> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Narada w Niebie z Bogiem – Piatek 29 maj 2015
Data 08/06/2015 00:22  Autor MariaMagdalena Struska de Mero  Klikni 1129  Jzyk Polish
 
"JEZELI LUDZIE NIE WYJDA Z ILUZJI I DALEJ NICZEGO NIE UCZYNIA BY ZMIENIC TAK ZLY STAN NA ZIEMI- NADEJDZIE TAKA CHWILA GDY JUZ NIE BEDE MÓGL DALEJ CHRONIC TEJ PLANETY."
Andrzej Struski de MerowingNarada w Niebie z Bogiem  –  Pi±tek 29 maj 2015.

29 Maja, pierwsze godziny po ¶wicie z pozoru standardowa praca mentalna mojego mê¿a staje siê podró¿± do Nieba. W pierwszym okresie tego typu prac mentalnych, które sa po³±czone z programem oddechowym i wizualizacj± systemów duchowych - podró¿e do nieba, czyli do Boga m±¿ odbywa³ wielokrotnie. Gdy po³±czyli¶my si³y, ja równie¿ mog³am skorzystaæ z dyspozycji mê¿a w tym zakresie i odbyæ podró¿e do Nieba. Tu nadmieniê, ¿e te podró¿e odbywaj± siê w pe³nym stanie ¶wiadomo¶ci i wy³±cznie na planie Duszy. M±¿ takich podró¿y odby³ bardzo wiele, jednak zdecydowana ich ilo¶æ to czas przesz³y, obecnie s± sporadyczne i tylko w bardzo wa¿nych okoliczno¶ciach.  M±¿ jak mi potem powiedzia³ nie planowa³ podró¿y a sprawa, ¿e ona siê odbêdzie otwar³a siê w czasie pracy mentalnej. Przy tym okaza³o siê, ¿e musimy oboje tam siê udaæ.

Podró¿, o której zadecydowa³o niebo. Obecna sytuacja na ziemi z punktu widzenia Boga, jest dramatyczna, st±d ta narada w Niebie. M±¿ w kwestii jego prac duchowych, jest bardzo oszczêdny w s³owach a g³êbsze relacje trzeba z niego „wyci±gaæ si³±”. M±¿ jest cz³onkiem najwy¿szej rady Nieba, jednak relacji z tych obrad praktycznie nie czyni. Je¿eli ju¿, to mówi wy³±cznie o sprawach ¶ci¶le nas dotycz±cych, nie inaczej by³o i tym razem. Swoj± pracê na Ziemi traktuje nad wyraz powa¿nie i nie uczyni niczego, co mog³oby zaszkodziæ misji. Jak mówi, nawet niew³a¶ciwe my¶lenie jest powa¿nym b³êdem, natomiast wypowiadanie s³ów to ju¿ potê¿ne dzia³anie na planie eterycznym.

W trakcie tej podró¿y po raz pierwszy dosz³o do spotkania naszych rodzin, w czasie, gdy odbywamy misjê tu na Ziemi. To spotkanie i sprawy podjête na sesji rady dotyczy³y wyj±tkowo trudnej sytuacji w naszym wszech¶wiecie. W odniesieniu do tego, nadmieniê, ¿e ziemska cywilizacja jest wybrana, jako miejsce dowodzenia ca³± operacj± misji Czasów Ostatecznych. Wracaj±c do tematu, to z jak zwykle skromnej relacji mê¿a dowiedzia³am siê, ¿e na posiedzeniu rady w pierwszej kolejno¶ci by³o podjête g³osowanie, dotycz±ce zamkniêci programu „A” i przyst±pienia do programu „B”, który jest zwi±zany z likwidacj± okre¶lonych struktur we wszech¶wiecie. Jak siê okaza³o, nasze spotkanie rodzin bezpo¶rednio po przybyciu do nieba, mia³o du¿e znaczenie do tego, ¿e ten drastyczny plan, na obecny czas zosta³ od³o¿ony. Nic wiêcej na ten temat  -  nie mogê powiedzieæ - uwa¿amy, ¿e tajemnica jest najlepszym partnerem w dzia³aniach armii Nieba. To, co mi przekaza³ dopiero dzisiaj w trakcie pisania tego tekstu dotyczy³o jego wyj±tkowego po¿egnania z Ojcem w Niebie. W czasie tego po¿egnania Bóg – Jego Ojciec w Cywilizacji Duszy – po¿egna³ siê z nim pierwszy raz w taki sposób. M±¿ do¶wiadczy³ ca³kowitego po³±czenia ich obu postaci Duszy, ca³kowitej jedno¶ci. Jego odczucie by³o takie, jakby Bóg pragn±³ dac mu nieograniczone poparcie w tym, co robi na Ziemi, albo jakby chcia³ swojemu synowi powiedzieæ jestem z tob±. Taka forma kontaktu osobistego pomiêdzy Duszami w Niebie, nie jest stosowana (ka¿da Dusza, to absolutnie niezale¿na istota i nie potrzebuje wspomagaæ innej sob±) i niew±tpliwie musia³a wyst±piæ wyj±tkowa sytuacja, by Bóg uczyni³ taki krok.

© MariaMagdalena Struska de Merowing.

07.06.2015 Kopiowanie i przetwarzania za zgoda autora.