> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Sierpie 2017
P W C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

"Ojcze nasz" Modlitwa Samozag³ady - skierowana do Lucyfera
Data 24/04/2015 23:20  Autor Andrzej_Struski  Klikni 34038  Jzyk Polish
 

 


Kwintesencja Wielkiego Oszustwa " Sk³adacie pro¶by do Lucyfera a ¿ale wznosicie do Boga ".
Ojcze Nasz (Modlitwa Pañska)

Ojcze nasz, który¶ jest w niebie
¶wiêæ siê imiê Twoje;
„przyjd¼ królestwo Twoje”;
b±d¼ wola Twoja jako w niebie „tak” i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpu¶æ nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wód¼ nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od z³ego.
Amen. 

MODLITWA „OJCZE NASZ” JEST MODLITW¡ SKIEROWAN¡ DO LUCYFERA

Modlitwa „Ojcze Nasz” jest jedn± z wielu pu³apek a w kulturze religii chrze¶cijañskiej. Poza skutecznym wypraniem mózgów wszystkim, którzy s± oddanymi wiernymi w zakresie rozumienia spraw Boga i religii, chrze¶cijañstwo dodatkowo a raczej na dzieñ dobry, nakazuje stosowanie zabójczej mantry w postaci modlitwy „Ojcze Nasz”

Gremialnie narzekacie na nagminne wystêpowanie w ¿yciu codziennym ró¿nych problemów a win± za nie obarczacie Boga. Nawet, je¿eli ju¿ Bóg nie jest winny tych waszych problemów, to wed³ug Was, nie dba On o to by Was chroniæ.

Rzeczywisto¶æ wygl±da zupe³nie inaczej. Sami sobie ten los zak³ócacie. Ci±g³e powtarzanie tych samych zwrotów, przydaje im mocy. S± to tak zwane „mantry” a ka¿da kultura, religia czy ezoteryka, posiada w³asne sformu³owania. Problem polega na tym, ¿e ludzie nie rozumiej± ukrytej warto¶ci wypowiadanych zwrotów.

W poni¿szym wywodzie dowiodê, ¿e modlitwa „Ojcze Nasz” jest w ca³o¶ci skierowana do Lucyfera, postaci z natury dobrej, lecz zarz±dzaj±cej procesami powstawania wszelkich przyczyn z³a we Wszech¶wiecie. W Jego interesie jest, by Cz³owiek czyni³ sobie ¿ycie jednym pasmem udrêk i problemów. By w zwi±zku z tymi problemami, tworzy³ emocje smutku, ¿alu i nienawi¶ci, by ¿y³ w ci±g³ym strachu. Swój interes Lucyfer realizuje poprzez zmanipulowanie umys³u cz³owieka w taki sposób, by sam sobie szkodzi³.

Najwa¿niejszymi instrumentami Lucyfera s± istniej±ce na ziemi religie. Modlitwy i mantry to religijne pu³apki, które posiadaj± charakter ci±g³ego oddzia³ywania. Mantrowanie zwrotów (miêdzy innymi modlitw), jest swego rodzaju samozag³ad± bezpieczeñstwa osobistego dobrobytu.

Modlitwa „Ojcze Nasz” jest tylko pozornie skierowana do Boga. Jej tre¶æ nie kieruje ani jednego zwrotu do Boga Jedynego, czyli do Boga Stwórcy. Natomiast jest w jej sk³adzie zwrot, który jednoznacznie ¶wiadczy, ¿e ta modlitwa jest skierowana do Lucyfera.

Tym zwrotem s± s³owa cyt.; „i nie wód¼ nas na pokuszenie;”.

Bóg nikogo nigdy nie wodzi³ na pokuszenie. Natomiast zwrot „pokuszenie” jest wskazaniem na jedn± z g³ównych domen dzia³ania szatana. Okre¶lenie „Szatan” jest form± alegoryczn± w rzeczywisto¶ci on nie istnieje, natomiast sprawc± przyczynowym wszelkiego z³a jest Lucyfer.

 Mimo, ¿e wielu ludzi uwa¿a Lucyfera za nios±cego ¶wiat³o, to nie rozumiej± oni, ¿e ¶wiat³o samo w sobie nie oznacza dobra i wiedzy, czêsto o¶lepia i za¶lepia. Tak jest i ze ¶wiat³em, które niesie Lucyfer, jest ono zwodnicze. Lucyfer wysy³a ¶wiat³o do cz³owieka a do demonicznych istot duchowych informacjê, w jaki sposób maja tego cz³owieka niszczyæ. Taki sam wzór dzia³ania stosuj± religie.

Zwrot istniej±cy w tre¶ci modlitwy „Ojcze Nasz”; „i nie wód¼ nas na pokuszenie; „ - jest jednoznacznym skierowaniem tej mantry, do przyczynowego sprawcy wszelkiego z³a na ziemi, Lucyfera.

