> Strona gwna > Artyku³y
Kalendarz
Luty 2018
P W C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano
Zapowiedzi konca swiata ?
Data 20/09/2015 14:08  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 974  Jzyk Polish
 

 KOLEJNY KONIEC ¦WIATA.


Tym razem do zapowiedzi tego, jak¿e wa¿nego dla ludzko¶ci wydarzenia przy³±czy³ siê profesor. Poni¿sze dwa pierwsze linki zawieraj± informacje o koñcu ¶wiata, gdzie Profesor… wyra¿a swoj± potwierdzaj±c± tê sytuacjê opiniê.

Ja ze swojej strony mogê wszystkich zapewniæ, ¿e jeszcze nie nadszed³ czas na wyst±pienie takiej skali katastrofy naturalnej, która mo¿e zniszczyæ ¿ycie biologiczne w skali planetarnej. Na ziemi (a przede wszystkim w odniesieniu do cywilizacji cz³owieka) nasta³ czas szczególny. Czas, który by³ prorokowany od tysi±cleci. Dzia³anie tu misji od Boga, sta³o siê faktem ju¿ od 30 lat. Misja ta zosta³a obarczona zadaniem, które musi wykonaæ i ¿adna naturalna, lub jaka¶ inna katastrofa nie ma prawa jej w tym przeszkodziæ. Istniej± mechanizmy magnetyczne i ja mam do nich dostêp, które dysponuj± wystarczaj±cym potencja³em do zabezpieczenia planety przed naturalnym kataklizmem na skalê likwidacji jej ¿ycia biologicznego. Misja posiada równie¿ potencja³ do obrony przed ka¿dym innym zagro¿eniem.

Dowodem na istnienie takich mechanizmów i zarówno dowodem, ¿e ja mam do nich dostêp jest sytuacja, jaka wydarzy³a siê w Grudniu 2012r. W tamtym czasie ¦wiat oczekiwa³ koñca, wielu ludzi ze zgroz± spogl±dali na S³oñce, to w³a¶nie w nim upatrywano przyczynê najgorszego. Wówczas w odniesieniu do wielu przes³anek astronomicznych i historycznych wielki wybuch na s³oñcu by³ bardzo realny i móg³ zakoñczyæ egzystencjê cz³owieka. Samo S³oñce równie¿ zachowywa³o siê w taki sposób, ¿e ta, z dr¿eniem serc oczekiwana ¶miertelna erupcja by³a mo¿liwa. Je¿eli ju¿ nie dok³adnie w dniu 21 12 2012r w dzieñ prorokowanego koñca ¶wiata, to by³a realna w kolejnych miesi±cach szczytu s³onecznej aktywno¶ci. A aktywno¶æ s³oñca by³a w poprzedzaj±cych tê datê miesi±cach bardzo wysoka i nic nie wskazywa³o, ¿e z dnia na dzieñ ona os³abnie. 

Sta³o siê zupe³nie inaczej, ni¿ tego wielu z nas siê obawia³o. W pierwszej po³owie grudnia na kilkana¶cie dni przed zapowiadan± (wed³ug zapowiedzi ¶mierteln± dla cywilizacji cz³owieka) erupcj± s³oñca, ono zapada w g³êboki sen i ¶pi prawie pó³tora roku. S³oñce przespa³o wówczas ca³y szczyt, dodaæ nale¿y, ¿e to by³ najwy¿szy w skali ocen szczyt aktywno¶ci s³onecznej. Nikt do dnia dzisiejszego nie wyja¶ni³ przyczyn tak drastycznej zmiany i uspokojenia aktywno¶ci s³onecznej w jej najwy¿szym okresie szczytowym.

Czwartego Grudnia 2012r opublikowa³em informacje dotycz±ce tej sprawy, jako dowód zamieszczam poni¿szy ling do tej publikacji;

Jeszcze przed tym wydarzeniem, ¦wiat oczekiwa³ innego proroctwa dotycz±cego koñca egzystencji cz³owieka. Równie¿ przed tamtym wydarzeniem opublikowa³em informacjê, ¿e ono nie nast±pi. Dowodem jest tekst, do którego kieruje kolejny link;

Powracaj±c do dnia dzisiejszego i zapowiadanego kolejnego koñca ¶wiata, mogê wszystkich zapewniæ, ¿e jeszcze nie nadszed³ czas tak drastycznych wydarzeñ na ziemi. Je¿eli takie wydarzenia mia³yby kiedykolwiek nast±piæ, to sam tak± informacjê przeka¿ê ludzko¶ci. Wszystkie poprzednie próby likwidacji cywilizacji cz³owieka, lub same informacje o nich nie pochodzi³y od Boga. By³o to i jest dzie³o si³ lucyferycznych. Obecne informacje o koñcu ¶wiata, jak równie¿ zwi±zane z tym zastraszania s± dzia³aniem si³ z³a wspó³pracuj±cych z Lucyferem. W tym miejscu nale¿y nadmieniæ, ¿e ludzie, którzy takie informacje przekazuj± i dopuszczaj± siê zastraszania opinii publicznej, nie s± ¶wiadomi czynu z³a. S± oni ofiarami procesu zniewolenia ¶wiadomo¶ci i ubezw³asnowolnienia na planie rozumienia rzeczywisto¶ci boskiej. Ich dzia³anie, mimo ¿e drastyczne i szkodliwe potrzebom Boga, jest w ich pojêciu w³a¶ciw± drog± postêpowania a w szczególno¶ci w³a¶ciw± drog± postêpowania w odniesieniu do Boga.