> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Wrzesie˝ 2018
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Czy miasta na ksiezycu zbudowal czlowiek?
Data 15/04/2010 13:21  Autor Andrzej Struski  Klikni੠2800  Jŕzyk Polish
 

Czy miasta na ksiê¿ycu zbudowa³ cz³owiek?

W tej sprawie ujawnia si├¬ wiele w┬▒tpliwo┬Âci i niedomówie├▒. Kto┬ te obiekty na ksi├¬┬┐ycu sfotografowa┬│, inni je próbuj┬▒ publikowa├Ž, jeszcze inni przeszkadzaj┬▒. Istnieje na ziemi wiele tajemniczych spraw, które nie by┬│y opublikowane i prawdopodobnie nigdy nie ujrz┬▒ ┬Âwiat┬│a dziennego. Jakiej┬ grupie ziemskich prominentów, zale┬┐y na tym, by informacje zwi┬▒zane z ┬┐yciem poza ziemi┬▒ nie przedostawa┬│y si├¬ do publicznej wiadomo┬Âci.

Sprawa zwi┬▒zana z budowlami istniej┬▒cymi na ksi├¬┬┐ycu a w szczególno┬Âci z ich podobie├▒stwem do konstrukcji, jakie wznosi cz┬│owiek, daje nam istotne wskazówki. Je┬┐eli tego typu budowle powsta┬│y na satelicie ziemi, gdzie nie istniej┬▒ odpowiednie warunki do swobodnej egzystencji, oznacza to, ┬┐e w okre┬Âlonym czasie zaistnia┬│y szczególne okoliczno┬Âci do takich dzia┬│a├▒.

Budowle podobne do takich, jakie mo┬┐e wznosi├Ž cz┬│owiek, wskazuj┬▒ nam kolejn┬▒ kwesti├¬, która musi nas doprowadzi├Ž do wyci┬▒gni├¬cia odpowiednich wniosków. Wniosków w efekcie, których stwierdzimy, ┬┐e budowniczowie obiektów na ksi├¬┬┐ycu maj┬▒ podobne do cz┬│owieka upodobania lub potrzeby. Upodobania i wspólne potrzeby, wskazuj┬▒ na zbli┬┐one rasy cz┬│owieka i budowniczych obiektów na ksi├¬┬┐ycu.

Rasa ludzka, wymaga do ┬┐ycia takich warunków, jakie panuj┬▒ na powierzchni ziemi a nie na powierzchni ksi├¬┬┐yca. Z jakiej przyczyny kto┬Â, komu wygodniej by┬│oby osiedli├Ž si├¬ na ziemi, osiedla si├¬ na ksi├¬┬┐ycu?

I to nie tylko wygodniej, lecz bez porównania lepiej i taniej. Dlaczego wi├¬c buduje miasta na ksi├¬┬┐ycu?

Za┬│ó┬┐my, ┬┐e przybywa w rejon planety ziemi, grupa istot podobnych do cz┬│owieka i szuka miejsca na osiedlenie si├¬. W ┬┐adnym razie nie wybierze ksi├¬┬┐yca. Jest to sprawa tak pewna jak s┬│o├▒ce na niebie. Chyba, ┬┐e istniej┬▒ do takiego post├¬powania szczególne przes┬│anki. Tak┬▒ przes┬│ank┬▒ mog┬▒ by├Ž okresowo istniej┬▒ce warunki klimatyczne na ziemi. Na przyk┬│ad w czasie kataklizmów zwi┬▒zanych ze zmian┬▒ biegunów.

Ale nawet taki stan planety ziemi, b├¬dzie dla przybysza lepszy ni┬┐ warunki panuj┬▒ce na powierzchni srebrnego globu. Skoro hipotetyczni przybysze odbyli wieloletni┬▒ podró┬┐, to czy nie mog┬▒ poczeka├Ž jeszcze klika lat a┬┐ si├¬ ustabilizuje klimat na planecie? Bez w┬▒tpienia tak by uczynili. Kto wi├¬c u licha wybudowa┬│, te miasta dla ludzi na ksi├¬┬┐ycu?

Odpowied┬╝ mo┬┐e by├Ž tylko jedna. Istniej┬▒ca w przesz┬│o┬Âci cywilizacja ziemska.