Zwrot „i nie wód¼ nas na pokuszenie” nie jest wyj±tkiem wyrwanym z kontekstu ca³ej modlitwy „Ojcze nasz”. Wszystkie jej pozosta³e zwroty charakteryzuje wieloznaczno¶æ wymowy. Mimo, ¿e z pozoru wydaj± siê byæ skierowane do Boga, ¿aden z nich w swej g³êbi tego nie mówi.

 

1 zw. „Ojcze nasz, „ (Ojcze naszej osobowo¶ci) Modlitwa „Ojcze nasz” – jest bezpo¶rednim zwrotem do ojca duchowego modl±cej siê osoby. Ojcem duchowym chrze¶cijan jest Lucyfer a wierni religijni modl± siê do Lucyfera.

 Bóg Stwórca bra³ udzia³ w tworzeniu cz³owieka i jego naturalnej osobowo¶ci. Tamten stan osobowo¶ci u wiêkszo¶ci ludzi na ziemi ju¿ nie istnieje. Obecnie istniej±ca osobowo¶æ cz³owieka religijnego nie ma nic wspólnego z potrzeb± Boga.

Cz³owiek religijny, gnostyczny i ezoteryczny powsta³ pó¼niej, jako zak³ócenie osobowo¶ci naturalnej. Takie wtórne cechy osobowo¶ci wytworzy³y istoty duchowe na rozkaz i zgodnie z instrukcjami Lucyfera. On jest rzeczywistym ojcem cz³owieka religijnego, lub ezoterycznego, itp.

2 zw. „Który¶ jest w niebie”, (który jeste¶ w niebie duchowym.) - ¦wiat duchowy zwany niebem istnieje w dwóch ró¿nych ¶rodowiskach ¿ycia.

Jedno niebo, jest ojczyzn± Boga i twórców cz³owieka a zlokalizowane jest daleko poza granicami naszego Wszech¶wiata.

Drugie niebo jest tu¿ obok, w nim równie¿ ¿yj± istoty duchowe, jednak zupe³nie inne ni¿ tamte ¿yj±ce wraz z Bogiem.  Istoty ¿yj±ce w tym niebie s³u¿± Lucyferowi i dzia³aj± na rzecz jego potrzeb, szkodz±c cz³owiekowi.

W tre¶ci Apokalipsy Bóg przekazuje informacjê, z których wynika, ¿e w czasach ostatecznych niebo istniej±ce w naszym wszech¶wiecie zostanie zlikwidowane. Apokalipsa B.G.21: 1 - Potemem widzia³ niebo nowe i ziemiê now±; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminê³a, a morza ju¿ wiêcej nie by³o.

Niebo – ¶rodowisko ¿ycia negatywnych istot duchowych i Lucyfera, wraz z ezoteryczn± ziemi± i religiami przestan± Istnieæ. Powstanie nowe niebo z istotami duchowymi s³u¿±cymi cz³owiekowi i nowa kultura ¿ycia duchowego na ziemi, ale bez religii, one ju¿ nigdy nie bêd± istnia³y.

 

3 zw. „¦wiêæ siê imiê Twoje; „ (Niech imiê Twoje bêdzie u¶wiêcone)Ten zwrot jest wyrazem herezji w stosunku do Boga. Czy¿by Jego imiê nie by³o dostatecznie ¶wiête i jeszcze mia³oby siê u¶wiêciæ?

Zwrot ten dla Lucyfera posiada du¿e znaczenie. Lucyfer pochodzi z nieba od Boga, ale obecnie z uzasadnionych przyczyn bytuje wraz z innymi duszami, tu w naszym wszech¶wiecie.

¯yczenie u¶wiêcenia imienia, jest uzasadnione wy³±cznie w stosunku do niego i jego towarzyszy. Taka forma modlitwy powsta³a z inicjatywy Lucyfera, jako bardzo dla niego przydatna.

4 zw. „przyjd¼ królestwo Twoje”; (a twoja w³adza niech zapanuje na Ziemi.)Ludzie prosz± Lucyfera o panowanie nad nimi. On w tym momencie legalizuje swoj± agresjê, jakiej dopu¶ci³ siê na cywilizacjach wcieleniowych w naszym wszech¶wiecie, miêdzy innymi i na ziemi.

Skierowanie takiego zwrotu do Boga Stwórcy jest bezsensowne z dwóch powodów; po pierwsze - Bóg jest jednym z grona twórców cz³owieka, ¿yjemy w jednym wspólnym organizmie i nie mo¿emy prosiæ Go o objêcie w³adzy nad nami, bo On ca³y czas j± piastuje.

Po drugie królestwo Boga tu na ziemi nie mo¿e zaistnieæ z samej natury rzeczy, s± ¶wiaty niekompatybilne na planie bytowym.

5 zw. „b±d¼ wola Twoja” (Niech siê stanie wola Twoja) – Modl±cy siê, oddaje Lucyferowi w³adzê nad w³asna wol±.

