> Strona gwna > Artyku³y
Kalendarz
Luty 2018
P W C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano
Jestesmy na Ziemi swiadkami obrony wladzy, przez moce zla.
Data 03/10/2015 17:11  Autor MASdeMerowing  Klikni 846  Jzyk Polish
 

 Jeste¶my na Ziemi ¶wiadkami obrony w³adzy, przez moce z³a.

Z pozoru niegro¼na a nawet posiadaj±ca znamiona oczekiwanej sprawa, mo¿e wywo³aæ powa¿ne konsekwencje dla ludzi wierz±cych w Boga i nie tylko. ¯yjemy w czasie, kiedy dzia³anie ciemnych mocy na Ziemi, nabiera intensywno¶ci i jest fizycznie zauwa¿alne. Z takiego dzia³ania si³ duchowych powsta³a ideologia i dzia³anie grupy promuj±cej cz³owieka nasyconego ¶wiat³em. Twierdz±, ¿e jest On oczekiwanym Mesjaszem i usilnie a nawet drapie¿nie próbuj± przeforsowaæ jego spo³eczn± akceptacjê. To dzia³anie jest oparta na ¶lepym spo³ecznym zaufaniu. Zaufaniu, które jest propagowane od wieków przez religiê, odnosi siê do ró¿nych aspektów powrotu Jezusa - Mesjasza. Cz³onkowie grupy sami nie rozumiej±c g³êbi manipulacji warto¶ciami rzeczywistego Syna Boga i zapowiadanego Mesjasza, oddaj± siê ca³ym sercem ideologii, jaka jest owocem manipulacji Lucyfera.

Propagowany przez tê grupê ludzi Mesjasz jawi siê, jako marionetka. Jest to postac Mesjasza, która nie dysponuje ¿adn± wiedz± od Boga. Nie posiada ON równie¿ predyspozycjami zapowiadanego w proroctwach Pana Zastêpów. Spe³nia w zamian rolê mesjañskiej postaci Syna Boga w sposób groteskowy, jak kto¶ wynajêty do wykonania zadania. W za³o¿eniach si³ z³a, jego zadaniem jest ¿ycie tu na Ziemi w postaci fizycznej. Ma ¿yæ, jako cz³owiek, który dozna³ wst±pienia ducha w jego cia³o. Od czasu, gdy zosta³ nasycony ¶wiat³em „ducha ¶wiêtego”, ma publicznie pokazywaæ twarz i prezentowaæ krótkie teksty s³owne oparte na ideologii religijnej lub abstrakcyjnej, tak te¿ czyni. W jego obliczu, grupa zmanipulowanych (na wzór za¶lepionego ortodoksa) osób, ma tworzyæ ca³y klimat informacji kultowej zwi±zanej z powrotem Jezusa na Ziemiê. Oni taki klimat tworz± z zapa³em i oddaniem godnym po¶wiêceniu siebie, dla najwy¿szych warto¶ci. Wierz±, ¿e czyni± to wszystko dla Boga. S± oni ofiarami manipulacji na planie ludzkiej ¶wiadomo¶ci, która na Ziemi z¿era osobowo¶æ cz³owieka religijnego ju¿ od tysiêcy lat. Oni, ich Mesjasz i miliony ludzi g³êboko wierz±cych, s± ofiarami i mimowolnymi instrumentami si³a z³a. Ta piekielna dominacja jest niewykrywalna i niezrozumia³a dla cz³owieka wierz±cego a równie¿ w wiêkszo¶ci przypadków dla pozosta³ych ludzi na Ziemi.

Zmanipulowane na planie duchowym ró¿ne kwestie dotycz±ce tej sprawy, (dla jednych samego Jezusa Chrystusa, dla innych Jeszua, dla jeszcze innych Mesjasza, wszystko w zale¿no¶ci od ¶rodowiska spo³ecznego, do jakiego w danej chwili siê zwracaj±) jego powrotu na Ziemiê. Ich przekaz jest perswazj± s³own± z elementami zastraszania i przymusu pod gro¼b±. Informacje nie posiadaj± ¿adnej g³êbszej warto¶ci, s± to typowe, czêsto stosowane w ró¿nych kultach slogany niezbêdne do utrzymania w³adzy kap³añskiej. Ca³y klimat tej mesjañskiej zaborczej akcji jest kontynuacj± religijnej ideologii. Nie ma w ich przekazie spo³ecznym cech, które odnosi³yby siê do nowych propozycji ¿ycia i niezbywalnego prawa do wolno¶ci osobistej cz³owieka. Argumenty, jakie publikuj± s± zbiorem najbardziej wyrafinowanych metod zarz±dzania lud¼mi przez marionetkow± postac, imituj±c± w³adzê duchow± Mesjasza.

Piszê tu o Raymond Elwood i osobach, które promuj± publicznie Jego postac. Du¿e w±tpliwo¶ci budzi ju¿ sprawa przyjêcia imienia „RayEL, które wed³ug jego wyznawców (na to, by On sam wypowiedzia³ siê publicznie s± niewielkie szanse) oznacza „s³owo bo¿e”. ¬ród³a, które zapowiadaj± nadej¶cie czasów, kiedy bêdzie na Ziemi s³owo bo¿e, wskazuj± raczej na kwestie zwi±zane ze s³owem bo¿ym w znaczeniu s³ów od Boga, czyli przekazywaniu wiedzy od Boga Stwórcy. S±dzê, ¿e nikomu wcze¶niej nie przyszed³ do g³owy tak absurdalny pomys³, by wiedzê od Boga przemianowaæ na imiê w³asne Mesjasza. Widocznie sytuacja duchowych wrogów Boga sta³a siê bardzo trudna, je¿eli podejmuj± tak ¼le przygotowan± akcjê z osadzeniem na Ziemi w³asnego konkurencyjnego Mesjasza.

Inn± wa¿n± kwestiê w odniesieniu do mesjañskiej w³adzy Raymond Elwood, s± te elementy ich ideologii, które cechuje retoryka drapie¿nego kultu. W wypowiedziach ludzi promuj±cych tê postac, nie brakuje akcentów s³ownych, które nawo³uj± do bezwzglêdnego pos³uszeñstwa woli wzglêdem postaci Mesjasza na tronie. S± nawet takie tre¶ci, które przesy³aj± gro¼by w przypadku niepos³uszeñstwa. Wystêpuj± równie¿ gro¼by dotycz±ce globalnego zniszczenia cywilizacji za niepos³uszeñstwo wobec w³adzy tego uzurpatora.

Wskazane powy¿ej cechy zwi±zane z prób± osadzenia na mesjañskim tronie postaci Raymond Elwood s± ca³kowicie sprzeczne z potrzebami Boga Stwórcy. A przecie¿ Pan Raymond Elwood uwa¿a siê za jego Syna, który tu na Ziemiê zosta³ przez swego Ojca Boga przys³any. W zamian te cechy posiadaj± du¿o zgodno¶ci z potrzebami mocy z³a, którego wp³yw jest dominuj±cy na Ziemi od tysiêcy lat. W³adcy tych lucyferycznych obszarów wp³ywu dobrze wiedz±, ¿e efekty dzia³ania misji czasów ostatecznych, bêd± dla nich definitywnym koñcem wp³ywu na cz³owieka. Uczyni± wszystko by temu przeszkodziæ a próba osadzenia takiej postaci jak rozkazuj±cy, rzucaj±cy na kolana, czy stosuj±cy metody zastraszania Mesjasz na tronie Ziemi jest tego dowodem.

 
MASdeMerowing. A.D.03.10.2015.