> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

CZAS BOGA 3 X 7 i CZAS NARODU *5777* TIME OF GOD 3 X 7 TIME THE NATION * 5777 צייט גאָט 3 רענטגענ 7 &
Data 03/10/2015 19:38  Autor Magdalena&Andrzej Struski   Klikni 1521  Jzyk Polish
 

 CZAS BOGA 3 X 7 i CZAS NARODU *5777* 
TIME OF GOD 3 X 7 TIME THE NATION * 5777

צייט גאָט 3 רענטגענ 7 און צייט לאַנד * 5777 *
 

The only time in Jewish history, TIME WHEN GOD synchronizes with the time of the nation - CALL TIME SEPTEMBER 2017.
 

JEDYNY RAZ W HISTORII NARODU ¯YDOWSKIEGO, KIEDY CZAS BOGA SYNCHRONIZUJE SIÊ Z CZASEM NARODU - PO£¡CZENIE CZASÓW WRZESIEÑ 2017.
 

דער בלויז מאָל אין אידישע געשיכטע ווען גאָט TIME סינגקראַנייזיז מאָל אין די לאַנד אין 2017.
 

Trzy tetrady ksiê¿yca nastêpuj±ce po sobie, wyj±tkowy uk³ad astronomiczny, jaki wyst±pi³ w okresie zaledwie 68 lat. Jego wyj±tkowo¶æ jest wskazana tym, ¿e poprzednia tetrada zaistnia³a 450 lat temu a nastêpna bêdzie dopiero za 600 lat. Ludzie uwa¿aj± tetrady za zdarzenia zwiastuj±ce szczególne wydarzenia. Zbie¿no¶æ tetrad i wyj±tkowych wydarzeñ, kieruje nasz wzrok na sytuacjê, jakie w ich czasie przydarzy³y siê narodowi izraelskiemu.
 

Jednak nikt nie zwróci³ uwagi na jedn± bardzo wa¿n± dla Izraela sprawê. Mianowicie chodzi nam o boskie wskazanie czasu tego narodu. To wskazanie a zarazem i dzia³anie Boga jest bardzo precyzyjnie po³±czone z kalendarzem hebrajskim. Liczby, bo o nie tu chodzi, s± przypisywane ró¿nym rzeczom i sprawom. Siódemka to liczba Boga, trzy siódemki to najbardziej mocne spe³nienie warto¶ci siódemki, jako liczby Boga. Nadchodzi czas takiego spe³nienia dla Izraela. Nastêpny rok wed³ug kalendarza hebrajskiego to trzy siódemki – 5777. Nic dodaæ nic uj±æ a jednak w narodzie cicho na ten temat. Czy¿by wszystkich strach sparali¿owa³?
 

Rozpisuj± siê, badaj± wszystko, co mo¿na zbadaæ, ale o dwa albo o rok wcze¶niej. Najczê¶ciej w odniesieniu do ostatniej tetrady ksiê¿yca, która zakoñczy³a swój dwuletni cykl 28 Wrze¶nia 2015r. Czas min±³ i co? I nic siê nie dzieje?
 

Dzieje siê, tylko tego nie dostrzegacie. Mo¿liwe, ¿e nie postrzegacie wszystkich aspektów zwi±zanych z czasem ostatnich trzech tetrad. Jak ju¿ napisali¶my, s± one wyj±tkowe, dlatego, ¿e wydarzy³y siê w bardzo ma³ych odstêpach czasu. W warto¶ciach czasu astronomicznego 67 lat dla trzech tetrad to tak jak sekunda dla pracy cz³owieka. Sytuacja nadzwyczajna a w szczególno¶ci dla narodu izraelskiego. 
W czasie dwóch pierwszych tetrad, wydarzy³y siê dwie wa¿ne sytuacje. Pierwsza to uzyskanie niepodleg³o¶ci a druga to odzyskanie Jerozolimy. Jest czas trzeciej tetrady, co wa¿nego dzieje siê, lub zdarzyæ mo¿e dal narodu izraelskiego?
 

Na wstêpie wspomnia³em o siódemce i jej kompilacji trzech siódemek. Rok 5777, koñczy siê za dwa lata. Równie¿ w tym czasie koñczy siê inny uk³ad siódemkowy dla Izraela. Po dwóch karach nadchodzi czas próby dla mo¿nych tego narodu i dla wszystkich jego obywateli. Czy zapomnieli¶cie o 70 letniej niewoli babiloñskiej? Czy zapomnieli¶cie o tym, ¿e w 70 roku utracili¶cie ¶wi±tyniê? Czy nie rozumiecie czasu trzeciej siódemki?
Trzecia siódemka to, 70-lecie uzyskania niepodleg³o¶ci. W roku pañskim – kompilacji trzech liczb Boga 5777, spe³nia siê trzeci czas siódemkowy narodu izraelskiego. Czy to przypadek, czy precyzyjnie przez Boga skomponowana sytuacja? Po dwóch karach, Bóg daje ostatni± szansê narodowi wybranemu. Chce On wiedzieæ, czy naród zachowa³ wybrañstwo przeznaczone dla Jego potrzeb, czy ten Naród roztrwoni³ je, dla w³asnej korzy¶ci. Czy wiecie jak zrozumieæ potrzeby Boga w odniesieniu do wybrañstwa izraelowego?
 

Istnieje wskazanie. Jest ono ponownie zwi±zane z czasem. Czas przyj¶cia Mesjasza, który nieod³±cznie jest zwi±zany z Izraelem. Panowie Rabini i ca³y narodzie, pozosta³o wam dwa lata na decyzjê. Dlaczego dwa lata? Dlatego, ¿e za dwa lata koñczy siê czas trzeciej i ostatniej próby dla narodu, na³o¿onej przez Boga Stwórcê. Chodzi o to, czy jeste¶cie gotowi podj±æ decyzjê i czy m±drze to uczynicie.
Jest pewne wskazanie od Boga i jest ono zwi±zane z czasem tych trzech tetrad czerwonego ksiê¿yca. Rok 5777 koñczy siê za dwa lata. Pytanie, co by³o w dwa lata po ka¿dej z poprzednich Tetrad?
 

Szukacie Mesjasza wed³ug waszych tradycyjnych metod, czy dobrze czynicie? Ca³y czas postêpujecie wed³ug waszych tradycji i nie uniknêli¶cie 70-cio letniej niewoli. Dalej siê nie zmienili¶cie, wasze tradycje s± dla was ¶wiête a utracili¶cie w 70 roku ¶wi±tyniê. Czy obecnie siê zmienili¶cie? Czy poza czubkiem w³asnego nosa jeszcze co¶ mo¿ecie dostrzec? Zastanówcie siê jak Bóg ocenia³ i jak oceni wasz± tradycjê? Czy jeste¶cie pewni, ¿e wasza tradycja obchodzi Boga? Czy ona spe³nia Jego potrzeby? Czy w ogóle wy znacie Jego potrzeby? Zadali¶my wam te wszystkie pytania, bo pozosta³o do czasu waszej próby dwa lata a wy tradycyjnie jeste¶cie ¶lepi jak krety.
 

 

*******&*******


Magdalena&Andrzej Struski de Merowing.

A.D.03.10.2015.