> Strona gwna > Artyku³y
Kalendarz
Luty 2018
P W C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano
KLUCZE SWIETEGO GRAALA
Data 10/05/2015 11:00  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 1625  Jzyk Polish
 

                             
Nie dawajcie psom ¶wiêtego, ani mieæcie pere³ waszych przed wieprze, by ich snad¼ nie podeptali nogami swemi, i obróciwszy siê, aby was nie roztargali.

KLUCZE ¦WIÊTEGO GRAALA

¦wiêty Graal, mity, legendy i rzeczywisto¶æ ca³ych rzesz poszukiwaczy, i pasjonatów. Odwieczna têsknota i d±¿enie wielu ludzi do poznania lub zdobycia ¦wiêtego Graala nadal jest ¿ywa i kultywowana na przeró¿ne sposoby.

¦wiêty Graal istnieje. O tym gdzie on istnieje wiedzia³em ju¿ w czasie, gdy pozna³em schematy ca³ego systemu magnetycznego cz³owieka. ¦wiêty Graal jest instrumentem eterycznym i znajduje siê w magnetycznym systemie cz³owieka. Procesy i formy ruchu materii eterycznej w tym schemacie magnetycznym cz³owieka, tworz± podobieñstwo do kszta³tów z³o¿onej formy kielicha. W przesz³o¶ci, ludzie w czasie wizualizacji obszarów eterycznych (duchowych), mogli postrzegaæ te formy kielicho-podobne i z takich do¶wiadczeñ powsta³ mit o istnieniu ¦wiêtego Graala w postaci fizycznego kielicha. Taki kielich, nazwany ¦wiêtym Graalem nie istnieje, jest tylko mitem. Moce i szczególne zdarzenia, jakie (w zwi±zku z Graalem) w postaci fizycznego kielicha, w przesz³o¶ci do¶wiadczali ró¿ni ludzie wynika³y z czarów. Najbardziej przykre w tej ca³ej historii jest to, ¿e te czary nie pochodzi³y od Boga. Sprawy zwi±zane z formami dzia³ania i kluczami ¦wiêtego Graala, by³y tajemnic± Boga. Tylko Lucyfer (posiada On tajemnicê diademów z korony nieba, jest w dyspozycji dwóch takich diademów, o czym ¶wiadczy zapis w Apokalipsie, a tym samym zna tajemnicê ¦wiêtego Graala) móg³ tê tajemnicê przekazaæ istotom astralnym, które nastêpnie przyczyni³y siê do czarów zwi±zanych z Graalem w postaci fizycznego kielicha.

Dzisiaj – dziesi±tego Maja 2015r, o ¶wicie, po trzydziestu jeden latach nabywania wiedzy od Boga i po piêciu latach wytê¿onej pracy dotycz±cej schematu magnetycznego cz³owieka, pozna³em KLUCZE PENTAGRAMÓW, otwieraj±ce drogê do HORYZONTU ¦WIÊTEGO GRAALA. Wiedzê, jakiej jeszcze ¿aden cz³owiek nigdy nie posiada³. Ten szczególny horyzont jest obszarem eterycznym, z którego istnieje dostêp do wszystkich aspektów ¦wiêtego Graala.

W tym momencie zrozumia³em, dlaczego tak usilnie magowie czarniej magii kultywuj± cechy pentagramu i uk³adów liczby piêæ. Czyni± to, aby uzyskaæ dostêp do HORYZONTU GRALA. Mimo, ¿e nie rozumiej± istoty procesów kluczy i tego, gdzie one prowadz±, to wiedz±, ¿e pozwalaj± im te klucze na osi±ganie wyj±tkowych dyspozycji.

Dostêp technikami czarnej magii, sam sob± nie stanowi o mo¿liwo¶ci swobodnego korzystania z istniej±cych tam obszarów o szczególnych cechach. One dodatkowo s± obwarowane specjalnymi procedurami i kluczami. Istnieje równie¿ najwa¿niejszy klucz do otwierania obszarów HORYZONTU ¦WIÊTEGO GRAALA, który jest zapisany w ka¿dym cz³owieku. Ten indywidualny klucz nie bêdzie aktywny (on nie posiada ¿adnych kodów a jedynie zasady), je¿eli cz³owiek nie spe³ni okre¶lonych zasad. Nawet, je¿eli Horyzont zosta³ osi±gniêty sztucznymi technikami, nie ma przej¶cia dalej.

