> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Listopad 2017
P W C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

O.Tadeusz Rydzyk daje przyklad do buntu przeciw prawu.
Data 05/03/2016 21:23  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 774  Jzyk Polish
 

 


o.T.Rydzyk cytujê"To jest wbrew prawu bo¿emu.Prawo ludzkie wbrew prawu naturalnemu i bozemu nie jest prawem to jest bezprawie" --- Odpowied¼ Andrzej Struski de Merowing - Pan Rydzyk nie ma pojêcia o prawie bo¿ym i w tej kwestii nie powinien siê wypowiadaæ publicznie. Katolicyzm z kolei, ogranicza rozumienie postawy obecnie ¿yj±cego cz³owieka wzglêdem prawa naturalnego. To ograniczenie nie pozwala rozró¿niæ b³êdów pope³nionych w stosunku do prawa naturalnego, od postawy wynikaj±cej z prawa spo³ecznego do wyboru w³asnej drogi ¿ycia. Bóg indywidualnej drogi cz³owieka nie wytycza, On, tylko i wy³±cznie wytycza zasady drogi ¿ycia dla kap³anów. Te boskie wytyczne to nic innego jak obowi±zek skierowany wy³±cznie do kap³anów - stosowania 10 przykazañ. Cz³owiek ma prawo do wolnej woli a Bóg wolnej woli cz³owieka niczym nie ogranicza. Boski wp³ya na ¿ycie cz³owieka polega na tym, ¿e przekaza³ 10 przykazañ dla kap³anów a oni je stosuj±c we w³asnym ¿yciu maj± dawaæ wzór dla innych ludzi. Na tych przykazaniach koñczy siê wp³ywu Boga na cz³owieka. Kap³an Tadeusz Rydzyk, lub zakonnik (jak zwa³ tak zwa³) ma obowi±zek wype³niaæ nakaz Boga wzglêdem kap³anów i rzetelnie stosowaæ we w³asnym ¿yciu 10 przykazañ. Nie czyni jak Bóg przykaza³, natomiast nagminnie przykazuje innym. A ³ami±c prawo publicznym wyznaniem s³ownym, które dotyczy³o sprzeciwu jego jako katolika w stosunku do prawa polskiego, ³±czy w tej postawie ca³± spo³eczno¶æ katolick±. Jest to bunt antyspo³eczny, bunt przeiwko legalnemu prawu. Tadeusz Rydzyk - kap³an, zamiast byæ wzorem dobra - jak Bóg mu nakazuje, jest wzorem z³a - jak mu jego duchowy ojciec Lucyfer wskazuje.
*******
Andrzej Struski de Merowing.


¬ród³o cytatu oraz obrazek pochodza ze strony:
http://watykanizacja.blogspot.fr/2014/10/tadeusz-rydzyk-mnie-jako-katolika-nie.html?m=1: