> Strona gwna > Artyku³y
Kalendarz
Luty 2018
P W C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano
Zdrada Archanio³a
Data 22/02/2015 23:16  Autor Andrzej_Struski  Klikni 2063  Jzyk Polish
 

 

ARCHANIO£ MICHA£ ZDRADZI£ BOGA

 


Tekst kompletny, przedstawia tre¶æ po odszyfrowaniu przytoczonych tu wersetów.

 

Po tym jak ¦w. Jan zobaczy³ niewiastê z nieba, teraz widzi drug± postaæ, która przyby³a od Boga. Tê postac widzi na niebie ziemskim.

 

Smoka wielkiego z³oto rudego, on równie¿ przybywa z nieba i czyni wszystko, wed³ug nakazów Boga. Jego boskie prawo w walce, posiada³o moc królewsk±.

Pokazana jest ¦w. Janowi walka, jaka rozpoczê³a siê w przestrzeni duchowej ziemskiego „nieba”, gdzie stacjonowa³y oddzia³y Archanio³a Micha³a wys³ane przez Boga do ochrony ludzi z wcielon± Dusz±.

 

W tej walce Archanio³ Micha³ i jego wojsko anielskie, jest wspomagane przez zastêpy anielskie Lucyfera i starodawnego smoka. Walcz± oni przeciwko przys³anemu przez Boga smokowi siedmiog³owemu i jego oddzia³om anielskim.

 

Archanio³ Micha³ ze swymi zastêpami, wspomagany zastêpami anielskimi Lucyfera i przez moc starodawnego smoka, walkê przegrywa. Z jego miejsca stacjonowania na ziemskim niebie, zostaje usuniêty.

 

W walce zrzucony jest smok Lucyfera i jego zastêpy anielskie na Ziemiê. Jest on tym, którego ludzie nazywaj± diab³em i szatanem. Ten sam, który zniszczy³ Bogu Raj, po walce zrzucony jest na Ziemiê i to wojsko anielskie, które razem z lucyferem opu¶ci³o niebo, równie¿ jest zrzucone.

 

I s³ysza³em g³os od Boga, mówi±cy na ziemskim niebie. Nasta³ czas zbawienia i czas mocy potrzebnej dla powrotu królestwa Boga i powrotu zasad ¿ycia wed³ug Syna Boga.

 

Zrzucony jest oskar¿yciel ludzko¶ci, który korzysta³ z poczty wojskowej Archanio³a Micha³a i przez ca³y czas, wysy³a³ do nieba fa³szywe informacje, oskar¿aj±c cz³owieka za z³o, które sam stworzy³ w¶ród ludzi.

 

Apokalipsa B.G.

XII. -3. - I ukaza³ siê drugi cud na niebie, a oto smok wielki rydzy, maj±c siedm g³ów i rogów dziesiêæ, a na g³owach jego siedm koron;

I zobaczy³em drug± postaæ od Boga na niebie, smoka wielkiego z³oto rudego, który pochodzi³ z nieba i posiada³ nakazy Boga a jego boskie prawo, posiada³o moc królewsk±.

 

„I ukaza³ siê drugi cud na niebie, „I zobaczy³em drug± postaæ od Boga na niebie

„a oto smok wielki rydzy, „ smoka wielkiego z³oto rudego,

„maj±c siedm g³ów”, który pochodzi³ z nieba

„i rogów dziesiêæ, „ i posiada³ nakazy Boga

„a na g³owach jego „a jego prawo z nieba,

„siedm koron; „ posiada³o moc królewsk±.

 

Apokalipsa B.G.

XII. -7. - I sta³a siê bitwa na niebie. Micha³ i Anio³owie jego potykali siê z smokiem, smok siê te¿ potyka³ i anio³owie jego.

I rozpoczê³a siê, walka w przestrzeni duchowej ziemskiego „nieba”. Archanio³ Micha³ i jego wojsko anielskie, walczyli z pomoc± smoka. Przeciwko smokowi siedmiog³owemu, który przyby³ z Nieba by walczyæ, z pomoc± swych Anio³ów.

 

I sta³a siêI rozpoczê³a siê,

bitwa na niebie.” walka w przestrzeni duchowej ziemskiego „nieba”.

