> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

SYN CZLOWIECZY
Data 01/02/2015 22:22  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 1097  Jzyk Polish
 

 SYN CZ£OWIECZY

 

                                              Czê¶æ I

Apokalipsa B.G.

I.-7.- Oto idzie z ob³okami i ujrzy go wszelkie oko, i ci, którzy go przebili; i narzekaæ bêd± przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen.

 

 

„Oto idzie z ob³okami” Narodzi siê w czasie, gdy na niebie s± chmury.

” i ujrzy go” Mo¿e go zobaczyæ

„wszelkie oko, „ ka¿dy cz³owiek i ka¿de stworzenie, które ma oczy.

„i ci, „ Zobacz± go równie¿ ci,

„którzy go przebili; „ którzy go u¶miercili.

„i narzekaæ bêd± przed nim” Przed jego przyj¶ciem, bêd± narzekaæ ludzie

„wszystkie pokolenia ziemi.” z wszystkich pokoleñ.

„Tak, Amen.” Tak powiedzia³ Bóg.

 

 

Narodzi siê w czasie, gdy na niebie bêd± chmury. Bêdzie ¿y³ w ciele fizycznym i mo¿e go zobaczyæ ka¿dy cz³owiek i ka¿de stworzenie, które ma oczy. Zobacz± go równie¿ ci, którzy go u¶miercili, oszukuj±c ludzi tym, ¿e ma powrócic Jezus Chrystus. U¶miercili tego, który ma przyj¶æ, zanim Bóg przys³a³ go na Ziemiê. Przed jego przyj¶ciem, bêd± narzekaæ ludzie z wszystkich pokoleñ.

Tak powiedzia³ Bóg.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-8.- Jam jest Alfa i Omega, pocz±tek i koniec, mówi Pan, który jest i który by³, i który przyj¶æ ma, on Wszechmog±cy.

 

 

„Jam jest Alfa i Omega, „ Ja, który posiadam ca³± wiedzê od Boga.

„pocz±tek i koniec, „ By³em, gdy tworzyli¶my Wszech¶wiat i bêdê w czasie, gdy bêdziemy tworzyæ nowy cykl ewolucji materii w tym wszech¶wiecie.

„mówi Pan, „ Tak mówi ten,

„który jest i który by³, „ który ¿yje w niebie i który by³ w¶ród twórców Wszech¶wiata.

„i który przyj¶æ ma, „ Ten, który ma przyj¶æ,

„on Wszechmog±cy.” On posiadaj±cy w³adzê i moc.

 

 

Ja, który posiadam ca³± wiedzê od Boga. By³em, gdy tworzyli¶my Wszech¶wiat i bêdê w czasie, gdy zlikwidujemy zu¿yty zbiór materii i bêdziemy tworzyæ nowy cykl ewolucji materii w tym wszech¶wiecie.

Tak mówi ten, który ¿yje w niebie i który by³ w¶ród twórców Wszech¶wiata. Ten, który ma przyj¶æ, on posiadaj±cy w³adzê i moc, by pokonaæ si³y z³a w³adaj±ce cz³owiekiem na Ziemi.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-9.- Ja Jan, którym te¿ jest bratem waszym i uczestnikiem w ucisku i w królestwie, i w cierpliwo¶ci Jezusa Chrystusa, by³em na wyspie, któr± zowi± Patmos, dla s³owa Bo¿ego i dla ¶wiadectwa Jezusa Chrystusa:

 

 

„Ja Jan, „ Ja Jan z Patmos,

„którym te¿ jest bratem waszym” który jestem cz³owiekiem takim jak wy

„i uczestnikiem w ucisku i w królestwie, „ i ¿yj±cym w ucisku, religii

„i w cierpliwo¶ci Jezusa Chrystusa, „ i w nadziei Jezusa Chrystusa.

„by³em na wyspie, któr± zowi± Patmos, „ By³em na wyspie Patmos,

„dla s³owa Bo¿ego” tam pozna³em s³owa Boga

„i dla ¶wiadectwa Jezusa Chrystusa: „ i tam dane mi by³o poznaæ, ¶wiadectwo Jezusa Chrystusa.

 

 

Ja Jan z Patmos, który jestem cz³owiekiem takim jak wy i ¿yj±cym w ucisku, religii i w nadziei Jezusa Chrystusa. By³em na wyspie Patmos, tam pozna³em s³owa Boga i tam dane mi by³o poznaæ, ¶wiadectwo Jezusa Chrystusa.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-10.- By³em w zachwyceniu ducha w dzieñ Pañski i s³ysza³em za sob± g³os wielki jako tr±by, mówi±cy:

 

 

„By³em w zachwyceniu ducha” By³em w duchowym uniesieniu

„w dzieñ Pañski” w ¶wiêto religijne,

„i s³ysza³em za sob±” i w pewnym momencie s³ysza³em za sob±

„g³os wielki” g³os z nieba,

„jako tr±by, mówi±cy: „ bardzo mocne s³owa.