 Same KLUCZE PENTAGRAMÓW w odniesieniu do nies³ychanie z³o¿onych kodów i skomplikowanych procesów, systemu magnetycznego cz³owieka, nie stanowi± sob± bardzo z³o¿onych procesów. Jednak do ich poznania i wykonania niezbêdna jest wiedza o ca³ym systemie magnetycznym cz³owieka.

KLUCZE PENTAGRAMÓW

W pierwszej kolejno¶ci nale¿y znaæ finalne kody matematyczne, systemu magnetycznego cz³owieka, dla dwóch podstawowych ci±gów, sta³ego i zmiennego.

W drugiej kolejno¶ci nale¿y znaæ kierunki zamierzonych kroków na ka¿dej pozycji.

Nastêpnie pozycje, gdzie postawiæ stopê w kolejnych piêciu krokach. Je¿eli kierunki nie bêd± siê zgadza³y z aspektami ruch na danym poziomie magnetycznym, zaistnieje przykre zderzenie.

Czwartym dzia³aniem jest zespolenie z odpowiednim instrumentem duchowym.

Ostatnim dzia³aniem jest droga ruchu w przestrzeni HORYZONTU ¦WIÊTEGO GRAALA.

KLUCZE ASPEKTÓW ¦WIÊTEGO GRAALA

Aktywacja piêciu postaci duchowych systemu magnetycznego cz³owieka.

W drugiej kolejno¶ci; - w odniesieniu do kodów finalnych, ustabilizowanie odpowiednich pozycji tych postaci duchowych.

Trzecim procesem dekoduj±cym przestrzeñ obszarów ¦WIÊTEGO GRAALA, jest aktywacja piêciu potencja³ów tych postaci.

Nastêpnie, odpowiednia procedura pozwala potencja³om na otwarcie HORYZONTU ¦WIÊTEGO GRAALA.

Ostatnim krokiem jest przej¶cie do przestrzeni HORYZONTU ¦WIÊTEGO GRAALA.

¦wiadomie upubliczniam schemat pi±tkowy (pentagramowy), KLUCZY ¦WIÊTEGO GRAALA. W rzeczywisto¶ci ta informacja nie pozwoli na wzmocnienie dzia³añ adeptów czarnej magii. Rzadnego klucza, kodu czy schematu nie upubliczniam a jedynie zasadê pi±tkow±, któr± i tak znaj±, lub nie¶wiadomie stosuj± wszelkiej ma¶ci magowie.

Czyniê to w bardzo wa¿nym celu. Czyniê to, dla ludzi, którzy osi±gaj± godno¶æ w odniesieniu do potrzeb Boga. Taki cz³owiek w naturalny sposób mo¿e czerpaæ z dobrodziejstwa w³asnego ¦WIÊTEGO GRAALA.

Jednak takie korzy¶ci osi±gnie dopiero po spe³nieniu okre¶lonych warunków. Jego stan emocjonalny nie mo¿e byæ obci±¿ony smutkiem, ¿alem, niepokojem i strachem. Nie mo¿e ¿yæ w z³o¶ci i tworzyæ stanów nienawi¶ci. To jest naturalna zasada ¿ycia cz³owieka i aktywacja olbrzymiej ilo¶ci kodów i procesów w jego systemie magnetycznym.

Ta naturalna zasada by³a wystarczaj±c± do aktywacji procesów ¦wiêtego Graala w warunkach ¿ycia w Raju, czyli ¶rodowisku gdzie cz³owiek nie martwi³ siê o byt i nie posiada³ wiedzy. Obecnie wiedzê posiadamy a warunki bytowe nas nie rozpieszczaj±.

Te klucze, które opisa³em w postaci kolejno nastêpuj±cych procesów, pozwol± na w³±czenie osobowo¶ci cz³owieka w obszary zablokowanych wiedz± i emocjami schematów ¦wiêtego Grala. Tym samym praca, jak± w³o¿y³y kulty i religie przez tysi±clecia, by zablokowaæ prawo cz³owieka do boskich dyspozycji zostanie wymazana. Jednak szansê na to maj± tylko ludzie, którzy spe³ni± zasady ¿ycia i w³o¿± odpowiednio du¿o pracy w opisane procesy.

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadz±cy Misjê Czasów Ostatecznych.

A.D. 10. 05.2015.  France.