie od tego, który jest i który by³, i który przyj¶æ ma; i od siedmiu duchów, którzy s± przed obliczno¶ci± stolicy jego;


„Jan siedmiu zborom, które s± w Azyi.” Przekazujê pozdrowienie od drugiej po Bogu postaci, wszystkim grupom ludzi, zachowuj±cym potrzeby Boga,

„£aska wam i pokój niech bêdzie” Przesy³a On wam ³askê i pokój.

„od tego, który jest i który by³, i który przyj¶æ ma”; Pozdrowienie jest od tego, który ma przyj¶æ od Boga.

„i od siedmiu duchów”, Równie¿ od wszystkich Anio³ów,

„którzy s± przed obliczno¶ci± stolicy jego”; którzy przybêd± razem z nim z nieba.


Przekazujê pozdrowienie od drugiej po Bogu postaci, wszystkim zbiorom zachowuj±cym potrzeby Boga, Przesy³a On wam ³askê i pokój. Pozdrowienie jest od tego, który ma przyj¶æ od Boga. Przesy³aj± równie¿, wam ³askê i pokój wszyscy Anio³owie, którzy przybêd± razem z nim z nieba.


Apokalipsa B.G.

I.-5. I od Jezusa Chrystusa, który jest onym ¶wiadkiem wiernym, pierworodnym z umar³ych i ksi±¿êciem królów ziemi; który nas umi³owa³ i omy³ nas z grzechów naszych krwi± swoj±;


„I od Jezusa Chrystusa”, Pozdrowienie od Jezusa Chrystusa. Jan przesy³a pozdrowienie od trzeciej w kolejno¶ci postaci po Bogu. W takiej kolejno¶ci w tek¶cie Apokalipsy, te postacie ustawi³ Bóg.

„który jest onym ¶wiadkiem wiernym”, Jezus Chrystus jest najwa¿niejszym ¶wiadkiem proroctwa Apokalipsy.

„pierworodnym z umar³ych” Jest On pierwsz± Dusz± wcielon± w cia³o cz³owieka na Ziemi

„i ksi±¿êciem królów ziemi”; z królewskiej rodziny Boga i jednym z najm³odszych jego synów.

„który nas umi³owa³” On nas umi³owa³

„i omy³ nas z grzechów naszych krwi± swoj±”; i pokaza³ nam swoim ¿yciem i swoimi zasadami, jak zachowaæ potrzeby Boga.


Pozdrowienie od Jezusa Chrystusa. Jan przesy³a pozdrowienie od trzeciej w kolejno¶ci postaci po Bogu. W takiej kolejno¶ci w tek¶cie Apokalipsy, te postacie ustawi³ Bóg. Jezus Chrystus jest najwa¿niejszym ¶wiadkiem proroctwa Apokalipsy. Jest On pierwsz± Dusz± wcielon± w cia³o cz³owieka na Ziemi z królewskiej rodziny Boga i jednym z najm³odszych Jego synów. On nas umi³owa³ i pokaza³ nam swoim ¿yciem i swoimi zasadami, jak zachowaæ potrzeby Boga.


Reasumuj±c informacje zawarte w tych wersetach nale¿y zwróciæ uwagê na szczególn± cechê zaszyfrowania informacji dotycz±cej tych osób, które czytaj± tekst Apokalipsy. W dwóch wersetach nakazowych, 18 i 19 – 22 rozdzia³u, nie ma o czytaj±cych ani s³owa. Natomiast w 3 wersecie pierwszego rozdzia³u, Bóg b³ogos³awi czytaj±cego i s³uchaj±cych. Mo¿e wydawac siê dziwne wskazanie na, tylko jedn± osobê, która czyta w odniesieniu do tre¶ci tych trzech wersetów. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e tylko jedna osoba przeczyta tre¶æ Apokalipsy w taki sposób, który niczego nie ujmuje i niczego nie dodaje ze s³ów proroctwa Apokalipsy.

Innym jak¿e wa¿nym aspektem w zaszyfrowanych tu informacjach jest sprawa tej postaci, która ma przyj¶æ na Ziemiê w Czasach Ostatecznych. Pierwszych 5 wersetów Apokalipsy, ukazuje nam najwa¿niejsze w tym proroctwie postacie i ich cechy dzia³ania. Najistotniejszy tu, jest zbiór trzech wersetów, 3, 4 i 5 pierwszego rozdzia³u. W tych wersetach Bóg chronologicznie przedstawia trzy postacie. W pierwszej kolejno¶ci On sam, jako Bóg przesy³a b³ogos³awieñstwo. Nastêpnie w kolejnym wersecie, Bóg przedstawia postac, która ma przyj¶æ na Ziemiê i nie jest t± postaci± Jezus Chrystus. A dowodem, ¿e nie bêdzie powrotu Jezusa Chrystusa, jest tekst pi±tego wersetu. Tu w pierwszych s³owach cyt.; „I od Jezusa Chrystusa”, jest przekazana informacja, ¿e po poprzedniej postaci, która ma przyj¶æ, od której Jan przekaza³ pozdrowienia w pi±tym rozdziale przekazuje je od kolejnej postaci Jezusa Chrystusa. W tych s³owach Boga jest zawarta jednoznaczna informacja, ¿e nie powróci Jezus Chrystus a przyjdzie inna postac z nieba.

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadz±cy Misjê Czasów Ostatecznych.