> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Czy miasta na ksiezycu zbudowal czlowiek?
Data 15/04/2010 13:21  Autor Andrzej Struski  Klikni 2607  Jzyk Polish
 

Czy miasta na ksiê¿ycu zbudowa³ cz³owiek?

W tej sprawie ujawnia siê wiele w±tpliwo¶ci i niedomówieñ. Kto¶ te obiekty na ksiê¿ycu sfotografowa³, inni je próbuj± publikowaæ, jeszcze inni przeszkadzaj±. Istnieje na ziemi wiele tajemniczych spraw, które nie by³y opublikowane i prawdopodobnie nigdy nie ujrz± ¶wiat³a dziennego. Jakiej¶ grupie ziemskich prominentów, zale¿y na tym, by informacje zwi±zane z ¿yciem poza ziemi± nie przedostawa³y siê do publicznej wiadomo¶ci.

Sprawa zwi±zana z budowlami istniej±cymi na ksiê¿ycu a w szczególno¶ci z ich podobieñstwem do konstrukcji, jakie wznosi cz³owiek, daje nam istotne wskazówki. Je¿eli tego typu budowle powsta³y na satelicie ziemi, gdzie nie istniej± odpowiednie warunki do swobodnej egzystencji, oznacza to, ¿e w okre¶lonym czasie zaistnia³y szczególne okoliczno¶ci do takich dzia³añ.

Budowle podobne do takich, jakie mo¿e wznosiæ cz³owiek, wskazuj± nam kolejn± kwestiê, która musi nas doprowadziæ do wyci±gniêcia odpowiednich wniosków. Wniosków w efekcie, których stwierdzimy, ¿e budowniczowie obiektów na ksiê¿ycu maj± podobne do cz³owieka upodobania lub potrzeby. Upodobania i wspólne potrzeby, wskazuj± na zbli¿one rasy cz³owieka i budowniczych obiektów na ksiê¿ycu.

Rasa ludzka, wymaga do ¿ycia takich warunków, jakie panuj± na powierzchni ziemi a nie na powierzchni ksiê¿yca. Z jakiej przyczyny kto¶, komu wygodniej by³oby osiedliæ siê na ziemi, osiedla siê na ksiê¿ycu?

I to nie tylko wygodniej, lecz bez porównania lepiej i taniej. Dlaczego wiêc buduje miasta na ksiê¿ycu?

Za³ó¿my, ¿e przybywa w rejon planety ziemi, grupa istot podobnych do cz³owieka i szuka miejsca na osiedlenie siê. W ¿adnym razie nie wybierze ksiê¿yca. Jest to sprawa tak pewna jak s³oñce na niebie. Chyba, ¿e istniej± do takiego postêpowania szczególne przes³anki. Tak± przes³ank± mog± byæ okresowo istniej±ce warunki klimatyczne na ziemi. Na przyk³ad w czasie kataklizmów zwi±zanych ze zmian± biegunów.

Ale nawet taki stan planety ziemi, bêdzie dla przybysza lepszy ni¿ warunki panuj±ce na powierzchni srebrnego globu. Skoro hipotetyczni przybysze odbyli wieloletni± podró¿, to czy nie mog± poczekaæ jeszcze klika lat a¿ siê ustabilizuje klimat na planecie? Bez w±tpienia tak by uczynili. Kto wiêc u licha wybudowa³, te miasta dla ludzi na ksiê¿ycu?

Odpowied¼ mo¿e byæ tylko jedna. Istniej±ca w przesz³o¶ci cywilizacja ziemska.

Taka teza posiada wiele uzasadnieñ. I tak:

* budowle odpowiednie do rasy ludzkiej, istniej±ce na satelicie, gdzie nie ma warunków do ¿ycia.
* Bliska odleg³o¶æ nie sprawia k³opotu w transporcie materia³ów i ludzi.
* Okresowe, cyklicznie powtarzaj±ce siê kataklizmy na ziemi, które ³atwo wyliczyæ i okre¶liæ w czasie.

Pierwsze uzasadnienie, posiada walory wskazuj±ce na ziemsk± cywilizacjê cz³owieka w sprawie, odpowiednich budowli, które znajduj± siê w zasiêgu rêki. Mog³y one powstaæ w sytuacji kryzysowej, pod warunkiem, ¿e mo¿liwo¶ci techniczne cz³owieka pozwoli³y mu na ucieczkê z ziemi. By³a to masowa emigracja, która wynika³a z powa¿nych zagro¿eñ, jakie w trakcie kataklizmu grozi³y cz³owiekowi na rodzimej planecie.

Drugie uzasadnienie, eliminuje wskazanie budowniczych, którzy pochodz± z poza ziemi. Taka przybywaj±ca w okolice ziemi cywilizacja, osiedli³aby siê na powierzchni nadaj±cej siê do zamieszkania planety ziemi a nie jej satelity, którego powierzchnia jest tak niego¶cinna. Kolejnym aspektem tego uzasadnienia, który wskazuje na cz³owieka z ziemskiej cywilizacji, jest mo¿liwo¶æ przeprowadzenia logistyki ca³ego przedsiêwziêcia. Zaplecze techniczne, znajduj±ce siê na ziemi, u³atwia tak olbrzymie zadanie, jak zbudowanie miast na ksiê¿ycu i czyni to przedsiêwziêcie wykonalnym i realnym.

Trzecie uzasadnienie, jest tu najwa¿niejsze i decyduj±ce, bo wskazuje przyczynê do takiego dzia³ania. Cyklicznie powtarzaj±ce siê kataklizmy, których skala zagro¿enia mo¿e godziæ w egzystencjê ca³ej cywilizacji, mog± byæ realn± przyczyn± do emigracji poza planetê. Ludzie, którzy orientuj± siê w obecnym czasie zagro¿eñ dla cywilizacji na ziemi, wiedz±, ¿e taki okres jest zjawiskiem cyklicznym. To, co mo¿e wydarzyæ siê w 2012r, wydarzy³o siê w czasie istnienia na ziemi, cywilizacji, która zbudowa³a miasta na ksiê¿ycu. Oni wiedz±c o nadchodz±cym zagro¿eniu, doskonale rozumieli jego skalê i podjêli siê dzia³añ na skalê emigracji z planety ziemi.

Po kilkunastu latach emigracji powrócili na ziemiê, lub pozostali na zawsze na ksiê¿ycu, do czasu a¿ wszyscy wymarli. Mog³o siê wydarzyæ wiele nieprzewidzianych sytuacji w trakcie erupcji S³oñca. Potê¿na ilo¶æ wyrzuconych silnie namagnesowanych cz±stek materii s³onecznej, jest gro¼na dla cz³owieka równie¿ w przestrzeni kosmicznej. Ta materia mog³a zniszczyæ wszystkie systemy elektroniczne i elektromagnetyczne uciekinierów. A najbardziej wra¿liwym systemem magnetycznym jest sam cz³owiek.

© Andrzej Struski de Merowing.

*Osoby które interesuj± siê Ksiê¿ycem zapewne widzia³y
ró¿nej jako¶ci zdjêcia pasuj±ce do opisu w temacie.