Micha³ i Anio³owie jegoArchanio³ Micha³ i jego wojsko anielskie,

potykali siê z smokiem, „ walczyli z pomoc± smoka.

smok siê te¿ potyka³Smok siedmiog³owy te¿ walczy³,

i anio³owie jego.” z pomoc± swych Anio³ów.

 

Apokalipsa B.G.

XII. -8. - Ale nie przemogli, ani miejsce ich dalej znalezione jest na niebie.

Archanio³ Micha³ ze swym wojskiem i smokiem Lucyfera przegrali. Z ich miejsca stacjonowania na ziemskim niebie, zostali usuniêci.

 

„Ale nie przemogli,” Archanio³ Micha³ ze swym wojskiem i smokiem przegrali.

„ani miejsce ich” Z ich miejsca,

„dalej znalezione jest na niebie.” na ziemskim niebie, zostali usuniêci.

 

Apokalipsa B.G.

XII. -9. - I zrzucony jest smok wielki, w±¿ on starodawny, którego zowi± dyjab³em i szatanem, który zwodzi wszystek okr±g ¶wiata; zrzucony jest na ziemiê i anio³owie jego z nim s± zrzuceni.

W walce jest zrzucony, smok Lucyfera. Który jest wê¿em. Jest on tym, którego ludzie nazywaj± diab³em i szatanem. Ten sam, który zniszczy³ Bogu Raj, zrzucony jest na Ziemiê. Jego wojsko anielskie, które razem z Lucyferem opu¶ci³o niebo, równie¿ jest zrzucone.

 

„I zrzucony jest” W walce jest zrzucony,

„smok wielki, „ smok Lucyfera.

„w±¿ on starodawny, „ Który jest wê¿em

„którego zowi±” a ludzie nazywaj± go,

„dyjab³em i szatanem, „ diab³em i szatanem.

„który zwodzi wszystek okr±g ¶wiata; „ Ten sam, który zniszczy³ Bogu Raj,

„zrzucony jest na ziemiê” zrzucony jest na Ziemiê.

„i anio³owie jego” Jego wojsko anielskie, które razem z nim wysz³o z nieba,

„z nim s± zrzuceni.” równie¿ jest zrzucone.

 

Apokalipsa B.G.

XII. -10. - I s³ysza³em g³os wielki mówi±cy na niebie: Terazci siê sta³o zbawienie i moc, i królestwo Boga naszego, i zwierzchno¶æ Chrystusa jego, i¿ zrzucony jest oskar¿yciel braci naszych, który na nich skar¿y³ przed obliczno¶ci± Boga naszego we dnie i w nocy.

I s³ysza³em g³os od Boga, mówi±cy na ziemskim niebie. Nasta³ czas zbawienia i czas mocy, dla powrotu królestwa Boga i powrotu zasad ¿ycia wed³ug Syna Boga. Bo zrzucony jest oskar¿yciel ludzko¶ci, który korzysta³ z poczty wojskowej Archanio³a Micha³a i przez ca³y czas, wysy³a³ do nieba fa³szywe informacje, oskar¿aj±c cz³owieka za z³o, które sam stworzy³ w¶ród ludzi.

 

„I s³ysza³em” Ja s³ysza³em,

„g³os wielki mówi±cy na niebie: „ g³os z nieba mówi±cy na ziemskim niebie.

„Terazci siê sta³o zbawienie” Nasta³ czas zbawienia

„i moc, „ i czas, mocy

„i królestwo Boga naszego, „ i powrotu królestwa Boga

„i zwierzchno¶æ Chrystusa jego, „ i powrotu zasad ¿ycia wed³ug Syna Boga.

„i¿ zrzucony jest” Bo zrzucony jest

„oskar¿yciel braci naszych, „ oskar¿yciel ludzko¶ci,

„który na nich skar¿y³” który k³ama³

„przed obliczno¶ci± Boga naszego” wysy³aj±c do nieba fa³szywe informacje,

„we dnie i w nocy.” przez ca³y czas.

 

Z opisu walki wynika, ¿e Archanio³ Micha³ kolaborowa³ z Lucyferem i pomaga³ w dzia³aniu si³om z³a, reprezentowanym przez starodawnego smoka.

 

 

A.D. 22.02.2015. 
Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadz±cy Misjê Czasów Ostatecznych.