> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Proces Weryfikacji Raymonda Elwood - Ra-El
Data 03/10/2015 16:29  Autor Maria-Magdalena Struski de Mer  Klikni 1058  Jzyk Polish
 

 


Zakoñczy³am proces weryfikacji pierwszej weryfikowanej postaci, która uwa¿a siê za Mesjasza.


Wniosek 1 nazwisko i mesjañski tytu³: -

a) RAYMOND HOWARD-LEAR

b) RAYMOND ELWOOD – nazwisko obecnie u¿ywane

e) RA-EL –tytu³ wziêty czytaj±c nazwisko LEAR ( LE –AR) wspak.

c) Guardian Angel – Anio³ Stró¿ – tytu³ u¿ywany wcze¶niej

d) RA-EL –tytu³ wziêty czytaj±c nazwisko LEAR ( LE –AR) wspak.

e) Ray El, - Tytu³ mesjañski obecnie u¿ywany

f) JHVH, GOD, Christ, Yeshua, Jesus, Enki, Allah, RA Angel,

Przyczyny zmiany nazwiska i przyjêcia tytu³u Ray El wynikaj± z potrzeb dopasowania swojego tytu³u do proroctw dotycz±cych Mesjasza.

1/ Stosowa³ i nadal stosuje metodê ubierania siê w odpowiednie piórka, dla celów populistycznych.

2/ Dopasowanie nazwiska do informacji zawartej w kodzie Tory, nie jest ¶cis³e. W wielu przypadkach istniej± istotne rozbie¿no¶ci.

3/ Tytu³ Ray El wyeksponowa³ w tak9iej formie, by by³ podobny do s³ów wynikaj±cych z kodu Tory.

Wniosek 2, Cechy wspólne z proroctwami dotycz±cymi przyj¶cia Syna Boga.

Przyj±³ wszystkie mo¿liwe nazwy tytu³ów z mesjañskich proroctw. Z informacji o nim i z informacji zawartych pod jego wpisami, oraz na jego stronach internetowych wynika ca³kowita sprzeczno¶æ, jego przekazu i postawy, w odniesieniu do cech, jakie powinien prezentowaæ Syn Boga Stwórcy. Tymi informacjami, dowodzi On i jego wspó³pracownicy, ¿e nie jest On (Raymond Howard Lear alias Elwood), zapowiadanym w proroctwach Mesjaszem, synem Boga Stwórcy.

Mimo, ¿e przyj±³ tak du¿o ró¿nych tytu³ów, jego postawa spo³eczna nacechowana jest wy¿szo¶ci± i ¿±dz± w³adzy, niegodnej Boskiego wys³annika, za jakiego siê uwa¿a.

Wniosek 3, Posiadanie niezbêdnej wiedzy, jak± prorokowany Mesjasz musi dysponowaæ.

W informacji, jakie publikuje w odniesieniu do zaszyfrowanej tre¶ci Apokalipsy, zauwa¿alny jest kompletny brak niezbêdnej wiedzy do jej odszyfrowania. Wiedzê tak± musi posiadaæ Syn Boga Stwórcy, Mesjasz. On (Pan Raymond Elwood) takiej wiedzy nie posiada, nie ma prawa u¿ywaæ tego tytu³u.

Wiedza od Boga Stwórcy, jakiej jeszcze na Ziemi nie by³o, jest kolejnym obowi±zkowym atrybutem prorokowanego Mesjasza. Raymond Elwood nie wnosi ¿adnej wiedzy, która by, ju¿ wcze¶niej nie by³a przekazana w trakcie rozwoju cywilizacji cz³owieka. To oznacza, ¿e nie przedstawi³ ¿adnej wiedzy od Boga Stwórcy, nie jest, wiêc Jego Boga Stwórcy synem.

Wniosek 4, Informacje dowodz±ce fa³szywego mesjañstwa, Raymonda Elwooda

Twierdzi, ¿e jest zwi±zany z Ananuki.  W jego informacjach istnieje zapis mówi±cy o dwoisto¶ci jego postaci. On jest cz³owiekiem sk³adaj±cym siê z ziemskiej postaci i ¶wiat³a, które w niego wesz³o. Ten drugi aspekt jego postaci, (¶wiat³o) wed³ug tych informacji pochodzi od Anunaki.  Anunaki nie maja nic wspólnego z Bogiem Stwórc±, s± cywilizacj± wyewoluowan± w programie ewolucji wszech¶wiata. Inn± ich cech± jest to, ¿e s± cywilizacj± istot cielesnych a to stawia ich w rz±dzie istot UFO. W odniesieniu do istot cielesnych Ananuki nie mo¿emy przyj±æ ¶wiat³a, jako elementu ich postaci. W zwi±zku z tak± sytuacj± nie mo¿e On Raymond Elwood w swej drugiej duchowej postaci byæ Ananuki.

W jego przekazach pisanych na stronach internetowych, sa powa¿ne wskazania i przes³anki, które wskazuj±, ¿e jest On wys³annikiem Lucyfera i si³ z³a. ¦wiat³o, które wesz³o w jego fizyczna postac pochodziæ musi od Lucyfera. Lucyfer jest znan± postaci± i czêsto ocenian±, jako w³adca ¶wiat³a.

Wniosek 5, Jaki cel jego dzia³alno¶ci na Ziemi, jawi siê z dostêpnych o nim informacji?

¬ród³a jego wewnêtrznej to¿samo¶ci, wynikaj±ce z po³±czenia postaci cz³owieka i ¶wiat³a przes³anego od Lucyfera, mog± skutkowaæ dzia³aniem na planie pog³êbiania zniewolenia cz³owieka na planie ¶wiadomo¶ci. 

Schematy duchowe ³±cz±ce jego postac fizyczn± i eteryczn±, ze ¼ród³em mocy pochodzenia lucyferycznego, wskazuj± równie¿ na dzia³anie maj±ce na celu obronê statusu w³adzy kap³añskiej i dominacji nad woln± wol± ludzi na Ziemi.

Taka hybrydowa postac cz³owieka, dodatkowo uznaj±ca zbrodniczy wp³yw cywilizacji Ananuki na Ziemi, jako bosk± opaczno¶æ, mo¿e otwieraæ drzwi do dzia³ania, schematom czarnej magii. Takie eteryczne si³y, pochodzenia lucyferycznego i demonicznego, sw± moc± i zapisem kodowym, bêd± ograniczaæ wewnêtrzny wybór drogi my¶lenia i dzia³ania cz³owieka.

Te wnioski s± w pe³ni uzasadnione materia³em dowodowym, jaki zgromadzi³am i jaki mo¿na znale¼æ na ³amach stron internetowych. Informacje dowodowe s± miêdzy innymi dostêpne pod wskazanymi poni¿ej linkami.