> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

PLANETA NIBIRU NIE ZAGRAZA ZIEMI
Data 25/02/2016 11:47  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 1076  Jzyk Polish
 

 PLANETA NIBIRU NIE ZAGRA¯A ZIEMI

 

W odniesieniu do fantastycznych teorii, jakoby planeta Nibiru, przechodz±c niedaleko Ziemi, mia³aby spowodowaæ koniec ¶wiata, nale¿y powiedzieæ jasno i jednoznacznie, ¿e takie pomys³y z naukowego i logicznego punktu widzenia sa absurdalne, przynajmniej w najbli¿szym czasie.

 

Mityczna planeta Sumerów, która wed³ug zapisów na ich tabliczkach, ma kr±¿yæ gdzie¶ w naszym uk³adzie planetarnym, mo¿e okazaæ sie planet± rzeczywist±. W ¶wietle ostatnich odkryæ naukowych poznali¶my wyniki badañ, które wskazuj± na istnienie du¿ego cia³a fizycznego w okolicach pasa Kuipera, gdzie¶ daleko za orbit± Plutona.

 
Na tej ilustracji widoczna jest hipotetyczna orbita dla du¿ego cia³a fizycznego, prawdopodobnie planety skalnej du¿o wiêkszej od Ziemi. Wyliczenia wskazuj± jej masê, na oko³o dziewiêciokrotnie wiêksz± od masy Ziemi.

Orbita tej hipotetycznej planety wed³ug wyliczeñ, posiada czas jednego obiegu wokó³ S³oñca, który wynosi 3600 lat. Nie jest jeszcze ona widoczna w teleskopach, które dosyæ dok³adnie monitoruj± przestrzeñ wokó³ nas.

 

W odniesieniu do wielko¶ci jej orbity i obecnego po³o¿enia w pasie Kupiera, czas jaki jest niezbêdny by "Nibiru" ( Nebiru, Neberu (akad. nēberu; asyr. Nēburu) znalaz³a sie w bezpo¶redniej blisko¶ci naszej planety to kilkaset lat.

 

 

 

Jak grzyby po deszczu rodz± siê publikacje, które pokazuj± jakie¶ filmiki, na których wed³ug autorów mo¿emy zobaczyæ tajemnicz± planetê gdzie¶ w okolicach S³oñca. Przewa¿nie s± to zdjêcia widocznego kulistego obiektu du¿ych rozmiarów, którego kontury znajduj± sie w koronie s³onecznej. Autorzy z fascynacj± oceniaj± ten w istocie olbrzymich rozmiarów kulisty obiekt, jako planetê Nibiru ukryt± za s³oñcem. Mo¿na odnie¶æ wra¿enie, ¿e Niburu jest jakim¶ drapie¿nym potworem, który schowa³ siê za s³oñce i czeka na okazje by skoczyæ i po¿reæ biedn± ziemiê i zepsutego cz³owieka.

 

Zupe³nie jak w rosyjskiej bajce, ¶mieszno i straszno.

 

Selekcjonowana wyobra¼nia. Tylko w taki sposób mo¿na okre¶liæ fantazje autorów. Mo¿na sobie wyobraziæ ró¿ne rodzaje zagro¿enia dla ziemskiej cywilizacji, która mniej lub bardziej zas³uguje na  korektê w postaci globalnego odzia³ywania. Mo¿na sobie równie¿ wyobraziæ, ¿e tym sprawc±, który uskuteczni korektê b³êdnej drogi cz³owieka bêdzie inna planeta. Ale, ¿eby taka planeta schowa³a siê za s³oñcem to ju¼ kosmiczna przesada. Je¿eli nawet w lecie wyd³u¿ona trajektoria orbity wskazywanej planety przyczyni siê do jej ukrycia za centraln± gwiazd± uk³adu grawitacyjnego, to w zimie niczego ta gwiazda nam nie bêdzie zas³aniaæ i tajemnicza planeta bêdzie widoczna jak na d³oni. Je¿eli oczywi¶cie ta planeta nie pêdzi z drug± szybko¶ci± kosmiczn±, by niespodziewanie zaatakowaæ ziemiê.

 

Chyba, ¿e w my¶l kosmicznej przesady, chytra planeta ca³y czas siedzi schowana za centraln± gwiazd± systemu planetarnego i czeka na okazjê dorwania ziemi na gor±cym uczynku. Jeszze bardzie za¿arci fanta¶ci, strasz± kosmitami z tej planety, którzy tylko czekaj± na dogodn± chwilê do aborda¿u. Czy¿by Nibiru by³a chytr± planet±?

 

Odkrytych zosta³o sporo sumeryjskich tabliczek. S± po¶ród nich takie, które przedstawiaj± rzeczy istniej±ce na kosmicznym ziemskim niebosk³onie. Czy nikt nie zastanowi³ siê nad tym, ¿e te obrazki pokazuj± fakty istniej±ce w czasie w³a¶ciwym dla ¿ycia ich autorów. One, te obrazki nie mówi± o naszym czasie i w tej kwestii nie maj± ¿adnego znaczenia jako istniejace obecnie zagro¿enie dla ziemi i cz³owieka ze strony Nibiru. Owszem wszystko to mo¿e siê wyda¿yæ, gdy taka olbrzymia planeta zbli¿y sie do Ziemi na niebezpieczn± odleg³o¶æ. Ale na taki stan rzeczy musimy jeszcze poczekaæ kilkaset lat. Obecnie Nibiru jest niewidoczna, schowa³a siê w pasie Kuipera, by fanta¶ci mogli byæ jeszcze bardziej fatazyjni, kosmicznie fantazyjni. Trudno oceniæ, kto sobie bardziej kpi. Czy planeta Nibiru z fantastów, czy fanta¶ci z ³atwowiernych ludzi.

 

Na zakoñczenie tej bajki dodam, ¿e ¿adnego zagro¿enia dla cz³owieka ze strony jakiejkolwiek du¿ej planety w czasie najbli¿szych lat nie ma. Obserwacje astronomiczne s± tak bardzo aktywne i skuteczne, ¿e jedynie planetoidy i asteroidy, mog± siê niepostrze¿enie zbli¿yæ do ziemi na niebezpiecznie blisk± odleg³o¶æ.

 

Andrzej Struski de Merowing

A.D.25.02.2015.