 

 

By³em w uniesieniu duchowym w ¶wiêto religijne, i w pewnym momencie s³ysza³em za sob± g³os, który do mnie dochodzi³ z nieba. By³y to bardzo mocne i wyra¼ne s³owa.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-11.- Jam jest Alfa i Omega, on pierwszy i ostatni; a co widzisz, napisz w ksiêgi i po¶lij siedmiu zborom, które s± w Azyi, do Efezu i do Smyrny, i do Pergamu, i do Tyjatyru, i do Sardów, i do Filadelfii, i do Laodycei.

 

 

„Jam jest Alfa i Omega, „ Ja, który posiadam ca³± wiedzê od Boga.

„on pierwszy i ostatni; „ Jestem w³adc±, który posiada moc zwyciêstwa ostatecznego.

„a co widzisz, „ To, co ci by³o pokazane,

„napisz w ksiêgi” opisz w ksiêgach

„i po¶lij siedmiu zborom, „ i przeka¿ wszystkim zbiorowo¶ciom ludzkim

„które s± w Azyi, „ które s± na Ziemi.

 

 

Ja, jestem ten, który posiadam ca³± wiedzê od Boga i przynoszê Jego s³owo. Jestem w³adc±, który posiada moc zwyciêstwa ostatecznego. To, co ci by³o pokazane, opisz w ksiêgach i przeka¿ wszystkim zbiorowo¶ciom ludzkim, które s± na Ziemi.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-12.- I obróci³em siê, abym widzia³ on g³os, który mówi³ ze mn±; a obróciwszy siê, ujrza³em siedm ¶wieczników z³otych,

 

 

„I obróci³em siê, „ Obróci³em siê

„abym widzia³ on g³os, „ w kierunku tego g³osu,

„który mówi³ ze mn±; „ który do mnie mówi³.

„a obróciwszy siê, „ Gdy siê obróci³em,

„ujrza³em siedm ¶wieczników z³otych, „ widzia³em zasady ¿ycia przes³ane z nieba.

 

 

Obróci³em siê w kierunku tego g³osu, który do mnie mówi³ z nieba. Gdy siê obróci³em, widzia³em zasady ¿ycia przes³ane z nieba.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-13.- A w po¶rodku onych siedmiu ¶wieczników podobnego Synowi cz³owieczemu, obleczonego w d³ug± szatê, i przepasanego na piersiach pasem z³otym;

 

 

„A w po¶rodku onych siedmiu ¶wieczników” A po¶rodku tych zasad,

„podobnego Synowi cz³owieczemu, „ widzia³em kogo¶ podobnego do cz³owieka.

„obleczonego w d³ug± szatê, „ Ca³ego w bia³ej szacie

„i przepasanego na piersiach pasem z³otym; „ i z pasem z³otym na piersiach.

 

 

A po¶rodku tych zasad, widzia³em kogo¶ podobnego do cz³owieka.

Ca³ego w bia³ej szacie i z pasem z³otym na piersiach.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-14.- A g³owa jego i w³osy by³y bia³e jako we³na bia³a, jako ¶nieg, a oczy jego jako p³omieñ ognia;

 

 

„A g³owa jego” A twarz i czo³o jego

„i w³osy by³y” i w³osy,

„bia³e” bia³e by³y,

„jako we³na bia³a, „ jako szata

„jako ¶nieg, „ b³yszcz±ca bia³o.

„a oczy jego jako p³omieñ ognia; „ A oczy jego, jak p³omienie.

 

 

A twarz i czo³o jego i w³osy, by³y bia³e, jako bia³a b³yszcz±ca szata. A oczy jego w tej szacie bia³ej, jak p³omienie.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-15.- A nogi jego podobne mosi±dzowi, jakoby w piecu rozpalone, a g³os jego jako g³os wielu wód.

 

 

„A nogi jego” A nogi jego

„podobne mosi±dzowi, „ w kolorze mosi±dzu,

„jakoby w piecu rozpalone, „ jak rozpalone w piecu.

„a g³os jego jako g³os wielu wód.” A g³os jego, jakby mówi³ za wszystkich ludzi.

 

 

A nogi jego w kolorze mosi±dzu, jak rozpalone w piecu. A g³os jego, jakby mówi³ za wszystkich ludzi.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-16.- I mia³ w prawej rêce swojej siedm gwiazd, a z ust jego wychodzi³ miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jako s³oñce, kiedy jasno ¶wieci.

