> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Zaglada Raju
Data 15/04/2010 13:16  Autor Andrzej Struski  Klikni 1958  Jzyk Polish
 

Zag³ada Raju
"Zginê³o wszystko, co by³o w predyspozycjach cz³owieka, nie pozosta³y nawet wspomnienia."
 

¦rodowisko raju; ³aska Boga i szczê¶cie cz³owieka.
Biblia ukazuje Raj, czy zdegenerowane spo³eczeñstwo.
Ten wskazywany zapisem w biblii z pierwsz± – jedyn± rodzin±, gdzie ju¿ istnieje spo³eczeñstwo, czy mo¿e mieæ co¶ wspólnego z ³ask± Boga, czyli prawdziwym rajem. Pokazany w zapisie biblijnym Eden z klimatem walki i ¶mierci, to koszmar a nie szczê¶liwe ¿ycie.

Gdzie w biblijnym raju jest szczê¶cie dla cz³owieka, gdy ju¿ „pierwsi” rodzice Adam i Ewa, rw± sobie w³osy z bólu, po stracie syna. Ogarnia ich rozpacz na my¶l, ¿e ich drugi syn okaza³ siê bratobójc±.
Jaki¿ ten raj, przedstawia biblia i jak che³pi± siê nim za¶lepieni. Nikt rozs±dny nie mo¿e uznaæ tego Biblijnego Edenu za raj przygotowany przez niebo.
Jakie aspekty spo³eczne istniej±ce w tym ogrodzie rozpaczy, pozwalaj± cz³owiekowi ¿yæ spokojnie i w szczê¶ciu. Gdy uwarunkowania spo³eczne zmuszaj± go do walki o swoj± pozycjê. Kiedy w niepokoju martwi siê o swój dobytek i czy jego uprawy dobrze rosn±.

Czy tak objawia siê raj?
Czy tak ¿yje szczê¶liwy cz³owiek?
Czy to jest, ogród (£aska Boga) zbudowany przez niebo?


Biblijny raj, nie mo¿e byæ prawdziwym boskim rajem. Tu w czasie, kiedy ¿yje „pierwsza” rodzina, nie mo¿e ona jeszcze utworzyæ spo³eczeñstwa. Sk±d wziê³o siê w czasie ¿ycia pierwszej rodziny i to, kiedy ta rodzina ma dopiero niewielki dorobek pociech, spo³eczeñstwo klasowe. Jakim¶ cudem, jeden syn jest rolnikiem a drugi pasterzem. Z jakiej przyczyny powstaje pomiêdzy nimi konflikt i jeden zabija drugiego.

Czy¿by bili siê pomiêdzy sob± o pozycje i o uznanie spo³eczne. S± w opisie biblijnego raju, ukazane cechy cz³owieka, które powstan± tylko w odpowiednim ¶rodowisku ¿ycia. Ma³y Kain musia³ wykszta³ciæ w swojej ¶wiadomo¶ci predyspozycje do zabijania. Musia³a zakorzeniæ siê zazdro¶æ i chciwo¶æ. Gdyby takich wzorców nie widzia³ w swoim otoczeniu, nigdy w jego ¶wiadomo¶ci nie utworzy³by siê odpowiednie predyspozycje do podejmowania decyzji o zabiciu a w szczególno¶ci decyzja o zabiciu brata. Wyj±tkowo negatywne cechy, takie istniej± u cz³owieka tylko w rozwiniêtym i to wyj±tkowo negatywnie rozwiniêtym spo³eczeñstwie.

Zawi¶æ, chciwo¶æ, mord, jak¿e znane nam cechy cz³owieka. Nic siê od czasu biblijnego raju nie zmieni³o, mo¿e tylko zamiast walczyæ za pomoc± procy, nauczyli¶my siê strzelaæ rakietami. Ale cz³owiek taki sam, stary dobry znajomy. Jego uczucia mamy jak na d³oni, zabije, bo brat osi±gn±³ lepsz± pozycje spo³eczn± a w oczy k³uj± go, efekty pracy brata.

Nie, Biblia nie przedstawia raju, mówi o czym¶ zupe³nie innym. Tylko zak³amani na piedestale, musz± co¶ zaoferowaæ owieczkom. Bo gdy one, nie dostan± nic poza obowi±zkiem pos³uszeñstwa, zamieni± siê w wilki i po piedestale.

Raj; taki, który oferuje ¶rodowisko ³aski Boga istnieje, nie umiemy jednak z niego korzystaæ tu, na ziemi. S± jego atrybuty w ziemskiej przyrodzie i klimacie planety, £aska Boga nie zginê³a, przyroda potrafi siê regenerowaæ. To cz³owiek zosta³ ograbiony z cech i z predyspozycji, które umo¿liwiaj± mu korzystanie z dobrodziejstwa planety i przyrody. Zag³ada nast±pi³a dawno, prawdopodobnie minê³y ju¿ dziesi±tki cywilizacji, które nie potrafi³y ¿yæ w raju. A wystarczy siêgn±æ rêk± i cieszyæ siê, a nie szukaæ my¶lami i m±dro¶ci tworzyæ.

© Andrzej Struski de Merowing.

http://www.andrzejstruski.com/articles_131_CZARNA-MAGIA-WATYKANU.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_130_MOC-WATYKANU-W-PENTAGRAMIE.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_125_Rogaty-Watykan.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_5_Masakra-w-Langwedocji.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_3_Tajne-Szyfry-Biblii.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_8_Vaticano-Ezoterico-Feng-Shui.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_2_Dogmaty-%26%238211%3B-Przedmowa.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_4_Cztery-Ewangelie-Nowego-testamentu-podwazaja-sie-nawzajem.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_6_Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II-.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_7_Papiez-musi-umrzec.html

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_1_Magia-16-Wiatrow-na-Placu-Sw-Piotra.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html