> Strona główna > Artykuly > MMagdalena Struska de Merowing > Najbardziej przykra historia, jaka moge opisac w stosunku do Duszy.
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Najbardziej przykra historia, jaka moge opisac w stosunku do Duszy.
Data 25/06/2015 22:38  Autor MMagdalena Struska de Merowing  Klikniêæ 2512  Jêzyk Polish
 

Najbardziej przykra historia, jak± mogê opisac w stosunku do Duszy. Cz³owieku zastanów siê zanim zgnêbisz swoj± w³asn± Duszê - taka jest Ziemska rzeczywisto¶c tu nawet Duszê mo¿na do ¶mierci doprowadzic a nie - tylko zgnêbic.
....................................................................
Od dawna czujê wewnêtrzny przymus, 
¿e muszê siê podzielic z Wami Drodzy Przyjaciele 
najbardziej przykr± spraw± jaka mnie spotka³a w ¿yciu.
Dotyczy ona wp³ywu si³ z³a na los, charakter ¿ycia i sposoby dzia³ania mojej nie¿yj±cej ju¿ matki, która zmar³a rok temu.
Z obecnego punktu widzenia i w odniesieniu do wiedzy jak± dysponujemy mogê z czystym sumieniem przedstawic poni¿ej zapisane informacje.

Obecnie Dusza mojej matki zosta³a odprowadzona do Nieba.
Mimo, ¿e dla niej (Duszy, kóra by³a wcielona w postac mojej matki) nie jest zaszczytem powrót do Nieba to musi ona odcierpiec to co uczyni³ cz³owiek ( moja matka) w czasie ziemskiego ¿ycia a w szczególno¶ci w stosunku do mnie.
Ona jako cz³owiek mog³a nie rozumiec tego co uczyni³a przez wiele lat gdy mnie wychowywa³a i potem w kontaktach ze mn± jako osob± doros³±.
Nie bêdê wnika³a w szczegó³y bo s± zbyt bolesne a efekty jej dzia³ania do dzisiejszego dnia odbijaj± siê na moim ¿yciu utrudniaj±c je w wielu sytuacjach.
 Mimo to, kocha³am matkê z ca³ego serca.
Wiem jedno, ¿e de vacto nie ona jest temu wszystkiemu winna,
a napewno nie jest winna Dusza, 
która by³a w ni± wcielona, mimo to 
- kara dla Duszy w Niebie jest nieunikniona -
Jej rodzina w Niebie (nie jest to moja rodzina w Niebie) ju¿ dokona³a os±dzenia Duszy mojej matki fizycznej i aktywacji procesu kary.
Jest to dla mnie bardzo przykra sytuacja ale nic na to poradzic nie mogê
i nie mo¿e nikt, ani tu na Ziemi ani w Niebie.
Nawet sam Bóg nie ma wp³ywu na proces os±dzenia i ukarania Duszy w rodzinie.
Takie procesy podlegaj± pe³nym rygorom zasad
i rodzina w Niebie nie mo¿e siê uchylic od spe³nienia ustalonych zasad zarówno w takiej jak i innych sprawach.

Podobnie przykra sytuacja spotka³a mojego mê¿a, w czasie gdy drugi raz odby³ podró¿ Dusz± do Nieba, wówczas dowiedzia³ siê, ¿e w jego rodzinie sa ukarane dwie Dusze.
Jedn± z nich by³a Dusza Jezusa (jednego z m³odszych jego braci) oraz Dusza jednego z trzech ojców.
M±z przekaza³ te informacje publicznie kilkana¶cie lat temu, 
ale potem zaprzesta³ ich dalszego przekazywania gdy¿ ludzie wogóle tego nie rozumieli i s±dzê, 
¿e równie¿ teraz wiekszo¶c ludzi nie zrozumie tego co piszê do Was.
Faktem jest, ¿e gdy m±¿ zobaczy³ wówczas te ukarane Dusze, 
ich smutek oraz smutek ca³ej rodziny by³o mu jeszcze bardziej przykro.
Jednak w tym samym momencie gdy je zobaczy³ (te dwie Dusze) otrzyma³ pe³ne informacje za co te dwie Dusze zosta³y ukarane.
W odniesieniu do Jezusa kara dotyczy³a sprawy powstania chrze¶cijañstwa, bowiem Jezus w czasie swojego ziemskiego ¿ycia - nie uczyni³ wszystkiego co powinien uczynic by nie powsta³o chrze¶cijañstwo, 
religia która wykorzysta³a jego - (Jezusa) dobre imiê, 
wykorzyst³a imiê Boga 
i od dwóch tysiêcy lat che³pi siê jedynym po¶rednictwem pomiêdzy cz³owiekiem a Bogiem.
M±¿ do dzisiaj by nie porusza³ tego tematu gdyby nie przypadkowa sytuacja,
która zaistnia³a kilka miesiêcy temu.
Pewnego dnia otworzy³ stronê internetow± na opisanym widzeniu Ojca Pio.
Z informacji dotycz±cych Ojca Pio wynika, ¿e dozna³ wielu kontaktów duchowych ale ten jeden na który trafili¶my by³ szczególny a nawet jedyny w swoim rodzaju.
W jego tre¶ci jest zwrot, w którym Jezus mówi do Ojca Pio, ¿e dzia³ania kap³anów chrze¶cijañskich doprowadzi³y do ukarania jego Duszy.
cytujê O. Pio

" „Widok Pana Jezusa w tak op³akanym stanie” 
„ wywo³a³ we mnie ogromny ból.”
„Zapyta³em dlaczego tak cierpi.”
„Nie odpowiedzia³,”
„tylko pokaza³ mi ukaranie tych ksiê¿y.”
„Za chwile jednak,”
„patrz±c na nich z wielkim smutkiem zap³aka³” 
„i zobaczy³em jak dwie du¿e ³zy sp³ynê³y po Jego twarzy.”
„Odwróci³ siê” 
„i odszed³ stamt±d”
„wypowiadaj±c gorzko pod ich adresem” 
”Mordercy!”
„Zwracaj±c siê do mnie powiedzia³:” 
”Mój synu,”
„nie wierz w to, ¿e moja agonia trwa³a tylko trzy godziny.”
„Moja agonia nadal trwa”
„i bêdzie trwa³a do koñca ¶wiata”
„ze wzglêdu na Dusze,”

M±¿ widzia³ ukaran± Duszê Jezusa i wiedzia³ ¿e taka kara jest rodzajem agonii 
lecz dopieo tekst O.Pio jest tym co mo¿e poprzec jego relacje z Nieba.

Wiem, ¿e równie¿ jest ukarana w Niebie Dusza ojca mojego mê¿a.

W konkluzji do wcielonych Dusz i ich obowi±zku wzglêdem rodzin i Boga w Niebie, dodam, ¿e Dusze mimo, ¿e nie maj± ¿adnego wp³ywu na ¶wiadomo¶c i dzia³ania cz³owieka, w którego s± wcielone w pe³ni odpowiadaj± za efekty ¿ycia tego cz³owieka po powrocie z wcielenia.

MariaMagdalenadeMerowing.
25.06.2015.