 

 

„I mia³ w prawej rêce swojej siedm gwiazd, „ Posiada w³adzê od Boga nad Anio³ami opiekuñczymi.

„a z ust jego wychodzi³ miecz z obu stron ostry, „ Jego s³owa maj± moc od Boga.

„a oblicze jego jako s³oñce, „ A jego wizerunek, jak s³oñce

„kiedy jasno ¶wieci.” na bezchmurnym niebie.

 

 

Posiada w³adzê od Boga nad Anio³ami opiekuñczymi. Jego s³owa maj± moc od Boga. A jego wizerunek, jak s³oñce na bezchmurnym niebie.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-17.- A gdym go ujrza³, upad³em do nóg jego jako martwy. I w³o¿y³ praw± rêkê swojê na miê, mówi±c mi: Nie bój siê! Jam jest on pierwszy i ostatni,

Apokalipsa B.G.

 

 

„A gdym go ujrza³, „ A gdy go zobaczy³em,

„upad³em do nóg jego jako martwy.” upad³em do jego nóg z przera¿eniem.

„I w³o¿y³ praw± rêkê swojê na miê, „ I ukaza³ mi moc swojej w³adzy,

„mówi±c mi: „ mówi±c:

„Nie bój siê!” nie bój siê,

„Jam jest on pierwszy i ostatni, „ Jestem w³adc±, który posiada moc zwyciêstwa ostatecznego.

 

 

A gdy go zobaczy³em, upad³em do jego nóg z przera¿eniem. I ukaza³ mi moc swojej w³adzy, mówi±c: nie bój siê, Jestem w³adc±, który posiada moc zwyciêstwa ostatecznego.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-18.- I ¿yj±cy; a by³em umar³y, a otom jest ¿ywy na wieki wieków. I mam klucze piek³a i ¶mierci.

 

 

„I ¿yj±cy; „ Ja istniejê

„a by³em umar³y, „ a by³em wymazany ze ¶wiadomo¶ci ludzi.

„a otom jest ¿ywy na wieki wieków.” Ale teraz tu jestem i ju¿ o mnie nie zapomn±.

„I mam klucze piek³a i ¶mierci.” Pokonam piek³o i z³o.

 

 

Ja istniejê a by³em wymazany ze ¶wiadomo¶ci ludzi. Ale teraz tu jestem i ju¿ o mnie nie zapomn±. Pokonam piek³o i z³o.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-19.- Napisz te rzeczy, które¶ widzia³ i które s±, i które siê dziaæ maj± napotem.

 

 

„Napisz te rzeczy, „ Spisz to wszystko,

„które¶ widzia³”, co ci pokazane zosta³o.

„i które s±, „ Rzeczy, które s±

„i które siê dziaæ maj± napotem.” I te, które siê bêd± dzia³y w przysz³o¶ci.

 

 

Spisz to wszystko, co ci pokazane zosta³o. Rzeczy, które s± I te które siê bêd± dzia³y w przysz³o¶ci.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-20.- Tajemnicê onych siedmiu gwiazd, które¶ widzia³ w prawej rêce mojej i siedmiu ¶wieczników z³otych. Siedm onych gwiazd s± Anio³owie siedmiu zborów, a siedm ¶wieczników, które¶ widzia³, jest siedm zborów.

 

 

 „Tajemnicê onych siedmiu gwiazd, „ Objawiê ci, tajemnicê tych Anio³ów opiekuñczych

„które¶ widzia³ w prawej rêce mojej” z siedmiu zborów, nad którymi przej±³em w³adzê

„i siedmiu ¶wieczników z³otych.” i zasad ¿ycia przes³anych z nieba.

„Siedm onych gwiazd s± Anio³owie siedmiu zborów, „ Anio³owie opiekuñczy „siedmiu zborów” nie wykonali swoich obowi±zków

„a siedm ¶wieczników, „ i zasady z nieba nie dotar³y do ¶wiadomo¶ci ludzi,

„które¶ widzia³, jest siedm zborów.” Anio³owie opiekuñczy kolaborowali z si³ami ciemno¶ci.

 

 

Objawiê ci, tajemnicê tych Anio³ów opiekuñczych z siedmiu zborów, nad którymi przej±³em w³adzê i zasad ¿ycia przes³anych z nieba. Anio³owie opiekuñczy ”siedmiu zborów” nie wykonali swoich obowi±zków i zasady z nieba nie dotar³y do ¶wiadomo¶ci ludzi.  Anio³owie opiekuñczy pod w³adz± Micha³a archanio³a, kolaborowali z si³ami ciemno¶ci i piek³o mia³ mo¿liwo¶ci utworzenia na Ziemi ró¿nych religii.

 

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadz±cy Misjê Czasów Ostatecznych.