> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Wrzesie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Watykan - Sytuacja Nadzwyczajna
Data 16/03/2015 22:18  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 1835  Jzyk Global
 


 Watykan  -  Sytuacja Nadzwyczajna


Papie¿ Franciszek og³asza procedurê Nadzwyczajnego Roku ¦wiêtego i otwarcia drzwi. Kilka tygodni wcze¶niej informuje o swoich w±tpliwo¶ciach dotycz±cych czasu trwania swojego pontyfikatu. Mówi, ¿e jego wiek i zdrowie mog± przyczyniæ siê do wcze¶niejszego zakoñczenia jego pontyfikatu. Afera wybucha w kilka dni po og³oszeniu Roku ¶wiêtego mi³osierdzia. Po raz drugi, tym razem w wywiadzie dla meksykañskiej stacji Televisa, mówi o wcze¶niejszym zakoñczeniu pontyfikatu. Teraz nie wspomina o wieku i zdrowiu w zamian mówi rzeczy, jakich Papie¿ nie powinien powiedziec;

 „78-letni Franciszek zdradzi³ te¿, ¿e "ma przeczucie", i¿ jego pontyfikat nie bêdzie d³ugi. - Cztery, piêæ lat. Nie wiem, albo dwa, trzy. Dwa lata ju¿ minê³y. To do¶æ dziwne uczucie. Byæ mo¿e fa³szywe. To taka psychika gracza, który przekonuje siebie, ¿e przegra, ¿eby siê pó¼niej nie rozczarowaæ”

W czasie dwóch lat pontyfikatu nic nie wskazywa³o na wyst±pienie tych, tak szczególnych wydarzeñ. W szczególno¶ci dwóch wypowiedzi dotycz±cych wcze¶niejszego zakoñczenia pontyfikatu. One dotycz± tej samej sprawy, papie¿ przypuszcza, ¿e wcze¶niej zakoñczy w³asny pontyfikat, jednak w obu przytacza zupe³nie inne przyczyny takiego stanu rzeczy. W pierwszej ze Stycznia 2015r mówi o wieku i stanie zdrowia a teraz 16 Marca 2015r nie wspomina o stanie zdrowia a jedynie: - „ ¿e nie s±dzi, by zosta³o mu wiele czasu na tronie Piotrowym.” Dodaje: - „To taka psychika gracza, który przekonuje siebie, ¿e przegra, ¿eby siê pó¼niej nie rozczarowaæ”

O co gra papie¿?

Czego nie by³by pewny a do tego przypuszcza, ¿e móg³by przegraæ i w zwi±zku z tym zakoñczyæ pontyfikat.

Jaka przegrana gra a raczej, jaka wojna, mog³aby przerwac pontyfikat papie¿a?

Sytuacja bez precedensu i nie do wyobra¿enia do dnia dzisiejszej wypowiedzi papie¿a.

Przed jakim problemem zosta³ postawiony papie¿?

Papie¿ gracz a wcze¶niej jawi³ siê, jako ubogi duszpasterz, który na¶laduje ¦w. Franciszka. Dodatkowo przytacza sytuacjê z czasu wyboru na papie¿a, kiedy by³ pewny, ¿e powróci do Argentyny.

Istnieje przyczyna, która mog³aby doprowadziæ do takiej sytuacji w Watykanie.

1 Stycznia 2015r opublikowa³em list otwarty do papie¿a i kap³anów. List zosta³ dostarczony do Watykanu. 

http://www.andrzejstruski.com/articles_296_Z-POLECENIA-BOGA-LIST-OTWARTY-DO-PAPIEZA-I-KAPLANOW-KATOLICKICH.html

Tre¶c zawarta w tym li¶cie mog³a doprowadziæ do takiej postawy papie¿a.

 

AD.16.03.2015.

Andrzej Struski de Merowing.

 

Ps. Linki

1       http://www.tvn24.pl/papiez-franciszek-mam-przeczucie-ze-moj-pontyfikat-krotki,524533,s.html

2       http://pl.radiovaticana.va/news/2015/03/13/nadzwyczajny_jubileusz_mi%C5%82osierdzia/1129264