Taka teza posiada wiele uzasadnie├▒. I tak:

* budowle odpowiednie do rasy ludzkiej, istniej┬▒ce na satelicie, gdzie nie ma warunków do ┬┐ycia.
* Bliska odleg┬│o┬Â├Ž nie sprawia k┬│opotu w transporcie materia┬│ów i ludzi.
* Okresowe, cyklicznie powtarzaj┬▒ce si├¬ kataklizmy na ziemi, które ┬│atwo wyliczy├Ž i okre┬Âli├Ž w czasie.

Pierwsze uzasadnienie, posiada walory wskazuj┬▒ce na ziemsk┬▒ cywilizacj├¬ cz┬│owieka w sprawie, odpowiednich budowli, które znajduj┬▒ si├¬ w zasi├¬gu r├¬ki. Mog┬│y one powsta├Ž w sytuacji kryzysowej, pod warunkiem, ┬┐e mo┬┐liwo┬Âci techniczne cz┬│owieka pozwoli┬│y mu na ucieczk├¬ z ziemi. By┬│a to masowa emigracja, która wynika┬│a z powa┬┐nych zagro┬┐e├▒, jakie w trakcie kataklizmu grozi┬│y cz┬│owiekowi na rodzimej planecie.

Drugie uzasadnienie, eliminuje wskazanie budowniczych, którzy pochodz┬▒ z poza ziemi. Taka przybywaj┬▒ca w okolice ziemi cywilizacja, osiedli┬│aby si├¬ na powierzchni nadaj┬▒cej si├¬ do zamieszkania planety ziemi a nie jej satelity, którego powierzchnia jest tak niego┬Âcinna. Kolejnym aspektem tego uzasadnienia, który wskazuje na cz┬│owieka z ziemskiej cywilizacji, jest mo┬┐liwo┬Â├Ž przeprowadzenia logistyki ca┬│ego przedsi├¬wzi├¬cia. Zaplecze techniczne, znajduj┬▒ce si├¬ na ziemi, u┬│atwia tak olbrzymie zadanie, jak zbudowanie miast na ksi├¬┬┐ycu i czyni to przedsi├¬wzi├¬cie wykonalnym i realnym.

Trzecie uzasadnienie, jest tu najwa┬┐niejsze i decyduj┬▒ce, bo wskazuje przyczyn├¬ do takiego dzia┬│ania. Cyklicznie powtarzaj┬▒ce si├¬ kataklizmy, których skala zagro┬┐enia mo┬┐e godzi├Ž w egzystencj├¬ ca┬│ej cywilizacji, mog┬▒ by├Ž realn┬▒ przyczyn┬▒ do emigracji poza planet├¬. Ludzie, którzy orientuj┬▒ si├¬ w obecnym czasie zagro┬┐e├▒ dla cywilizacji na ziemi, wiedz┬▒, ┬┐e taki okres jest zjawiskiem cyklicznym. To, co mo┬┐e wydarzy├Ž si├¬ w 2012r, wydarzy┬│o si├¬ w czasie istnienia na ziemi, cywilizacji, która zbudowa┬│a miasta na ksi├¬┬┐ycu. Oni wiedz┬▒c o nadchodz┬▒cym zagro┬┐eniu, doskonale rozumieli jego skal├¬ i podj├¬li si├¬ dzia┬│a├▒ na skal├¬ emigracji z planety ziemi.

Po kilkunastu latach emigracji powrócili na ziemi├¬, lub pozostali na zawsze na ksi├¬┬┐ycu, do czasu a┬┐ wszyscy wymarli. Mog┬│o si├¬ wydarzy├Ž wiele nieprzewidzianych sytuacji w trakcie erupcji S┬│o├▒ca. Pot├¬┬┐na ilo┬Â├Ž wyrzuconych silnie namagnesowanych cz┬▒stek materii s┬│onecznej, jest gro┬╝na dla cz┬│owieka równie┬┐ w przestrzeni kosmicznej. Ta materia mog┬│a zniszczy├Ž wszystkie systemy elektroniczne i elektromagnetyczne uciekinierów. A najbardziej wra┬┐liwym systemem magnetycznym jest sam cz┬│owiek.

© Andrzej Struski de Merowing.

*Osoby które interesuj┬▒ si├¬ Ksi├¬┬┐ycem zapewne widzia┬│y
ró┬┐nej jako┬Âci zdj├¬cia pasuj┬▒ce do opisu w temacie.