> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

CALY SWIAT OBCHODZI DZIEN LUCYFERA 25 GRUDZIEN - DZIEN URODZIN WSZYSTKICH JEGO BOZKOW. JEZUS JAKO BOG CHRZESCIJANSKI W PANTEONIE LUCYFERA.
Data 25/12/2015 23:07  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 976  Jzyk Global
 CA£Y ¦WIAT OBCHODZI DZIEÑ LUCYFERA 25 GRUDZIEÑ 

- DZIEÑ URODZIN WSZYSTKICH JEGO BO¯KÓW.
 
JEZUS JAKO BÓG CHRZE¦CIJAÑSKI W PANTEONIE LUCYFERA. 
Lucyfer posiada ca³kowit± w³adzê nad ¶wiadomo¶ci± kap³anów wszelkich religii.
Ju¿ od wielu tysiêcy lat przyczynia siê do powstawania kolejnych kultów na ziemi,
jak siê okaza³o u¿ywaj±c tego samego schematu w odniesieniu do postaci bogów o³tarzowych. 
Dowodem na to jest ustanowienie jednakowej daty w odniesieniu do dnia urodzenia w roku dla wszystkich bogów. 
 
Wszyscy bogowie kultowi posiadaj± tê sam± datê urodzenia - czyli 25 Grudzieñ.
Ten dzieñ wed³ug kultów jest odniesieniem do dnia S³oñca,
które rozpoczyna wedrówkê od najni¿szego po³o¿enia na pó³kuli pó³nocnej. 
W rzeczywisto¶ci to dniem S³oñca nale¿a³oby przyj±æ pierwszu dzieñ po przesileniu zimowym, czyli 22 Grudnia.
 
Takie dzia³ania Lucyfera mo¿na by³o tolerowac do czasu, a¿ powa¿y³ siê zbeszcze¶ciæ samego Boga Stwórcê. 
Religia chrze¶cijañska i bosko¶æ o³tarzowa Jezusa Chrystusa s± dzie³em Lucyfera,
co stwierdza sam Bóg w tre¶ci Apokalipsy ¦w. Jana z Patmos.

Powsta³a samozwañcza religia, która za swego Boga przyjê³a Jezusa Chrystusa.
Jak bardzo takie dzia³anie twórców tego piekielnego kultu, 
(jak mówi Bóg Stwórca), by³o niestosownym, dowodzi sprawa zwi±zana z ¦w. katolickim, Ojcem Pio. 
Ojciec Pio wielokrotnie doznawa³ objawieñ i w ten sposób, jak mówi³, kontaktowa³ siê z Jezusem. 
 
Z natury i istoty kultu chrze¶cujañskiego prawie wszystkie objawienia
i cuda jakie s± publikowane zosta³y manifestowane przez si³y z³a.
Istoty duchowe, ktore dzia³aj± na polecenie Lucyfera. 
Okaza³o siê, ¿e w jednym przypadku przekaz duchowy pochodzi³ od Boga.
Przytaczam tu, urywek z mojej publikacji, s± to s³owa Ojca Pio.
 
"Widok Pana Jezusa w tak op³akanym stanie wywo³a³ we mnie ogromny ból.
Zapyta³em dlaczego tak cierpi. 
Nie odpowiedzia³, tylko pokaza³ mi ukaranie tych ksiê¿y. 
Za chwile jednak, patrz±c na nich z wielkim smutkiem zap³aka³ i zobaczy³em jak dwie du¿e ³zy sp³ynê³y po Jego twarzy. 
Odwróci³ siê i odszed³ stamt±d wypowiadaj±c gorzko pod ich adresem Mordercy!
 
Zwracaj±c siê do mnie powiedzia³: Mój synu, nie wierz w to, ¿e moja agonia trwa³a tylko trzy godziny.
Moja agonia nadal trwa i bêdzie trwa³a do koñca ¶wiata ze wzglêdu na Dusze, które bardzo umi³owa³em."
Link do ca³ej tre¶ci tej publikacji :


 
Jezus Chrystus w agonii przez dwa tysi±ce lat. 
Mogê potwierdziæ autentyczno¶æ tego duchowego przekazu moim w³asnym do¶wiadczeniem. 
Gdy pierwszy raz (na planie Duszy) mia³em mo¿liwo¶æ kontaktu z moj± rodzin± w Niebie,
zobaczy³em mojego m³odszego brata Jezusa ukaranego. 
Informacje jakie dotar³y do mojej ¶wiadomo¶ci w tej samej chwili gdy Go zobaczy³em mówi³y,
¿e Jezus zosta³ ukarany w zwiazku z powstaniem chrze¶cijañstwa. 
Tamta moja pierwsza podró¿ do rodziny w Niebie odby³a siê w 1999r a s³owa Ojca Pio znalaz³em w internecie
w roku obecnym (2015) i s± one zgodne z tym co sam do¶wiadczy³em. 
 
Ukaranie Duszy w Niebie, jest spraw± bardzo przykr± i ogranicza wiele czynnosci, jest to ¶cis³y "areszt domowy". 
Bez przesady, mo¿na taki stan okre¶liæ agoni±. 
Tak ukarana postaæ Jezusa w ¿aden sposób nie pasuje do Jezusa Chrystusa Boga o³tarzowego chrze¶cijan. 
Gdyby Jezus by³ Bogiem nie trwa³by w agonii, której przyczyna tkwi w postêpowaniu kap³anów chrze¶cijañskich. 
To znaczy, ¿e Jezus nigdy nie by³ i nie jest Bogiem chrzescijañskim.
Kap³ani religii chrze¶cijañskiej,
którzy uczynili Jezusa Bogiem s± przez niego nazwani mordercami. 
 
Moje do¶wiadczenie i s³owa Jezusa ¶wiadcz±, ¿e uznanie Go za Boga jest spraw± Lucyfera a nie Boga Stwórcy. 
Dla Boga Stwórcy, takie dzia³anie Lucyfera i wspó³pracuj±cych z nim kap³anów jest blu¼niercze i nigdy nie powinno nast±piæ. 
Jednak wyst±pi³o i powsta³a religia, której dzia³ania wynikaj±ce z za¶lepienia kap³anów,
wielokrotnie doprowadza³y do okrutnych wojen a jeszcze czê¶ciej wyciska³y ³zy i powodowa³y cierpienie ludzi.


 
 
O¶wiadczam, ¿e chrze¶cijañstwo nie jest religi± Boga Stwórcy

a publikowanie informacji dotycz±cych takiego stanu rzeczy,

nie mo¿e byæ obraz± uczuæ osobistych i religijnych z takiej przyczyny,

¿e sama religia chrzescijañska obra¿a uczucia Boga. 

 
 
 
Andrzej Struski de Merowing  

A.D.25.12.2015._______________________________________________

 2015 - Papie¿ mówi, ¿e to mo¿e byæ ostatnie Bo¿e Narodzenie

 2015 - Pope Says This May Be Our Last Christmas


1. https://www.youtube.com/watch?v=d4zFnGuKucw&feature=share

2. https://www.youtube.com/watch?v=b7z3ejYBWAc