> Strona gwna > Artyku³y
Kalendarz
Luty 2018
P W C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano
SYN CZLOWIECZY - Cz. 2 BARANEK
Data 02/02/2015 23:05  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 1354  Jzyk Polish
 

 
 
SYN CZ£OWIECZY 
Cz. 2 BARANEK

Apokalipsa B.G.

V.-1 - I widzia³em po prawej rêce siedz±cego na stolicy ksiêgi napisane, wewn±trz i zewn±trz zapieczêtowane siedmioma pieczêciami.

 

 

„I widzia³em po prawej rêce” Zobaczy³em po prawicy

„siedz±cego na stolicy” Boga, który siedzi na tronie nieba,

„ksiêgi napisane, „ odpowiednio przygotowane zbiory wiedzy.

„wewn±trz i zewn±trz” Ta ca³a specjalna wiedza i jej zbiory,

„zapieczêtowane siedmioma pieczêciami.” by³y zapieczêtowane pieczêciami Nieba.

 

 

Zobaczy³em po prawicy Boga, który siedzi na tronie nieba, odpowiednio przygotowane zbiory wiedzy. Ta ca³a specjalna wiedza, niezbêdna do przeprowadzenia misji czasów ostatecznych na Ziemi i jej bezpieczne zbiory, by³a zapieczêtowane pieczêciami Nieba.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-2 - I widzia³em Anio³a mocnego, wo³aj±cego g³osem wielkim: Kto jest godzien otworzyæ te ksiêgi i odpieczêtowaæ pieczêci ich?

 

 

„I widzia³em Anio³a mocnego, „ Widzia³em ¿o³nierza armii nieba,

„wo³aj±cego g³osem wielkim: „ wo³aj±cego z polecenia Boga.

„Kto jest godzien otworzyæ te ksiêgi” Kto jest gotowy przej±æ te zbiory

„i odpieczêtowaæ pieczêci ich?” i otworzyæ wszystkie pieczecie.

 

 

Widzia³em ¿o³nierza armii nieba, wo³aj±cego z polecenia Boga. Kto jest gotowy przej±æ te zbiory i otworzyæ wszystkie ich pieczêcie.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-3 - A nikt nie móg³ ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemi± otworzyæ onych ksi±g, ani wejrzeæ w nie.

 

 

„A nikt nie móg³” Nie znalaz³ siê nikt,

„ani w niebie, „ ani po¶ród dusz w niebie,

„ani na ziemi, „ ani po¶ród ludzi na ziemi,

„ani pod ziemi±” ani ktokolwiek w piekle,

„otworzyæ onych ksi±g, „ kto mia³by prawo przyj±æ te zbiory

„ani wejrzeæ w nie.” I odczytaæ informacje.

 

 

Nie znalaz³ siê nikt, ani po¶ród dusz w niebie, ani po¶ród ludzi na ziemi, ani ktokolwiek w piekle, kto mia³by prawo przyj±æ te zbiory i odczytaæ zawarte w nich informacje. Te informacje s± objête najwy¿sz± tajemnic±, bo dotycz± dzia³ania armii nieba w trakcie zdarzeñ, jakie wystêpuj± w zwi±zku z misj± czasów ostatecznych.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-4 - I p³aka³em bardzo, i¿ nikt nie by³ znaleziony godny, aby otworzy³ i czyta³ ksiêgi, i wejrza³ w nie.

 

 

„I p³aka³em bardzo, „ I bardzo p³aka³em,

„i¿ nikt nie by³ znaleziony godny, „ ¿e nie znalaz³ siê nikt

„aby otworzy³” kto, by móg³ przej±æ,

„i czyta³ ksiêgi, „ odczytaæ zbiory

„i wejrza³ w nie.” i zrozumieæ tam ukryte informacje.