W odniesieniu do sprawy, ¿e ta modlitwa jest skierowana do Lucyfera, jasnym jest, ¿e cz³owiek mówi±c takie s³owa z w³asnej woli ceduje Lucyferowi w³adzê nad swoj± wol±.

6 zw., „jako w niebie”, ( jak± posiadasz w ¶wiecie duchowym,) - Bóg w niebie nie posiada ¿adnej w³adzy na innymi duszami. Podstawowym i bezwzglêdnie respektowanym prawem w niebie jest pe³na wolna wola.

Natomiast Lucyfer korzysta z mo¿liwo¶ci wp³ywania na wolê istot duchowych, które uleg³y Jego obietnicom i ofertom. Z mocy takich manipulacyjnych obietnic, wiêkszo¶æ istot duchowych uleg³a mu i w ten sposób zosta³o utworzone niebo duchowe, które niszczy cz³owieka.

7 zw. „tak” i na ziemi; „ (Tak i tu na ziemi.) Ten zwrot dope³nia woli poddañstwa cz³owieka i rzeczywistego zniewolenia jego ¶wiadomo¶ci.

Poddañcza wola dotyczy wszystkich ludzi. Forma wymowy s³ów -„tak i na ziemi”, pozwala Lucyferowi dysponowaæ w³adz± nad wszystkimi lud¼mi.

8 zw. „chleba naszego powszedniego” (Rzeczy nam powszednich) Zwrot b³agalny, który mówi o pro¶bie dotycz±cej rzeczy podstawowych.

Takie sformu³owanie s³ów, jest przyczyn± wszystkich nierówno¶ci bytowych i spo³ecznych na ziemi.

Wypowiadaj±c tak± mantrê cz³owiek z w³asnej woli zrzeka siê prawa posiadania dobrobytu. Nadmiar wypracowanego na ziemi dobra materialnego, modl±cemu siê nie nale¿y. Prosi on wy³±cznie o rzeczy podstawowe.

Te nadmiary dóbr, bêd± dzielone wed³ug uznania Lucyfera, który z woli modl±cych siê, jest w³adc± ¶wiadomo¶ci cz³owieka.

9 zw. „daj nam dzisiaj; „ (Daj nam szybko) Tym zwrotem modl±cy siê traci realn± szansê, nawet na otrzymanie warto¶ci powszednich.

S³owo „dzisiaj” jest zwrotem prosz±cym o natychmiastow± realizacjê. Nie istniej± takie natychmiastowe mo¿liwo¶ci dzia³ania w obszarach sterowanych przez programy losu. Konsekwencja mo¿e byæ taka, ¿e modl±cy siê ma prawo nic nie otrzymaæ od losu.


10 zw. „i odpu¶æ nam nasze winy, -
Kolejne, b³agalne s³owa pog³êbiaj± niedolê ca³ego spo³eczeñstwa ziemskiego.

Powtarzaj±c s³owa stwierdzaj±ce w³asn± winê w codziennej – porannej i wieczornej modlitwie, stwierdzamy nieustaj±ce istnienie naszej winy w ró¿nych sprawach.

Prosz±c Lucyfera o odpuszczenie naszych win, jeszcze mocniej siê od niego uzale¿niamy.


11 zw., „jako i my odpuszczamy” S³owa te, stawiaj± cz³owieka w sytuacji, która wskazuje na jego nieuczciwo¶æ. Je¿eli systematycznie rano i wieczorem mówimy, ¿e jeste¶my winni, to nikt nie uwierzy w to, ¿e mo¿emy komu¶ odpu¶ciæ.

12 zw. „naszym winowajcom; „ Tu z kolei modl±cy siê informuje Lucyfera, ¿e wokó³ niego ¿yj± inni winowajcy.

Lucyfer uzyskuje potwierdzenie, ¿e jego dzia³ania na ziemi s± skuteczne i dalej bêdzie utrzymywa³ taki sam wp³yw na cz³owieka.

13zwr. „i nie wód¼ nas na pokuszenie; - Lucyfer ju¿ nie musi wodziæ cz³owieka na pokuszenie.

Jest tylu „lucyferów” w osobowo¶ciach ludzi, ¿e sami siê kusz± i wodz±.


14 Zw., „ale nas zbaw od z³ego.”
Kto uwierzy w to, ¿e Lucyfer zechce ochroniæ nas przed samym sob± i swoimi demonami?

Reasumuj±c:

W ¶wietle pe³nej warto¶ci s³ów istniej±cych w tre¶ci modlitwy „Ojcze nasz”, które niszcz± ¶wiadomo¶ci ludzi i warunku ¿ycia cz³owieka w dobrobycie i szczê¶ciu, ¿±dam w imieniu Boga Stwórcy, natychmiastowego zaprzestania wykonywania modlitwy „Ojcze nasz”.

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadz±cy Misjê Czasów Ostatecznych.

 A.D. 24.04.2015.