 

 

I bardzo p³aka³em, ¿e nie znalaz³ siê nikt, kto by móg³ przej±æ i odczytaæ zbiory, a tak¿e zrozumieæ ukryte w tych zbiorach informacje.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-5 - Tedy mi jeden z onych starców rzek³: Nie p³acz! Oto zwyciê¿y³ lew, który jest z pokolenia Judowego, korzeñ Dawidowy, aby otworzy³ ksiêgi i odpieczêtowa³ siedm pieczêci ich.

 

 

„Tedy mi jeden z onych starców rzek³: „ Wtedy mi jeden z Królów w niebie powiedzia³,

„Nie p³acz!” nie p³acz,

„Oto zwyciê¿y³ lew, „ poradzi³ sobie Dowódca Armii Nieba,

„który jest z pokolenia Judowego, „ który pochodzi z pokolenia Judowego.

„korzeñ Dawidowy, „ Posiada czyst± krew Dawidow± i niezbêdn± genetykê,

„aby otworzy³ ksiêgi” by móg³ przyj±æ zbiory informacji z nieba

„i odpieczêtowa³ siedm pieczêci ich.” i zrozumieæ ukryt± w nich wiedzê.

 

 

Wtedy mi jeden z Królów w niebie powiedzia³, nie p³acz, poradzi³ sobie Dowódc Armii Nieba, Syn cz³owieczy, który pochodzi z pokolenia Judowego. Posiada czyst± krew Dawidow± i niezbêdn± genetykê, by móg³ przyj±æ zbiory informacji z nieba i zrozumieæ ukryt± w nich wiedzê.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-6. - I spojrza³em, a oto miêdzy stolic± i czterema onemi zwierzêtami, i miêdzy onymi starcami Baranek sta³ jako zabity, maj±c siedm rogów i siedm oczy, które s± siedm duchów Bo¿ych, pos³anych na wszystkê ziemiê.

 

„I spojrza³em, „ I spojrza³em

„a oto miêdzy stolic± i czterema onemi zwierzêtami, „ a tam w komnacie tronowej, przed tronem Boga,

„i miêdzy onymi starcami” pomiêdzy innymi królami,

„Baranek sta³ jako zabity, „ sta³ Król, pos³uszny Bogu a u¶miercony przez ludzi na Ziemi.

„maj±c siedm rogów” W jego koronie, widzia³em siedem diademów,

„i siedm oczy, „ który sa, jako oczy,

„które s± siedm duchów Bo¿ych, „ i instrumenty z nieba,

„pos³anych na wszystkê ziemiê.” do kontaktu z ka¿d± enklaw± wcieleniow± we Wszech¶wiecie.

 

 

I spojrza³em a tam w komnacie tronowej, przed tronem Boga, pomiêdzy innymi królami, sta³ Król, pos³uszny Bogu a u¶miercony przez ludzi na Ziemi. W jego koronie, widzia³em siedem diademów, który sa, jako oczy i instrumenty z nieba. Te diademy s³u¿±, do kontaktu z ka¿d± enklaw± wcieleniow± we Wszech¶wiecie.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-7 - Ten przyszed³ i wzi±³ one ksiêgi z prawej rêki siedz±cego na stolicy.

 

 

„Ten przyszed³” Król podszed³ do Tronu

„i wzi±³ one ksiêgi” i przyj±³ zbiory,

„z prawej rêki” które s± specjalnie przygotowane,

„siedz±cego na stolicy.” od Boga

 

 

Król podszed³ do Tronu przyj±³ od Boga zbiory, które by³y specjalnie dla niego przygotowane.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-8 - A gdy wzi±³ one ksiêgi, zaraz ono czworo zwierz±t i oni dwadzie¶cia i cztery starcy upadli przed Barankiem, maj±c ka¿dy z nich cytry i czasze z³ote, pe³ne wonnych rzeczy, które s± modlitwy ¶wiêtych.

 

 

„A gdy wzi±³ one ksiêgi, „ Gdy Syn cz³owieczy przej±³ te zbiory,

„zaraz ono czworo zwierz±t” niezw³ocznie komnata tronowa

„i oni dwadzie¶cia i cztery starcy” i wszyscy królowie w tej komnacie,

„upadli przed Barankiem, „ uznali, jako w³a¶ciwe, dzia³ania Dowódcy Armii Nieba wcielonego w cia³o cz³owieka.

„maj±c ka¿dy z nich cytry” W uznaniu oddali mu ho³d  

„i czasze z³ote, „ „pe³ne wonnych rzeczy, „ i przyznali szczególne prawa,

„które s± modlitwy ¶wiêtych.” które s± takie jak w pro¶bach ludzi ¶wiêtych do Boga.

 

 

Gdy Syn cz³owieczy przej±³ te zbiory, niezw³ocznie komnata tronowa, – jako zabezpieczone miejsce najwy¿szej w³adzy nieba i zarazem system kontaktu z ca³± spo³eczno¶ci± - i wszyscy królowie w tej komnacie, uznali dzia³ania dowódcy armii nieba wcielonego w cia³o cz³owieka, jako w³a¶ciwe. W uznaniu oddali mu ho³d i przyznali szczególne prawa. Prawa te okaza³y siê niezbêdne do dalszych dzia³añ na Ziemi. W modlitwach ludzi ¶wiêtych, wystêpowa³y odniesienia do tych szczególnych dzia³añ, na które Najwy¿sza Rada Nieba wyrazi³a jednomy¶ln± zgodê.

P.S. do tre¶ci tego wersetu:

Tre¶æ tego wersetu bardzo mnie zaskoczy³a z tego powodu, ¿e jest w nim zawarty opis sytuacji, jaka przydarzy³a siê mnie (w postaci duszy) w tej w³a¶nie Sali tronowej nieba. By³o to, podczas jednej z pierwszych podró¿y dusz± do nieba, (ogólnie odby³em kilkadziesi±t podró¿y).

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-11 - I widzia³em, i s³ysza³em g³os wielu Anio³ów oko³o onej stolicy, i onych zwierz±t i onych starców; a by³a liczba ich tysi±ckroæ sto tysiêcy i dziesiêækroæ sto tysiêcy,

 

 

„I widzia³em, i s³ysza³em” Widzia³em i s³ysza³em;

„g³os wielu Anio³ów oko³o onej stolicy, „ g³osy Anio³ów wokó³ stolicy nieba.

„i onych zwierz±t i onych starców; „ I g³osy komnaty tronowej i g³osy królów nieba.

„a by³a liczba ich tysi±ckroæ sto tysiêcy i dziesiêækroæ sto tysiêcy, „ A liczba Anio³ów by³a olbrzymia.

 

 

Widzia³em i s³ysza³em; g³osy Anio³ów wokó³ stolicy nieba. I g³osy komnaty tronowej i g³osy królów nieba. A liczba Anio³ów, których s³ysza³em by³a olbrzymia.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-12 - Mówi±cych g³osem wielkim: Godzien jest ten Baranek zabity, wzi±æ moc i bogactwo, i m±dro¶æ, i si³ê, i cze¶æ, i chwa³ê, i b³ogos³awieñstwo.

 

 

„Mówi±cych g³osem wielkim: „ Wszyscy mówili g³osem z nieba.

„Godzien jest ten Baranek zabity, „ Godny jest ten u¶miercony Syn cz³owieczy,

„wzi±æ moc i bogactwo, i m±dro¶æ, i si³ê, „ osi±gn±æ moc w boju i bogactwo, i m±dro¶æ, i si³ê do walki,

„i cze¶æ, i chwa³ê, i b³ogos³awieñstwo.” I uznanie, i wiedzê, i b³ogos³awieñstwo.

 

 

Wszyscy mówili g³osem z nieba. Godny jest ten u¶miercony Syn cz³owieczy,

osi±gn±æ moc w boju i bogactwo, i m±dro¶æ, i si³ê do walki, i uznanie, i wiedzê, i b³ogos³awieñstwo.

 

 

 

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadz±cy Misjê Czasów Ostatecznych.